SJ Company - шаблон joomla Форекс

พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล โดยมีนายสมยศ พงศ์ธีรการ รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการนำไปเป็นแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุค ๔.๐ บริหารได้มีความมุ่งพัฒนาเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและมีความสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งมีเสถียรภาพ โดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนพออยู่พอกิน อยู่ดีกินดี และมั่งมีศรีสุข ตามศักยภาพของชุมชนโดยใช้ กลยุทธ์ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประกอบอาชีพและดำรงชีวิตใน ๓ แผนงานหลักคือ
๑.ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครัวเรือนยากจน
๒.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิชัยพัฒนา นายนนทกร พุ่มกล่อม ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเกษตร มูลนิธิชัยพัฒนาและผู้เชียวชาญด้านดารเกษตร มาบรรยายหึความรู้เรื่อง พระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสวัสดิการและสังคม

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเดชาพัฒนา (เพิ่มเติม)

ก.ค. 09 2562

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเดชาพัฒนา (เพิ่มเติม)

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศลาออกของคณะกรรมการชุมชนเดชาพัฒนา

ก.ค. 09 2562

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การลาออกของคณะกรรมการชุมชนเดชาพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม...

...

มิ.ย. 24 2562

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลนครรังสิต

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ...

มิ.ย. 18 2562

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีกำหนดจัดกิจกรรมการออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix lt ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 63 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1258
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1544997