วันที่ 6 กรกฎาคม จำนวน364ราย
ชื่อนามสกุลอายุบ้านเลขที่ซอยโทรศัพท์วันที่รับการตรวจ
นางรัตนาภรณ์ เนตรครุธ 47 452 0 0814467181 6 ก.ค. 2561
นางอุไร มาศวิเชียร 64 23 0 0832942111 6 ก.ค. 2561
นางเกตุ แย้มสวน 82 45 0 025311899 6 ก.ค. 2561
นางนิภาพันธ์ ย้อยสวัสดิ์ 53 172 42 0868032609 6 ก.ค. 2561
นางนิภาพันธ์ ย้อยสวัสดิ์ 53 172 42 0868032609 6 ก.ค. 2561
ธนวัต วงศ์วัชระกุศล 78 8 4 0984273153 6 ก.ค. 2561
นางพัทธนันท์ ขาวเจริญ 55 191 0 0994415694 6 ก.ค. 2561
นาง นันท์นภัส บุญละหุ่งเพ็ชร์ 57 99 0 0632654496 6 ก.ค. 2561
นางเภา สืบมา 48 208 0 0894845071 6 ก.ค. 2561
นางเภา สืบมา 48 208 0 0894845071 6 ก.ค. 2561
มาเรียม สุดเสงี่ยม 53 1243 0 0991946776 6 ก.ค. 2561
กมลพร ขำวิชัย 49 66 33 0802507149 6 ก.ค. 2561
เปรมจิตร กันยะวงศ์ 46 25 0 0958219548 6 ก.ค. 2561
นางสาวกมลรัศม์ บุรินทร์ธนวงศ์ 36 25 0 062-5195125 6 ก.ค. 2561
รวิษฎา ไชยวงค์ 37 308 0 0800827227 6 ก.ค. 2561
รวิษฎา ไชยวงค์ 37 308 23 0800827227 6 ก.ค. 2561
พรไพร เนตรทอง 45 447 47 0918892693 6 ก.ค. 2561
นาย ธัญเวทย์ ลาภศิริ 35 93 0 0825629925 6 ก.ค. 2561
จูมมณี เจ้าสาย 60 94 1 0819491433 6 ก.ค. 2561
นุสรา ยวงจันทร์ 51 1177 0 0950482644 6 ก.ค. 2561
นุสรา ยวงจันทร์ 51 1177 0 0958592412 6 ก.ค. 2561
นุสรา ยวงจันทร์ 51 1177 0 0958592412 6 ก.ค. 2561
ยุวพร เกษมสถิตย์วงศ์ 35 473 0 0863643584 6 ก.ค. 2561
จำรัส ชูสุข 60 8 0 0834467755 6 ก.ค. 2561
เพ็ญนภา ณะสุวรรณ 43 50 28 0800439288 6 ก.ค. 2561
นส.สุวรรณี เอื้อถาวรสุข5 54 171 0 0839752539 6 ก.ค. 2561
นายอธิศักดิ์ ภูธรธราช 49 171 29 0848164494 6 ก.ค. 2561
สุวรรณา ปักสูงเนิน 58 106 44 0804444251 6 ก.ค. 2561
น.สวรางค์ภรณ์ ตั้งไพบูลย์ 57 15 12 0636409823 6 ก.ค. 2561
นายสุนทร 0 0 0 6 ก.ค. 2561
นางพจนารถ วังชากร 68 280 0 089-6987874 6 ก.ค. 2561
นาย 0 0 0 6 ก.ค. 2561
นายถนอม นามบุญชู 67 11 0 0865093059 6 ก.ค. 2561
นางธนภร นามบุญชู 64 11 0 0880284475 6 ก.ค. 2561
สรินทร กองโพธิ์ 38 13 34 0813711635 6 ก.ค. 2561
พ.ต.อ.สำเนา ครุฑไชยันต์ 69 969 18 081-8932324 6 ก.ค. 2561
ปณิตา ปัญจวรารัตน์ 36 21 24 0955012323 6 ก.ค. 2561
นางเพชรลดา ครุฑไชยันต์ 70 969 0 0818932324 6 ก.ค. 2561
วิไลพร วันเพ็ง 42 268 0 0835558490 6 ก.ค. 2561
นางสมใจ สุขประเสริฐ 68 30 0 0841592498 6 ก.ค. 2561
นาง 0 0 0 6 ก.ค. 2561
นางนันทนา เรืองหิรัญ 0 0 0 6 ก.ค. 2561
นิพนธ์ ไต่สวน 51 158 6 0814089642 6 ก.ค. 2561
ชโลธร แดงสะอาด 57 88 0 0971068130 6 ก.ค. 2561
นางทองใบ มลาซู 66 244 20 0809514794 6 ก.ค. 2561
นายชัยยะ เอี่ยมเศรษฐกุล 63 36 0 08315962259 6 ก.ค. 2561
นางรวงทอง เอี่ยมเศรษฐกุล 61 36 0 0873454484 6 ก.ค. 2561
นายสำเริง ถิรคุณพานิชย์ 62 30 0 0867826940 6 ก.ค. 2561
นายอรรถพร บุนยถี 70 24 0 0818235241 6 ก.ค. 2561
นายอนิรุทธ์ รัตนจันทร์ 64 7 0 0897438562 6 ก.ค. 2561
นายนิรันดร์ วังริยา 65 111 0 0819317982 6 ก.ค. 2561
