SJ Company - шаблон joomla Форекс

เนื้อหา

เทศบาลนครรังสิต ได้กำหนดจัดโครงการ "แข่งขันประกวดร้องเพลงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์" โดยจัดประกวด

ร้องเพลงทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้

 หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลง

 โครงการประกวดร้องเพลงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2559

 เทศบาลนครรังสิต

 -------------------------

 1. การประกวดแบ่งออกเป็น 3 รุ่น

 รุ่นที่ 1  บุคคลทั่วไป  อายุ        8 - 15    ปี                ( แยก ชาย - หญิง )

 รุ่นที่ 2  บุคคลทั่วไป  อายุ      16 – 25   ปี                 ( แยก ชาย - หญิง )

 รุ่นที่ 3  บุคคลทั่วไป  อายุ              26   ปีขึ้นไป         ( แยก ชาย - หญิง )

 2. วัน / เวลา / สถานที่รับสมัคร

     2.1    รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  25  มีนาคม  2559  ในวัน เวลา ราชการ

     2.2    สถานที่รับสมัคร  สำนักงานเทศบาลนครรังสิต  ชั้น 1   และ  กองสวัสดิการสังคม ชั้น 10

     2.3    ดาวโหลดใบสมัคร www. Rangsit.org ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ แล้วส่งไปรษณีย์ให้ถึงเทศบาลนครรังสิตภายใน

            วันที่ 25 มีนาคม 2559 หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประกวด

 3. หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติผู้สมัครหลักฐานการสมัคร

     3.1  รับสมัครรุ่นละ    32  คน   แบ่งเป็น ชาย 16   หญิง 16

     3.2  คุณสมบัติผู้สมัคร

           -  ภูมิลำเนา ไม่จำกัด  

           -  มีความประพฤติเรียบร้อย

     3.3  หลักฐานการรับสมัคร

           -  ใช้ใบสมัครของทางเทศบาลนครรังสิตเท่านั้น โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจน        

           -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าประกวด คนละ 2 ฉบับ

           -  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เข้าประกวด จำนวน 2 ฉบับ

           -  ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาดโปสการ์ดจำนวน 1 ภาพ(ให้เขียนชื่อ-นามสกุลไว้ด้านหลังภาพถ่าย)

       3.4 การสมัคร ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

  4. กติกาการประกวด

  ผู้เข้าประกวดต้องร้องเพลง  จำนวน 2 เพลง เป็นเพลงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่เทศบาลกำหนดให้  ดังนี้

              -  เพลงบังคับ   1    เพลง  ได้แก่  “ เพลงหนึ่งในโลก”     

              -  เพลงเลือก   1   เพลง  ให้ผู้เข้าประกวดเลือกเพลงเอง เนื้อหาของเพลงต้องมีความหมายที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 5. หลักเกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนเต็ม     100 คะแนน

     5.1  น้ำเสียง   (แก้วเสียง  การสั่นเครือของเสียง)                                      35      คะแนน

     5.2  จังหวะ   (ถูกต้องตามจังหวะดนตรี)                                                 25      คะแนน

     5.3  อักขระ   ( การออกเสียง เนื้อร้องถูกต้อง คำควบกล้ำ คำสั้น – คำยาว)        20      คะแนน

     5.4  อารมณ์ บุคลิกภาพ (ลีลา สำเนียง การแต่งกาย)                                  20      คะแนน

 6.  การประกวดและการคัดเลือกแบ่งเป็น  2 รอบ

      6.1 รอบแรกเป็นรอบคัดเลือกจาก รุ่นละ  32 คน  ดังนี้

                  - ชาย  16 คน    คัดเหลือเข้ารอบตัดสิน   6  คน

                  - หญิง 16 คน    คัดเหลือเข้ารอบตัดสิน   6  คน

      6.2 รอบตัดสินจะมีผู้เข้าชิง รุ่นละ 12 คน

                  - ชาย  6 คน

                  - หญิง  6  คน

 7. หลักเกณฑ์การประกวด

     7.1  ผู้เข้าประกวดทุกคนแต่งกายสุภาพ  สวยงาม  เหมาะสม

     7.2  ผู้เข้าประกวด และผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงกิริยา วาจาไม่สุภาพทำให้เกิดความเสียหาย  จะถูกตัดคะแนน

