SJ Company - шаблон joomla Форекс

เอกสารวิชาการจากการฝึกอบรม

ชื่อโครงการ/หลักสูตร
* รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมสีเขียวตลาดรังสิต และที่อยู่อาศัยชุมชนคลองหนึ่งพัฒนา คลิก
* เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานสวัสดิการสังคม รุ่นที่ ๑๑"
  ๑. การจัดทำแผนด้านจัดสวัสดิการสังคม (อ.มยุรี - อ.ธนาภรณ์) คลิก
  ๒. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน (อ.มยุรี ยกตรี) คลิก
  ๓. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (อ.จอมขวัญ ศรีศิลป์) คลิก
  ๔. เทคนิคการมอบหมายงานและควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อ.จาดุร อภิชาติบุตร) คลิก
  ๕. การจัดทำงบประมาณแบบใหม่ของ อปท. (อ.จิตพิสุทธิ์ วิสุทธิ) คลิก
  ๖. การพัฒนาทีมงานและมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน (อ.จินตนา ติยะรังสีนุกูล) คลิก
  ๗. แนวทางการดูแลและงานด้านคนพิการและทุพพลภาพของท้องถิ่น (อ.จินตนา จันทร์บำรุง) คลิก
  ๘. บทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฏหมายกระจายอำนาจ (อ.เจตน์ ศรีสุขโข) คลิก
  ๙. รูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนของ อปท. (อ.ชินชัย ชี้เจริญ) คลิก
  ๑๐. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (อ.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์) คลิก
  ๑๑. แนวทางการกำหนดนโยบายด้านสวัสดิการสังคมของท้องถิ่น (อ.บรรจบ ปัทมินทร์) คลิก
  ๑๒. การบริหารงานบุคคล (อ.บันลือศักดิ์ สุนทร) คลิก
  ๑๓. คุณธรรมและจริยธรรมกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (อ.บุญเลิศ จุลเกียรติ) คลิก
  ๑๔. การส่งเสริมการท่องเที่ยว สิลปะ ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (อ.พรหมโชติ ไตรเวท) คลิก
  ๑๕. แผนผังความคิด กระบวนการคิดเชิงระบบ (อ.พรหมพจน์ วิภาสธาริตสกุล) คลิก
  ๑๖. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณากร (อ.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ) คลิก
  ๑๗. บรรยายมาตรฐานการบริการสาธารณะ (อ.ภูวณัฏฐ์ ธนธัญเกียรติ์) คลิก
  ๑๘. การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศและการประกอบพิธีการฯ (อ.มะลิวัลย์ บุษบงค์) คลิก
  ๑๙. ความรู้เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม (อ.ระพีพรรณ คำหอม) คลิก
  ๒๐. การบริหารความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการสร้างความปรองดองของคนในชาติ (อ.รัตนา จักกะพาก) คลิก
  ๒๑. หลักการและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (อ.วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์) คลิก
  ๒๒. แนวทางการดูแลงานด้านผูสูงอายุของท้องถิ่น (อ.ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์) คลิก
  ๒๓. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (อ.ศิริสุข ยืนหาญ) คลิก
  ๒๔. นโยบายการปกครองในบทบาทของผู้นำของ อปท. (อ.สมดี คชายั่งยืน) คลิก
  ๒๕. การบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมรประสิทธิภาพ (อ.สมศักดิ์ เอกปรีชากุล) คลิก
  ๒๖. กฎหมายควบคุมอาคาร + ขุดดิน (อ.สินิฐ บุญสิทธิ) คลิก
  ๒๗. สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (อ.อาทิตยา พยาบาล) ลิก 
  ๒๘. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ อปท. (อ.อุษณีย์ ทอย) คลิก
* โครงการศึกษาระบบการคุ้มครองทางสังคมเพื่อจัดการปัญหาการขอทาน
  ๑. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาระบบการคุ้มครอง คลิก 
  ๒. รายงานฉบับสมบูรณ์ คลิก
* เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำคัญในการป้องกันเยาวชนนอกสถานศึกษา
  ๑. สถานการณ์เด็กเยาวชน คลิก
  ๒. แนวทางศูนย์เยาวชน คลิก
  ๓. นำเสนอการศึกษานอกระบบ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คลิก
  ๔. การส่งเสริมเยาวชนในชุมชน (พช.นครศรีธรรมราช) คลิก
  ๕. แนวทางการพัฒนาระบบและดำเนินการคุ้มครองเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา คลิก
* เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙
   ๑. คู่มือการดำเนินการผู้แสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ คลิก
   ๒. คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ คลิก
   ๓. สรุปบทเรียนโครงการอบรม พนง. จนท. คลิก
   ๔. บรรยาย กม.ควบคุมการขอทาน คลิก

 

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1519
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2392501