SJ Company - шаблон joomla Форекс

เนื้อหา

 

 

ประกาศเทศบาลนครรังสิต

เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ยุว อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครรังสิต

ประจำปี พ.ศ. 2559

**********************************

 

เทศบาลนครรังสิต กำหนดให้มีการจัดทำโครงการฝึกอบรม ยุว อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2559 ประมาณ 150 คน ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และวันที่ 18-20 มีนาคม 2559 ณ สีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ผู้มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม ยุว อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2559 ขอให้ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่อาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิต ชั้น 6 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนอำนวยการและปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 10 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ( ในวันและเวลาราชการ)

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาใบสูติบัตร จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชนเด็ก (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ

5. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 14 ปี

3. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต

4. เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต

6. ไม่เป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรม หรือในทางทุจริต หรือเป็นภัยต่อสังคม

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน 2558

** ดาวน์โหลดประกาศ **

** ดาวน์โหลด์ใบสมัคร **

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 91 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1200
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1432364