SJ Company - шаблон joomla Форекс

เนื้อหา

1.?การประกวดหนูน้อยนพมาศ

1.? คุณสมบัติ

1.1? ต้องมีสัญชาติไทย ?

1.2? เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง? 8 ? 10? ปี? (เกิดตั้งแต่? ปี? พ.ศ.? 2548 - 2550)

???? 1.3? มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปทุมธานี?

1.4? ??มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน? ก่อนวันที่? 11? ตุลาคม? 2558?

2. การสมัครเข้าประกวด

2.1? ?แสดงความประสงค์เพื่อขอสมัครเข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ? ประจำปี? 2558? ด้วยตนเอง????????

????????????? ??พร้อมทั้งผู้ปกครอง ให้ทำเป็นหนังสือตามแบบที่ฝ่ายการประกวดหนูน้อยนพมาศ????????????????????????????????????? ?

??????????????? กำหนด ?พร้อมด้วยหลักฐานที่ระบุไว้ในระเบียบนี้

2.2 กำหนดให้ยื่นใบสมัครเข้าประกวด? ณ? กองการศึกษา? (ชั้น 10)? เทศบาลนครรังสิต? ตั้งแต่บัดนี้??

???? จนถึงวันที่? 13? พฤศจิกายน? 2558 ?ในวัน?? เวลา?? ราชการ? การรับสมัครหรือไม่รับสมัคร

???? ของผู้ใดให้เป็นสิทธิของฝ่ายจัดการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผล

???????? 2.3 กำหนดรับสมัคร? จำนวน? 40? คน?

?????????? 2.4? จับฉลากหมายเลขประจำตัว? ในวันพฤหัสบดีที่? 19 ?พฤศจิกายน? ?2558??? เวลา? 13.00? น.

????????? ????? - 16.00 น.? ณ ?ห้องประชุมจงกลนี (ชั้น11) เทศบาลนครรังสิต? หากผู้เข้าประกวดไม่มารายงานตัว

????????? ????? ให้ถือว่าสละสิทธิจากการประกวดหนูน้อยนพมาศ?? (ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น)

3.? หลักฐานการรับสมัคร

???? ???????3.1 ใช้ใบสมัครตามแบบของเทศบาลนครรังสิตเท่านั้น?? โดยกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร

????????????????? ให้ครบถ้วนชัดเจน

??????????????? 3.2? สำเนาทะเบียนบ้าน/หรือสูติบัตรฉบับจริง? พร้อมสำเนาภาพถ่าย? จำนวน ?3 ?ฉบับ เพื่อยืนยัน

????????????????????? อายุและตัวบุคคล? ให้บิดามารดา? หรือผู้ปกครอง? หรือครูประจำชั้น? เป็นผู้ลงนามรับรอง

????????????????????? ข้อความว่า? ? ขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง?? (ถ้าถ่ายเอกสาร)? ทั้งนี้ให้นำฉบับจริงไปแสดง

????????????????????? ในวันที่ยื่นใบสมัครเพื่อตรวจสอบเอกสาร? เมื่อตรวจหลักฐานแล้วจะคืนให้

???????????????? 3.3? ภาพถ่ายสี? ขนาดโปสการ์ด? 5? นิ้ว??? จำนวน? 1? ภาพ? (กรุณาให้เห็นใบหน้าชัดเจน)? ??????

??????????????????????? โดยเขียนชื่อ -? นามสกุล?? ไว้ด้านหลังภาพให้ชัดเจนด้วย

4.??? สถานที่ประกวด?? ณ?? เวทีประกวดริมเขื่อนสะพานแดง

5.?? ระยะเวลาการประกวด? วันที่? 24 พฤศจิกายน? 2558? ทำการประกวด? โดยให้ผู้สมัครเข้าประกวด? ?

???? รายงานตัวต่อคณะกรรมการ? ณ? เวทีการประกวดริมเขื่อนสะพานแดง? เวลา? 17.30 ? 18.00? น.

6.?? การแต่งกายในการประกวด???? ในการประกวด?? ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายในชุดต่อไปนี้

???????? 6.1 ชุดไทยเดิม?? สมัยสุโขทัย?? หรือสมัยอยุธยา?? หรือสมัยรัตนโกสินทร์

???????? 6.2? ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องสวมสายสะพาย?? ชื่อผู้ส่งเข้าประกวดขนาดกว้าง?? 5?? นิ้ว?

