SJ Company - шаблон joomla Форекс

?

สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2557 กรมอนามัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ประสานความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการบูรณาการเกณฑ์ประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมกับแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้กำหนดให้มีเกณฑ์จำนวนระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย? 1 : การจัดการสุขาภิบาลอาหาร ?2 : การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 3 : การจัดการสิ่งปฏิกูล และ 4 : การจัดการมูลฝอย ไว้ในเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ หัวข้อประเมินที่ 9 ด้านงานสาธารณสุข หัวข้อย่อยที่ 9.7 ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารและด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค หัวข้อย่อยที่ 9.8 ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและด้านการจัดการมูลฝอย

?????????????????? เทศบาลนครรังสิต โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้สมัครเข้าร่วมเพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 จำนวน 9 ด้าน 19 ประเด็นย่อย ซึ่งในครั้งนี้ได้ตรวจประเมิน จำนวน 3 ด้าน 8 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นงานที่ 1 : การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด รหัสการรับรอง EHA : 1002 ?ประเด็นงานที่ 2 : การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ รหัสการรับรอง EHA : 1003 ?ประเด็นงานที่ 3 : การจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น) รหัสการรับรอง EHA : 2002 ?ประเด็นงานที่ 4 : การจัดการคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ รหัสการรับรอง EHA : 2003 ประเด็นงานที่ 5 : การจัดการสิ่งปฏิกูล รหัสการรับรอง EHA : 3002 ?ประเด็นงานที่ 6 : การจัดการมูลฝอยทั่วไป รหัสการรับรอง EHA : 4001 ประเด็นงานที่ 7 : การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ รหัสการรับรอง EHA : 4002 และ ประเด็นงานที่ 8 : การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน รหัสการรับรอง EHA : 4003 ?ซึ่งทั้ง 8 ประเด็นงานที่รับตรวจ สรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานฯ ดังนี้ ?(1) ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตรจำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ประเด็นงานที่ 1 : การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด ผ่านการตรวจประเมินฯมาตรฐานฯร้อยละ 87.86? ประเด็นงานที่ 2 : การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผ่านการตรวจประเมินฯมาตรฐานฯร้อยละ 92.50? ประเด็นงานที่ 3 : การจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น)? ผ่านการตรวจประเมินฯมาตรฐานฯร้อยละ 82.00 ประเด็นงานที่ 4 : การจัดการคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ผ่านการตรวจประเมินฯมาตรฐานฯร้อยละ 82.50? และ ประเด็นงานที่ 6 : การจัดการมูลฝอยทั่วไป ผ่านการตรวจประเมินฯมาตรฐานฯร้อยละ 81.50? (2) ผ่านระดับพื้นฐาน 1 ด้าน คือ ประเด็นงานที่ 7 : การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ผ่านการตรวจประเมินฯมาตรฐานฯร้อยละ 75.00? และ (3) ไม่ผ่าน จำนวน 1 ด้าน คือ ประเด็นงานที่ 5 : การจัดการสิ่งปฏิกูล

?????????????????? การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ในครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานฯ เป็นเจ้าหน้าที่จากศูนย์อานามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ?สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รวมจำนวน 10 คน และภายหลังการตรวจประเมินแล้วเสร็จ นางสาวพลาพร? สมพรบรรจง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมลงนามในบันทึกสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานฯร่วมกับคณะกรรมการเพื่อเป็นหลักฐานและใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core Team) ประจำปี 2558 ต่อไป

?

 

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครรังสิต ร่วมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ...

พ.ย. 19 2562

        เทศบาลนครรังสิต "ขอเชิญชวนชาวนครรังสิตได้รวมพลัง งดใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณถุงพลาสติก ...

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลนครรังสิต

มิ.ย. 10 2561

เทศบาลนครรังสิต โดยงานควบคุมเหตุรำคาญและมลภาวะได้จัดทำข้อมูลการใช้พลังงานและค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ...

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตจัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว

ก.พ. 26 2561

  เทศบาลนครรังสิต  โดยงานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

มี.ค. 27 2559

           โฟม (Foam) เป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ที่ใช้สารเร่ง (Additive) หรือยาพอง (Blowing Agents) ทำให้เกิดการฟู ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1339
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1828032