SJ Company - шаблон joomla Форекс

เนื้อหา

ตามที่เทศบาลนครรังสิต ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เทศบาลนครรังสิต ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทย ดนตรีสากล และด้านภาษาต่างประเทศ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้การเล่นดนตรีไทย ดนตรีสากล และด้านภาษาต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมในการเรียนการสอน หลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วย 

ประเภทเยาวชน อายุ 10 – 18 ปี

ประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 20 ปีขึ้นไป

สอบถามข้อมูล หรือ สมัครเรียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต จุดบริการประชาชน ชั้น 1 หรือ ที่ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต ชั้น 9 อาคารลานจอดรถ หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 02-567-6000 ต่อ 1202 ในเวลาราชการ

คุณสมบัติของผูสมัคร (ประเภทเยาวชน)

1) มีอายุระหว่าง 10 - 18 ปี   2) มีชื่อตามทะเบียนอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต

หลักฐานการสมัคร

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ   2) สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร (ประเภทประชาชน)

1) มีอายุ 20 ปีขึ้นไป   2) มีชื่อตามทะเบียนอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต

หลักฐานการสมัคร

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ   2) สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

เอกสารใบสมัคร

***ประเภทเยาวชน***

1 แบบฟอร์มใบสมัครเรียนหลักสูตรกีตาร์พื้นฐาน <<ดาวน์โหลด>>  

                 - หลักสูตร 70 ชั่วโมง (รุ่น 1) เริ่มเรียน วันที่ 6 มกราคม – 23 มิถุนายน 2561 (เริ่มเรียนแล้ว)

                 - หลักสูตร 70 ชั่วโมง (รุ่น 2) เรียน วันที่ 7 กรกฏาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 (ยังขาดผู้เรียน 17 คน)

2 แบบฟอร์มใบสมัครเรียนหลักสูตรคีย์บอร์ดพื้นฐาน <<ดาวน์โหลด>>   

                 - หลักสูตร 70 ชั่วโมง (รุ่น 1) เริ่มเรียน วันที่ 7 มกราคม – 24 มิถุนายน 2561  (เริ่มเรียนแล้ว)

                 - หลักสูตร 70 ชั่วโมง (รุ่น 2) เริ่มเรียน วันที่ 8 กรกฏาคม 61 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 (ยังขาดผู้เรียน 10 คน)

3 แบบฟอร์มใบสมัครเรียนหลักสูตรไวโอลินพื้นฐาน <<ดาวน์โหลด>>

                 - หลัดสูตร 70 ชั่วโมง (รุ่น 1) เริ่มเรียน วันที่ 6 มกราคม 2561- 23 มิถุนายน 2561 (เริ่มเรียนแล้ว)

             - หลักสูตร 70 ชั่วโมง (รุ่น 2) เริ่มเรียน วันที่ 7 กรกฏาคม 2561 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้เรียนครบแล้ว) 

4 แบบฟอร์มใบสมัครเรียนหลักสูตรรำไทยพื้นฐาน  <<ดาวน์โหลด>>      

                 - หลักสูตร 70 ชั่วโมง (รุ่น 1) เริ่มเรียน วันที่ 6 มกราคม 2561 - 23 มิถุนายน 2561 (เริ่มเรียนแล้ว)

                 - หลักสูตร 70 ชั่วโมง (รุ่น 2) เริ่มเรียน วันที่ 7 กรกฏาคม 2561 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 (ยังขาดผู้เรียน 11 คน)

5 แบบฟอร์มใบสมัครเรียนหลักสูตรขิมพื้นฐาน <<ดาวน์โหลด>>     

                 - หลักสูตร 70 ชั่วโมง (รุ่น 1) เริ่มเรียน วันที่ 7 มกราคม 2561 – 24 มิถุนายน 2561  (เริ่มเรียนแล้ว)       

                 - หลักสูตร 70 ชั่วโมง (รุ่น 2) เริ่มเรียน วันที่  8 กรกฏาคม 2561 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ( ยังขาดผู้เรียน 10 คน)