??????????????? ยาวตามความเหมาะสม? สีกรมท่า? ตัวอักษรสีขาว? พร้อมหมายเลขที่จับสลากได้

7.? ?การประกวดหนูน้อยนพมาศ

????? รอบที่? 1?? วันที่? 19 ?พฤศจิกายน? 2558

????? เวลา? 13.00? น. - ผู้สมัครทุกคนพร้อมกัน? ณ? ห้องประชุมเทศบาลนครรังสิต(ชั้น 11)?? หากผู้เข้าประกวด

?????????????????????????? ????ไม่มารายงานตัวให้ถือว่าสละสิทธิจากการประกวดหนูน้อยนพมาศ? (ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น)

????????????????????? ??????-? ประชุมผู้เข้าประกวด? รับฟังการนิเทศภายในห้องประชุมเทศบาลนครรังสิต (ชั้น 11)

???????? ????????- ?จับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้าประกวดทุกคน

??? รอบที่? 2? วันที่?? 24 ?พฤศจิกายน? 2558

???? เวลา? 17.00 ? 18.00 น. ?? ?- รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน? ณ? เวทีการประกวดหนูน้อยนพมาศ

???? เวลา? 19.00? น.??????????? ? ?- เริ่มการประกวดในชุดไทยเดิมสมัยสุโขทัย อยุธยา หรือรัตนโกสินทร์?

????????? ????????? รอบแรก????????? ? ??????? ?- คัดเลือกให้เหลือ? 20? คน? จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด

????????? ????????? รอบสอง ???????? ?- คัดเลือกให้เหลือ? 10? คน? จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด

????????? ????????? รอบสุดท้าย????? - จากผู้เข้ารอบ? 10? คน? ให้คะแนนจากการตอบสัมภาษณ์? และคัดเลือก

????????? ????????????????????????????????? จากคณะกรรมการฯ? เพื่อได้ผู้รับตำแหน่งหนูน้อยนพมาศ? 1? ตำแหน่ง?

??????????????????????????????????????????? และรองอีก? 4? ตำแหน่ง

8.?? การเสริมสวย

- ?การเสริมสวยใบหน้า และตกแต่งทรงผม ต้องเกล้าผมเพียงทรงเดียว

- ?การเสริมสวยต้องกระทำให้เรียบร้อยก่อนรายงานตัว ฝ่ายการประกวดจะอนุญาตให้พี่เลี้ยงเข้าไป

???ในบริเวณงานหลังเวทีการประกวดได้เพียง? 1 คน เท่านั้น

9.? การตัดสิน

- การตัดสินการประกวดจะกระทำโดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

10.? รางวัลสำหรับผู้ได้รับตำแหน่งหนูน้อยนพมาศ? ประจำปี? 2558

10.1? หนูน้อยนพมาศ? ??จะได้รับรางวัลเงินสด?? 5,000? บาท? พร้อมถ้วยเกียรติยศ? และสายสะพาย

10.2? รองอันดับ? 1? ????จะได้รับรางวัลเงินสด?? 4,000? บาท? พร้อมถ้วยเกียรติยศ

10.3? รองอันดับ? 2????? จะได้รับรางวัลเงินสด?? 3,000? บาท?? พร้อมถ้วยเกียรติยศ

10.4? รองอันดับ ?3????? จะได้รับรางวัลเงินสด?? 2,000? บาท?? พร้อมถ้วยเกียรติยศ

10.5? รองอันดับ ?4 ?????จะได้รับรางวัลเงินสด?? 1,000? บาท?? พร้อมถ้วยเกียรติยศ

11. การพ้นจากตำแหน่ง หนูน้อยนพมาศ และรองหนูน้อยนพมาศจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

????? 11.1 ??มีอาชีพ หรือประพฤติตนอันเป็นที่รังเกียจของสังคม

????? 11.2? ?กระทำการอันขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน

????? 11.3? ?เจ็บป่วยทางร่างกาย หรือจิตใจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

????? 11.4 ??ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือความเชื่อถือในตำแหน่ง

????? 11.5 ?เมื่อตรวจภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศเทศบาลนครรังสิตเรื่องการจัดงาน

?????????????? ประเพณีลอยกระทง ประจำปี? 2558? จะต้องคืนเงินค่าตอบแทน? เงินรางวัล? และถ้วยรางวัล

????? 11.6? ?เหตุอื่นๆ

12.? เงินค่าตอบแทน

- ผู้ที่เข้าประกวดจะได้รับเงินค่าตอบแทนในวันประกวดคนละ 1,000 บาท?? โดยให้บิดา - มารดา หรือ?

? ผู้ปกครอง หรือ ครู ที่ส่งเข้าประกวดไปรับเงินค่าตอบแทนได้ที่เต็นท์ข้างเวทีการประกวด พร้อมนำ?

? หลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมามอบให้กับเจ้าหน้าที่คนละ? 2 ?ฉบับ

?

2. การประกวดนางนพมาศ

?

1.?? คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

??? ???1.1? ต้องมีสัญชาติไทย

?????? 1.2? ต้องเป็นเพศหญิง

1.3 ?ไม่จำกัดภูมิลำเนา

1.4? มีอายุไม่ต่ำกว่า ?18? ปี ?และไม่เกิน? 25? ปี? (เกิด พ.ศ.2533 ? พ.ศ.2540)

1.5? เป็นโสด? และไม่เคยผ่านการสมรส

1.6 ?ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง? หรือโรคที่สังคมรังเกียจ

1.7? ?ไม่ประกอบอาชีพ หรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม

1.8? ?ความสูงไม่น้อยกว่า? 160? เซนติเมตร

2. การสมัครเข้าประกวด

2.1 แสดงความประสงค์เพื่อขอสมัครเข้าประกวดนางนพมาศ? ประจำปี? 2558? ด้วยตนเอง ให้ใช้

????? ใบสมัครตามแบบที่ฝ่ายการประกวดนางนพมาศกำหนด? พร้อมด้วยหลักฐานที่ระบุไว้ในระเบียบนี้

2.2? กำหนดให้ยื่นใบสมัครเข้าประกวด? ณ? กองการศึกษา? (ชั้น 10)? เทศบาลนครรังสิต

????? ?(โทรศัพท์? 02-567 6008 )? ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่? 13? พฤศจิกายน? 2558 ??ในวัน? เวลา? ?

?????? ราชการการรับสมัครหรือไม่รับสมัครของผู้ใดให้เป็นสิทธิของฝ่ายจัดการประกวดโดยไม่จำเป็น

?????? ต้องชี้แจงเหตุผล

2.3? กำหนดรับสมัคร? จำนวน? 30? คน

2.4? จับฉลากหมายเลขผู้เข้าประกวด ในพฤหัสบดีที่? 19? พฤศจิกายน? ?2558? เวลา 13.00-

?????? 16.00 น. ?ณ ??ห้องประชุมจงกลนี (ชั้น 11)? เทศบาลนครรังสิต?? หากผู้เข้าประกวดไม่มา??

?????? รายงานตัวให้ถือว่าสละสิทธิจากการประกวด

????? ?2.5?? หลักฐานการรับสมัคร

????????? ?- ใช้ใบสมัครตามแบบการประกวดนางนพมาศ?? ที่ทางเทศบาลนครรังสิตกำหนดเท่านั้น?

???????????? ?โดยกรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วนชัดเจน

????????? ?- ?บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่ายหน้า-หลัง? จำนวน 3 ?ฉบับ

???????????? ???????(เขียนสำเนา ถูกต้องลงลายมือชื่อของตนเอง)?

????????????? ??- สำเนาทะเบียนบ้าน/หรือสูติบัตร ฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย? จำนวน 3 ?ฉบับ

??????????????????? (เขียนสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อของตนเอง)

????????????? ??- หลักฐานทางการศึกษาพร้อมสำเนา (ถ้ามี) จำนวน? 1? ฉบับ (เขียนสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อด้วย)

????????????? ??- ภาพถ่ายสี? ขนาดโปสการ์ด? 5? นิ้ว??? จำนวน? 1? ภาพ? (กรุณาให้เห็นใบหน้าชัดเจน? ไม่สวมหมวก

? ????????????????และแว่นตาดำ? ถ่ายไม่เกิน? 6? เดือน)? โดย เขียนชื่อ -? นามสกุล? ไว้ด้านหลังภาพให้ชัดเจนด้วย

???? หมายเหตุ?? พิจารณารับเฉพาะผู้มีหลักฐานครบเท่านั้น

3.?? สถานที่ประกวด??? ณ? เวทีการประกวดในงานลอยกระทง? บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง

4.?? ระยะเวลาการประกวด? วันที่? 25 ?พฤศจิกายน? 2558? ทำการประกวด? โดยให้ผู้สมัครเข้าประกวด?????????

