SJ Company - шаблон joomla Форекс

พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล โดยมีนายสมยศ พงศ์ธีรการ รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการนำไปเป็นแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุค ๔.๐ บริหารได้มีความมุ่งพัฒนาเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและมีความสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งมีเสถียรภาพ โดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนพออยู่พอกิน อยู่ดีกินดี และมั่งมีศรีสุข ตามศักยภาพของชุมชนโดยใช้ กลยุทธ์ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประกอบอาชีพและดำรงชีวิตใน ๓ แผนงานหลักคือ
๑.ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครัวเรือนยากจน
๒.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิชัยพัฒนา นายนนทกร พุ่มกล่อม ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเกษตร มูลนิธิชัยพัฒนาและผู้เชียวชาญด้านดารเกษตร มาบรรยายหึความรู้เรื่อง พระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสวัสดิการและสังคม

รับสมัครเด็กและเยาวชน ...

เม.ย. 01 2562

รับสมัครเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนวัน เวลา และสถานที่ดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 23 – 24 ...

อ่านเพิ่มเติม...

...

มี.ค. 26 2562

รับสมัครประกวดเต้นประกอบเพลงลูกทุ่งเพื่ออนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย ...

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการโครงการสอนว่ายน้ำให้เด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น

มี.ค. 05 2562

กำหนดการโครงการสอนว่ายน้ำให้เด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็นและใบสมัครฯ วันที่ 20 - 21 เมษายน 2562         ...

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ ...

ต.ค. 29 2561

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต เปิดฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่สนใจ ผู้ว่างงาน กลุ่มแม่บ้าน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 97 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

  • Admin
ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1182
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1372391