SJ Company - шаблон joomla Форекс

เนื้อหา

ประกาศเทศบาลนครรังสิต

เรื่อง? คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งกำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคำขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

? ? ?????????????? ? ?เทศบาลนครรังสิต อาศัยอำนาจตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จึงได้จัดทำคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดังนี้

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.สำนักปลัดเทศบาล

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.1 การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.2 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร?กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.3 การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.4 การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก "เด็กชาย" เป็น "นาย" และจาก "เด็กหญิง" เป็น "น.ส.)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.5การขอมีบัตรครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.6 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.7?การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ?กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.8 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.9 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.10 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.11 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.12 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.13 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.14 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.15 การขอเลขที่บ้าน

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.16 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.17 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.18 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.19 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.20?การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.21?การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาญสูญ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.22?การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.23?การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทางทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.24?การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการะเบียนราษฎร

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.25?การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ (เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.26?การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.27?การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอานาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.28?การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.29?การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.30?การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดา หรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดา และมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดย มีคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.31?การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.32 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.33 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.34?การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.35?การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร์เมื่อปี พ.ศ. 2499

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.36 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.37?การเพิ่มชื่อเด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.38?การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย"ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.39?การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.40?การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.41 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.42?การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กแร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพาการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะหรือการสงเคราะห์

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.43?การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.44?การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องถิ่นอื่น

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.45?การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.46?การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.47?การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.48?การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.49?การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.50?การรับแจ้งการตายเกิดกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.51?การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.52?การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.53?การรับแจ้งการย้ายเข้า

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.54?การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.55?การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.56?การรับแจ้งย้ายปลายทาง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.57?การรับแจ้งการย้ายออก

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.58?การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.59?การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.60?การรับแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.61?การแจ้งถมดิน

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.62 การแจ้งขุดดิน

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.63 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.สำนักการช่าง?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.1 การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.2 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.3 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.4 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.5?การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.6 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออก เพื่อการอื่นตามมมาตรา 34

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.7 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.8 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.9 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 2.10 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.11 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3.กองสวัสดิการและสังคม

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3.1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3.2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3.3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.กองการศึกษา

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.1 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.2 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

??????????????????????????? 4.3 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.กองสาธารณสุข

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??5.1 การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.2 การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.3 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.4 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.5 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.7 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.8 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.9 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.10 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6.สำนักการคลัง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6.1 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6.2 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6.3 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6.4 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6.5 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6.6 การรับชำระภาษีป้าย

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6.7 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฏาคม 2558

? ? ? ? ? ?

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (นายธีรวุฒิ? กลิ่นกุสุม)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายกเทศมนตรีนครรังสิต

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 69 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1142
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1265581