????? รายงานตัวต่อคณะกรรมการ? ณ? เวทีการประกวดริมเขื่อนสะพานแดง? เวลา? 17.00 ? 18.00? น

5.? การแต่งกายในการประกวด? ในการประกวด? ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายในชุดต่อไปนี้

- ชุดไทยสมัยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

- ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องสวมสายสะพาย ชื่อผู้ส่งเข้าประกวดขนาดกว้าง? 5? นิ้ว? ยาวตาม

???????????? ความเหมาะสม? สีกรมท่า? ตัวอักษรสีขาว? พร้อมหมายเลขที่จับสลากได้

- ให้ใช้รองเท้าส้นสูง? สูงไม่เกิน? 3? นิ้ว

6. วัน?? เวลา?? และสถานที่ในการประกวด

รอบที่? 1? วันที่? 19 ?พฤศจิกายน? 2558

???? เวลา? 13.00? น.? - ผู้สมัครทุกคนพร้อมกัน? ณ? ห้องประชุมจงกลนี (ชั้น11) เทศบาลนครรังสิต? หากผู้เข้า

????????????????????????????? ประกวดไม่มารายงานตัวให้ถือว่าสละสิทธิจากการประกวดนางนพมาศ ?

????????????????????????????? (ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

? - ผู้สมัครเข้าประกวดทุกคนจับสลากหมายเลขประจำตัว วัดสัดส่วน? ชั่งน้ำหนัก?

?? ?ผู้สมัครเข้าประกวดทุกคนต้องมารายงานตัวพร้อมจับฉลากด้วยตนเอง?

? - ประชุมผู้เข้าประกวด? และรับฟังการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมจงกลนี (ชั้น11)

??? เทศบาลนครรังสิต

???? รอบที่? 2? วันที่? 25 ?พฤศจิกายน? 2558

???? เวลา?? 17.00 ? 18.00 น. ? - รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน? ณ? เวทีการประกวดริมเขื่อนสะพานแดง

???? เวลา?? 20.00? น.? ????????? - เริ่มการประกวดในรอบที่? 1? ในชุดไทยสมัยต่าง ๆ

???? รอบแรก???? ???????????? ????? - คัดเลือกให้เหลือ? 20? คน? จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด

???? รอบสอง???????????????????? ?????- คัดเลือกให้เหลือ? 10? คน? จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด

??? ??รอบสุดท้าย ?????????????? ????????- จากผู้เข้ารอบ? 10? คน? ให้คะแนนจากการตอบสัมภาษณ์? และคัดเลือกจาก

????????????????????? ??????????????????????????คณะกรรมการฯ??? เพื่อได้ผู้รับตำแหน่งนางนพมาศ ?1? ตำแหน่ง?? และรองอีก ?4? ???

?????????????????????????????????????????????????????? ตำแหน่ง ?และตำแหน่งขวัญใจช่างภาพ สื่อมวลชน ??1?? ตำแหน่ง

7.? การเสริมสวย

- การเสริมสวยใบหน้า และตกแต่งทรงผม

- การเสริมสวยต้องกระทำให้เรียบร้อยก่อนรายงานตัว ฝ่ายการประกวดจะอนุญาตให้พี่เลี้ยงเข้าไป

? ในบริเวณงานหลังเวทีการประกวดได้เพียง? 1? คน?? เท่านั้น

8. ?การตัดสิน

- การตัดสินการประกวดจะกระทำโดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

- ตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนทำการตัดสินโดยช่างภาพสื่อมวลชนทุกสาขาในจังหวัดปทุมธานี

9.? รางวัลสำหรับผู้ได้รับตำแหน่งนางนพมาศ? ประจำปี? 2558

????? 9.1 นางนพมาศ??? จะได้รับรางวัลเงินสด? ??20,000 บาท???? พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย

????? 9.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับรางวัลเงินสด??? 15,000 บาท???? พร้อมถ้วยเกียรติยศ

????? 9.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับรางวัลเงินสด??? 10,000 บาท???? พร้อมถ้วยเกียรติยศ

????? 9.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จะได้รับรางวัลเงินสด????? 6,000 บาท???? พร้อมถ้วยเกียรติยศ

????? 9.5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จะได้รับรางวัลเงินสด????? 4,000 บาท???? พร้อมถ้วยเกียรติยศ

????? 9.6 รางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน จะได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย?

10.? เงินค่าตอบแทน

???? -? นางงามผู้เข้าประกวดจะได้รับเงินค่าตอบแทนในวันประกวด?? คนละ 2,000 บาท?? โดยให้ไปรับ????????

??????? เงินค่าตอบแทนได้ที่เต็นท์ข้างเวทีการประกวด??? นำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ

??????? สำเนาทะเบียนบ้านมามอบให้เจ้าหน้าที่คนละ? 3? ?ฉบับ?