นางอรทัย วังริยา 63 109 0 0898173111 6 ก.ค. 2561
น.ส.ดวงพร เรืองขจร 61 9 0 0869859357 6 ก.ค. 2561
นายพนมเพลิน ปิ่นภู่สวัสด์ 67 5 0 0899874953 6 ก.ค. 2561
นางอิสรีย์ ปิ่นภู่สวัสด์ 63 5 0 0899874953 6 ก.ค. 2561
นางสมจิตร สถาพรจงพิทักษ์ 5 5 0 0812589658 6 ก.ค. 2561
น.ส.มะลิวัลย์ จันทร์ชลอ 75 95 0 0890342350 6 ก.ค. 2561
นายเปรม เทียนชัย 67 11 0 0641320414 6 ก.ค. 2561
นายสม สังข์บุญชัย 75 7 0 025670177 6 ก.ค. 2561
นายจำรัส กสิกรรม 92 0 0 0894513182 6 ก.ค. 2561
นงนุช สินธุรา 50 113 22 0613842432 6 ก.ค. 2561
ส่งศรี เป้าแดง 61 119 22 0817350236 6 ก.ค. 2561
นางนิภาพันธ์ ย้อยสวัสดิ์ 53 172 42 0868032609 6 ก.ค. 2561
อำนวย ทาอ่อน 63 200 0 0802269294 6 ก.ค. 2561
อำนวย ทาอ่อน 63 200 0 0802269294 6 ก.ค. 2561
นิตยา สุภาวิวัฒนกุล 36 255 0 0954755025 6 ก.ค. 2561
สุดารัตน์ กลิ่นศรีสุข 69 253 0 0954755025 6 ก.ค. 2561
พัฒน์ธพนธ์ สุภาวิวัฒนกุล 42 253 0 095-4755025 6 ก.ค. 2561
นางปรานอม จินตะกัน 51 517 0 0615463362 6 ก.ค. 2561
นางปรานอม จินตะกัน 51 517 0 0615463362 6 ก.ค. 2561
รันทม ทองประมูล 50 517 0 084-4234461 6 ก.ค. 2561
ฐิติรัตน์ สุโข 47 37 4 0856195665 6 ก.ค. 2561
ศักดิ์ชัย หล่อเรืองศิลป์ 51 135 0 0815859989 6 ก.ค. 2561
นาย พงศ์ภักร เอื้อโภศิณธ์ 37 53 0 0970139036 6 ก.ค. 2561
นางนลินี เกเล็ก 67 3 0 0899890836 6 ก.ค. 2561
นางนงเยาว์ ป้อมตรี 68 24 0 0865292544 6 ก.ค. 2561
นางลัดดา ฉัตรทองถาวร 73 95 0 0868868170 6 ก.ค. 2561
น.ส.ปิยวรรณ มัยสิน 57 358 0 0844652320 6 ก.ค. 2561
นางสมถวิล พรแจ่มใส 57 273 0 0843434845 6 ก.ค. 2561
นางจันทร์แรม นามบุญชู 58 154 0 0814014285 6 ก.ค. 2561
นางอนงค์ เกิดสุข 55 154 0 0814014285 6 ก.ค. 2561
นางจันทร์แรม นามบุญชู 58 42 0 0894409113 6 ก.ค. 2561
นางสมถวัลย์ เพียรเก็บ 55 133 0 0865702403 6 ก.ค. 2561
นางไพรัตน์ อำนวยชัย 71 890 0 0615252422 6 ก.ค. 2561
นางยอด ไชยเดช 74 574 0 0956832585 6 ก.ค. 2561
นางปทุมวดี น้อยวงษ์ 60 121 0 0983104393 6 ก.ค. 2561
น.ส.ประดับ ไพศาลจิตร 79 149 0 0888813208 6 ก.ค. 2561
นางเจือบ เพียรเก็บ 63 139 0 0000000000 6 ก.ค. 2561
นางปิ่น อินทนูแก้ว 64 40 0 029921684 6 ก.ค. 2561
นางพิมพ์ วาสนาบุญสุข 67 30 0 0000000000 6 ก.ค. 2561
นางสมบัติ สมบุญ 72 334 0 0816220917 6 ก.ค. 2561
นางยุพิน สาลีผล 66 517 0 0967463283 6 ก.ค. 2561
นางกรรณิกา แดงน้อย 54 796 0 0997499445 6 ก.ค. 2561
นางอรพิณ ริจนา 58 582 0 0879330269 6 ก.ค. 2561
นางสำลี สมบูรณ์ 66 204 0 0927674998 6 ก.ค. 2561
นางนงค์ จิตดี 81 217 0 0000000000 6 ก.ค. 2561
น.ส.มะลิวัลย์ เผือกทอง 68 51 0 0891556136 6 ก.ค. 2561
นายประคอง ผลพิบูลย์ 79 208 0 0000000000 6 ก.ค. 2561
นางบุญพา วรรณแจ่ม 73 215 0 0000000000 6 ก.ค. 2561
นางสมหมาย นวลขำ 62 560 0 0892244124 6 ก.ค. 2561
นางอนันต์ ซื่อผาสุข 65 16 0 0890829119 6 ก.ค. 2561
