SJ Company - шаблон joomla Форекс

การให้บริการงานทะเบียนราษฎร

       1. การขอกำหนดเลขหมายประจำบ้าน

รายละเอียดของงาน
           1.1 ตรวจสอบหลักฐาน
                 1. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
                 2. บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของอาคารหรือบัตรประจำตัว ประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเจ้าของอาคารเป็นนิติบุคคล)
                 3. หนังสือมอบหมายและบัตรประจำตัวผู้รับมอบ (กรณีมอบหมาย)
                 4. รูปถ่ายบ้าน และภาพถ่ายบ่อดักไขมัน

      2. การรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
รายละเอียดของงาน
           2.1 ตรวจสอบหลักฐาน
                 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับเจ้าบ้าน
                 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
                 3. หนังสือมอบหมายและบัตรประจำตัวผู้รับมอบ(กรณีมอบหมาย)

      3. การรับแจ้งการเกิด (ผู้แจ้งได้แก่ บิดา/มารดา หรือเจ้าบ้านที่เด็กเกิดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบิดา/มารดา หรือเจ้าบ้าน) สำนักทะเบียนที่แจ้งการเกิด สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด

รายละเอียดของงาน
           3.1 ตรวจสอบหลักฐานที่จุดประชาสัมพันธ์
                 1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง (เจ้าบ้าน หรือ บิดา หรือมารดา)
                 2. กรณีมอบหมายให้แจ้งแทนให้เรียกหลักฐาน
                     - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ
                     - หนังสือมอบหมาย
                 3. หนังสือรับรองการเกิด (แบบพิมพ์ ท.ร.1/1)
                 4. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา
                 5. กรณีเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ให้เรียกทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

     4. การรับแจ้งการตาย

รายละเอียดของงาน
           4.1 ตรวจสอบหลักฐานที่จุดประชาสัมพันธ์
                1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
                2. หนังสือรับรองการตาย
                3. ผู้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือสถาบันนิติเวช หรือหนังสืออนุญาตจากพนักงานผู้ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่ออันตราย(กรณี ตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายด้วยโรคติดต่อ)
                4. หลักฐานของผู้ตาย
                5. หนังสือมอบหมายพร้อมบัตรประจำตัวผู้มอบหมาย (กรณีมอบหมายให้แจ้งแทน)

     5. การรับแจ้งการตาย กรณีเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

รายละเอียดของงาน
           5.1 ตรวจสอบหลักฐานที่จุดประชาสัมพันธ์
               1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
               2. ใบมรณบัตร

     6. การแจ้งย้ายที่อยู่ (กรณีย้ายออกปกติ)

รายละเอียดของงาน
           6.1 ตรวจสอบหลักฐานที่จุดประชาสัมพันธ์
              1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
              2. กรณีมอบหมายให้เรียก
- บัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
- หนังสือมอบหมาย
3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายออก
4. คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาวและกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษถ้าย้ายออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เรียกหนังสืออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของศูนย์ควบคุมผู้อพยพกระทรวงมหาดไทยด้วย
5. บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนย้ายที่อยู่ให้เรียกหนังสืออนุญาตออกนอกเขตจากหน่วยงานที่ดูแลบุคคลต่างด้าว

7. การแจ้งย้ายที่อยู่ (กรณีย้ายเข้าปกติ)

รายละเอียดของงาน
          7.1 ตรวจสอบหลักฐานที่จุดประชาสัมพันธ์
             1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
             2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า
             3. กรณีมอบหมายให้เรียก
                - บัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
                - หนังสือมอบหมาย
             4. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ตอนที่ 1,2 ที่ลงลายมือชื่อเจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้าและผู้แจ้งแล้ว
             5. คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาวและกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้เรียกหนังสืออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของศูนย์ควบคุม และหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าบ้านยินยอมให้อาศัยอยู่ในบ้าน

8. การแจ้งย้ายที่อยู่ (กรณีย้ายที่อยู่ปลายทาง)

รายละเอียดของงาน
           8.1. ตรวจสอบหลักฐานที่จุดประชาสัมพันธ์
              1. กรณีผู้ย้ายดำเนินการด้วยตนเอง
                 - บัตรประจำตัวประชาชนผู้ย้าย (เจ้าของรายการ)
                 - บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าพร้อมหนังสือยินยอมให้ย้ายเข้า
                 - ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
              2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน
                 - บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า ผู้มอบพร้อมหนังสือยินยอมให้ย้ายเข้าและทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                 - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ย้าย (เจ้าของรายการ/ผู้รับมอบหมาย)
                 - หนังสือมอบหมาย

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 34 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

  • Admin
ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1439
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2174731