SJ Company - шаблон joomla Форекс

หอพัก  หมายความว่า สถานที่ที่รับผู้พักตามพระราชบัญญัตินี้เข้าพักอาศัยโดยมีการเรียกเก็บ ค่าเช่า

ผู้พัก  หมายความว่า ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี และมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี

หอพักสถานศึกษา  หมายความว่า หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษา หอพักเอกชน  หมายความว่า หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ใช่สถานศึกษา

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยหอพักได้ใช้บังคับมาตั้งแต่ พ.ศ. 2507 สาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน สมควรกําหนดแนวทางและวิธีการในการกํากับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษาประกอบกับแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กําหนดให้โอนอํานาจในการกํากับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ทั้งนี้ ในพ.ร.บ. หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 8 ระบุว่า หอพักมี 2 ประเภท ได้แก่ 1. หอพักชาย 2.หอพักหญิงขณะที่หมวด 7 บทกําหนดโทษ มาตรา 76 ระบุว่า ผู้ใดใช้คําว่า ?หอพัก? ในสถานที่ของตนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ ดังนี้

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ฉบับละ 5,000 บาท

2. ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก ฉบับละ 1,000 บาท

3. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ฉบับละ 2,500 บาท

4. การต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก ฉบับละ 500 บาท

5. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ฉบับละ 5,000 บาท

6. ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ฉบับละ 200 บาท

7. ใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก ฉบับละ 100 บาท

            เทศบาลนครรังสิต จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการที่มี หรือรับผู้พักอาศัยตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้ได้ทราบและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับรายละเอียดพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 สามารถดูได้จากเว็บไซต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ ระเบียบกฎหมาย

 

 

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลนครรังสิต

มิ.ย. 10 2561

เทศบาลนครรังสิต โดยงานควบคุมเหตุรำคาญและมลภาวะได้จัดทำข้อมูลการใช้พลังงานและค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ...

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตจัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว

ก.พ. 26 2561

  เทศบาลนครรังสิต  โดยงานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

มี.ค. 27 2559

           โฟม (Foam) เป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ที่ใช้สารเร่ง (Additive) หรือยาพอง (Blowing Agents) ทำให้เกิดการฟู ...

อ่านเพิ่มเติม...

พระราชบัญญัติหอพัก

ก.ย. 17 2558

               พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1287
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1654575