SJ Company - шаблон joomla Форекс

นโยบายการบริหาร ๗ ด้าน ...

เทศบาลนครรังสิต รับใช้บริการประชาชน ...

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครรังสิต...

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และตรวจโควิด-19 ฟรี!!!

บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และตรวจโควิด-19 ฟรี!!! ร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ห่วงใยสุขภาพประชาชนชาวเทศบาลนครรังสิต......

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา หลักสูตร Mini English ...

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา หลักสูตร Mini English Program (MEP) ข่าวประชาสัมพันธ์. เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา......

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง งดการให้บริการงานทะเบียนราษฏรและงานบัตรประจำตัวประชาชน (ชั่วคราว) ด้วย เทศบาลนครรังสิต ได้พบเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน ...

เทศบาลนครรังสิต จัดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

เทศบาลนครรังสิต จัดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประชาสัมพันธ์ ด้วยความห่วงใยสุขภาพของประชาชนชาวนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต โดย ร้อยตำรวจเอก......

สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ของนายประยูร รัตนเสนีย์ ...

สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ของนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ของนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น......

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ...

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 168/2565 ...

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 168/2565 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 168/2565 ...

ประกาศกำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2565 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศกำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2565 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศกำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2565 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง......


ข่าวกิจกรรม

...

ประชุมหารือแบบการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

อ่านเพิ่มเติม...

การเลือกตั้งประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่ 6

การเลือกตั้งประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่ 6

อ่านเพิ่มเติม...

การเลือกตั้งประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3

การเลือกตั้งประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

การเลือกตั้งประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1

การเลือกตั้งประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

บริการประชาชน

  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

   แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


  แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครรังสิต ประจำปี ๒๕๖๔ “ปทุมนครา ธารานฤมิต”

   แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครรังสิต ประจำปี ๒๕๖๔ “ปทุมนครา ธารานฤมิต”


  แบบสอบถามการจัดงานพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ งานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินเปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

   แบบสอบถามการจัดงานพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ งานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินเปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564


  แบบสอบถาม เรื่อง ความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

   แบบสอบถาม เรื่อง ความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


  แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต

   แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต


  แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

   แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น


  แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล

   แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล


  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT)

   ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ผู้มาติดต่อขอรับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับเทศบาลนครรังสิต ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT) ในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563


  แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

   แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส


ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศอ.ปส.มท.)/ว 4308 ลว 19 ก.ค. 62 [คลิ๊ก]

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร 0220.4/ว 1181 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 [คลิ๊ก] 2. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [คลิ๊ก]

สัมภาษณ์ชมรมต่างๆ

สปอร์ตวิดีโอ


  • MV เพลง 3R

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1866
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
3172876