SJ Company - шаблон joomla Форекс

เนื้อหา

?

? ? ? ? ?หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,คนพิการ,ผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง?ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับขึ้นทะเบียนทุกเดือนพฤศจิกายนขอทุกปี) ตั้งแต่วันที่ 1 ? 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ในวันและเวลาราชการ?

1. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ?ได้แก่

- สัญชาติไทย

- อายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ.2497 ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม 2497

- ขอรับเบี้ยตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน

- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาล อบต. จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ

โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ดังนี้
????????????? - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ?1 ฉบับ
????????????? - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
????????????? - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) จำนวน 1 ฉบับ
???????? * กรณีไม่สามารมาลงทะเบียนเองได้ให้มอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเตรียมเอกสาร?ดังนี้
????????????? - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ จำนวน 1 ฉบับ
????????????? - หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ
????????????? - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ผู้รับมอบ) จำนวน 1 ฉบับ

? *?แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร

การจ่ายเบี้ยยังชะผู้สูงอายุขั้นบันได ดังนี้

อายุ 60 ? 69 ปี จะได้รับ 600 บาท

อายุ 70 ? 79 ปี จะได้รับ 700 บาท

อายุ 80 ? 89 ปี จะได้รับ 800 บาท

อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

* หมายเหตุ ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้านให้เทศบาล หรือ อบต. ที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น คือเดือนกันยายน หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับเทศบาล หรือ อบต. แห่งใหม่ ต้องไปจดทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาล หรือ อบต. แห่งใหม่ ภายในวันที่ 1 ? 30 พฤศจิกายนของทุกปี และเริ่มรับเงินที่ใหม่มรเดือนตุลาคม ของปีถัดไป !!!เอกสารต้องลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องทุกฉบับ!!! ผู้สูงที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทน

2. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ เดือนละ 800 บาท
???????? คุณสมบัติผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ?ได้แก่
????????????? - มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่ขอรับเบี้ย
???????? โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนคนพิการ?ดังนี้
????????????? - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบสูติบัตร (กรณีเป็นเด็ก) จำนวน 1 ฉบับ
????????????? - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
????????????? - สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
????????????? - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 1 ฉบับ
???????? * กรณีไม่สามารมาลงทะเบียนเองได้ให้มอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเตรียมเอกสาร?ดังนี้
????????????? - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ จำนวน 1 ฉบับ
????????????? - หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ
????????????? - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ผู้รับมอบ จำนวน 1 ฉบับ

? *?แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร

3.การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

๑. ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง

๒. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต

๓. การยื่นคาร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นคาร้องได้ที่ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต

โดยมีหลักฐานที่ต้องนามา ดังนี้

? ? - ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง

? ? - บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมสาเนา) จำนวน 1 ฉบับ

? ? - ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมสาเนา) จำนวน 1 ฉบับ

? ? - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ผู้รับมอบ จำนวน 1 ฉบับ

๔. กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคำขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเอง จะมอบอำนาจให้ผู้อุปการะมาดำเนินการแทนได้

๕. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุ และคนพิการด้วย สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

๖. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้ว ย้ายภูมิลำเนา (ย้ายชื่อในทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ใหม่ (เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซึ่งถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ถึงเดือนที่ย้ายภูมิลำเนาเท่านั้น

๗. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตต้องแจ้งให้เทศบาลนครรังสิตทราบภายใน ๓ วัน

? *?แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยฯ ดาวน์โหลดเอกสาร

การจดทะเบียนคนพิการ?
???????? นำเอกสารยื่นขอจดทะเบียนได้ที่
????????????? 1. สำนักงานเทศบาลนครรังสิต /
????????????? 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี (ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี)
???????? โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนคนพิการ?ดังนี้
????????????? - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบสูติบัตร (กรณีเป็นเด็ก) จำนวน 2 ฉบับ
????????????? - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
????????????? - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
????????????? - เอกสารรับรองความพิการ จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
???????? * กรณีไม่สามารมาลงทะเบียนเองได้ให้มอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเตรียมเอกสาร?ดังนี้
????????????? - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ จำนวน 1 ฉบับ
????????????? - สำเนาทะเบียนผู้รับมอบ จำนวน 1 ฉบับ
????????????? - หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ

? * แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ดาวน์โหลดเเอกสาร

*หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต โทร.02-5676222, 02-5676000 ต่อ 113,1010 ในวัน และเวลาราชการ

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 113 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

  • Rangsit6
ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1255
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1541252