นางไพเราะ แสงสุธา 76 94 0 0000000000 6 ก.ค. 2561
นางสมสุข ขาวสองสี 75 742 0 0000000000 6 ก.ค. 2561
น.ส.สุวรรณรี ค้าธัญญเจริญ 72 142 0 0891404134 6 ก.ค. 2561
นางสาคร ซุ่มเพี้ยน 71 143 0 0895046833 6 ก.ค. 2561
นางสมัย สุขติ 72 813018616 0 0813018616 6 ก.ค. 2561
นางจิติมา จุ้ยม่วงศรี 61 224 0 0642567947 6 ก.ค. 2561
นางวรรณทนา เหมือนใจ 67 35 0 0000000000 6 ก.ค. 2561
นางเล็ก สุภาพพันธ์ 68 34 0 0000000000 6 ก.ค. 2561
นางบุญเรือน สาขาว 67 32 0 0000000000 6 ก.ค. 2561
นางกลอย คลังเจริญ 64 35 0 0000000000 6 ก.ค. 2561
นางบุญธรรม จ่างศรีจันทร์ 62 35 0 0000000000 6 ก.ค. 2561
นางอ่อน ทบชิน 62 666 0 0000000000 6 ก.ค. 2561
นางบงกชธร หวังดี 56 17 0 0988312236 6 ก.ค. 2561
น.ส.สุนันท์ พลาพูนทวีสิน 73 7 0 025674527 6 ก.ค. 2561
น.ส.รัตนา พลาพูนทวีสิน 73 7 0 025674527 6 ก.ค. 2561
นายวสุธร พูลทวีสิน 65 7 0 025674527 6 ก.ค. 2561
นางหลอด ศรีอันยู้ 82 10 0 025672042 6 ก.ค. 2561
นางต๋ม เมียงชัย 61 113 0 0832633002 6 ก.ค. 2561
นางจินตนา มีฉายา 62 19 0 0935755626 6 ก.ค. 2561
นายทวี ยิ้มยวน 68 11 0 0868037130 6 ก.ค. 2561
นางจินดา มีฉายา 62 19 0 0935755626 6 ก.ค. 2561
รุ่งตะวัน เครือวัลย์ 42 42 0 0894967377 6 ก.ค. 2561
รุ่งตะวัน เครือวัลย์ 42 42 0 0894967377 6 ก.ค. 2561
นายอำไพ บุญพร 63 187 0 0899658277 6 ก.ค. 2561
นางบุญลาภ เปียทอง 57 517 0 0985825763 6 ก.ค. 2561
สิริลักษณ์​ อัศวพัฒนาสุข​ 37 138 0 0995433968​ 6 ก.ค. 2561
สมร เห็นประเสริฐ 58 146 0 0863094022 6 ก.ค. 2561
อภิรดี พรประเสริฐ 49 299 0 0818337241 6 ก.ค. 2561
จุไรวรรณ อินทร์พฤกษา 45 628 0 0892068063 6 ก.ค. 2561
นาง อรณิชชา ตระกูลคงสิงขร 54 138 0 083-9122449 6 ก.ค. 2561
บุญยัง ข่มอาวุธ 63 58 0 086-6178404 6 ก.ค. 2561
นายสุรินทร์ ปลื้มจิตร 65 139 0 0899658277 6 ก.ค. 2561
นางจิตตรา เป้าบุญปรุง 69 19 0 0935755626 6 ก.ค. 2561
นางนิภา ธีระวัฒนานนท์ 70 89 0 089-515-9451 6 ก.ค. 2561
นางสุชาดา นันทวดีไพศาล 75 6 0 085-947-9890 6 ก.ค. 2561
นายลิขิต อุดมยิ่งเจริญ 68 60 0 082-677-5328 6 ก.ค. 2561
นางวีณา อุดมยิ่งเจริญ 60 60 0 0826775328 6 ก.ค. 2561
นายธนพล อุดมยิ่งเจริญ 39 60 0 0826775328 6 ก.ค. 2561
นายสมศักดิ์ มธุรชาติวนิช 65 24 0 0847181580 6 ก.ค. 2561
น.ส.อุบล อัครวงษ์ 67 89 14 02-5672121 6 ก.ค. 2561
นางณัฐธิดา ทองรอด 60 17 14 099-6191806 6 ก.ค. 2561
นางผ่องศรี สุดสงวน 66 94 13 095-4714848 6 ก.ค. 2561
นางสมร อ้วนสอาด 65 4 14 02-5671513 6 ก.ค. 2561
นางจำรัส สอนสืบ 64 4 0 0940209269 6 ก.ค. 2561
นายประเทืองศักดิ์ อ้วนสอาด 68 4 14 02-5671513 6 ก.ค. 2561
นายปทุม จันทร์ยะรมย์ 61 4 0 0854832263 6 ก.ค. 2561
นายบุญลือ จงเจริญ 59 4 0 0969617206 6 ก.ค. 2561
นายพิชัย พิทักษ์รุ่งเรือง 77 20 0 0986927229 6 ก.ค. 2561
น.ส.สุปรียารัตน์ ชำนาญปา 60 264 8 089-8113616 6 ก.ค. 2561
น.ส.สุดารัตน์ กลิ่นศรีสุข 69 253 0 095-4755025 6 ก.ค. 2561