11. การพ้นจากตำแหน่ง นางนพมาศ และรองนางนพมาศจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

????? 11.1 ??มีอาชีพ หรือประพฤติตนอันเป็นที่รังเกียจของสังคม

????? 11.2? ?กระทำการอันขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน

????? 11.3? ?เจ็บป่วยทางร่างกาย หรือจิตใจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

????? 11.4 ??ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือความเชื่อถือในตำแหน่ง

?? ???11.5 ?เมื่อตรวจภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศเทศบาลนครรังสิตเรื่องการจัดงาน

?????????????? ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี? 2558? จะต้องคืนเงินค่าตอบแทน? เงินรางวัล? และถ้วยรางวัล

????? 11.6 เหตุอื่นๆ

?

**************************************

?

3.?การประกวดกระทงใหญ่

1.? ?หลักเกณฑ์ทั่วไป

1.1? ประกวดกระทงประเภทสวยงาม

1.2? มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด?? ไม่ต่ำกว่า? ?80 ???เซนติเมตร ?(วัดส่วนกว้างที่สุดของกระทง)????????????????????????????????????

1.3? เน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นหลัก? เช่น? ต้นกล้วย? ใบกล้วย (ใบตอง) ???ต้นพลับพลึง?

?????? ใบพลับพลึง? ??ดอกไม้ ต่างๆ ???เป็นต้น

1.4? เน้นความสวยงามตามศิลปะไทย

1.5? ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องติดป้ายชื่อกระทงไว้ที่กระทงให้ชัดเจนและแน่นหนา

1.6? กำหนดรับสมัคร จำนวน ??13 ??กระทงเท่านั้น

1.7? วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาประดิษฐ์กระทงจะต้องเป็นวัสดุธรรมชาติสดเท่านั้น

2. วันเวลาและสถานที่? ??ดำเนินการประกวดในวันที่? 25 ?พฤศจิกายน? 2558 ?โดยให้ไปรายงานตัวและ

??? ลงทะเบียนพร้อมรับเบอร์กระทง? ระหว่างเวลา? 16.00 ? 17.30? ?น.

3. เงินค่าตอบแทน ?เทศบาลนครรังสิตจะจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ส่งกระทงใหญ่เข้าประกวด?

??? กระทงละ ??3,000? ?บาท

4.? เงินรางวัลและรางวัล?

ประกวดกระทงใหญ่ประเภทสวยงาม?? มีดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ??????????ได้รับเงินสด ??จำนวน 6,000? บาท ?พร้อมโล่เกียรติยศ

2. รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ?ได้รับเงินสด? ?จำนวน? 4,000? บาท? พร้อมโล่เกียรติยศ

3. รองชนะเลิศอันดับสอง? ?ได้รับเงินสด ?จำนวน? 3,000? บาท? พร้อมโล่เกียรติยศ

?

4. การประกวดกระทงเล็ก

1.? หลักเกณฑ์ทั่วไป

? 1.1 ประกวดกระทงเล็กประเภทสวยงาม

1.2 ขนาดกระทงมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 30 - 40 เซนติเมตร (วัดส่วนกว้างที่สุดของกระทง)?

1.3 ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ต้นกล้วย ใบกล้วย (ใบตอง) ต้นพลับพลึง ใบพลับพลึง?

????? ดอก ไม้ ต่างๆ ??เป็นต้น

1.4 ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องติดป้ายชื่อกระทงไว้ที่กระทงให้ชัดเจนและแน่นหนา

1.5 กำหนดรับสมัคร จำนวน? 19 กระทงเท่านั้น

1.6 เงินค่าตอบแทน เทศบาลนครรังสิตจะจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ส่งกระทงเล็ก

???? เข้าประกวด กระทงละ? 500 บาท?

1.7 วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาประดิษฐ์กระทงจะต้องเป็นวัสดุธรรมชาติสดเท่านั้น

2.?? วัน เวลาและสถานที่ จัดประกวดในวันที่? 25 พฤศจิกายน 2558 ให้ผู้ที่ส่งกระทงเข้าประกวด?

???? ?รายงานตัวและลงทะเบียน? ระหว่างเวลา? 16.00 ? 17.30 น.? ณ? บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง

3. ??เงินรางวัลและรางวัล

  1. รางวัลชนะเลิศ ?????????????????ได้รับเงินสด ???2,000? บาท? พร้อมโล่เกียรติยศ
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง? ได้รับเงินสด ???1,500? บาท? ?พร้อมโล่เกียรติยศ
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง? ?ได้รับเงินสด? ?1,000? บาท? พร้อมโล่เกียรติยศ

?

**************************************

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1296
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1699797