owned by 00xอ่านต่อ
 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต ปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนอ่านต่อ
  เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดบริการวิชาการทางสังคม อ่านต่อ
 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรม ในงานวันเทศบาล ประจำปี 2558อ่านต่อ
 โครงการ"ผู้บริหารพบประชาชน" (สภากาแฟยามเช้า)อ่านต่อ
 โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 2558อ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน อ่านต่อ
 เสนอบุคคลผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปทุมธานี คัดเลือกเป็น กัลยาณมิตร ป.ป.ช.อ่านต่อ
 ประกาศพร้อมใบสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558อ่านต่อ
 ประกาศพร้อมใบสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ และตะกร้อลอดห่วง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558อ่านต่อ
 ร่วมกิจกรรมจิบชากาแฟยามเช้า ตามโครงการ"ผู้บริหารพบประชาชน" (สภากาแฟยามเช้า) บริเวณลานริมคลองหน้ามูลนิธิไต่ฮงกงอ่านต่อ
 ขอเชิญศิษย์เก่า โรงเรียนธัญบุรีร่วมงาน “ คืนสู่เหย้าชาวธัญบุรี ” พร้อมกำหนดการอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ชาวชุมชนหมู่บ้านทัศนีย์ และชุมชนเก็บสมบัติเจริญผลอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมโครงการผู้บริหารพบประชาชน "สภากาแฟ" ชาวหมู่บ้านทัศนีย์ และชุมชนเก็บสมบัติเจริญผลอ่านต่อ
 ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2558 อ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมโครงการผู้บริหารพบประชาชน "สภากาแฟ"อ่านต่อ
 ร่วมกิจกรรมเทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนอ่านต่อ
 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอนุบาลและชั้นประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2558อ่านต่อ
 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบอ่านต่อ
 แบบสอบถามความคิดเห็น “สุดยอดก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต” ปีที่ 5อ่านต่อ
 ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558อ่านต่อ
 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมโครงการผู้บริหารพบประชาชน "สภากาแฟ"อ่านต่อ
 รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558อ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558อ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2558อ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิตเรื่อง การเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2558อ่านต่อ
 ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1อ่านต่อ
 รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ยุว อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครรังสิต ประจำปี พ.ศ. 2558อ่านต่อ
  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสชอ่านต่อ
 ประกาศกองทุนสวัสดิการชุมชนนครรังสิตอ่านต่อ
 กองทุนจัดสวัสดิการ อปพร.จ่ายทุกเดือน และเปิดรับสมาชิกใหม่ทุกเดือน มกราคม ของทุกปีอ่านต่อ
 โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมพระราชทานอ่านต่อ
 โครงการพัฒนาฯ งบประมาณเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 งบประมาณ 2557 / 2558อ่านต่อ
 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562)อ่านต่อ
 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)อ่านต่อ
 ศูนย์การศึ​กษาพิเศษจั​งหวัดปทุมธ​านีอ่านต่อ
 รับสมัครพนักงานขับรถบรรทุกสิบล้อ จำนวน 5 อัตราอ่านต่อ
 รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558อ่านต่อ
 รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตราอ่านต่อ
 การขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรในการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.อ่านต่อ
 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต เปิดรับสมัครเรียนดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์อ่านต่อ
 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต เขตเลือกตั้งที่4อ่านต่อ
 เปิดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนอ่านต่อ
 โครงการ“คนรังสิตรักกัน”ขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อพัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์อ่านต่อ
 สาร ปลัดกระทรวงมหาไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2557อ่านต่อ
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าแผงลอยจำหน่ายอาหารอ่านต่อ
 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันอาทิตย์ อ่านต่อ
 ถังดักไขมัน เพื่อร่วมรณรงค์ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารอ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมส่งภาพเก่าเมื่อครั้งอดีตในเขตพื้นที่รังสิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อ่านต่อ
 กำหนดการยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2557 และวิธีคำนวณฯอ่านต่อ
 ห้ามรถบรรทุก ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถที่มีความสูงเกิน 2.50 เมตร ขึ้นบนสะพานแดงอ่านต่อ
 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการอ่านต่อ
 อัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรของเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างแท่นประดิษฐานและทำบุญปิดทองพระนาคปรกพระพุทธรัชธรรมาภิบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิต การใช้ระเบียบชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครรังสิต พ.ศ 2556อ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์การใช้ “สิทธิ์” “โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน”อ่านต่อ
 ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอโครงการ “น้ำประปาชุมชน” เพื่อชิงรางวัล “โครงการต้นแบบร้อยมือสร้างเมืองแห่งปี”อ่านต่อ
 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มอ่านต่อ
 เอกสารประชาสัมพันธ์ ศึกษาการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารจากระบบขนส่งมวลชนระยะที่ 1อ่านต่อ
 รับสมัครผู้ประกอบการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กราฟฟิค-บอร์ด (จอ LED)อ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิตเปิดบริการคลีนิคสัตว์แพทย์ บริการประชาชนฟรี...ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอ่านต่อ
 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่านต่อ
 สอบถามความสมัครใจโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลอ่านต่อ
 แบบคำขอและ(ร่าง) คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ่านต่อ
 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติฯ จำนวน ๔ ฉบับ ออนไลน์อ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต จำนวน ๔ ฉบับอ่านต่อ
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557อ่านต่อ
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557อ่านต่อ
 การปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามมาตรา ๘๐ แห่งพ.ร.บ.การส่งเสริมและรัษาคุณภาพสิ่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕อ่านต่อ
 วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์อ่านต่อ

