SJ Company - шаблон joomla Форекс

กฎหมายกองสวัสดิการสังคม

กฎหมายกองสวัสดิการสังคม

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ

* รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
* พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ/ประมวลกฎหมาย/พระราชกำหนด

พระราชบัญญัติ/ประมวลกฎหมาย/พระราชกำหนด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
* พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
* พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒
* พระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
* พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ new 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
* พระราชบัญญํติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘
 
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๔๘๔
พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๗
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒
* พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
* พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑
* พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
* พระราชบัญํติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๓
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙
* พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ new
ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
* พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
* พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัิตคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ ยกเลิก
* พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.๒๕๖๒ new
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญิตคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
* พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พศ.๒๕๕๘
 

ประมวลกฎหมาย

กฎหมายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ตอนที่ ๑
กฎหมายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ตอนที่ ๒

 

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกา

* พระราชกฤษฏีกา จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกฤษฏีกา จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชกฤษฎีกา มอบอำนาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวกพุทธศักราช ๒๔๗๙ ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ทำการแทน พ.ศ. ๒๔๙๙ 
พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ พุทธศักราช ๒๔๘๕
พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖

กฏกระทรวง

กฏกระทรวง

ฝ่ายบริการงานทั่วไป

- ไม่มีข้อมูล

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

- ไม่มีข้อมูล

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนด..การควบคุมอาคารในโครงการเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

กฏกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินบำรุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๗

กฏกระทรวงกำหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๗

* กฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม พ.ศ.๒๔๕๗

 

ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

กฏกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙

 

ประกาศกระทรวง

ประกาศกระทรวง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ไม่มีข้อมูล
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรร การพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนโครงการของสมาชิกและการจัดทำบัญชีของกองทุน
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกผู้แทนกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
* ประการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี new
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องวิธีการจ่ายเงินจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการส่งสำเนาทะเบียนสมาชิก รายงานจำนวนเงินที่มีอยู่ในมือและในธนาคาร และสำเนางบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องคุณสมบัติของผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องคุณสมบัติของสมาชิก หลัเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การออกใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน และกำหนดแบบใบแทนแสดงการจดทะเบียนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และแบบของใขสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมจัดสวัสดิการสังคม
ประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เรื่องกำหนดแบบทะเบียนสมาชิก ฯลฯ
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศกองทุนสวัสดิการชุมชนนครรังสิต
ประกาศสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการจดแจ้งการฯ สภาองค์กรชุมชน
ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ห้องรเองเพลงของชมรมร้องเพลงเทศบาลนครรังสิต

เทศบัญญัติเทศบาล

เทศบัญญัติเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)

- ไม่มี

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง/หนังสือสั่งการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ new
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบเทศบาลนครรังสิตว่าด้วยการดำเนินการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ด้อยโอกาสที่ขึ้นทะเบียนในโครงการคนรังสิตรักกัน พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ การออกบัตร และการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวคนพิการ และกำหนดสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่ได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากรัฐ พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน(ฉบับที่2)พ.ศ.๒๕๕๐
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วย การคืนเงินอุดหนุนที่องค์กรสาธารณะประโชยน์รับไปตามมาตรา ๔๐ พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดผลประโยชน์และการจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน การรายงานส๔านะการเงินและการบริหารกองทุน และการควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๕๐
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการฯ พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องขอ และการวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการฯ พ.ศ.๒๕๕๒
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพืการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๐
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลัเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ new
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลัเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบเทศบาลนครรังสิตว่าด้วยการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบการใช้บริการสระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิต
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยวิธีการให้การสงเคราะห์เด็ก พ.ศ.๒๕๔๗
* ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทานว่าด้วยการแจ้งของผู้ประสงค์จะแสดงความสามารถต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙
*  ประกาศเทศบาลนครรังสิต เร้ื่อง กำหนดเขตพื้นที่หรือสถานที่ใดอันเป็นที่สาธารณะ วันเวลา การใช้อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใด ที่ใช้ในการแสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙
* ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.๒๕๖๒ (ยกเลิกระเบียบฉบับนี้) 
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับใหม่ล่าสุด)

คู่มือ

คู่มือ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
* คู่มือสำหรับบริการประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
* คู่มือสำหรับบริการประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
คู่มือการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้มาตารการสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
คู่มือดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครรังสิต
คู่มือการลงทะเบียน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี2555 
* คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
* คู่มือดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน
คู่มือการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครรังสิต new
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
คู่มือการจัดทำโครงการบ้านมั่นคง
คู่มือการจดทะเบียนสหกรณ์
คู่มือการดำเนินงานการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี พ.ศ.๒๕๕๗ ยกเลิก
* คู่มือจดแจ้งการจัดตั้งชุมชนและสภาองค์กรชุมชนตำบล
* คู่มือสิทธิของคนพิการ
คู่มือกองทุนสวัสดิการชุมชนนครรังสิต
คู่มือการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕
คู่มือการจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิ
คู่มือโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายตามประเพณี ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง) new
ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
* คู่มือแนวทางการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล new
คู่มือการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คู่มือการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
คู่มือสภาเด็กและเยาวชนตำบล
* คู่มือแนวทางการรับแจ้ง ของผู้ประงค์แสดงความสามารถต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙
* คู่มือการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙

 

อื่นๆ

อื่นๆ

* คำแนะนำการจัดตั้งสหกรณ์สำหรับประชาชนและผู้สนใจจะจัดตั้งสหกรณ์
* หลักเกณฑ์การสรรหา "พ่อดีเด่นประจำชุมชน" ประจำปี ๒๕๕๘ เทศบาลนครรังสิต
* หลักเกณฑ์การใช้ศูนย์บริการออกกำลังกาย (ฟิตเนส) เทศบาลนครรังสิต
หลักกานพัฒนาชุมชน
* การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐
* ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนนครรังสิต พ.ศ.๒๕๕๖
* หลักฐานที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนคนพิการ
* สาระน่ารู้ รู้ทันเท่าการฌาปนกิจสงเคราะห์
* ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนนครรังสิต
ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับบริการสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๕๐
ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานในการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์ และคุณสมบัติผู้มีผลงานฯ พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอและการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอและการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอและการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ พ.ศ.๒๕๔๘
ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอและการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๕
* หลักเกณฑ์การดำเนินงานการสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2562 new

 

 

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1566
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2551135