SJ Company - шаблон joomla Форекс

 

 

                      

พัฒนาการบริการ สร้างความศัทธาเชื่อมั่น เพื่อให้กิจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นเลิศ มีมาตรฐาน และทันสมัยในการให้บริการประชาชน สามารถปรับตัวได้ต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ยืนหยัดให้บริการประชาชนเหมือนญาติมิตร

 

 

สถานธนานุบาลปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน

คลิก รายละเอียด

สถานธนานุบาลเทศบาลนครรังสิตขายทรัพย์หลุดจำนำในวันเสาร์ที่ 

๑๒ พฤษภาคม.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.จนกว่าของหมด

เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย

เปรียบเทียบระหว่างดอกเบี้ยทั่วไปกับดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล ซึ่งเห็นข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจน สถานธนานุบาลเทศบาลนครรังสิต ยินดีให้บริการดุจญาติมิตรรวดเร็วทันใจ
 คลิก Download
 ติดต่อ สอบถาม 0-2531-3214 
 

 

                      

พัฒนาการบริการ สร้างความศัทธาเชื่อมั่น เพื่อให้กิจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นเลิศ มีมาตรฐาน และทันสมัยในการให้บริการประชาชน สามารถปรับตัวได้ต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ยืนหยัดให้บริการประชาชนเหมือนญาติมิตร

 

 

สถานธนานุบาลปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน

คลิก รายละเอียด

สถานธนานุบาลเทศบาลนครรังสิตขายทรัพย์หลุดจำนำในวันเสาร์ที่ 

๑๒ พฤษภาคม.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.จนกว่าของหมด

เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย

เปรียบเทียบระหว่างดอกเบี้ยทั่วไปกับดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล ซึ่งเห็นข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจน สถานธนานุบาลเทศบาลนครรังสิต ยินดีให้บริการดุจญาติมิตรรวดเร็วทันใจ
 คลิก Download
 ติดต่อ สอบถาม 0-2531-3214 
 

 

รับจำนำ


รับจำนำทรัพย์สินประเภท ทองคำ ทองK  นาค เพชร เงินรูปพรรณ  นาฬิกา แว่นตา เครื่องมือช่าง กล้องถ่ายรูป โทรทัศน์ เครื่องเสียง จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ  และอื่นๆเช่น Notebook  กีต้าร์

 หมายเหตุ ไม่รับจำนำของมีทะเบียนทุกประเภท

23584528 10210469960325658 2133362802 n

ทรัพย์รับจำนำที่มีอายุเกินกว่า 4 เดือนผ่อนผัน 30 วัน จะหลุดเป็นสิทธิ์ของสถานธนานุบาล  และนำออกประมูลจำหน่าย  ผู้จำนำ เจ้าของทรัพย์สามารถนำตั๋วจำนำมา ขอซื้อทรัพย์คืน ได้ 

โดยติดต่อยื่นคำร้องขอซื้อคืนทรัพย์ ณ สถานธนานุบาล ก่อนวันจำหน่ายไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 

อัตราดอกเบี้ย

                                                            

 

เงินรับจำนำ ๑ - ๕,๐๐๐  คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๒๕ บาทต่อเดือน

เงินรับจำนำ ๕,๐๐๐- ๑๐๐,๐๐๐ คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๐๐ บาทต่อเดือน

การคิดดอกเบี้ย

ไม่เกิน ๑๕ วัน คิดดอกเบี้ย ครึ่งเดือน

เกินกว่า ๑๕ วันคิดดอกเบี้ย เต็มเดือน

ตั๋วหนึ่งใบรับจำนำไม่เกินวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐- บาทต่อตั๋วหนึ่งใบ

วงเงินรายละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐- บาทต่อราย

ตั๋วจำนำมีอายุ ๔ เดือน ผ่อนผัน ๓๐ วัน

การมอบฉันทะ

 

. ผู้จำนำ ต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นทำการ ไถ่ถอน-ส่งดอกเบี้ย แทน  ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวา ในช่องผู้มอบฉันทะ ลักษณะเดียวกับที่ทำใว้คราวจำนำ  ด้านหลังตั๋วให้ชัดเจนและสามารถให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ จะต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ต่างๆในช่องมอบฉันทะด้านหลังตั๋วจำนำให้เรียบร้อย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ ๑ ฉบับ และเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

๒. ผู้รับมอบฉันทะ ต้องนำตั๋วจำนำและบัตรประจำตัวหรือบัตรแทนบัตรประชาชน ฉบับจริงของตนเองพร้อมสำเนา ๑ ฉบับ  มาแสดงต่อพนักงานเพื่อบันทึกเป็นผู้ทำการแทน

หมายเหตุ  ตั๋วใหม่จะ เปลี่ยนชื่อ เป็นชื่อผู้มาทำการแทนในกรณีส่งดอกเบี้ย-เพิ่มเงินต้น

 

ตั๋วจำนำหาย


๑.ผู้จำนำให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรแทนบัตรประชาชน มาติดต่อสถานธนานุบาลด้วยตนเอง        พนักงานจะทำการตรวจสอบ และออกใบแจ้งตั๋วหายเพื่อดำเนินการ

๓.นำคำร้องไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์และนำใบ    สำเนาใบบันทึกประจำวันมาด้วย

๔.กลับมาที่สถานธนานุบาลเพื่อทำการส่งดอก-ไถ่ถอน หรือเพิ่มผ่อน

  หมายเหตุ การแจ้งตั๋วหายต้องให้เสร็จภายในวันที่แจ้งตั๋วหายเท่านั้น 

จำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ

ประกาศ 

ขายทรัพย์หลดจำนำในวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๐๐ น.จนกว่าของหมด 

28872164 1668192736581695 2070059762908659712 n 

 ทำการประมูลจำหน่าย  ทุกวันเสาร์ที่สอง  ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป  บริเวณหน้าสถานธนานุบาล โดยวิธี  ประมูลด้วยวาจา

ประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์


เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย
เปรียบเทียบระหว่างดอกเบี้ยทั่วไปกับดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล ซึ่งเห็นข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจน สถานธนานุบาลเทศบาลนครรังสิต ยินดีให้บริการดุจญาติมิตรรวดเร็วทันใจ
เอกสาร Download  
 
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการในภาวะเกิดอุทกภัย

มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการในภาวะเกิดอุทกภัยสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีมติเห็นชอบปรับลดอัตราดอกเบี้ย และ ผ่อนผันหรือยืดระยะเวลาในการชำระหนี้ของผู้รับจำนำในห้วงเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ให้ขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์รับจำนำไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่รวม ๑๘ จังหวัด

เอกสาร Download

สถานธนานุบาลปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน

 

ด้วยคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมติในที่ประชุมเห็นชอบเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดอัตราดอกเบี้ยเริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในอัตราดอกเบี้ยดังนี้

 ๑.เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐- คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๕๐ สตางค์ ต่อเดือน

 ๒.เงินต้นเกิน ๕,๐๐๐-ขึ้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาทต่อเดือน

***อนึ่งสถานธนานุบาลเทศบาลนครรังสิตได้ใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา

เอกสาร Download  

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานธนานุบาล

Has no connect to show!

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity

Login Form

มี 53 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
901
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
739451