SJ Company - шаблон joomla Форекс

การบริการด้านงานอื่น ๆ

 3.1 การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน

   - ยื่นแบบ ด.1 แจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตาม พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน
   - แผนผังแบบแปลน การขุดดิน/ถมดิน
   - แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
   - โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรอง
   - หนังสือมอบอำนาจกรณีให้บุคคลอื่นยื่นแจ้งการขุดดิน
   - หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น
   - หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
   - รายการคำนวณ วิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณการขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตรหรือพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000ตารางเมตรต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา
   - รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน
   - ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีขุดดินลึกเกิน 3 เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตรหรือมีความลึกมีพื้นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา)

   ค่าธรรมเนียม
   - ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท


 3.2 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

   - แบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
   - คำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.1)
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร)
   - โฉนดที่ดิน ,น.ส3,น.ส.3 ก,ส.ค.1 (เจ้าของที่ดิน)
   - หนังสือรับรองการขอจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
   - หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารจากธนาคาร (กรณีที่ดินติดจำนองธนาคาร)
   - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ขออนุญาตมิได้มาขอด้วยตัวเอง)


 3.3 การขออนุญาตใช้เสียง (ใช้เวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง)

   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   - แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งการใช้เครื่องขยายเสียงค่าธรรมเนียม
   1. โฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในทำนองการค้า ฉบับละ 10 บาท
   2. โฆษณาที่เป็นในทำนองการค้า
   - โฆษณาเคลื่อนที่ ฉบับละ 60 บาท
   - โฆษณาประจำที่ ฉบับละ 75 บาท


 การขออนุญาตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและจำหน่ายเลขที่บ้าน
  ทำไมต้องขออนุญาตรื้อถอนก่อนปลูกบ้านใหม่
   - การที่เราไม่ทำเรื่องรื้อถอนแล้วไปขออนุญาตสร้างบ้านใหม่ บ้านหลังใหม่ของเราก็จะถูกสวมทะเบียนบ้านตามมูลค่าเดิม ไหนจะทั้งปัญหา ถ้ามีการโอนต่อ ประวัติบ้านก็ไม่ตรง ขนาด อายุการใช้งาน และถ้ายิ่งไม่ขออนุญาต เทศบาลมาตรวจให้เหตุผลว่าไง

 ข้อกฎหมายสำหรับการรื้อถอนบ้าน/อาคาร
   - ข้อกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้เมื่อต้องการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ต้องทำการขออนุญาตจากทางราชการก่อน ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 “ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต”

 ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตรื้อถอนบ้าน/อาคาร ยื่นที่สำนักการช่าง ชั้น 9
   1. ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคารพร้อมเอกสาร
   2.เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต
   3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนที่สังเขป ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหาร และพรบ.จัดสรรที่ดิน
   4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต (น.1)
   5. เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ที่สำนักการคลัง งานจัดเก็บรายได้ ชั้น 2

 เอกสารต้องใช้เพื่อทำการรื้อถอนบ้าน/อาคาร ยื่นที่สำนักการช่าง ชั้น 9
   1. แบบแปลนของอาคารที่จะรื้อถอน
   2. แบบคำร้อง ข.2
   3. บัตรประจำตัวประชาชน
   4. หนังสือยินยอม ในกรณีไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน
   5. โฉนดที่ดิน

 เอกสารต้องใช้เพื่อทำการจำหน่ายเลขที่บ้านยื่น ที่สำนักทะเบียนราษฎร ชั้น 2
   1. บัตรประจำตัวประชาชน
   2. สำเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน
   3. ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ถ้ามี)

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   รื้อถอนอาคาร สำนักการช่าง 02-567-6000 ต่อ 900
   จำหน่ายเลขที่บ้านงานทะเบียนราษฎร 02-567-6014
   จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงานพัฒนารายได้ 02-567-6000 ต่อ 212

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 70 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1866
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
3173138