SJ Company - шаблон joomla Форекс

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

แผนพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

- แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562

แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561

- เนื้อหาแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1

แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560

- เนื้อหาแผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560
- แผนพัฒนาฯ 58 - 60 เพิ่มเติมครั้งที่1
- แผนพัฒนาฯ 58 - 60 เพิ่มเติมครั้งที่2

แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559

- เนื้อหาแผนพัฒนาฯ 57 - 59
- รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ 57 - 59
- แผนพัฒนาฯ 57 - 59 เพิ่มเติมครั้งที่1

แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558

- แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558
- แผนพัฒนาฯ 56 - 58 เพิ่มเติมครั้งที่1
- แผนพัฒนาฯ 56 - 58 เพิ่มเติมครั้งที่2
- แผนพัฒนาฯ 56 - 58 เพิ่มเติมครั้งที่3
- แผนพัฒนาฯ 56 - 58 เพิ่มเติมครั้งที่4

 

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครรังสิต (พ.ศ.2558-2562)

- แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2558-2562)

 

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน 2556

- บทนำแผนการดำเนินงาน 2556
- แผนการดำเนินงาน 2556

แผนการดำเนินงาน 2557

- แผนการดำเนินงาน 2557

แผนการดำเนินงาน 2558

- ประกาศแผนการดำเนินงาน 2558
- แผนการดำเนินงาน 2558

แผนการดำเนินงาน 2559

- แผนการดำเนินงาน 2559
- แผนการดำเนินงาน 2559 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560

 

รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภา ๖๐

- สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่หนี่ง - สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนี่ง - สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สอง
- สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง - สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง  

รายงานการประชุมสภา ๕๙

- สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่หนี่ง - สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สอง
- สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สาม
- สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สี่ - สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง - สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง
- สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สาม - สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง - สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง
- สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สาม - สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สี่ - สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง
- สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สอง

รายงานการประชุมสภา ๕๘

- สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่หนี่ง - สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สอง - สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่หนึ่ง
- สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง - สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่สาม - สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่สี่
- สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่หนี่ง - สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่สอง - สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่สาม
- สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่สี่ - สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ห้า - สมัยสามัญ สมัยสี่ ครั้งที่หนึ่ง
- สมัยสามัญ สมัยสี่ ครั้งที่สอง

รายงานการประชุมสภา ๕๗

- สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่หนี่ง - สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สอง - สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สาม
- สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สี่ - สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนี่ง - สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง
- สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สาม - สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง - สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง
- สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สาม - สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สี่ - สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ห้า

รายงานการประชุมสภา ๕๖

- สมัยสามัญ สมัยแรก - สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สอง - สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง
- สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง - สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่หนึ่ง - สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง
- สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง - สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สาม - สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สี่
- สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ห้า - สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หก - สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง
- สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สอง - สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สาม  

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการบริหาร ประจำปี 2560

- ครั้งที่ 1 / 2560 - ครั้งที่ 2 / 2560 - ครั้งที่ 3 / 2560
- ครั้งที่ 4 / 2560 - ครั้งที่ 5 / 2560  

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการบริหาร ประจำปี 2559

- ครั้งที่ 1 / 2559 - ครั้งที่ 2 / 2559 - ครั้งที่ 3 / 2559
- ครั้งที่ 4 / 2559 - ครั้งที่ 5 / 2559 - ครั้งที่ 6 / 2559
- ครั้งที่ 7 / 2559 - ครั้งที่ 8 / 2559 - ครั้งที่ 9 / 2559
- ครั้งที่ 10 / 2559 - ครั้งที่ 11 / 2559 - ครั้งที่ 12 / 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการบริหาร ประจำปี 2558

- ครั้งที่ 1 / 2558 - ครั้งที่ 2 / 2558 - ครั้งที่ 3 / 2558
- ครั้งที่ 4 / 2558 - ครั้งที่ 5 / 2558 - ครั้งที่ 6 / 2558
- ครั้งที่ 7 / 2558 - ครั้งที่ 8 / 2558 - ครั้งที่ 9 / 2558
- ครั้งที่ 10 / 2558 - ครั้งที่ 11 / 2558 - ครั้งที่ 12 / 2558

