SJ Company - шаблон joomla Форекс

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508

ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

     1.ที่ดินของบุคคลหรือคณะบุคคล มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ได้แก่ พื้นที่ดิน ภูเขาหรือน้ำด้วย

     2.ไม่เป็นที่ดินที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่

     1.เจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใดมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น

     2.ยื่นแบบเป็นรายแปลงตามแบบที่กำหนด

หลักฐานที่ใช้ประกอบในการเสียภาษี

ในปีแรกของการเสียภาษี ควรยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้

     1.บัตรประจำตัวประชาชน

     2.สำเนาทะเบียนบ้าน

     3.หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน / บริษัท

     4.หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน ,น.ส.3

     ปีต่อไปให้นำใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้ายมาแสดงเพื่อความสะดวก

มกราคม – เมษายน ของทุกปี

ยื่นแบบทุกๆ 4 ปี

การยื่นแบบฯ กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง

     1.เจ้าของที่ดินเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่ดินหรือเป็นผู้ได้รับโอนที่ดินขึ้นใหม่ ต้องมายื่นแบบหรือคำร้องขอเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบ ภ.บ.ท.5 หรือ ภ.บ.ท.8 แล้วแต่กรณี

     2.เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน

     3.เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจำนวนเท่าใด

อัตราภาษีและการคำนวณภาษี

     1.อัตราภาษีบำรุงท้องที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ แบ่งเป็น 34 อัตรา

     2.ภาษีบำรุงท้องที่ คำนวณจากราคาปานกลางของที่ดิน ที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี

ชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่

ชำระค่าภาษี

     ต้องชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนเมษายนของทุกปี แต่ถ้าหากได้รับการแจ้งประเมินหลังเดือนมีนาคมต้องชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน ซึ่งสามารถชำระโดย

     1.เงินสด ณ งานผลประโยชน์ สำนักการคลัง เทศบาลนครรังสิต

     2.ตั๋วแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคารรับรองโดยสั่งจ่ายในนาม “เทศบาลนครรังสิต”

     3.กรณีสั่งจ่ายโดยตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือธนาณัติโปรดสั่งจ่ายในนาม “ผู้อำนวยการสำนักการคลัง” ปณจ. รังสิต 12130 พร้อมสอดซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองที่อยู่ของท่าน เพื่อที่จะได้ส่งใบเสร็จรับเงินไปตามที่อยู่ดังกล่าว

การลดหย่อน ภาษีบำรุงท้องที่

     กรณีเจ้าของที่ดินแปลงเดียวกันหรือหลายแปลงที่อยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันและใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตนหรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อน ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ตามเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้

     1.นอกเขตเทศบาล ลดหย่อนไม่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่น้อยกว่า 3 ไร่

     2.ในเขตเทศบาลตำบล ลดหย่อนไม่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางวา

     3.ในเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลอื่น นอกจาก (2) ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100 ตารางวา แต่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางวา

     4.ในเขตกรุงเทพมหานครให้ลดหย่อนได้ ดังนี้

     ก.ชุมชนหนาแน่นมากไม่เกิน 100 ตารางวา แต่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางวา

     ข.ชุมชนหนาแน่นปานกลางไม่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางวา

     ค.ในท้องที่ชนบท ลดหย่อนได้ไม่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่น้อยกว่า 3 ไร่

เงินเพิ่ม

     1.ไม่ยื่นแบบฯ ภายในกำหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษี เว้นแต่ได้ยื่นแบบฯ ก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 5 ของภาษี

     2.ยื่นแบบฯ ไม่ถูกต้อง ทำให้เสียภาษีลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ที่ประเมินเพิ่ม เว้นแต่ได้มาขอแก้ไขแบบฯ ให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้ง

     3.ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสำรวจ ทำให้เสียภาษีน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

การอุทธรณ์

     เมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้ว เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

     การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบำรุงท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รอคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคำพิพากษาของศาล

     ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

การขอคืนภาษีบำรุงท้องที่

     ผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนภายใน 1 ปีได้ โดยยื่นคำร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีบำรุงท้องที่

บทกำหนดโทษ

     1.ผู้ใดแจ้งข้อความหรือถ้อยคำอันเป็นเท็จฯ นำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     2.ผู้ใดจงใจไม่มา / ยอมชี้เขต / ไม่ยอมแจ้งจำนวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     3.ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานสำรวจที่ดิน / เร่งรัดภาษีค้างชำระ / การปฏิบัติตามหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     4.ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานสั่งให้มาให้ถ้อยคำ / ส่งบัญชี / เอกสารมาตรวจสอบ / สั่งให้ปฏิบัติการเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีค้างชำระ / ไม่มาให้ถ้อยคำ / ไม่ส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

• ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครรังสิต

• โทร.0-2959-1145

• โทรสาร.0-2567-4873

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 49 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1866
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
3173074