Counter: Access denied for user 'rangsitm_orgusr'@'localhost' (using password: YES)

			 
  
ชื่อแบบฟอร์ม ไฟล์เอกสาร
   
» พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐   รายละเอียด
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓   รายละเอียด
» ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปท.   รายละเอียด
» ประชุมเชิงปฏิบัติการ   รายละเอียด
» แนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด   รายละเอียด
» การพิจารณาปรับปรุงจำนวนวันหยุดราชการ   รายละเอียด
» รายงานประจำเดือน มกราคม 2554   ไฟล์วีดีโอ
» ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ฉบับชุมชน)   รายละเอียด
» การอบรมการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการเขียนรายงาน ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   ดาวน์โหลด
» การจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (ส่วนแผนงานและงบประมาณ)   ดาวน์โหลด
» วีดีโอ การบรรยายชุด การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน (แนวทางการดำเนินชีวิต) โดย พลอากาศตรี นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ   ตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4ตอนที่5
» เสียงการบรรยาย(MP3) ชุด การปฏิบัติธรรมระดับปุถุชน, งานได้ผล คนเป็นสุข, การพัฒนาความเป็นผู้นำสำหรับเยาวชน, การทำงานอย่างมีความสุข โดย พลอากาศตรี นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ   ดาวน์โหลด
» สรุปการดำเนินงานของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยกับหน่วยงานราชการ   ดาวน์โหลด
» อบรมพัสดุ   ดาวน์โหลด
» ฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยสำหรับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น   ดาวน์โหลด
   
» เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร นายกเทศมนตรีรุ่นที่ 28  
» เครื่องราช  ดาวน์โหลด
» เพลงสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ดาวน์โหลด
» อ.จักรดุลย์ อดิเลกราชวโรดม(การบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใส)  ดาวน์โหลด
» อ.ชยุต วงศ์วณิช(การจัดการภัยภิบัติและบทบาท)  ดาวน์โหลด
» อ.ดุษฎี พรสุขสวัสดิ์(สัมนาพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก)  ดาวน์โหลด
» อ.นันทนา นันทาโรภาส(การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ)  ดาวน์โหลด
» อ.นิเวศน์ กันไทยราษฏร์ (บุคคลิกภาพดีอยู่ที่ไหนใครๆก็รัก)  ดาวน์โหลด
» อ.บุญเลิศ จุลเกียรติ (คุณธรรมและจริยธรรมกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)  ดาวน์โหลด
» อ.บุญสืบ แช่มช้อย (โครงสร้างอำนาจหน้าที่และกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.)  ดาวน์โหลด
» อ.ประพันธ์ สุวรรณ (สิทธิประโยชน์บุคคลที่มาจากการเลือกตั้ง)  ดาวน์โหลด
» อ.ประวิชย์ เปรื่องการ  ดาวน์โหลด
» อ.พงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย (โครงสร้างอำนาจหน้าที่ ของอปท.ตามกฎหมายจัดตั้ง)  ดาวน์โหลด
» อ.ภาส ภาสสัทธา(การป้องกันและปราบปรามทุจริต)  ดาวน์โหลด
» อ.ภูวณัฏฐ์ ธนธัญเกียรติ์ (บรรยายมาตรฐานการบริการสาธารณะ)  ดาวน์โหลด
» อ.เยี่ยมศักดิ์ (พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)  ดาวน์โหลด
» อ.วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ (ความผิดทางละเมิด)  ดาวน์โหลด
» อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร(ตามรอยพระยุคล)  ดาวน์โหลด
» อ.วิษณุ วาสานนท์ (การบังคับจัดเก็บภาษีอากรและการยึดอายัติทรัพย์สิน)  ดาวน์โหลด
» อ.วีระชัย ชมสาคร(บทบาทและภาระกิจของ อปท.)  ดาวน์โหลด
» อ.สรรชัย เทียมทวีสิน(การปฏิบัติงานพิธีการเเละราชพิธี)  ดาวน์โหลด
» อ.สาจิตร จันทรศิริ (อำนาจหน้าที่ของประธานสภา อบต.)  ดาวน์โหลด
» อ.สุขุม นวลสกุล  ดาวน์โหลด
» อ.สุนันทา ดุลจำนงค์ (การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)  ดาวน์โหลด
» อ.สุรศักดิ์ แป้นงาม (การจัดทำงบประมาณแบบใหม่ของ อปท.)  ดาวน์โหลด
» อ.เสริมพันธ์ สุทธิธานี คุณธรรมจริยะธรรมฯ. ศิลปะเเละเทคนิคการพูดในที่ชุมชน  ดาวน์โหลด
   
» คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
» เอกสารไฟล์ PDF จำนวน 226 ไฟล์ ขนาดไฟล์ 27 MB  ดาวน์โหลด
» เอกสารทั่วไป  
» วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านญวน  ดาวน์โหลด
» หลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 12-1  
» รวมเอกสารประกอบหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 12-1  ดาวน์โหลด
» หลักสูตรวิชาการ กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่น 4  
» รวมเอกสารประกอบหลักสูตรวิชาการ กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่น 4  ดาวน์โหลด
   
» สรุปแนวทางการปฎิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2555  ดาวน์โหลด
   
» รวมบทเพลงของดีเมืองปทุม 10 บทเพลง [ไฟล์ mp3]  ดาวน์โหลด
 
 
Copyright © 2004 www.rangsit.org, All Rights Reserved.
Contact Us : webmaster@rangsit.org