นายพัฒน์ธพนธ์ สุภาวิวัฒนกุล 253 253 0 095-4755025 6 ก.ค. 2561
นางอรัญญา เนียมปาน 61 13 0 025319743 6 ก.ค. 2561
นายวีรชัย อศินานรักษ์ 60 27 0 0838102898 6 ก.ค. 2561
นางพิกุล ลีฬหศิลป์ 83 23 0 0000000000 6 ก.ค. 2561
นางพรพรรณ ปิยะธรรมกุล 73 40 0 093913817 6 ก.ค. 2561
นางสาคร โมอ่อน 77 31 0 025313116 6 ก.ค. 2561
นางปิยนุช พร้อมเพียงชัย 60 5 5 02-9591416 6 ก.ค. 2561
นางศิริวรรณ ผดุงศักดิ์ศรี 64 61 0 0618617850 6 ก.ค. 2561
นางอุไร แสงวณิช 66 48 0 025310839 6 ก.ค. 2561
นายจำเริญ แสงวณิช 72 48 0 025310839 6 ก.ค. 2561
นายสิทธิชัย พร้อมเพียงชัย 65 5 5 02-9591416 6 ก.ค. 2561
นางสิริสพร แก้วรุ่งเรืองวัฒนา 70 59 0 029591954 6 ก.ค. 2561
นายทนงศักดิ์ หาญประยงค์ 63 102 0 081-869-1478 6 ก.ค. 2561
นางกรรณิกา เกียรติพัฒนาชัย 62 102 0 0818691428 6 ก.ค. 2561
นางละเอียด ไม้ตราวัฒนา 81 49 0 0869927713 6 ก.ค. 2561
นายปรีชา ไพศาลทรัพย์ 71 48 0 025321924 6 ก.ค. 2561
น.ส.บานเย็น ธัญญหาญ 71 48 0 025321924 6 ก.ค. 2561
น.ส.บุญสมบัติ ธัญญหาญ 66 48 0 025321924 6 ก.ค. 2561
นายสังคม สีหาบุตร 69 43 14 097-1542384 6 ก.ค. 2561
นางอุสาห์ อินทร์แย้ม 64 969 0 0819260416 6 ก.ค. 2561
นายวินัย ยั่งยืน 60 33 26 086-9784367 6 ก.ค. 2561
นายวรรณะ ดำสวัสดิ์ 71 40 10 087-8209307 6 ก.ค. 2561
นางสรี กันภัย 56 4 0 0896748676 6 ก.ค. 2561
นางวรรณภา ดำสวัสดิ์ 68 40 10 084-7302694 6 ก.ค. 2561
นางสร้อย ศรีบัว 80 67 10 085-0592315 6 ก.ค. 2561
น.ส.เชาว์สิน ศิริเศรษฐ์วรกุล 63 14 10 081-4427418 6 ก.ค. 2561
น.ส.สำเนียง คลังนาค 76 15 0 0879048854 6 ก.ค. 2561
นางปริชาติ กระต่ายเพชร 62 14 4 087-0055846 6 ก.ค. 2561
นายฤทธิ์เดช สุขเทียมสุวรรณ 76 159 0 029591552 6 ก.ค. 2561
นางเบญจรัตน์ พูลเขตกิจ 69 14 10 084-6377291 6 ก.ค. 2561
นางวันทนีย์ สมจิต 67 493 0 0983055908 6 ก.ค. 2561
นายนิมนต์ เถาเกาลัด 64 55 0 0813817715 6 ก.ค. 2561
นางยุพา นิธิธนอนันท์ 62 102 0 0875572051 6 ก.ค. 2561
นางพวงทอง อินปัญโญ 60 121 12 0 6 ก.ค. 2561
นางบุญชู สงวนขำ 73 301 0 0946788479 6 ก.ค. 2561
นางลั้ง แซ่นิ้ม 87 124 0 0616150991 6 ก.ค. 2561
น.ส.ลักขณัญญ์ ปาโมกข์ 45 21 14 084-8919445 6 ก.ค. 2561
นางวนิดา กาญจนะวรนันท์ 72 581 0 0863171350 6 ก.ค. 2561
นางกัลยา อริยะลิขิตกร 66 4 10 095-8623774 6 ก.ค. 2561
นางศิรดา จังชัยศิริวัฒนา 65 111 0 0914426419 6 ก.ค. 2561
นางสิริรัตน์ แซ่จัง 65 41 0 0914426419 6 ก.ค. 2561
นางสมจิตร ฉลองอมรกุล 64 153 29 081-4531592 6 ก.ค. 2561
นางสาลินี แซ่นิ้ม 62 92 0 0616150991 6 ก.ค. 2561
นายมนศักย์ สุขเสาววิมล 65 90 0 0616150991 6 ก.ค. 2561
น.ส.นิภาพร ตั้งสมบัติเจริญ 65 110 0 029591226 6 ก.ค. 2561
นรรัตน์ กะลัมพากร 61 41 21 094-4451473 6 ก.ค. 2561
นางจันทนา ปิยะปฐพีกุล 0 47 0 0840787632 6 ก.ค. 2561
นางเสาวนิตย์ แซ่เตียว 65 57 0 025310991 6 ก.ค. 2561
นางลี้ฮัว เสถียรพัฒโนดม 73 335 0 0837043492 6 ก.ค. 2561
