SJ Company - шаблон joomla Форекс

เนื้อหา

 

ด้วยพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 22 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล / เทศบาล โดยคำแนะนำของหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัด จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล /เทศบาล ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ และให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนประกอบด้วย ประธานสภา 1 คน และ ผู้บริหารอื่นอีกไม่เกิน 20 คน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน โดยคำนึงถึงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และให้มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชน ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ

สำหรับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน มาจากการสรรหาและคัดเลือกโดยเด็กและเยาวชนเอง      มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการคัดเลือก เทศบาลนครรังสิต จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนที่มี อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครรังสิต นวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารลานจอดรถ เทศบาลนครรังสิต

ผู้สมัครคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เด็กและเยาวชนที่มีอายุ ระหว่าง 12-25 ปีบริบูรณ์

2. เป็นเด็กและเยาวชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร.14) ในพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิต

3. ไม่เป็นผู้ดำลงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำลงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือผู้บริหารท้องถิ่น

เอกสารการรับสมัคร

1. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่กองสวัสดิการสังคม ชั้น 10 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต  ติดต่อสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rangsit.org หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์หมายเลข 02-5676000 ต่อ 1008,1010 หรือ 02-5676222

วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12  อาคารลานจอดรถ เทศบาลนครรังสิต 

 

ดาวน์โหลดใบเอกสาร

1. ใบสมัครคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็ฏและเยาวชนเทศบาลนครรังสิต  ดาวน์โหลด

2. แบบลงทะเบียนเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมการคัดเลือกคณะบริหสารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครรังสิต ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 40 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1258
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1544928