SJ Company - шаблон joomla Форекс

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลนครรังสิต

 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครรังสิต

"นครรังสิตเป็นนครแห่งคุณภาพชีวิตในปี 2565"

 

พันธกิจ

ภารกิจที่ 1    การพัฒนานครรังสิตให้เป็นเมืองน่าอยู่

ภารกิจที่ 2    การส่งเสริมการศึกษาพัฒนาสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนส่งเสริม

                       พัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภารกิจที่ 3    การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

ภารกิจที่ 4    การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจชุมชนให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน

ภารกิจที่ 5    การปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินและพัฒนาระบบผังเมือง

ภารกิจที่ 6    การสร้างระบบการคมนาคมที่ดีและมีการปรับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ

                       และมีมาตรฐานเพียงพอ

ภารกิจที่ 7    การสร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ความสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

                       ประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมที่ดีและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

ด้านคุณภาพชีวิต

1. ปรับปรุงทัศนียภาพเมืองให้ร่มรื่น น่าอยู่

2. เผยแพร่ความรู้และพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขให้ประชาชนได้ทั่วถึง

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน

4. พัฒนาการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง

5. สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม

ด้านเศรษฐกิจชุมชน

1. พัฒนาและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและหมู่บ้าน

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย ขยะและสิ่งปฏิกูล

2. พัฒนาชุมชนโดยให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นผู้ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง

ด้านการบริหารจัดการ

1. พัฒนาบุคลากรขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและอื่นๆ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา

SFbBox by psd to html

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1656
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2896774