น.ส.สุกานดา ชัยประกายวรรณ์ 62 49 0 0899678712 6 ก.ค. 2561
นางอีน้อย ไพศาลทรัพย์ 60 55 0 025310968 6 ก.ค. 2561
นางภิรมณ์ รุ่งเรือง 64 283 0 0634525218 6 ก.ค. 2561
นางสุมาลี ศิริยนตราการ 62 116 0 020092592 6 ก.ค. 2561
นายวินัย รุ่งเรือง 67 283 0 0952528434 6 ก.ค. 2561
นางนฤมล ฉิ่งทอง 62 63 0 0866009761 6 ก.ค. 2561
นรรัตน์ กะลัมพากร 61 41 21 094-4451473 6 ก.ค. 2561
นางกัญญารัตน๋ ไพศาลทรัพย์ 70 30 0 029591178 6 ก.ค. 2561
ทวี อินทรศร 63 26 14 081-772833 6 ก.ค. 2561
นางช่อเพชร สุดเต้ 47 88 0 0843416099 6 ก.ค. 2561
น.ส.ประนอม ธัญญหาญ 67 457 0 0894264205 6 ก.ค. 2561
นางรัตนา ทัพชัย 36 88 0 0929324338 6 ก.ค. 2561
นางเพ็ญพัฒน์ กิตติเสนาชัย 66 69 0 0939695815 6 ก.ค. 2561
กิ่งกาญจน์ อรุณวัชรินทร์ 74 32 12 02-5671695 6 ก.ค. 2561
นางประภาพร จันทร 67 157 0 0824457933 6 ก.ค. 2561
กฤษดา แซ่โก 64 200 0 02-9582639 6 ก.ค. 2561
สำราญ บุตรศรี 62 200 0 092-2804353 6 ก.ค. 2561
น้อย บุตรศรี 63 200 0 092-2804350 6 ก.ค. 2561
ศิริพร แสงสุขสัย 69 200 0 089-2153681 6 ก.ค. 2561
วิภา สุวรรณกูล 66 200 0 086-7948556 6 ก.ค. 2561
ละมูล ภิสาพานิช 80 200 0 02-5671372 6 ก.ค. 2561
นางสุดาภรณ์ เจริญภาภนพรัตน์ 60 50 0 0618546249 6 ก.ค. 2561
คำภู ชาญกว้าง 78 200 0 02-5671372 6 ก.ค. 2561
นายชัยณรงค์ เจริญลาภนพรัตน์ 60 54 0 0618546249 6 ก.ค. 2561
วัฒนี สร้างสกุล 75 24 12 062-6628529 6 ก.ค. 2561
โชตินภา สุขนิรันทร์ 68 39 12 095-2893914 6 ก.ค. 2561
วราวุธ อ่อนพร 72 18 0 081-9220286 6 ก.ค. 2561
ขวัญหทัย สุริยาเรืองฤทธิ์ 63 18 9 061-7856049 6 ก.ค. 2561
สมเกียรติ ตะติยา 64 22 16 081-4911688 6 ก.ค. 2561
น.ส.มะลิวัลย์ จันทร์ชลอ 75 95 10 089-0342350 6 ก.ค. 2561
นายนิทัศน์ เจียมวัฒนาเลิศ 76 75 0 0890560035 6 ก.ค. 2561
นายสมจิต ปุ่ยเงิน 73 42 12 081-4911688 6 ก.ค. 2561
นางสมบุญ ปุ่ยเงิน 75 42 12 081-6134818 6 ก.ค. 2561
น.ส.วิภาภรณ์ วโรตนานุชิต 60 26 0 0897891978 6 ก.ค. 2561
นางละมุด เอกปัญญาชัย 60 43 0 0866628717 6 ก.ค. 2561
นางลัดดา ฉัตรพวงถาวร 73 95 10 086-8868170 6 ก.ค. 2561
นางวันทนีย์ รุ่งทรัพย์สมบัติ 73 36 0 0 6 ก.ค. 2561
นางศรีนที ลายวชีว 74 5 6 089-1634829 6 ก.ค. 2561
นางประเสริฐ สุดสำเนียง 71 164 0 0839845641 6 ก.ค. 2561
น.ส.พรพรรณ สุขสวัสดิ์ 62 143 0 0869028864 6 ก.ค. 2561
นางสุรัตน์ แซ่โซว 69 15 0 0865292573 6 ก.ค. 2561
น.ส.นภาพร พิชิตรณชัยกุล 63 169 0 020615223 6 ก.ค. 2561
น.ส.ยุพดี พิชิตรณชัยกุล 70 169 0 020615223 6 ก.ค. 2561
นางกุ่ยฮุ้น ภมรศิริตระกูล 73 19 0 029591011 6 ก.ค. 2561
นายเสรี สุดสำเนียง 68 156 0 0876989371 6 ก.ค. 2561
นางสายชล จูทะเศรษฐ์ 61 191 0 0822515641 6 ก.ค. 2561
นางเฉลียว แซ่เล็ก 67 173 0 0839656229 6 ก.ค. 2561
นายสมนึก เอกปัญญาชัย 64 43 0 0812584944 6 ก.ค. 2561
นางไฉไล กาญจนกันติ 62 9 14 081-4861891 6 ก.ค. 2561
นางปรีธัญเนษฐ แสงงาม 55 70 4 091-8424354 6 ก.ค. 2561
