SJ Company - шаблон joomla Форекс

ด้านสวัสดิการสังคม

     (๑) จัดให้มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

     (๒) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยทุพลภาพ

     (๓) ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์

     (๔) จัดให้มีสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย และนันทนาการ

     (๕) จัดให้มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

     (๖) ส่งเสริมอาชีพในชุมชนแบบครบวงจร ด้วยระบบกองทุนเพื่อเพิ่มรายได้ บนพื้นฐานการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

     (๗) ปรับปรุง ฟื้นฟูชุมชนแออัด แหล่งเสื่อมโทรม และสนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาสาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ของเมือง

     (๘) สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

มีนโยบายพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม ส่งเสริมประชาชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

๔.๑ จัดให้มีการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย น้ำเสีย

๔.๒ จัดให้มีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ

๔.๓ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

๔.๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณสถานที่ราชการของเทศบาล ถนน ที่หรือทางสาธารณะต่าง ๆ

๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน

๔.๖ ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

มีนโยบายที่จะส่งเสริม ดูแล อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่า ดังนี้

๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นให้คงอยู่ เช่น การแข่งเรือพายพื้นบ้าน การแข่งเรือยาว ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต เป็นต้น

๒ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เช่น งานประเพณีสงกรานต์ งานทำบุญตักบาตรปีใหม่ งานประเพณีลอยกระทง งานเทศกาลถือศีลกินเจ งานเทศกาลทำบุญเทกระจาด งานเทศกาลตรุษจีน เป็นต้น

๓ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม และการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆ เช่น โครงการอุปสมบทหมู่ตามฤดูกาล โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน งานทำบุญเข้าพรรษา ออกพรรษา เป็นต้น

 

การจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

มีนโยบายที่จะสนับสนุนงบประมาณในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ การป้องกันปัญหาอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนี้

 

๑ จัดให้มีระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ป้องกัน และเตือนสาธารณภัย เพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๒ พัฒนาศักยภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัครเข้ามาเป็นเครือข่ายในการระงับ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการเกิดอุบัติเหตุ (อปพร.)

๓ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ หน่วยกู้ชีพกู้ภัย และศูนย์รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน

๔ ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ พร้อมใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ตลอดเวลา และติดตั้งในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างทั่วถึง

 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และส่งเสริมอาชีพของประชาชน ดังนี้

๑ ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล โดยเฉพาะการผลิต และพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้แก่ประชาชน

๒ ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวตลาดน้ำนครรังสิต

๓ จัดตั้ง ไชน่าทาวน์รังสิต เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

๔ ส่งเสริม สนับสนุนการเที่ยวท่องล่องคลองรังสิต

SFbBox by psd to html

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 86 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1866
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
3172990