6 แบบฟอร์มใบสมัครเรียนหลักสูตรร้องเพลงไทยสากล <<ดาวน์โหลด>>  

                 - หลักสูตร 70 ชั่วโมง เริ่มเรียน วันที่ 7 มกราคม 2561 - 24 มิถุนายน 2561 (ไม่มีการเรียน เนื่องจากมีผู้สมัครไม่ถึงกำหนด)

                 - หลักสูตร 70 ชั่วโมง เริ่มเรียน วันที่ 8 กรกฏาคม 2561 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 (ยังขาดผู้เรียน 15 คน)

***ประเภทประชาชนทั่วไป***

1 แบบฟอร์มใบสมัครเรียนหลักสูตรรำไทย <<ดาวน์โหลด>>     

                 - หลักสูตร 50 ชั่วโมง (รุ่น 1) เริ่มเรียน วันที่ 4 มีนาคม 2561 - 1 กรกฏาคม 2561  (เริ่มเรียนแล้ว)

                 - หลักสูตร 50 ชั่วโมง (รุ่น 2) เริ่มเรียน วันที่ 15 กรกฏาคม 2561 - 23 ธันวาคม 2561 (ยังขาดผู้เรียน 20 คน)

2 แบบฟอร์มใบสมัครเรียนหลักสูตรไวโอลิน <<ดาวน์โหลด>>       

                 - หลักสูตร 50 ชั่วโมง (รุ่น 1) เริ่มเรียน วันที่ 4 มีนาคม 2561 - 1 กรกฏาคม 2561 (เริ่มเรียนแล้ว)

                 - หลักสูตร 50 ชั่วโมง (รุ่น 2) เริ่มเรียน วันที่ 15 กรกฏาคม 2561 - 23 ธันวาคม 2561 (ยังขาดผู้เรียน 10 คน)

3 แบบฟอร์มใบสมัครเรียนหลักสูตรร้องเพลงลูกทุ่ง <<ดาวน์โหลด>>  

                 - หลักสูตร 50 ชั่วโมง (รุ่น 1) เริ่มเรียน วันที่ 3 มีนาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561  (ไม่มีการเรียน เนื่องจากมีผู้สมัครไม่ถึงกำหนด)

                 - หลักสูตร 50 ชั่วโมง (รุ่น 2) เริ่มเรียน วันที่ 14 กรกฏาคม 2561 - 22 ธันวาคม 2561 (ยังขาดผู้เรียน 23 คน ยกมาจากรุ่น 1)

4 แบบฟอร์มใบสมัครเรียนหลักสูตรขิม <<ดาวน์โหลด>>       

                 - หลักสูตร 50 ชั่วโมง (รุ่น 1) เริ่มเรียน วันที่ 5 มีนาคม 2561 - 2 กรกฏาคม 2561 (ผู้เรียนครบแล้ว)

                 - หลักสูตร 50 ชั่วโมง (รุ่น 2) เริ่มเรียน วันที่ 16 กรกฏาคม 2561 - 24 ธันวาคม 2561 (ยังขาดผู้เรียน 10 คน)

5 แบบฟอร์มใบสมัครเรียนหลักสูตรร้องเพลงลูกกรุง <<ดาวน์โหลด>>       

                 - หลักสูตร 50 ชั่วโมง (รุ่น 1) เริ่มเรียน วันที่ 8 มกราคม 2561 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 (เรียนจบแล้ว)

                 - หลักสูตร 50 ชั่วโมง (รุ่น 2) เริ่มเรียน วันที่ 5 มีนาคม 2561 - 11 เมษายน 2561 (ไม่มีการเรียน เนื่องจากมีผู้สมัครไม่ถึงกำหนด)           

6 แบบฟอร์มใบสมัครเรียนหลักสูตรภาษาจีน <<ดาวน์โหลด>>

                 - หลักสูตร 50 ชั่วโมง (รุ่น 1) เริ่มเรียน วันที่ 6 มกราคม 2561 – 12 พฤษภาคม 2561  (เริ่มเรียนแล้ว) 

                - หลักสูตร 50 ชั่วโมง (รุ่น 2) เริ่มเรียน วันที่ 2 มิถุนายน 2561 - 3 พฤศจิกายน 2561 (ยังขาดผู้เรียน 28 คน)

 

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 80 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1255
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1542027