นางกมลลักษณ์ ศรีสลวยกุล 54 40 4 092-2578588 6 ก.ค. 2561
น.ส.โชติกา ศิริยนตการ 61 116 127 02-0092592 6 ก.ค. 2561
นางสมบูรณ์ อัจฉราพันธ 65 74 0 0819842762 6 ก.ค. 2561
นางจันทร์เพ็ญ อัจฉราพันธ 60 74 0 0819842762 6 ก.ค. 2561
น.ส.กาญจนา จิระสุคนธมาลย์ 62 393 0 0861021496 6 ก.ค. 2561
นางมาร้สา อรุณาเนตรทอง 60 58 0 029591225 6 ก.ค. 2561
น.ส.ดวงแก้ว บึงสว่าง 57 112 0 0897799196 6 ก.ค. 2561
นายสุรชัย จันทนขจรฟุ้ง 60 58 0 029591225 6 ก.ค. 2561
นางนันทนา พงษ์สมัครไทย 66 121 0 025310453 6 ก.ค. 2561
นางแอ๋ว นิลรัตน์ ณ อยุธยา 65 303 0 0802692502 6 ก.ค. 2561
นางสมควร บุญแสง 66 111 0 0806137893 6 ก.ค. 2561
น.ส.สุกัญญา โมรานนท์ 77 149 0 0868139605 6 ก.ค. 2561
นางดารา สียะกาศ 62 33 0 0895344170 6 ก.ค. 2561
น.ส.จินตนา พยุงศักดิ์พาณิชย์ 68 100 0 0832565122 6 ก.ค. 2561
นางไซเง็ก แสนเด็ดดวงดี 90 136 0 0870361891 6 ก.ค. 2561
นางณัธกมล แก้วสว่าง 63 573 0 0627127109 6 ก.ค. 2561
น.ส.นิภา ศรีวรานนท์ 61 57 0 0839268229 6 ก.ค. 2561
นางบัวมัน สวนนันท์ 69 547 0 0899829344 6 ก.ค. 2561
นายวิชัย ต้องรักโรจน์ 69 479 0 0819086028 6 ก.ค. 2561
นางสงัด กล้าณรงค์ 72 117 0 0 6 ก.ค. 2561
นางสุนีย์ หาญณรงค์ 63 51 0 029591370 6 ก.ค. 2561
นางถวิล ฤดีจรัส 75 45 0 025313694 6 ก.ค. 2561
นางประยูร สิทธิกิจโยธิน 60 123 0 0829882125 6 ก.ค. 2561
นางวัชรา บุญศิริ 80 95 0 0870812331 6 ก.ค. 2561
นางสมบูรณ์ แมตสอง 69 369 0 0816410840 6 ก.ค. 2561
นางสมศรี ศิลาเจริญธนกิจ 60 130 0 0859343124 6 ก.ค. 2561
นางบัดลา พารารักษ์ 67 156 0 0806141876 6 ก.ค. 2561
พตท.ดำรงค์ พารารักษ์ 66 156 รังสิ 0806141876 6 ก.ค. 2561
น.ส.ศิริรัตน์ แซ่โค้ว 74 391 รป.17 025313501 6 ก.ค. 2561
นางจารุวรรณ พูลสวัสดิ์ 74 515 รป.17 0615914256 6 ก.ค. 2561
นางสุปราณี อ่อนฉ่ำ 63 339 รป.17 0614468249 6 ก.ค. 2561
นางสุพินพร ศิริอภิเกียรติ 65 36 รป.15 0860368822 6 ก.ค. 2561
นางประจวบ รอดไฝ 64 87 รป.17 0895129278 6 ก.ค. 2561
นายปราณีต กอผืนผง 83 9 รป.11 0621354645 6 ก.ค. 2561
น.ส.สมใจ ภูวดลไพศาล 63 42 รป.25 0891113362 6 ก.ค. 2561
นางอัมพร ต่ายกนกวงศ์ 69 451 รป.2 0877989359 6 ก.ค. 2561
น.ส.ขิ่มลั้ง แซ่ลิ้ม 71 329 รป.17 025315776 6 ก.ค. 2561
นางถนอม จรหนู 86 317 รป.17 0864066378 6 ก.ค. 2561
นางวรรณา สิทธิธรรม 66 187 รป.17 0847707391 6 ก.ค. 2561
นางธัญภา ไตรกิตติกรกุล 64 67 รป.31 0 6 ก.ค. 2561
นายประสิทธิ์ พรหมทอง 70 93 รป.17 0983734311 6 ก.ค. 2561
นายสมศักดิ์ แสงวณิช 72 273 รป.17 0890576846 6 ก.ค. 2561
นางอรอุมา เทียนสวัสดิ์ 58 59 รป.21 0841101096 6 ก.ค. 2561
นางโสภาพรรณ โพธิ์แก้ว 63 85 127 0855512495 6 ก.ค. 2561
นางตุ้ม เจริญดี 76 63 รป.21 0819173423 6 ก.ค. 2561
น.ส.วิไลพรรณ แก้วรุ่งเรืองวัฒนา 39 59 รน 10 0924429645 6 ก.ค. 2561
น.ส.วรรณภา ศิริยนตกรร 64 116 พหลโย 020092592 6 ก.ค. 2561
