SJ Company - шаблон joomla Форекс

Alternative flash content

Requirements

นโยบายการบริหาร ๗ ด้าน ...

เทศบาลนครรังสิต รับใช้บริการประชาชน ...

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครรังสิต...

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีกับพ่อค้า-แม่ค้า ตลาดพรพัฒน์ ตลาดสุชาติ

ยินดีกับพ่อค้า-แม่ค้า ตลาดพรพัฒน์ ตลาดสุชาติ ที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดตลาด ตามมติที่ประชุมของ ส.ป.ก.อำเภอ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อแม้.......

เทศบาลนครรังสิต พร้อม! เตรียมงบประมาณจัดซื้อวัคซีนต้านไวรัส COVID -19 ...

เทศบาลนครรังสิต พร้อม! เตรียมงบประมาณจัดซื้อวัคซีนต้านไวรัส COVID -19 เพื่อคนรังสิต 90 ล้านบาท จากการไลฟ์สดพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ...

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ...

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อป้องกันและคงบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 (COVID-19) ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ...

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๓๐๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่ ...

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๓๐๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๓๐๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง แจ้งขยายเวลาปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิตชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 3) ...

หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรอง และ ...

หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรอง และ ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรอง และ ...

แอปพลิเคชันหมอชนะ

แอปพลิเคชันหมอชนะ ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19.......

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ...

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ...


ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร ...

คณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ...

อ่านเพิ่มเติม...

พม.ปันสุข ตั้งตู้แบ่งปันสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ...

พม.ปันสุข ตั้งตู้แบ่งปันสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19 ณ เทศบาลนครรังสิต วันที่ 13 มกราคม 2564 ณ บริเวณหน้าเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ...

อ่านเพิ่มเติม...

นำรถยนต์ที่ใช้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 พระราชทาน ...

นำรถยนต์ที่ใช้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 พระราชทาน เพื่อตรวจคัดกรองโรคโควิดและเก็บตัวอย่างกลุ่มเสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิต ออกปฏิบัติงานล้างตลาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19

เทศบาลนครรังสิต ออกปฏิบัติงานล้างตลาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 เทศบาลนครรังสิต ออกปฏิบัติงานล้างตลาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19......

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบสารสนเทศ

 

ใบสมัครออนไลน์


  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564

   โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564


  รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

   รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563


รายงานผลสำรวจความคิดเห็น

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศอ.ปส.มท.)/ว 4308 ลว 19 ก.ค. 62 [คลิ๊ก]

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร 0220.4/ว 1181 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 [คลิ๊ก] 2. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [คลิ๊ก]

 

แบบสอบถามความคิดเห็น

  แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต

   แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต


  แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

   แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น


  แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล

   แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล


  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT)

   ขอควมาร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ผู้มาติดต่อขอรับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับเทศบาลนครรังสิต ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT) ในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563


 

 

รวมภาพกิจกรรม


 • สัมภาษณ์
  ชมรมต่างๆ
  คลิก

 • “ งาน "ลอยกระทงชมจันทร์ " ประจำปี 2563 วันที่ 1 ”
  คลิก

 • “ งาน "ลอยกระทงชมจันทร์ " ประจำปี 2563 วันที่ 2 ”
  คลิก

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ

 

ติดต่อเรา

 • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
 • 0-2567-6000
 • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • facebook : เทศบาลนครรังสิต
 • Line ID : @rangsitcity
 • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1519
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2389707