SJ Company - шаблон joomla Форекс

รับสมัครเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน
วัน เวลา และสถานที่ดำเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชนโดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน
          2. เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม
          3. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังความเป็นจิตอาสาของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
          4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่

การรับสมัคร ดังนี้

          1. เด็กและเยาวชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลประชาธิปัตย์
          2. เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 – 25 ปี

หลักฐานการสมัคร

          1. สำเนาบัตรประชาชน
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน

ขอรับใบสมัครได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต ชั้น 10
หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rangsit.org
และส่งใบสมัครที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต ชั้น 10 ตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2562
ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร

********************************************

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
ตามโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครรังสิต
ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2562 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี


วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

          เวลา 06.00 น. ลงทะเบียน และรายงานตัว ณ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต
          เวลา 08.00 น. เดินทางถึง ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
          เวลา 08.30 น. พิธีเปิดโครงการฯรับฟังบรรยายพิเศษ จากนายกเทศมนตรีนครรังสิต
          เวลา 09.00 น. การบรรยายบทบาทหน้าที่ของเด็กและเยาวชน กิจกรรมสร้างกลุ่มสัมพันธ์ เด็กและเยาวชนในชุมชนโดยทีมวิทยากรกลุ่ม
          เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
          เวลา 13.00 น. กิจกรรมเข้าฐาน 5 ฐาน พัฒนาภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี แบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม (โดยทีมวิทยากรกลุ่ม)

                  กลุ่ม 1 ฐานการช่วยเหลือ การรับฟัง
                  กลุ่ม 2 ฐานการเสียสละ
                  กลุ่ม 3 ฐานความรับผิดชอบต่อหน้าที่
                  กลุ่ม 4 ฐานกาวางแผนร่วมกัน
                  กลุ่ม 5 ฐานการทำงานร่วมกันเป็นทีม

          เวลา 16.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
          เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
          เวลา 19.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/เหงือกบาน
          เวลา 20.00 น. สวดมนต์เข้านอน

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

         เวลา 06.00 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว จัดเก็บสัมภาระ
         เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
         เวลา 08.00 น. กิจกรรมเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา โดยกลุ่มวิทยากร
         เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
         เวลา 13.00 น. บรรยายเสริมสร้างความเป็นจิตอาสา ความสามัคคี และจริยธรรม
         เวลา 14.45 น. สภาเด็กเสนอการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 และนำเสนอโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2562
         เวลา 16.00 น. ปิดการอบรม
         เวลา 16.30 น. เดินทางถึงที่หมาย สำนักงานเทศบาลนครรังสิต

********************************************

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสภาพกิจกรรมของคณะวิทยากร

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30–10.45 น. และเวลา 14.30–14.45 น.

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เบอร์โทรศัพท์ 02-567-6000 ต่อ 1013 ฝ่าย ส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสวัสดิการและสังคม

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเดชาพัฒนา (เพิ่มเติม)

ก.ค. 09 2562

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเดชาพัฒนา (เพิ่มเติม)

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศลาออกของคณะกรรมการชุมชนเดชาพัฒนา

ก.ค. 09 2562

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การลาออกของคณะกรรมการชุมชนเดชาพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม...

...

มิ.ย. 24 2562

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลนครรังสิต

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ...

มิ.ย. 18 2562

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีกำหนดจัดกิจกรรมการออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix lt ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 41 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1262
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1551477