นางสำรวย ถาวรจักร์ 65 213 รป.17 0818084507 6 ก.ค. 2561
น.ส.เนตรา ศิริยนตกธร 64 116 พหลโย 020092592 6 ก.ค. 2561
นางกอบกุล โสภณโภไคย 59 67 รป.21 0815867969 6 ก.ค. 2561
น.ส.สุมาลี ศิริยนตกธร 63 116 พหลโย 020092592 6 ก.ค. 2561
นางทองใบ ภาวินัย 54 39 รป.21 029591510 6 ก.ค. 2561
มณี ประรงค์ทอง 72 19 รังสิ 025673229 6 ก.ค. 2561
นางทองคำ คำหอม 68 18 รป 14 0847021688 6 ก.ค. 2561
นางพรพรรณ ปิยะธรรมกุล 73 40 รป.17 0939138179 6 ก.ค. 2561
นายแสวง ลาภานิกรณ์ 71 46 รน 51 029960477 6 ก.ค. 2561
นางสำเนียง คลังนาค 60 15 รป. 0879048854 6 ก.ค. 2561
นางอรุณี แซ่ลิ้ม 60 57 รป.29 0650148089 6 ก.ค. 2561
นางเมทิกา วัฒนาดิษกุล 60 129 131 0863817208 6 ก.ค. 2561
นายธนภณ วัฒนาดิษกุล 50 129 131 0863817208 6 ก.ค. 2561
นายมิง แสนอินทร์ 77 73 รน 33 0851330496 6 ก.ค. 2561
นางสาวจิราพา นันทบบุตร 51 108 รังสิ 099-6626569 6 ก.ค. 2561
น.ส.ลัดดา กำจาย 71 30 รน 1 0640458433 6 ก.ค. 2561
นางประชิต จันทร์สุกรี 82 34 รน 1 029580439 6 ก.ค. 2561
น.ส.กฤษสุณี จันทร์สุกรี 58 34 รน 1 029580439 6 ก.ค. 2561
สุภิกา ศรีศาศวัตกุล 62 5 รังสิ 0860878101 6 ก.ค. 2561
พวงผกา บุญช่วย 62 8 18v 0830664735 6 ก.ค. 2561
นิรันดร์ อมตวิวัฒน์ 72 495 รังสิ 0818279389 6 ก.ค. 2561
วิลาสินี รตะทวีทรัพย์ 57 235 รังสิ 0871142678 6 ก.ค. 2561
นางศศิมา พงษ์ไมตรื 63 55 - 0818145817 6 ก.ค. 2561
นางศศิมา พงษ์ไมตรื 63 55 - 0818145817 6 ก.ค. 2561
นางศศิมา พงษ์ไมตรื 63 55 - 0818145817 6 ก.ค. 2561
นางสุรีมาศ ภัทรพนาสกุล 59 5 รังสิ 0812575348 6 ก.ค. 2561
อารี. ปานศรี 53 21 19 0852116705 6 ก.ค. 2561
นางสิทธิรักษ์ วงคณารักษ์ 54 427 44 0830079424 6 ก.ค. 2561
พัสกร พสุพรไผท 60 79 รังสิ 0971794849 6 ก.ค. 2561
น.สจินดา แซ่ตั้ง 57 394 38 0926526046 6 ก.ค. 2561
น.สจินดา แซ่ตั้ง 57 394 38 0926526046 6 ก.ค. 2561
น.สจินดา แซ่ตั้ง 57 394 38 0926526046 6 ก.ค. 2561
นางวรรณา เกิดโภคา 61 7 รังสิ 087 094;9921 6 ก.ค. 2561
นายศักดา เรืองจินดาวลัย 71 370 127 0899906236 6 ก.ค. 2561
นาง. รสิตาสีนี โรจน์ศิริวัชร 63 18 รังสิ 081-6229321 6 ก.ค. 2561
นาย พงษ์ภักด์ โรจน์ศิริวัชร 68 68 รังสิ 081-6229321 6 ก.ค. 2561
นายลูกชิ้น วิจินธนสาร 77 237 ถ.รัง 0814080718 6 ก.ค. 2561
นางสุวรรณ๊ ธรรมรงเทพพิทักษ์ 78 237 ถ.รัง 0813457978 6 ก.ค. 2561
นายชาญชัย ตั้งอภิวรคุณ 79 316 ถ.รัง 0879038890 6 ก.ค. 2561
นางสมใจ สัมพันธ์เวชกุล 79 111 รป 27 0 6 ก.ค. 2561
นางประสาน แซ่ตั้ง 90 97 รป 21 0819029492 6 ก.ค. 2561
นางสุรางค์ ฉันทิยะชาติ 68 304 รป 21 025310525 6 ก.ค. 2561
น.ส.คนึงนิตย์ ศรีบางพูน 91 91 รป 21 025314833 6 ก.ค. 2561
นายพิภัทร ปัทมกุล 69 52 รป 21 0867800005 6 ก.ค. 2561
นายศักดาเทพ ปรีดาเกษมสิน 64 25 รังสิ 0910497200 6 ก.ค. 2561
นางศิริพร แสงสุขลัย 69 50 รังสิ 0892153681 6 ก.ค. 2561
นางประไพร ตันอุดรชัย 73 23 รังสิ 025672369 6 ก.ค. 2561
นางวราภรณ์ บรรพลา 74 28 รังสิ 025672362 6 ก.ค. 2561
