SJ Company - шаблон joomla Форекс

ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2562

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ให้ขยายเวลาการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จาก 3 ปี เป็น 6 ปี และขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่ 31 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2562

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน

1) เด็กที่รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2559-2561 รับเงินต่อเนื่องจนครบอายุ 6 ปี

2) เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิ์ ให้ได้รับสิทธิ์เมื่อมาลงทะเบียน จนครบอายุ 6 ปี

3) เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ได้รับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ปี

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

1) แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

2) แบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02) หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดาและมารดา

3) บัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ปกครอง

4) สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

5) สูติบัตรเด็กแรกเกิด

6) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

1) หญิงตั้งครรภ์ หรือมารดา หรือบิดา หรือผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2) เด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย มีรายได้รวมเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ

     - กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นาเอกสารหลักฐานของบิดาเด็กและมารดาเด็กในกรณีดังกล่าว ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจานงขอรับสิทธิ์

การรับรองสถานะของครัวเรือน

ผู้รับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย จำนวน 2 คน ดังนี้

ผู้รับรองคนที่ 1

- ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประจำสำนักงานเขต หรือประธาน หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เป็นผู้รับรอง

- ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา ให้ประธานชุมชน หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นผู้รับรอง

- ในพื้นที่เขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือปรานชุมชน เป็นผู้รับรอง

ผู้รับรองคนที่ 2

          - ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้อำนวยการเขต หรือข้าราชการที่ผู้อำนวยการเขตมอบหมาย เป็นผู้รับรอง

- ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา ให้ปลัดเมืองพัทยา หรือข้าราชการที่ปลัดเมืองพัทยามอบหมาย เป็นผู้รับรอง

- ในพื้นที่เขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดเทศบาลหรือข้าราชการที่ปลัดเทศบาลมอบหมาย หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้าราชการที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย เป็นผู้รับรอง

กรณีที่ผู้ยื่นขอลงทะเบียนไม่ได้รับรองจากผู้รับรองจากคนที่ 1 และคนที่ 2 หรือไม่ได้รับการรับรองจากผู้รับรองคนที่ 2 ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

1) กรณีที่ผู้รับรองคนที่ 2 ไม่รับรองให้ ขอให้ผู้รับรองนั้น ระบุสาเหตุ

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้ยื่นรับลงทะเบียนให้ทราบเป็นลายลักษณ์อังษร

3) ผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนสามารถยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์เพื่อขอให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาให้การรับรองสถานะครัวเรือน โดยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำร้องที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำร้องที่บานพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดนั้นๆ ตามแบบ ดร.10

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

เอกสารประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีดังนี้

1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามข้อ 6

3. บัตรประจำประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ปกครอง

4. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (หน้าแรก)

5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด

6. สำเนาเอกสารยืนยันสถานะของมารดาเด็กแล้วแต่กรณี ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ (กรณีมารดาเด็กเป็นบุคคลต่างด้าว หรือเป็นบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาของเด็กตามสูติบัตรผู้มีคุณสมบัติที่มีสัญชาติไทยลงทะเบียนแทนได้)

7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก) ของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เว้นแต่กรณีที่มีการผูกบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารเข้ากับเลขประจำตัวประชาชน (บัญชีธนาคารพร้อมเพย์) สามารถใช้สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากได้ทุกธนาคาร

แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562 (ดร.01) DOWNLOAD เอกสาร

แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) DOWNLOAD เอกสาร

สถานที่รับลงทะเบียน

จุดบริการประชาชน ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร.0 2567 6000 ต่อ 113,1202

โทรสาร 0 2567 6222

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสวัสดิการและสังคม

ประกาศรับขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครรังสิต

มี.ค. 02 2563

ประกาศเทศบาลนครรังสิต  การรับขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครรังสิต 1. ประกาศเทศบาลนครรังสิต ...

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศศูนย์เรียนรู้ดนตรีฯ ...

ก.พ. 02 2563

ศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์เทศบาลนครรังสิต เปิดรับสมัครการเรียนการสอน ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิปล์ และร้องเพลง ...

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ...

ม.ค. 17 2563

อัพเดท ข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (ล่าสุดข้อมูลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563) ปิดรับสมัครแล้วนะครับ  ...

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครการแสดงกิจกรรมของเด็ก เยาวชน ...

ธ.ค. 11 2562

ประกาศรับสมัครการแสดงกิจกรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1381
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2010511