ชื่อแบบฟอร์ม ไฟล์เอกสาร
   
» พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐   รายละเอียด
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓   รายละเอียด
» ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปท.   รายละเอียด
» ประชุมเชิงปฏิบัติการ   รายละเอียด
» แนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด   รายละเอียด
» การพิจารณาปรับปรุงจำนวนวันหยุดราชการ   รายละเอียด
» รายงานประจำเดือน มกราคม 2554   ไฟล์วีดีโอ
» ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ฉบับชุมชน)   รายละเอียด
» การอบรมการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการเขียนรายงาน ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   ดาวน์โหลด
» การจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (ส่วนแผนงานและงบประมาณ)   ดาวน์โหลด
» วีดีโอ การบรรยายชุด การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน (แนวทางการดำเนินชีวิต) โดย พลอากาศตรี นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ   ตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4ตอนที่5
» เสียงการบรรยาย(MP3) ชุด การปฏิบัติธรรมระดับปุถุชน, งานได้ผล คนเป็นสุข, การพัฒนาความเป็นผู้นำสำหรับเยาวชน, การทำงานอย่างมีความสุข โดย พลอากาศตรี นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ   ดาวน์โหลด
» สรุปการดำเนินงานของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยกับหน่วยงานราชการ   ดาวน์โหลด
» อบรมพัสดุ   ดาวน์โหลด
» ฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยสำหรับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น   ดาวน์โหลด
   
» เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร นายกเทศมนตรีรุ่นที่ 28  
» เครื่องราช  ดาวน์โหลด
» เพลงสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ดาวน์โหลด
» อ.จักรดุลย์ อดิเลกราชวโรดม(การบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใส)  ดาวน์โหลด
» อ.ชยุต วงศ์วณิช(การจัดการภัยภิบัติและบทบาท)  ดาวน์โหลด
» อ.ดุษฎี พรสุขสวัสดิ์(สัมนาพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก)  ดาวน์โหลด
» อ.นันทนา นันทาโรภาส(การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ)  ดาวน์โหลด
» อ.นิเวศน์ กันไทยราษฏร์ (บุคคลิกภาพดีอยู่ที่ไหนใครๆก็รัก)  ดาวน์โหลด
» อ.บุญเลิศ จุลเกียรติ (คุณธรรมและจริยธรรมกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)  ดาวน์โหลด
» อ.บุญสืบ แช่มช้อย (โครงสร้างอำนาจหน้าที่และกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.)  ดาวน์โหลด
» อ.ประพันธ์ สุวรรณ (สิทธิประโยชน์บุคคลที่มาจากการเลือกตั้ง)  ดาวน์โหลด
» อ.ประวิชย์ เปรื่องการ  ดาวน์โหลด
» อ.พงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย (โครงสร้างอำนาจหน้าที่ ของอปท.ตามกฎหมายจัดตั้ง)  ดาวน์โหลด
» อ.ภาส ภาสสัทธา(การป้องกันและปราบปรามทุจริต)  ดาวน์โหลด
» อ.ภูวณัฏฐ์ ธนธัญเกียรติ์ (บรรยายมาตรฐานการบริการสาธารณะ)  ดาวน์โหลด
» อ.เยี่ยมศักดิ์ (พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)  ดาวน์โหลด
» อ.วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ (ความผิดทางละเมิด)  ดาวน์โหลด
» อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร(ตามรอยพระยุคล)  ดาวน์โหลด
» อ.วิษณุ วาสานนท์ (การบังคับจัดเก็บภาษีอากรและการยึดอายัติทรัพย์สิน)  ดาวน์โหลด
» อ.วีระชัย ชมสาคร(บทบาทและภาระกิจของ อปท.)  ดาวน์โหลด
» อ.สรรชัย เทียมทวีสิน(การปฏิบัติงานพิธีการเเละราชพิธี)  ดาวน์โหลด
» อ.สาจิตร จันทรศิริ (อำนาจหน้าที่ของประธานสภา อบต.)  ดาวน์โหลด
» อ.สุขุม นวลสกุล  ดาวน์โหลด
» อ.สุนันทา ดุลจำนงค์ (การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)  ดาวน์โหลด
» อ.สุรศักดิ์ แป้นงาม (การจัดทำงบประมาณแบบใหม่ของ อปท.)  ดาวน์โหลด
» อ.เสริมพันธ์ สุทธิธานี คุณธรรมจริยะธรรมฯ. ศิลปะเเละเทคนิคการพูดในที่ชุมชน  ดาวน์โหลด
   
» คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
» เอกสารไฟล์ PDF จำนวน 226 ไฟล์ ขนาดไฟล์ 27 MB  ดาวน์โหลด
» เอกสารทั่วไป  
» วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านญวน  ดาวน์โหลด
» หลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 12-1  
» รวมเอกสารประกอบหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 12-1  ดาวน์โหลด
» หลักสูตรวิชาการ กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่น 4  
» รวมเอกสารประกอบหลักสูตรวิชาการ กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่น 4  ดาวน์โหลด
   
» สรุปแนวทางการปฎิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2555  ดาวน์โหลด
   
» รวมบทเพลงของดีเมืองปทุม 10 บทเพลง [ไฟล์ mp3]  ดาวน์โหลด

ชื่อแบบฟอร์ม ไฟล์เอกสาร
   
» สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการบริจาคกรณีผู้บริจาคเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล   รายละเอียด
» สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการบริจาคกรณีผู้บริจาคเป็นบุคคลธรรมดา   รายละเอียด
» พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๕๘) พ.ศ.๒๕๕๖   รายละเอียด
» หนังสือข้อหารือการเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   รายละเอียด
» ที่ มท 0808.2/ว 2748 เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้างของ อปท.เพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   รายละเอียด
» ที่ มท 0808.4/ว 3343 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฎิบัติราชการแทน   รายละเอียด
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548)   รายละเอียด
» คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน   รายละเอียด
» แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)    รายละเอียด
» แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   รายละเอียด
» ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ ร.บ.3)   รายละเอียด
» แบบ 1 ประเภทรถประจำตำแหน่ง   รายละเอียด
» แบบ 2 ประเภทส่วนกลาง/รถรับรอง   รายละเอียด
» แบบ 3 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง   รายละเอียด
» แบบ 4 บันทึกการใช้รถ   รายละเอียด
» แบบ 5 รายงานอุบัติเหตุรถ   รายละเอียด
» แบบ 6 การซ่อมบำรุง   รายละเอียด
» หนังสือมอบอำนาจ   รายละเอียด
» แบบบันทึกข้อความ   รายละเอียด
» แบบรายงานขออนุมัติจ้าง   รายละเอียด
» แบบบันทึกตกลงจ้าง   รายละเอียด
» แบบบันทึกข้อตกลงซื้อขาย   รายละเอียด
» แบบใบสั่งซื้อจ้าง   รายละเอียด
» แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน   รายละเอียด
» ใบขออนุมัติใช้โทรศัพท์เพื่อโทรทางไกล   รายละเอียด
» ทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกล   รายละเอียด
» คำร้องทั่วไป   รายละเอียด
» รายงานผลการศึกษาแนวทางการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (บันทึกข้อความ)   รายละเอียด
» ขอให้ศึกษาแนวทางการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (บันทึกข้อความ)   รายละเอียด
» ใบมอบฉันทะ   รายละเอียด
» แบบบัญชีรายการประเมินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบหมายเลข 1   ดาวน์โหลด
   

