SJ Company - шаблон joomla Форекс

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อมูลเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์

1. รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 คัน

2. รถหอน้ำ จำนวน 1 คัน

3. รถดับเพลิง จำนวน 3 คัน

4. รถบรรทุกน้ำ จำนวน 6 คัน

5. รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน

6. รถตรวจการณ์ จำนวน 7 คัน

7. รถยนต์ตอนเดียว จำนวน 1 คัน

8. รถมอเตอร์ไซด์ตรวจการณ์ จำนวน 9 คัน

9. เรือดับเพลิง จำนวน 1 ลำ

10. เรือท้องแบนตรวจการณ์ จำนวน 2 ลำ

11. เครื่องสูบน้ำแยกตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)

ขนาด 3 5 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง

แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 3 เครื่อง

ขนาดมากกว่า 5 10 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง

ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 50 เครื่อง

12. เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง

13. เครื่องดูดควัน-เป่าลม จำนวน 1 เครื่อง

14. ชุดผจญเพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 4 ชุด

15. ปืนยิงฉีดน้ำ จำนวน 1 ชุด

16. ชุดโรยตัวรอกเดี่ยว จำนวน 3 ชุด

17. ชุดโรยตัวรอกคู่ จำนวน 3 ชุด

18. เบาะลม จำนวน 1 ชุด

19. รถไฟส่องสว่าง จำนวน 1 คัน

20. เรือเหล็ก จำนวน 15 ลำ

21. เรือกู้ชีพ จำนวน 2 ลำ

22. เรือท้องแบนไฟเบอร์ จำนวน 15 ลำ

23. เรือพายพลาสติก จำนวน 80 ลำ

24. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(465 54 0010) 200 KVA จำนวน 1 ชุด

25. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(465 54 0011) 20 KVA จำนวน 1 ชุด

26. ป้ายไฟเตือนระวังท้ายรถ(453 55 0003) จำนวน 1 ชุด

27. ถังอากาศสำหรับชุดผจญเพลิงในอาคาร จำนวน 2 ถัง

28. รถกระเช้า จำนวน 1 คัน

29. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 3 เครื่อง

ที่มา : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนอำนวยการและปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

 

ตารางรายชื่อประจำสถานีดับเพลิงย่อย รังสิต-นครนายก 10

ที่

รายชื่อ

ตำแหน่ง

1

นายมนตรี มากเพชร

เจ้าพนักงานป้องกัน 6 ว

 

ชุดที่ 1

 

1

นายดนัยพงศ์ นอร์มา

เจ้าพนักงานป้องกัน 4

2

นายวีระยุทธ เชาว์ดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

3

นายเสมอ เจียมสันต์

พนักงานขับรถยนต์

4

นายสุเมฆ เหมือนงิ้ว

พนักงานขับรถยนต์

5

นายดนัย ปานมี

พนักงานขับรถยนต์

6

นายสันติ นวพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

7

นายปราณีต เปรมแสง

พนักงานวิทยุ

8

นายประสิทธิ์ พิศวง

คนงานทั่วไป

 

ชุดที่ 2

 

1

นายมนัส วุฒิเดช

ลูกจ้างประจำ

2

นายสมเกียรติ กุศลศิลป์

พนักงานขับรถยนต์

3

นายวีระกรณ์ เชาว์ดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

4

นายพงษ์พันธ์ ขยันกิจ

พนักงานดับเพลิง

5

นายปิยวัฒน์ เพชรนาคิน

พนักงานดับเพลิง

6

นายสมเกียรติ กรัดกระยาง

คนงานทั่วไป

7

นายยุทศัก ไตรเวทย์

พนักงานขับรถยนต์

8

นายอนงค์ สารเสวก

พนักงานดับเพลิง

 

ชุดที่ 3

 

1

นายลำเพย พรแจ่มใส

พนักงานดับเพลิง

2

นายมเนตร์ สุดสวาท

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน

3

นายสุวัฒน์ สระน้อย

พนักงานดับเพลิง

4

นายชาติ ทองมณี

พนักงานดับเพลิง

5

นายราชันย์ ศรศรี

พนักงานดับเพลิง

6

นายฐาปกรณ์ ทองประมูล

คนงานทั่วไป

 

ประจำศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย (บริเวณทางกลับรถใต้สะพานแก้ว)

ที่

รายชื่อ

ตำแหน่ง

1

นายวันชาติ ศุภพิไล

หัวหน้าฝ่ายป้องกัน

2

นายชัยวัฒน์ ตระกูลเฉลิม

เจ้าพนักงานป้องกัน

 

ชุดที่ 1

 

1

นายสุรสิทธิ์ มงคลไวย์

เจ้าพนักงานป้องกัน

2

นายภาณุวัฒน์ มาคล้าย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

3

นายสังวร ประดับคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

4

นายแดง พัฒนานุรักษ์สกุล

พนักงานดับเพลิง

5

นายมารุต ตรรกพิบูลย์

พนักงานขับรถยนต์

6

นายบุญหลาย งามศิริ

คนงานทั่วไป

7

นายสุรชัย ชุ่มปลั่ง

คนงานทั่วไป

 

ชุดที่ 2

 

1

นายวันโชค ตรรกพิบูลย์

ลูกจ้างประจำ

2

นายอำพล บัวบุตร

พนักงานดับเพลิง

3

นายสุรชัย ทับดี

พนักงานขับรถยนต์

4

นายปัญญา บุญก่อเกื้อ

พนักงานดับเพลิง

5

นายไทย กงนะ

คนงานทั่วไป

6

นายวิศณุเดช ไทยศรี

พนักงานดับเพลิง

7

นายวิชิต แสวงทรัพย์

คนงานทั่วไป

8

นายพรพล มาลัย

คนงานทั่วไป

 

ชุดที่ 3

 

1

นายมงคล รัตนะคุณ

พนักงานวิทยุ

2

นายนาขวัญ ทับดี

ลูกจ้างประจำ

3

นายบุญชู เป้าทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

4

นายบุญเชิด โตสมบัติ

พนักงานดับเพลิง

5

นายธีระพงษ์ ลิ้มเสรี

พนักงานดับเพลิง

6

นายทนงศักดิ์ กมลเวช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

7

นายกฤษฎา คันธศิริ

คนงานทั่วไป

 

ประจำศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย (บริเวณทางกลับรถใต้สะพานแก้ว)

ที่

รายชื่อ

ตำแหน่ง

 

ชุดที่ 1

 

1

นางมยุรีย์ แก้วทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

2

นางสาววิภาวรรณ ตรรกพิบูลย์

พนักงานวิทยุ

 

ชุดที่ 2

 

1

นายมานะ ไกรศักดิ์ศรี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน

2

นายชนาธิป แสนประสิทธิ์

พนักงานขับรถยนต์

 

ชุดที่ 3

 

1

นายมงคล วรภาษี

พนักงานวิทยุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ที่

รายชื่อ

ตำแหน่ง

 

ชุดที่ 1

 

1

นายนิวัฒน์ โตสมบัติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

2

นายสุพร รอดกร

พนักงานขับรถยนต์

 

ชุดที่ 2

 

1

นายมาโนช อ่ำโอสถ

พนักงานขับรถยนต์

2

นายนัฐกิจ จอมเผือก

พนักงานดับเพลิง

 

ชุดที่ 3

 

1

นายสุรพล แสงจันทร์ฉาย

พนักงานดับเพลิง

2

นายอนุชิต สร้อยระย้าแก้ว

พนักงานดับเพลิง

3

นายสมศักดิ์ เทียวประสงค์

พนักงานดับเพลิง

 

ประจำเรือดับเพลิง บริเวณจุดจอดเรือริมเขื่อนสะพานแดง

ที่

รายชื่อ

ตำแหน่ง

 

ชุดที่ 1

 

1

นายหน่อย แสนสะอาด

ลูกจ้างประจำ

 

ชุดที่ 2

 

2

นายพิชิต รอดเมือง

ลูกจ้างประจำ

ที่มา : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนอำนวยการและปกครอง สำนักปลัดเทศบาลติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 91 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1866
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
3173180