EbookBanner
 
rangsitpostICON
broICON
 

 
RangsitPost

วารสารข่าวรายเดือนของเทศบาลนครรังสิต

******************************************

 
 
 


ประจำเดือนมกราคม

E-book Download

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

E-book Download
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ประจำเดือนมกราคม

E-book Download

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

E-book Download

ประจำเดือนมีนาคม

E-book Download

 


ประจำเดือนเมษายน

E-book Download

ประจำเดือนพฤษภาคม

E-book Download

ประจำเดือนมิถุนายน

E-book Download

 


ประจำเดือนกรกฎาคม

E-book Download

ประจำเดือนสิงหาคม

E-book Download

ประจำเดือนกันยายน

E-book Download

 


ประจำเดือนพฤศจิกายน

E-book Download

ประจำเดือนธันวาคม

E-book Download
 
 
 
 
 
 


ประจำเดือนมกราคม

E-book Download

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

E-book Download

ประจำเดือนมีนาคม

E-book Download

 


ประจำเดือนเมษายน

E-book Download

ประจำเดือนพฤษภาคม

E-book Download

ประจำเดือนมิถุนายน

E-book Download

 


ประจำเดือนกรกฎาคม

E-book Download

ประจำเดือนสิงหาคม

E-book Download

ประจำเดือนกันยายน

E-book Download

 


ประจำเดือนตุลาคม

E-book Download

ประจำเดือนพฤศจิกายน

E-book Download

ประจำเดือนธันวาคม

E-book Download
 
 
 
 
 
 


ประจำเดือนมกราคม

E-book Download

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

E-book Download

ประจำเดือนมีนาคม

E-book Download

 


ประจำเดือนเมษายน

E-book Download

ประจำเดือนพฤษภาคม

E-book Download

ประจำเดือนมิถุนายน

E-book Download

 


ประจำเดือนกรกฎาคม

E-book Download

ประจำเดือนสิงหาคม

E-book Download

ประจำเดือนกันยายน

E-book Download

 


ประจำเดือนพฤศจิกายน

E-book Download

ประจำเดือนธันวาคม

E-book Download
 
 
 
 
 
 

 
แหล่งที่มาของรายได้ท้องถิ่น  
กลยุทธการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(ใหม่)
เอกสารบรรยายการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย อ.โกมินทร์ อินรัสพงศ์ คู่มือการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง 7 ฉบับ ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
วีดีโอ คำบรรยาย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 วีดีโอ คำบรรยาย การบันทึกข้อมูลในระบบ e GP ตามมาตรา 56(2)(ข)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สรุปประเด็นความแตกต่าง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 
ครบเครื่องเรื่องคดีปกครอง (ไฟล์เสียง) ตอนที่1-100 คู่มือการใช้งานอนุมัติปรับปรุงวงเงินรับแจ้ง/จัดสรร/เงินรอคืนจังหวัด
 
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่6 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ
 
หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อบกพร่องและกรณีทุจริตทางงานคลัง | แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ บรรยายสรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | Flowchart
 
บรรยายสรุปการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ บรรยายสรุปสำนักการคลัง 2559
 
เอกสารเผยแพร่ความรู้ภาษีป้าย เอกสารเผยแพร่ความรู้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
เอกสารเผยแพร่ความรู้ภาษีบำรุงท้องที่ เอกสารเผยแพร่ความรู้ทะเบียนพาณิชย์
 

 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 
ศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัดคลองสิบสอง   คู่มือโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

 

 
ความรู้เรื่องถังดักไขมัน   ขั้นตอนการทำถังดักไขมันอย่างง่าย

 

 
การเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ   หลักการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

 
คู่มือฉลาดเลือกบริโภคฉบับประชาชน   คู่มือตลาดสด ตลาดนัด น่าซื้อ

 

 
คู่มือผู้ประกอบการด้านอาหาร  

คู่มือการตรวจสอบและบำรุงรักษา

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

 

 

รณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟม

บรรจุอาหาร

 

 

ฝ่ายรักษาความสะอาด

   
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน   การทำพวงกุญแจจากวัสดุเหลือใช้   รับบริจาคอะลูมิเนียมฯ

 

   
การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดมูลฝอย ๑   การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดมูลฝอย ๒   การทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือน

 

 
การจัดการมูลฝอยอันตราย   การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

 

ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย

   
NO SMOKING   คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