ชื่อแบบฟอร์ม ไฟล์เอกสาร
 1.เอกสารบรรยาย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่1,  ฉบับที่2
 ฉบับที่3,  ฉบับที่4
 ฉบับที่5
 2.ผังเมืองรวม เมืองท่าโขลง - รังสิต - คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2552  รายละเอียด
 3.ข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการฟื้นฟูชายหาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เพื่อกิจกรรมชุมชน และการท่องเที่ยวหาดหน้าทอน เกาะสมุย  รายละเอียด
 4.คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตราฐานงานก่อสร้างทางและสะพานสำหรับ อปท.
คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบมาตรฐาน , ปทุมธานี , หนังสืองานก่อสร้างทาง , หนังสืองานก่อสร้างทาง 1-9 , หนังสืองานก่อสร้างสะพาน , หนังสือมาตรฐานงานทาง , คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น , ทถ-1 , ทถ-2 , ทถ-3 , ทถ-4 , ทถ-5 , ทถ-6 , ทถ-7 , ภาคผนวก ก
 5.คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อม สำหรับคนพิการ และคนทุกวัย  รายละเอียด
 6.แผนงานปฏิบัติงาน การใส่ปุ๋ยดินใส้เดือน  รายละเอียด
 7.บันทึกข้อตกลง สำนักงานเทศบาลเมืองรังสิต กับ การประปาส่วนภูมิภาค  รายละเอียด
 8.แผนปฏิบัติการตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่ภายในเขตเทศบาลเมืองรังสิต  รายละเอียด
 9.ค่าระดับน้ำ ณ สะพานแดง ในเขตเทศบาลเมืองรังสิต  รายละเอียด
 10.ตารางรายชื่อโรงงานภายในเขตเทศบาลเมืองรังสิต  รายละเอียด
 11.แผนปฏิบัติการตรวจงานโรงงานในพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองรังสิต  รายละเอียด
 12.แผนการปฏิบัติงานลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองรังสิต ปีงบประมาณ 2554  รายละเอียด
 13.แบบแปลนลาดทางบริเวณทางเชื่อม เทศบาลเมืองรังสิต  [1] [2]
 14.คู่มือการตรวจสอบระบบความปลอดภัยสำหรับอาคารที่ใช้ประกอบกิจการเป็นสถานบริการ  รายละเอียด
 15.ข้อมูลแขวงการทางปทุมธานี  รายละเอียด
 16.ซีดี สำนักการช่าง  
          1_มติคณะรัฐมนตรี6250  ดาวน์โหลด
          2_หนังสือ_4_เล่ม  ดาวน์โหลด
          3_Factor F  ดาวน์โหลด
          4_ค่าใช้จ่ายพิเศษฯ_งานชลประทาน  ดาวน์โหลด
          5_ตารางคำนวณค่าวัสดุมวลรวม_งานอาคาร  ดาวน์โหลด
          6_ค่าขนส่งและค่าดำเนินการงานทาง651  ดาวน์โหลด
          7_ราคางาน_งานชล751  ดาวน์โหลด
          8_บัญชีค่าแรงงาน851  ดาวน์โหลด
          9_ตัวอย่างการใช้แบบฟอร์มคำนวณ  ดาวน์โหลด
          10_ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำ16551  ดาวน์โหลด
          11_1ค่าขนส่งและค่าดำเนินการงานทาง  ดาวน์โหลด
          11_2ซักซ้อมความเข้าใจ_Factor_F_เงินกู้  ดาวน์โหลด
          12_ตารางFactor F  ดาวน์โหลด
          13_ตารางคำนวณค่าวัสดุมวลรวม_งานอาคาร  ดาวน์โหลด
          14_คู่มือราคากลาง  ดาวน์โหลด
          15_ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำ  ดาวน์โหลด
          Program งานช่างต่างๆ  ดาวน์โหลด
 17.การขออนุญาตติดตั้งป้ายในเขตทางหลวง  รายละเอียด
 18.ขยายเขตไฟฟ้า  รายละเอียด
 19.ขยายเขตไฟฟ้า (โคม)  รายละเอียด
 20.เหล็กดัด  รายละเอียด
 21.กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑  รายละเอียด
 22.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของมหาวิทยาลัยของรัฐและแนวทางในการจ้างฯ  รายละเอียด
 23.การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒  รายละเอียด
 24.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.๒๕๔๗  รายละเอียด
 25.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘  รายละเอียด
 26.หนังสือสั่งการที่ นร0405-(ลน)-6079  รายละเอียด
 27.คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน  รายละเอียด
 28.รวม power pointการตรวจการจ้างงานก่อสร้างของทางราชการข้อหารือด้านพัสดุ โดย อ.ธีรยุทธ สำราญทรัพย์พัสดุงานพัสดุ โดย อ.ธีรยุทธ สำราญทรัพย์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง.ของทางราชการ.โดย อ.บุญทิพย์�  ดาวน์โหลด
 29.การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย อ.ธีรยุทธ สำราญทรัพย์  ดาวน์โหลด
 30.การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและบัญชีค่าแรงงาน  ดาวน์โหลด
 31.ข้อหารือการขาดหลักประกันสัญญาในกรณีถูกอายัดทรัพย์เนื่องจากผู้รับจ้างค้างชำระภาษีอากร  ดาวน์โหลด
 32.ข้อหารือการยืดหลักประกันซองตามประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดาวน์โหลด
 33.ข้อหารือเกี่ยวกับการเสนอราคาของผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7  ดาวน์โหลด
 34.ข้อหารือด้านงานพัสดุ โดย อ.ธีรยุทธ สำราญทรัพย์  ดาวน์โหลด
 35.เอกสาร โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ดาวน์โหลด
 36.เอกสาร การสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงพิเศษส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ช่วงรังสิต-ประตูน้ำพระอินทร์  ดาวน์โหลด
 37.เอกสาร โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจ ออกแบบรายละเอียดทางหลวงพิเศษส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต - บางปะอิน  สัมมนาโครงการฯ
   งานการมีส่วนร่วมของประชาชน
   งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 38.อัตราราคางานต่อหน่วย สำนักมาตราฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ มิ.ย. 2557  ดาวน์โหลด
   

