SJ Company - шаблон joomla Форекс

นโยบายการบริหาร ๗ ด้าน ...

เทศบาลนครรังสิต รับใช้บริการประชาชน ...

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครรังสิต...

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ...

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ...

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ...

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎร ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎร......

ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น ของเทศบาลนครรังสิต (อย่างไม่เป็นทางการ)

ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น ของเทศบาลนครรังสิต (อย่างไม่เป็นทางการ) ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น ของเทศบาลนครรังสิต (อย่างไม่เป็นทางการ)......

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง งดการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง งดการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง งดการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ ...

บัตรเลือกตั้งสำหรับ ลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น

บัตรเลือกตั้งสำหรับ ลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น บัตรเลือกตั้งสีชมพู สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาล” ......

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๒๒๖๘ / ๒๕๖๔ เรื่อง ...

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๒๒๖๘ / ๒๕๖๔ เรื่อง ให้บุคคลที่มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๒๒๖๘ / ๒๕๖๔ เรื่อง ...

ขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยหรือทำงานอยู่ซอยรังสิต-ปทุมธานี 10 จนถึง รังสิต - ...

ขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยหรือทำงานอยู่ซอยรังสิต-ปทุมธานี 10 จนถึง รังสิต - ปทุมธานี 14 ตรวจคัดกรอง covid -19 ขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยหรือทำงานอยู่ซอยรังสิต-ปทุมธานี 10 จนถึง รังสิต - ...

คำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 2134/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ ...

คำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 2134/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 2134/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ ...


ข่าวกิจกรรม

พิธีปัจฉิมนิเทศ และแสดงผลสัมฤทธิ์ของความสำเร็จในการจัดการศึกษา ...

พิธีปัจฉิมนิเทศ และแสดงผลสัมฤทธิ์ของความสำเร็จในการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครรังสิต วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายสมชาย สีวะรมย์ ปลัดเทศบาล ...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ...

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ ...

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลประจำปีการศึกษา ...

เทศบาลนครรังสิตจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ รองปลัดเทศบาล ...

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิต วางพานพุ่มดอกไม้ ...

เทศบาลนครรังสิต วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2564 นายสมชาย สีวะรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครรังสิต....... ...

อ่านเพิ่มเติม...

บริการประชาชน

  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564

   โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564


  รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

   รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

  แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเรื่องโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิต

   แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเรื่องโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิต


  แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต

   แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต


  แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

   แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น


  แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล

   แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล


  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT)

   ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ผู้มาติดต่อขอรับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับเทศบาลนครรังสิต ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT) ในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563


  แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

   แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส


ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศอ.ปส.มท.)/ว 4308 ลว 19 ก.ค. 62 [คลิ๊ก]

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร 0220.4/ว 1181 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 [คลิ๊ก] 2. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [คลิ๊ก]


รวมภาพกิจกรรม


 • สัมภาษณ์
  ชมรมต่างๆ
  คลิก

 • “ งาน "ลอยกระทงชมจันทร์ " ประจำปี 2563
  วันที่ 1 ”
  คลิก

 • “ งาน "ลอยกระทงชมจันทร์ " ประจำปี 2563
  วันที่ 2 ”
  คลิก

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ

ติดต่อเรา

 • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
 • 0-2567-6000
 • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • facebook : เทศบาลนครรังสิต
 • Line ID : @rangsitcity
 • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1566
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2548817