ตรวจสอบผลการตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการจัดงาน “สุดยอดก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต” ปีที่ 6
รอบตัดสิน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562
จัดทำโดย เทศบาลนครรังสิต


     เทศบาลนครรังสิต ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเอกลักษณ์และวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน “ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต” จึงจัดงาน สุดยอดก๋วยเตี๋ยวเรือและอาหารขึ้นขื่อนครรังสิต ขึ้นเป็นปีที่ 6 ซึ่งในปีที่ห้า (พ.ศ.2558) ได้รับความร่วมมือจากประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามฯและระบบเว็บไซต์เทศบาลฯเป็นอย่างมาก ซึ่งเทศบาลได้ประกาศผลและมอบรางวัลพร้อมป้ายแบนเนอร์ติดร้านที่ได้รับความนิยมสูงสุดแล้ว นั้น ในปีนี้(พ.ศ.2558)เทศบาลนครรังสิต ยังคงเห็นความสำคัญต่อการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และคงเอกลักษณ์ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต ให้คงรสชาติที่อร่อย ถูกปากของประชาชนต่อไป จึงได้จัดทำแบบสอบถามฯนี้ขึ้น