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการบริหาร ประจำปี 2557

- ครั้งที่ 1 / 2557 - ครั้งที่ 2 / 2557 - ครั้งที่ 3 / 2557
- ครั้งที่ 4 / 2557 - ครั้งที่ 5 / 2557 - ครั้งที่ 6 / 2557
ครั้งที่ 7 / 2557 - ครั้งที่ 8 / 2557 - ครั้งที่ 9 / 2557
- ครั้งที่ 10 / 2557 - ครั้งที่ 11 / 2557  

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการบริหาร ประจำปี 2556

- ครั้งที่ 1 / 2556 - ครั้งที่ 2 / 2556 - ครั้งที่ 3 / 2556
- ครั้งที่ 4 / 2556 - ครั้งที่ 5 / 2556 - ครั้งที่ 6 / 2556
- ครั้งที่ 7 / 2556 - ครั้งที่ 8 / 2556 - ครั้งที่ 9 / 2556
- ครั้งที่ 10 / 2556 - ครั้งที่ 11 / 2556 - ครั้งที่ 12 / 2556

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการบริหาร ประจำปี 2555

- ครั้งที่ 1 / 2555 - ครั้งที่ 2 / 2555 - ครั้งที่ 3 / 2555
- ครั้งที่ 4 / 2555 - ครั้งที่ 5 / 2555 - ครั้งที่ 6 / 2555
- ครั้งที่ 7 / 2555 - ครั้งที่ 8 / 2555 - ครั้งที่ 9 / 2555
- ครั้งที่ 10 / 2555 - ครั้งที่ 11 / 2555  

 

ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล

1.สมัยสามัญ สมัยแรก / 2556 2.สมัยสามัญ สมัยแรก / 2556 3.สมัยสามัญ สมัยแรก / 2556
4.สมัยสามัญ สมัยแรก 2/ 2556 5.สมัยสามัญ สมัยที่สอง / 2556 6.สมัยสามัญ สมัยที่สอง / 2556
7.สมัยสามัญ สมัยที่สอง 2/ 2556 8.วิสามัญ สมัยที่แรก 1/ 2556 9.วิสามัญ สมัยที่แรก 1/ 2556
10.สมัยสามัญ สมัยที่สาม / 2556 11.สมัยสามัญ สมัยที่สาม 1/ 2556 12.สมัยสามัญ สมัยที่สาม 1/ 2556
13.สมัยสามัญ สมัยที่สาม 2/ 2556 14.สมัยสามัญ สมัยที่สาม 3/ 2556 15.สมัยสามัญ สมัยที่สาม 4/ 2556
16.สมัยสามัญ สมัยที่สาม 5/ 2556 17.สมัยสามัญ สมัยที่สาม 6/ 2556 18.สมัยสามัญ สมัยที่สี่ / 2556
19.สมัยสามัญ สมัยที่สี่ 1/ 2556 20.สมัยสามัญ สมัยที่สี่ 2/ 2556 21.สมัยสามัญ สมัยที่สี่ 3/ 2556
22.สมัยสามัญ สมัยแรก / 2557 23.สมัยสามัญ สมัยแรก 1/ 2557 24.สมัยสามัญ สมัยแรก / 2557
25.สมัยสามัญ สมัยแรก 2/ 2557 26.สมัยสามัญ สมัยแรก 3/ 2557 27.สมัยสามัญ สมัยแรก 4/ 2557
28.สมัยสามัญ สมัยที่สอง 2557 29.สมัยสามัญ สมัยที่สอง 1/2557 30.สมัยสามัญ สมัยที่สอง 2/2557
31.สมัยสามัญ สมัยที่สอง 3/2557 32.สมัยสามัญ สมัยที่สาม 2557 33.สมัยสามัญ สมัยที่สาม 1/2557
34.สมัยสามัญ สมัยที่สาม 2/2557 35.สมัยสามัญ สมัยที่สาม 3/2557 36.สมัยสามัญ สมัยที่สาม 4/2557
37.สมัยสามัญ สมัยที่สาม 5/2557 38.สมัยสามัญ สมัยที่สี่ 2557 39.สมัยสามัญ สมัยที่สี่ 1/2557
40.ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาฯ 41.สมัยสามัญ สมัยที่สี่ 2/2557 42.สมัยสามัญ สมัยแรก 2558
43.สมัยสามัญ สมัยแรก 1/2558 44.กำหนดประชุมสภา 58-59 45.สมัยสามัญ สมัยแรก 2/2558
46.สมัยสามัญ สมัยสอง 1/2558 47.สมัยสามัญ สมัยสอง 2/2558 48.สมัยสามัญ สมัยสอง 3/2558
49.สมัยสามัญ สมัยสอง 4/2558 50.สมัยสามัญ สมัยสาม 1/2558 51.สมัยสามัญ สมัยสาม 2/2558
52.สมัยสามัญ สมัยสาม 3/2558 53.สมัยสามัญ สมัยสาม 4/2558 54.สมัยสามัญ สมัยสาม 5/2558
55.สมัยสามัญ สมัยแรก 1/2559 56.สมัยสามัญ สมัยแรก 2/2559 57.สมัยสามัญ สมัยแรก 3/2559
58.สมัยสามัญ สมัยสอง 1/2559 59.สมัยสามัญ สมัยสอง 2/2559 60.สมัยสามัญ สมัยสอง 3/2559
61.สมัยสามัญ สมัยสาม 1/2559 61.สมัยสามัญ สมัยสาม 2/2559 61.สมัยสามัญ สมัยสาม 3/2559
62.สมัยสามัญ สมัยสาม 4/2559 63.สมัยสามัญ สมัยสี่ 1/2559 64.สมัยสามัญ สมัยสี่ 2/2559
65.สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง 1/2560    

