SJ Company - шаблон joomla Форекс

ข้อมูลประชากรในเขตเทศบาล


ประชากร

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
   3.1.1 ประชากรในเขตเทศบาลนครรังสิต (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563)
   - ประชากรชายจำนวน 38,930 คน
   - ประชากรหญิงจำนวน 44,643 คน
   - จำนวนรวมทั้งสิ้น 83,573 คน
   - ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 4,018 คน ต่อพื้นที่ ๑ ตารางกิโลเมตร
   - จำนวนบ้าน 55,165 หลังคาเรือน

 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร


ช่วงอายุของประชากร ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
อายุน้อยกว่า 1 ปี-9 ปี 4,648 4,176 8,824
อายุ 10-19 ปี 5,044 4,836 9,880
อายุ 20-29 ปี 5,783 6,294 12,077
อายุ 30-39 ปี 6,032 7,051 13,084
อายุ 40-49 ปี 6,282 7,666 13,948
อายุ 50-59 ปี 5,731 7,186 12,917
อายุ 60 ปี ขึ้นไป 5,537 7,796 13,335
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครรังสิตจำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ
(ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563)
ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครรังสิต

สถิติจำนวนประชากร แยกตามช่วงอายุ ท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต
เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563


ปี พ.ศ. จำนวนบ้าน
(หลังคาเรือน)
ประชากรชาย
(คน)
ประชากรหญิง
(คน)
รวม
(คน)
2561 54,948 39,013 44,614 83,627
2562 55,165 38,830 44,643 83,573
2563 55,165 39,059 45,005 84,064


ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 55 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1866
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
3172925