     7.3  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด  และเด็ดขาด  จะคัดค้านมิได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

     7.4  ส่งชื่อเพลงแล้วจะเปลี่ยนเพลงต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการประกวด  1  สัปดาห์  ห้ามเปลี่ยนชื่อเพลงหน้าเวทีโดยเด็ดขาด

     7.5  ถ้าผู้เข้าประกวดไม่สามารถมาตามเวลาที่นัดหมาย  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ถือว่าสละสิทธิ์

     7.6  ผู้สมัครจะต้องระบุชื่อเพลงที่จะใช้ในการประกวดร้องเพลงในใบสมัคร  จำนวน 2 เพลง

 8. วัน /เวลา การประกวด

     8.1  การประกวดเป็นวันเสาร์ –อาทิตย์   รอบแรก เริ่มวันเสาร์ต้นเดือนเมษายน  2559  

     8.2  รอบชิงชนะเลิศ  สิ้นสุดในวันอาทิตย์ปลายเดือนมิถุนายน  2559

     8.3  เริ่มประกวดเวลา 17.00 น เป็นต้นไป

            **  ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวในเวลา  16.00 น. –  17.00 น. ** 

 9. สถานที่จัดประกวด  ณ เวทีการประกวดริมเขื่อนสะพานแดง ( คลอง 1 ) 

 10. ผู้ประสานงาน นางสาวชณัฐฎา  นามทอง   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

      หมายเลขโทรศัพท์  02 -5676000 ต่อ 1013

รางวัลการประกวดร้องเพลง

รุ่นที่ 1

ประเภทบุคคลทั่วไป อายุ 8-15 ปี ชาย

รางวัลชนะเลิศ         โล่เกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  4,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1  โล่เกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  3,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2  โล่เกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  2,000 บาท

รางวัลชมเชย 3 รางวัล รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

ประเภทบุคคลทั่วไป อายุ 8-15 ปี หญิง

างวัลชนะเลิศ         โล่เกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  4,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1  โล่เกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  3,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2  โล่เกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  2,000 บาท

รางวัลชมเชย 3 รางวัล รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

รุ่นที่ 2 

บุคคลทั่วไป อายุ 16-25 ปี ชาย

รางวัลชนะเลิศ         โล่เกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1  โล่เกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  4,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2  โล่เกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  3,000 บาท

รางวัลชมเชย 3 รางวัล รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

บุคคลทั่วไป อายุ 16-25 ปี หญิง

รางวัลชนะเลิศ         โล่เกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1  โล่เกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  4,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2  โล่เกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  3,000 บาท

รางวัลชมเชย 3 รางวัล รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

รุ่งที่ 3

บุคคลทั่วไป อายุ 26 ปีขึ้นไป ชาย

รางวัลชนะเลิศ         โล่เกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  6,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1  โล่เกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2  โล่เกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  4,000 บาท

รางวัลชมเชย 3 รางวัล รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

บุคคลทั่วไป อายุ 26 ปีขึ้นไป หญิง

รางวัลชนะเลิศ         โล่เกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  6,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1  โล่เกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2  โล่เกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  4,000 บาท

รางวัลชมเชย 3 รางวัล รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

รางวัลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าประกวดที่อยู่ในเขตเทศบาล เป็นรางวัลสำหรับผู้ประกวดเพลง ที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครรังสิต

รางวัลชนะเลิศ         เงินรางวัล 6 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 6 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 6 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัคร

หมายเตุ ยื่นใบสมัครด้วนตนเองที่เทศบาลนครรังสิต

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 43 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1255
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1541991