SJ Company - шаблон joomla Форекс

คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครรังสิต

โดย นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต

วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต

...................................................................

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครรังสิต

     จากผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมานั้น แสดงให้เห็นว่าประชาชนได้มอบความไว้วางใจให้กระผม นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเทศบาล ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครรังสิต ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๘ ทศ ได้บัญญัติว่าก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ภายในสามสิบวันนับแต่ประกาศผลการเลือกตั้งโดยไม่มีการลงมติ และให้แสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล

     ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมกระหนักดีถึงความคาดหวังของพี่น้องประชาชน ที่เลือกกระผมเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเทศบาล ดังนั้นตลอดระยะเวลา ๔ ปีต่อจากนี้ไป กระผมมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ให้มีความเจริญอย่างสมดุลในทุก ๆ ด้าน ด้วยอยากเห็นนครรังสิต เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ชุมชนมีความเข้มแข็ง การศึกษาก้าวหน้า ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     เนื่องจากเทศบาลนครรังสิต ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล เป็นชุมชนเมืองและเป็นประตูการเดินทางออกไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความเจริญ มีการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม พาณิชกรรม และการบริการในอัตราที่สูง นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย มีอัตราการเพิ่มของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ขณะที่ปัญหาด้านอื่น ๆ ก็ต้องมีการเตรียมการรองรับไว้ในอนาคต

     ดังนั้นเพื่อสนองตอบต่อปัญหา และความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต นโยบายที่กระผมจะแถลงต่อไปนี้ สาระสำคัญนอกจากจะเป็นไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาลแล้ว ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕   ๒๕๕๙) และวิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. ๒๕๕๓   ๒๕๕๖) ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยนโยบายได้แบ่งออกเป็น ๗ ด้าน ดังนี้

     ๑. ด้านการเมืองและการบริหาร

     มีนโยบายที่จะบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้เกิดความเสมอภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การจัดให้มีเวทีประชาคม ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนี้

๑.๑ จะเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๑.๒ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการลูกเสือชาวบ้าน

๑.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๕ ปรับปรุงการจัดทำบริการสาธารณะ ในส่วนการให้บริการประชาชน ให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาคและเป็นธรรม โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการ

๑.๖ ส่งเสริม จริยธรรม วัฒนธรรม การให้บริการของพนักงานเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และประทับใจ

๑.๗ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บภาษีได้ทั่วถึง ถูกต้อง รัดกุม และเป็นธรรมมากที่สุด ในรูปแบบการปรับปรุงแหล่งรายได้วิธีการหารายได้ หรือวิธีการจัดเก็บรายได้ โดยใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นหลัก

๑.๘ ส่งเสริมการชำระภาษีภายในกำหนดเวลา โดยสนับสนุนให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหน้าที่การเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งจะนำเงินภาษีมาใช้ในการพัฒนาและจัดสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนในเขตเทศบาล

 

    ๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     มีนโยบายพัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ดังนี้

๒.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสาธารณะในเขตเทศบาลทุกสาย เป็นถนนคอนกรีต หรือลาดยาง

๒.๒ ขยายการติดตั้ง ปรับปรุง ไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะให้ทั่วถึง

๒.๓ สนับสนุนการขยายเขตจ่ายน้ำประปาให้ครอบคลุมทุกชุมชน

๒.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง

๒.๕ จัดทำโครงการนำร่องสร้างนครรังสิตให้เป็นเมืองไร้สาย

(นำสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์ลงใต้ดิน)

๒.๖ เตรียมการรองรับการคมนาคมขนส่งระบบราง ณ สถานีรังสิต

 

     ๓. ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

     มีนโยบายที่จะสร้างนครรังสิตให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุข ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ได้แก่

๓.๑ ด้านการสาธารณสุข

(๑) พัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข และการให้บริการเชิงรุกในชุมชน

(๒) ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้ามาเป็นเครือข่ายด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทุกชุมชน

(๓) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย

(๔) จัดให้มีระบบการเฝ้าระวัง การควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญ และการควบคุมสุนัขจรจัด และการเลี้ยงสัตว์

(๕) ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา เหล้า บุหรี่ และยาเสพติด

(๖) ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(๗) ส่งเสริม สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค

 

๓.๒ ด้านการศึกษา

(๑) พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาชั้นพื้นฐานโดยการขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาให้มีคุณภาพ น่าอยู่ น่าเรียน