ชื่อแบบฟอร์ม ไฟล์เอกสาร
1. รายงานCDM
2. SRM (ผลงาน รังสิต)  รายละเอียด
3. โครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขสุนัขจรจัดแบบครบวงจร  รายละเอียด
4. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551  รายละเอียด
5. อบรม อสม.  
   • คู่มือการอบรม อสม.ระยะที่๑  ดาวน์โหลด
   • คู่มือการอบรม อสม.ระยะที่๒  ดาวน์โหลด
   • วิธีการใช้บัตรทอง  ดาวน์โหลด
6. SRM (แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์)  รายละเอียด
7. กฎหมายการประกอบวิชาชีพ  รายละเอียด
8. การจัดสรรเงินค่าป่วยการ  รายละเอียด
9. การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล 1  รายละเอียด
10. การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล 2  รายละเอียด
11. การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล 3  รายละเอียด
12. การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล 4  รายละเอียด
13. คู่มือ อสม.ยุคใหม่  รายละเอียด
14. คู่มือหลักสูตรการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.ปี 52  รายละเอียด
15. ชมรม อสม.แห่งประเทศไทย  รายละเอียด
16. เทียบตำแหน่ง  รายละเอียด
17. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย อสม. 2554  รายละเอียด
18. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินค่าป่วย  รายละเอียด
19. ระเบียบการลดค่าโดยสาร  รายละเอียด
20. วิชาชีพด้านเวชกรรม  รายละเอียด
21. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน อสม.  รายละเอียด
22. ระเบียบชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครรังสิต  ดาวน์โหลด
23. สรุปผลตรวจสุขภาพประจำปี 2554  ดาวน์โหลด
24. กราฟแสดงผลตรวจสุขภาพประจำปี 2554  ดาวน์โหลด
25. หลักสูตรกรณีศึกษาทางการเงินและการคลังในข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบและคำวินิจฉัยของศาลปกครองรุ่นที่1, หลักสูตรการดำเนินการทางละเมิดของอปท.รุ่นที่1  
   - เพลงสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ดาวน์โหลด
   - อ.จอมขวัญ ศรีศิลป์  ดาวน์โหลด
   - อ.วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์  ดาวน์โหลด
   - อ.ศิริเพ็ญ กิริวรรณา สัมมนาการบริหารงานพัสดุ เพื่อความโปร่งใสฯ  ดาวน์โหลด
   - อ.สมยศ สรรพัชญา (ระเบียบพัสดุ ของ อปท )  ดาวน์โหลด
   - อ.สุนันทา ดุลจำนงค์  ดาวน์โหลด
   - อ.สุรศักดิ์ แป้นงาม (การจัดทำงบประมาณแบบใหม่ของ อปท.)  ดาวน์โหลด
   - อ.อนุชา ฮุนสวัสดิกุล ( การบริหารงานบุคคล)  ดาวน์โหลด
   - อ.อุษณีย์ ทอย (ระเบียบการเบิกจ่าย)  ดาวน์โหลด
   

ชื่อแบบฟอร์ม ไฟล์เอกสาร
1. โรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กเล็ก  ดาวน์โหลด
2. 10 มาตรการศูนย์เด็กปลอดโรค  ดาวน์โหลด
3. งานนำเสนอ สคร.  ดาวน์โหลด
4. แบบประเมินความรู้เรื่องโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์เด็กเล็ก  ดาวน์โหลด
5. โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค  ดาวน์โหลด
6. อบรม ศพด.น่าอยู่ วันที่ 25 ก.ค. 2554  ดาวน์โหลด
7. ข้อมูลอบรมสารสนเทศ23-25ก.ค.55  ดาวน์โหลด
8. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  ดาวน์โหลด
9. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี  ดาวน์โหลด
   

ชื่อแบบฟอร์ม ไฟล์เอกสาร
1. คู่มือการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
2. โครงการ SML
   2.1. คู่มือโครงการ SML ฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
   2.2. ตารางขนาด SML ดาวน์โหลด
   2.3. แนวทางการดำเนินงาน SML ดาวน์โหลด
   2.4. แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
   2.5. ระเบียบ โครงการ SML ดาวน์โหลด
 
3. ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคนพิการ
4. แบบฟอร์มข้อมูลนิติบุคคลอาคารชุดในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต ดาวน์โหลด
5. ระเบียบชุมชน ดาวน์โหลด
6. ความรู้จากการทำงาน โครงการบ้านมั่นคง ดาวน์โหลด
7. คู่มือการจัดทำโครงการบ้านมั่นคง (การจัดการองค์กรชุมชนและกลไกเมือง) ดาวน์โหลด
8. คู่มือการจัดทำโครงการบ้านมั่นคง (การวางผังและการออกแบบ) ดาวน์โหลด
9. คู่มือการจัดทำโครงการบ้านมั่นคง (การก่อสร้าง) ดาวน์โหลด
10. คู่มือการจัดทำโครงการบ้านมั่นคง (การบริหารจัดการเงินกองทุน) ดาวน์โหลด
11. ข้อบังคับ กองทุนสวัสดิการชุมชนนครรังสิต ดาวน์โหลด