SJ Company - шаблон joomla Форекс

เนื้อหา

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลนครรังสิต ทิศทางการพัฒนากับการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลนครรังสิต กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 61-63 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 61-63 สำนักปลัดเทศบาล กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 61-63 สำนักการคลัง กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 61-63 สำนักการช่าง กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 61-63 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 61-63 กองการศึกษา กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 61-63 กองสวัสดิการสังคม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ. 2558 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลนครรังสิต ประกาศเทศบาลนครรังสิต มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาเทศบาล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สรุปรายงานผลการเข้าร่วมงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาปรับปรุงระดับเกณฑ์ มาตราฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รายงานการเข้าอบรมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมประจำปี 2562 รายงานผลการไปฝึกอบรมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1567
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2559460