SJ Company - шаблон joomla Форекс

เนื้อหา

ฝ่ายทะเบียนและบัตร

การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ ดาวน์โหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ ดาวน์โหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย ดาวน์โหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี ดาวน์โหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว (1) ดาวน์โหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว ดาวน์โหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น ดาวน์โหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ ดาวน์โหลด
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ดาวน์โหลด
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก -เด็กชาย- เป็น -นาย- และจาก -เด็กหญิง- เป็น -น.ส. ดาวน์โหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลด

 

 

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

ดาวน์โหลด

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น ดาวน์โหลด
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 2 1 ดาวน์โหลด
การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง ดาวน์โหลด

 

 

การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร (1) ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ ดาวน์โหลด

 

 

การรับแจ้งการย้ายเข้า ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด (1) ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายออก ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง ดาวน์โหลด

 

 

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลด
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ ดาวน์โหลด
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน ดาวน์โหลด

 

 

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล ดาวน์โหลด
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ ดาวน์โหลด
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ ดาวน์โหลด
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง ดาวน์โหลด

 

 

การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน ดาวน์โหลด
การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร (1) ดาวน์โหลด
การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลด

 

 

การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย ดาวน์โหลด
การขอเลขที่บ้าน ดาวน์โหลด
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ดาวน์โหลด
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน ดาวน์โหลด

 

 

การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity ดาวน์โหลด

 

 

การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลด
การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลด

สำนักการคลัง

 

การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลด

สำนักการช่าง

 

การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน ดาวน์โหลด
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ส่วนภูมิภาค ดาวน์โหลด
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย ดาวน์โหลด
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลด
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลด
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลด
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ดาวน์โหลด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลด
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร (1) ดาวน์โหลด
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลด
การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ดาวน์โหลด
การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ดาวน์โหลด

กองการศึกษา

 

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด

 

กองสวัสดิการสังคม

 

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด

 

รวมทุกสำนักกอง

 

คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity ดาวน์โหลด
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลด
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ ดาวน์โหลด
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน ดาวน์โหลด
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ส่วนภูมิภาค ดาวน์โหลด
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน ดาวน์โหลด
การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลด
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลด
การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย ดาวน์โหลด
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ดาวน์โหลด
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ดาวน์โหลด
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก -เด็กชาย- เป็น -นาย- และจาก -เด็กหญิง- เป็น -น.ส. ดาวน์โหลด
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลด
การขอเลขที่บ้าน ดาวน์โหลด
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ดาวน์โหลด
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ ดาวน์โหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ ดาวน์โหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย ดาวน์โหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี ดาวน์โหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว (1) ดาวน์โหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว ดาวน์โหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น ดาวน์โหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ ดาวน์โหลด
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลด
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม (1) ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ าวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 2 1 ดาวน์โหลด
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร (1) ดาวน์โหลด
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลด
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลด
การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ดาวน์โหลด
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ดาวน์โหลด
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลด
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล ดาวน์โหลด
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ ดาวน์โหลด
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ ดาวน์โหลด
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง ดาวน์โหลด
การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน ดาวน์โหลด
การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร (1) ดาวน์โหลด
การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลด
การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร (1) ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายเข้า ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด (1) ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายออก ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลด
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 53 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1866
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
3172919