SJ Company - шаблон joomla Форекс

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕)


 ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕) ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการ สําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ พบการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว จังหวัดปทุมธานีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว มีความหนาแน่นของประชากรสูง ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจํากัดการชุมนุม ของประชาชน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาส การแพร่ระบาดของโรค ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และข้อกําหนดออกตาม ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
 อาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ จึงให้ ยกเลิกประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ยกเลิกประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และยกเลิกประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๓ และให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวดังต่อไปนี้
 ๑. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ห้างร้านที่มีร้านค้าย่อย ในอาคารหรือ บริเวณเดียวกัน เว้นแต่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีพ ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น) ไม่รวมถึงพื้นที่ตั้งธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ตู้เอทีเอ็ม ศูนย์บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสาร (ให้เปิดได้เครือข่ายละ ๑ แห่ง ในแต่ละสถานที่) ร้านที่ให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ในห้างสรรพสินค้าไม่เข้าข้อยกเว้น
 ๒. สถานที่จําหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ บริเวณพื้นที่แสดงสินค้าในอาคาร (ไม่รวมถึงพื้นที่สําหรับการขนถ่ายสินค้า) โดยมิให้นําสินค้าหรือบริการที่จัดแสดงหรือจําหน่ายตามปกติภายใน อาคารออกมาจําหน่ายหรือบริการภายนอกอาคาร  ๓. ตลาดและตลาดนัด (ยกเว้น ที่เปิดการจําหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสําเร็จ เพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีพ)
 ๔. ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่ในคูหา รถเข็นและแผงลอย จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รถดัดแปลงเพื่อการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเคลื่อนที่ (ให้เปิดได้ตั้งแต่ เวลา ๐๔.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๒.๐๐ น. และเฉพาะการจําหน่ายอาหารเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น ร้านอาหารหรือ เครื่องดื่มในโรงแรมให้จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะผู้ที่เข้าพักในโรงแรมเท่านั้น ยกเว้นโรงอาหารใน โรงพยาบาลสามารถจัดที่นั่งในการรับประทานได้)
 ๕. ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านลักษณะเดียวกันกับร้านสะดวกซื้อ (ให้เปิดได้ตั้งแต่ เวลา ๐๔.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๒.๐๐ น.)
 ๖. พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และซุปเปอร์มาร์เก็ต
 ๗. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ สถานที่จัดเลี้ยงสัมมนา หรือสถานที่ อื่นที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันของเอกชน
 ๘. ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน หรือสถานที่อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน  ๙. สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา
 ๑๐. สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ
 ๑๑. สถานบริการ (ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๔) และสถาน ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
 ๑๒. สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สนามแข่งรถ ๑๓. ร้านเกมส์หรือตู้เกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต และร้านคาราโอเกะ
 ๑๔. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม สถานประกอบกิจการอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล)
 ๑๕. สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวดและนวดแผนโบราณ เว้นแต่การให้บริการดังกล่าว ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
 ๑๖. สถานที่ให้บริการควบคุมน้ําหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม
 ๑๗. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม
 ๑๘. สถานที่บริการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
 ๑๙. สถานที่ประกอบกิจการการออกกําลังกาย ฟิตเนส) หรือกิจการอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
 ๒๐. สนามมวย ค่ายมวย โรงเรียนสอนมวย สถานที่สอนกีฬาอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
 ๒๑. สถานที่เล่นการพนันชนไก่และกัดปลา และสถานที่ซ้อมชนไก่และกัดปลา
 ๒๒. สนามยิงปืน สนามม้า และสนามกีฬาทุกประเภท
 ๒๓. สถานที่เล่นสเกตหรือโรลเลอร์เบลต สถานที่เล่นกีฬาทางน้ํา แข่งเรือ การเล่นเจ็ตสกี หรือการเล่นอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
 ๒๔. สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชน พื้นที่สาธารณะที่มีการติดตั้ง อุปกรณ์การบริหารร่างกาย หรือเครื่องออกกําลังกายหรืออุปกรณ์อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
 ๒๕. สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
 ๒๖. สระว่ายน้ําที่เปิดให้บริการในลักษณะที่ให้บริการเชิงพาณิชย์
 ๒๗. สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่มีคนมารวมตัวกันเป็นจํานวนมาก กรณีมีกิจกรรม ทางศาสนาที่มีเหตุจําเป็น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจทางปกครองในแต่ละศาสนาหรือนิกาย
 ๒๘. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา สถานที่ที่จัดให้มีการพยากรณ์ ดวงชะตา
 ๒๙. สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (สปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ )
 ๓๐. สถานที่ให้บริการบ่อตกกุ้ง บ่อตกปลา
ทั้งนี้ สถานที่ที่ได้รับยกเว้นตามประกาศนี้ หรือสถานที่อื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ จะต้องมีมาตรการป้องกันโรค ดังนี้
 (๑) ให้ทําความสะอาดโดยการเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการจัดกิจกรรม และกําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
 (๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง และผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
 (๓) ให้บุคคลตาม (๒) ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค
 (๔) ให้บุคคลตาม (๒) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร เพื่อป้องกันการติดต่อ สัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ําลาย
 (๕) ให้ควบคุมจํานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทํากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่ จําเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
 ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และอาจมีความผิดตาม มาตรา ๑๘ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่

 

 

ข่าวกิจกรรม ล่าสุด

เทศบาลนครรังสิตออกแจกจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชน

เทศบาลนครรังสิตออกแจกจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชน วันที่ 16 เม.ย.2563 เทศบาลนครรังสิต โดยท่านนายกเทศมนตรี นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม มอบหมายให้......

อ่านเพิ่มเติม...

มอบอุปกรณ์ป้องกันและคัดกรองผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มอบอุปกรณ์ป้องกันและคัดกรองผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต มอบหมายให้ นายเอกชัย ...

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดผลิตแล้วแอลกอฮอล์ล้างมือแจกชาวรังสิต

เทศบาลนครรังสิต เร่งผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน แก้ปัญหาแอลกอฮอล์ล้างมือขาดแคลน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19......

อ่านเพิ่มเติม...

นายกอาร์ต ร่วมกับ นายกชาญ นำเจ้าหน้าที่ลุยล้างถนน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วรังสิต

วันที่ 5 เมษายน 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิตเทศบาลนครรังสิต โดยการนำของนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยนายกชาญ พวงเพ็ชร์ ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 46 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1381
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2013421