SJ Company - шаблон joomla Форекс

Alternative flash content

Requirements

นโยบายการบริหาร ๗ ด้าน ...

เทศบาลนครรังสิต รับใช้บริการประชาชน ...

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครรังสิต...

ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2562

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ให้ขยายเวลาการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จาก 3 ปี เป็น 6 ปี และขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่ 31 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2562

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน

1) เด็กที่รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2559-2561 รับเงินต่อเนื่องจนครบอายุ 6 ปี

2) เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิ์ ให้ได้รับสิทธิ์เมื่อมาลงทะเบียน จนครบอายุ 6 ปี

3) เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ได้รับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ปี

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

1) แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

2) แบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02) หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดาและมารดา

3) บัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ปกครอง

4) สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

5) สูติบัตรเด็กแรกเกิด

6) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

1) หญิงตั้งครรภ์ หรือมารดา หรือบิดา หรือผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2) เด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย มีรายได้รวมเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ

     - กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นาเอกสารหลักฐานของบิดาเด็กและมารดาเด็กในกรณีดังกล่าว ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจานงขอรับสิทธิ์

การรับรองสถานะของครัวเรือน

ผู้รับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย จำนวน 2 คน ดังนี้

ผู้รับรองคนที่ 1

- ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประจำสำนักงานเขต หรือประธาน หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เป็นผู้รับรอง

- ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา ให้ประธานชุมชน หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นผู้รับรอง

- ในพื้นที่เขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือปรานชุมชน เป็นผู้รับรอง

ผู้รับรองคนที่ 2

          - ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้อำนวยการเขต หรือข้าราชการที่ผู้อำนวยการเขตมอบหมาย เป็นผู้รับรอง

- ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา ให้ปลัดเมืองพัทยา หรือข้าราชการที่ปลัดเมืองพัทยามอบหมาย เป็นผู้รับรอง

- ในพื้นที่เขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดเทศบาลหรือข้าราชการที่ปลัดเทศบาลมอบหมาย หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้าราชการที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย เป็นผู้รับรอง

กรณีที่ผู้ยื่นขอลงทะเบียนไม่ได้รับรองจากผู้รับรองจากคนที่ 1 และคนที่ 2 หรือไม่ได้รับการรับรองจากผู้รับรองคนที่ 2 ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

1) กรณีที่ผู้รับรองคนที่ 2 ไม่รับรองให้ ขอให้ผู้รับรองนั้น ระบุสาเหตุ

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้ยื่นรับลงทะเบียนให้ทราบเป็นลายลักษณ์อังษร

3) ผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนสามารถยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์เพื่อขอให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาให้การรับรองสถานะครัวเรือน โดยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำร้องที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำร้องที่บานพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดนั้นๆ ตามแบบ ดร.10

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

เอกสารประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีดังนี้

1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามข้อ 6

3. บัตรประจำประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ปกครอง

4. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (หน้าแรก)

5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด

6. สำเนาเอกสารยืนยันสถานะของมารดาเด็กแล้วแต่กรณี ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ (กรณีมารดาเด็กเป็นบุคคลต่างด้าว หรือเป็นบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาของเด็กตามสูติบัตรผู้มีคุณสมบัติที่มีสัญชาติไทยลงทะเบียนแทนได้)

7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก) ของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เว้นแต่กรณีที่มีการผูกบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารเข้ากับเลขประจำตัวประชาชน (บัญชีธนาคารพร้อมเพย์) สามารถใช้สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากได้ทุกธนาคาร

แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562 (ดร.01) DOWNLOAD เอกสาร

แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) DOWNLOAD เอกสาร

สถานที่รับลงทะเบียน

จุดบริการประชาชน ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร.0 2567 6000 ต่อ 113,1202

โทรสาร 0 2567 6222

 

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1421
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2111955