SJ Company - шаблон joomla Форекс

 

 

?

? ? ? ? ?

? ? ? ? ??

? ? ? ? ??เทศบาลนครรังสิตโดยนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครรังสิต พร้อมด้วยพสกนิกรชาวนครรังสิตร่วมใจกันจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘?? ๑๒ สิงหามหาราชินี ??ณ บริเวณลานด้านข้างห้างเทสโก้โลตัส สาขารังสิต

? ? ? ? ??สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพ และความเป็นอยู่ของบุคคลผู้ยากไร้ และประชาชนในชนบทห่างไกล ได้โดยเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทั่วทุกหนแห่งในแผ่นดินไทยนี้

? ? ? ? ? โครงการที่มีสาขาขยายกว้างขวางไปทั่วประเทศโครงการหนึ่งก็คือ?โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ?ซึ่งในภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ก่อตั้ง เป็นรูปมูลนิธิ พระราชทานนามว่า "มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์" เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 และเมื่อ พ.ศ. 2528 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ?อันเป็นการส่งเสริมอาชีพและขณะเดียวกันยังอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามหลายสาขา เช่น?การปั้น?การทอ?การจักสาน?เป็นต้น

? ? ? ? ? ?นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยังทรงเอาพระทัยใส่ในกิจการด้านสาธารณสุข?โดยได้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย?และหากเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ ก็มักจะทรงถือโอกาสเสด็จฯทอดพระเนตรกิจการกาชาดของประเทศนั้น ๆ เพื่อทรงนำมาปรับปรุงกิจการสภากาชาดไทยอยู่เสมอ

? ? ? ? ? ?สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ อันเป็นฐานการดำรงชีวิตของพสกนิกร คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ถวายพระราชสมัญญา "พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ" แด่พระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิคุณของรัฐบาล และปวงชนชาวไทย ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ?

? ? ? ? ? ?ในกิจทางด้านการทหารนั้น ทรงดำรงตำแหน่งพันเอกผู้บังคับการพิเศษ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ทรงให้ความสนพระทัยต่อการดำเนินงานของกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ตลอดมา โดยผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 จะเข้ามาถวายรายงานถึงผลการปฏิบัติงานพร้อมกับรับพระราชเสาวนีย์ตลอดจนคำแนะนำไปดำเนินการปฏิบัติอยู่เป็นประจำ

? ? ? ? ? ?นอกจากปวงชนชาวไทยแล้ว บรรดาเพื่อนบ้านที่ต้องลี้ภัยอพยพมายังแผ่นดินไทย ก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดไทยไปให้ความร่วมมือกับกาชาดสากลในการช่วยเหลือผู้อพยพ และพระราชทานครูเข้าไปสอนวิชาชีพให้แก่ผู้อพยพ กิจการดังกล่าวได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจนองค์กรระหว่างประเทศต่างพากันยกย่องและทูลเกล้าถวายรางวัลและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เป็นจำนวนมาก

? ? ? ? ? ?ในด้านการเกษตรและชลประทานนั้น จะทรงเน้นในเรื่องของการค้นคว้า ทดลอง และวิจัยหาพันธุ์พืชใหม่ ๆ ทั้งพืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช และพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งแต่ละโครงการจะเน้นให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีราคาถูก ใช้เทคโนโลยีง่าย ไม่สลับซับซ้อน เกษตรกรสามารถดำเนินการเองได้ นอกจากนี้ ยังทรงพยายามไม่ให้เกษตรกรยึดติดกับพืชผลทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว เพราะอาจเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ หรือความแปรปรวนทางการตลาด แต่เกษตรกรควรจะมีรายได้จากด้านอื่นนอกเหนือไปจากการเกษตรเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อจะได้พึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง?

? ? ? ? ? ?การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เพราะเกษตรกรจะสามารถทำการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปี เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งต้องอาศัยเพียงน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้พืชได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอ และไม่เพียงพอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำมากกว่าโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริประเภทอื่น?

? ? ? ? ? ?ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีแก่พสกนิกรชาวไทย เทศบาลนครรังสิตโดยนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครรังสิต พร้อมด้วยพสกนิกรชาวนครรังสิตร่วมใจกันจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น โดยมีกิจกรรมด้วยกัน ๒ ช่วงเวลาดังนี้

? ? ? ? ? ?ช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ๔ จุดภายในเขตเทศบาลนครรังสิตดังนี้ บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง , บริเวณริมเขื่อนหน้าชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร , บริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ , บริเวณหน้าตลาด ?เดชาคลอง ๒ ( หน้าหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ )

? ? ? ? ? ?ช่วงค่ำเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลแด่ เจ้าคุณอลงกรต พระอุดมประชาธร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ พิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘พิธีมอบรางวัลสุดยอดก๋วยเตียวเรือรังสิตปี ๕ พิธีลงนามถวายพระพร พิธีวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ การแสดงถวายพระพรจากเยาวชนในเขตเทศบาลนครรังสิต และการแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งจากสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย?

SFbBox by psd to html

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักปลัดเทศบาล

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต ...

มิ.ย. 18 2561

เทปนี้พบกับนางสาวนีรวรรณ อิ่มกะดี ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ และ จินตนา แต้มประสิทธิ์ หรือพี่ต้อย ...

อ่านเพิ่มเติม...

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต ...

มิ.ย. 08 2561

เทปนี้ท่านนายกธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิตพบประชาชน ได้มาพูดถึงรายละเอียดภาพรวมของโครงการ "คนรังสิตรักกัน"

อ่านเพิ่มเติม...

รับโอน / ย้าย และ รับสมัครพนักงานจ้าง ...

มิ.ย. 05 2561

เทศบาลนครรังสิต รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น , รับสมัครพนักงานจ้าง....

อ่านเพิ่มเติม...

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต ...

มิ.ย. 02 2561

เทปนี้พบกับคุณสันทัด ปล่องทอง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity

Login Form

มี 127 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

  • Admin
ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
955
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
857476