SJ Company - шаблон joomla Форекс

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

ให้กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดังนี้

1. ใบอนุญาตก่อสร้าง

ฉบับละ 20 บาท

2. ใบอนุญาตดัดแปลง

ฉบับละ 10 บาท

3. ใบอนุญาตรื้อถอน

ฉบับละ 10 บาท

4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย

ฉบับละ 10 บาท

5. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้

ฉบับละ 20 บาท

6. ใบรับรอง

ฉบับละ 10 บาท

7. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง

ฉบับละ 5 บาท

 

ให้กำหนดค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ดังนี้

1. ใบอนุญาตก่อสร้าง

ฉบับละ 20 บาท

2. ใบอนุญาตดัดแปลง

ฉบับละ 10 บาท

3. ใบอนุญาตรื้อถอน

ฉบับละ 10 บาท

4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย

ฉบับละ 10 บาท

 

ให้กำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารสำหรับการก่อสร้าง

หรือสำหรับส่วนที่มีการดัดแปลง ดังนี้

1. อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินสิบสองเมตร ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้น
รวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท

2. อาคารซึ่งสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น หรือสูงเกินสิบสองเมตร แต่ไม่เกินสิบห้าเมตร
ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 2.00 บาท

3. อาคารสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกินสิบห้าเมตร ให้คิดตามพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้นรวมกันตารางเมตรละ 4 บาท

4. อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นที่รับน้ำหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร
ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท

5. พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นพื้นที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถสำหรับอาคารที่กำหนด
ตามมาตรา 8 (9) ให้คิดตามพื้นที่ของที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท ในกรณีที่พื้นที่หรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถสำหรับอาคารที่กำหนด มาตรา 8 (9) อยู่ในอาคารหรือชั้นหนึ่งชั้นใดของอาคาร ไม่ต้องคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามวรรคหนึ่งอีก

6. ป้ายให้คิดตามพื้นที่ของป้ายโดยเอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดตารางเมตรละ 4 บาท

7. อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้วหรือกำแพง รวมทั้งประตูรั้วหรือกำแพง
ให้คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท

ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปถือว่าเป็นหน่วยเต็ม
ถ้าต่ำกว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง

ในการคิดความสูงของอาคารเป็นชั้น ให้นับจำนวนชั้นของพื้นอาคารที่บุคคลเข้าใช้สอยได้ยกเว้นพื้นชั้ยลอย

ในการคิดความสูงของอาคารเป็นเมตร ให้วัดจากพื้นดินถึงหลังคา หรือส่วนของอาคารที่สูงที่สุด

ในกรณีที่อาคารมีพื้นชั้นลอย ให้คิดพื้นชั้นลอยเป็นพื้นที่ของอาคารในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนด้วย

SFbBox by psd to html

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1442
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2182375