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

เทศบัญญัติงบ ปี2554 เทศบัญญัติงบ ปี2555 เทศบัญญัติงบ ปี2556
เทศบัญญัติงบ ปี2557 เทศบัญญัติงบ ปี2557 (เพิ่มเติม) เทศบัญญัติงบ ปี2558
เทศบัญญัติงบ ปี2558 (เพิ่มเติม ) เทศบัญญัติงบ ปี2559 เทศบัญญัติงบ ปี2560

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 2555 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ปี 2556 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ปี 2557
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 2558 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 2559 รายงานผลการดำเนินงานโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล 2560

 

แบบรายงานแผน-ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2556

รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง

งบแสดงสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2554 งบแสดงสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 งบการเงินปีงบประมาณ 2554
งบการเงินปีงบประมาณ 2555 งบการเงินปีงบประมาณ 2556 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2554
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2555 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2556 แบบรายงานแผน-ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2555
สถิติรายรับปี 2556 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี ต.ค.-ธ.ค. 2556
งบการเงินปีงบประมาณ 2557    

รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง

งบแสดงสถานะการเงิน

» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2559
» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2558
» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2557
» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2556
» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2555
» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2554

งบการเงินปีงบประมาณ

- งบการเงินปีงบประมาณ 2560

» งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2560
» งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
» งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2560
» งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2559
» งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
» งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559

- งบการเงินปีงบประมาณ 2554 - 2559

» งบการเงินปีงบประมาณ 2559
» งบการเงินปีงบประมาณ 2558
» งบการเงินปีงบประมาณ 2557
» งบการเงินปีงบประมาณ 2556
» งบการเงินปีงบประมาณ 2555
» งบการเงินปีงบประมาณ 2554

ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น

» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2559
» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2558
» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2557
» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2556
» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2555
» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2554

การสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

» แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี59 ไตรมาส 4
» รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี59 ไตรมาส 4
» แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี59 ไตรมาส 3
» รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี59 ไตรมาส 3
» แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี59 ไตรมาส 2
» รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี59 ไตรมาส 2
» แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2558
» แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี59 ไตรมาส 1
» รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี59 ไตรมาส 1
» แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2559
» แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2558
» แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี58 ไตรมาส 1
» รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี58 ไตรมาส 1
» แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี58 ไตรมาส 2
» รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี58 ไตรมาส 2
» แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี58 ไตรมาส 3
» รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี58 ไตรมาส 3
» แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี58 ไตรมาส 4
» รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี58 ไตรมาส 4

รายงานผลตรวจสอบ

» การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ของเทศบาลนครรังสิต
[ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบของเทศบาลนครรังสิต]

 

รายงานผลประเมินการปฏิบัติราชการ (Core Team)

รายงานผลคะแนน (Core Team)

 

ผลการประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ

ผลการประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ

 

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรับรายรับ

 

คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

รายงานกิจการ เทศบาลนครรังสิต

รายงานกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๙ E-book รายงานกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

 

สรุปการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสอบแข่งขันและการสรรหา

สรุปการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสอบแข่งขันและการสรรหา

 

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ

 

หารือการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หารือการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเทศบาลนครรังสิต

คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเทศบาลนครรังสิต

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity

Login Form

มี 94 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
845
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
473749