(๒) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกโรงเรียน

(๓) จัดให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และหอจดหมายเหตุ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

(๔) สนับสนุน ส่งเสริมขยายการศึกษาจากระดับปฐมวัยต่อไปจนถึงระดับประถมศึกษาโดยจัดสร้างโรงเรียนของเทศบาล

 

๓.๓ ด้านสวัสดิการสังคม

(๑) จัดให้มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

(๒) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยทุพลภาพ

(๓) ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์

(๔) จัดให้มีสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย และนันทนาการ

(๕) จัดให้มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(๖) ส่งเสริมอาชีพในชุมชนแบบครบวงจร ด้วยระบบกองทุนเพื่อเพิ่มรายได้ บนพื้นฐานการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

(๗) ปรับปรุง ฟื้นฟูชุมชนแออัด แหล่งเสื่อมโทรม และสนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาสาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ของเมือง

(๘) สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ

 

     ๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

     มีนโยบายพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม  ส่งเสริมประชาชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

๔.๑ จัดให้มีการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย น้ำเสีย

๔.๒ จัดให้มีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ

๔.๓ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

๔.๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเพิ่มพื้นสีเขียวบริเวณสถานที่ราชการของเทศบาล ถนน ที่หรือทางสาธารณะต่าง ๆ

๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน

๔.๖ ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

     ๕. ด้านวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     มีนโยบายที่จะส่งเสริม ดูแล อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่า ดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีที่เป็น๓มิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นให้คงอยู่ เช่น การแข่งเรือพายพื้นบ้าน การแข่งเรือยาว ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต เป็นต้น

๕.๒ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เช่น งานประเพณีสงกรานต์ งานทำบุญตักบาตรปีใหม่ งานประเพณีลอยกระทง งานเทศกาลถือศีลกินเจ งานเทศกาลทำบุญเทกระจาด งานเทศกาลตรุษจีน เป็นต้น

๕.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม และการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น โครงการอุปสมบทหมู่ตามฤดูกาล โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน งานทำบุญเข้าพรรษา        ออกพรรษา เป็นต้น

 

     ๖. ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     มีนโยบายที่จะสนับสนุนงบประมาณในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ การป้องกันปัญหาอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนี้

๖.๑ จัดให้มีระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ป้องกัน และเตือนสาธารณภัย เพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๖.๒ พัฒนาศักยภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัครเข้ามาเป็นเครือข่ายในการระงับ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการเกิดอุบัติเหตุ (อปพร.)

๖.๓ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ หน่วยกู้ชีพกู้ภัย และศูนย์รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน

๖.๔ ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันมัย มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ พร้อมใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ตลอดเวลา และติดตั้งในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างทั่วถึง

 

     ๗. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว

     จะดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และส่งเสริมอาชีพของประชาชน ดังนี้

๗.๑ ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเจตเทศบาล โดยเฉพาะการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้แก่ประชาชน

๗.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวตลาดน้ำนครรังสิต

๗.๓ จัดตั้งไชน่าทาวน์รังสิต เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

๗.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวล่องคลองรังสิต

 

สำหรับนโยบายที่ถือเป็นวาระสำคัญและเร่งด่วน คือ

๑. การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและเพียงพอตามความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นกาวางรากฐานทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีศีลธรรม

๒. การแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล

๓. การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในเขตเมือง

๔. การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๕. การจัดระบบบริการสาธารณสุข เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

๖. การพัฒนาให้เทศบาลนครรังสิต เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอกเวลา

     อนึ่ง นโยบายที่ได้แถลงมาทั้งหมดนี้อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติได้จริง และจะนำไปสู่การปฏิบัติตลอดวาระการดำรงตำแหน่งของกระผม และเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายที่แถลงไว้ กระผมจำนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key performance indicator : KPI) ตามหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ มาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 

     ท้ายสุดนี้ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้โปรดมั่นใจให้ความร่วมมือและสนับสนุนการบริหารงานของกระผม เพื่อให้กระผมสามารถนำนโยบายที่กล่าวมาไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง และ กระผมจะนำผลการปฏิบัติงานประจำปีมาแถลงต่อสภาเทศบาลนครรังสิตเพื่อทราบต่อไป

 

                                                                              จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

 

 

 

SFbBox by psd to html

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1546
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2484875