พ.ต.ท.ธนู วงษ์เสือนุ่ม 68 33 รังสิ 0899194509 6 ก.ค. 2561
นางมาลี อินทจันทร์ 67 35 รังสิ 0867762175 6 ก.ค. 2561
น.ส.จริยา บุญเจริญ 70 44 รังสิ 0922525422 6 ก.ค. 2561
นางผกา เอี่ยมสกุล 77 23 รังสิ 025672093 6 ก.ค. 2561
นางทัศนีย์ ทัศเจริญ 66 25 รังสิ 0920697809 6 ก.ค. 2561
พิมพ์ภัทรา รตะทวีทรัพย๋ 61 113 รังสิ 0922969825 6 ก.ค. 2561
วิลาสินี รตะทวีทรัพย์ 57 235 รังสิ 0871142678 6 ก.ค. 2561
วัชรินทร์ จินดาพงษ์ 55 202 รังสิ 0863517024 6 ก.ค. 2561
นางนงลักษณ์ ทรัพย์ทวีวัฒนา 66 17 รังสิ 0926424365 6 ก.ค. 2561
นางชูจิต ละมูลละม่อม 72 5 รังสิ 0818892598 6 ก.ค. 2561
นางวราพร จันทร์ช่วง 60 7 รังสิ 0894541852 6 ก.ค. 2561
นาง.วราภรณ์ ศิวิไล 57 6 รังสิ 0879243228 6 ก.ค. 2561
นายกฤษณะ ทรัพย์ทวีวัฒน์ 62 17 รังสิ 0807706289 6 ก.ค. 2561
คนึงนิตย์ แก้วอุทาน 68 55 รังสิ 0865112699 6 ก.ค. 2561
คนึงนิตย์ แก้วอุทาน 68 55 1/3 ( 0865112699 6 ก.ค. 2561
สาคร ดุลชาติ 59 82 20 0983451801 6 ก.ค. 2561
จำรัส ชูสุข 60 8 รังสิ 0834467755 6 ก.ค. 2561
จำรัส ชูสุข 60 8 รังสิ 0834467755 6 ก.ค. 2561
นายมานพ ควรอาจ 57 37 รป 12 0868942013 6 ก.ค. 2561
วันที่ 7 กรกฎาคม จำนวน156ราย
ชื่อนามสกุลอายุบ้านเลขที่ซอยโทรศัพท์วันที่รับการตรวจ
บุษบา ธรรมวิจินต์ 52 333 0 0866616669 7 ก.ค. 2561
ลักษมี ศรีสมานทรัพย์ 52 62 0 0822246656 7 ก.ค. 2561
ลักษมี ศรีสมานทรัพย์ 52 62 0 0822246656 7 ก.ค. 2561
ดวงใจ จันทร์สว่าง 39 1489 0 0957531728 7 ก.ค. 2561
ทองเริ่ม ทองอินทร์ 63 1489 0 0957531726 7 ก.ค. 2561
น.ส.สุนันท์ มรรคชีวะ 54 65 0 080-4416740 7 ก.ค. 2561
นางโชตรส ใจคง 64 6 28 0944084978 7 ก.ค. 2561
นางนิภา แซ่เฮ้ง 51 27 0 080-4416740 7 ก.ค. 2561
นพวรรณ อยู่เพ็ง 37 3 0 0957012845 7 ก.ค. 2561
นายพรศักดิ์ ศิริพรพันธ์ 55 65 0 081-5513147 7 ก.ค. 2561
สมใจ เจ้าสาย 56 94 1 0910706541 7 ก.ค. 2561
น.ส.วราภรณ์ ต้องรักโรจน์ 39 477 0 0892306668 7 ก.ค. 2561
ทรงพล ต่ออุดม 37 17 0 0891486551 7 ก.ค. 2561
พรสุดา รักชีวงศ์ 36 34 0 0861269902 7 ก.ค. 2561
พรสุดา รักชีวงศ์ 36 34 0 0861269902 7 ก.ค. 2561
นาถนารี ต่ออุดม 36 17 0 0891486551 7 ก.ค. 2561
ยุวพร เกษมสถิตย์วงศ์ 35 473 64 0863643584 7 ก.ค. 2561
น.สบัวคำ ไชยตืขะ 51 15 12 0899919054 7 ก.ค. 2561
น.ส วรางค์ภรณ์ ตั้งไพบูลย์ 57 15 12 0636409823 7 ก.ค. 2561
สุพัฒนา ทิพวงค์ 37 129 13 0955976018 7 ก.ค. 2561
นันท์นภัส วงษ์ภักดี 36 307 13 0851984205 7 ก.ค. 2561
กันต์กวี เกตุแก้ว 37 233 0 0617308989 7 ก.ค. 2561
เจริญรัตน์ มากมี 36 66 17 0806041968 7 ก.ค. 2561
น.ส.รพีพร สุขประเสริฐ 38 30 0 0914087846 7 ก.ค. 2561
นางปิยะมาศ เรือนงาม 59 4 94 089-7714350 7 ก.ค. 2561
นางพิศสมัย ยาหยี 51 4 94 089-6748676 7 ก.ค. 2561
ณสิกาญ แจ่มกลิ้ง 44 399 0 0926874224 7 ก.ค. 2561
น.สสุภา เรืองขจร 59 9 0 0869859357 7 ก.ค. 2561
น.ส.มลฤดี ปัญโญ 56 13 0 0817206202 7 ก.ค. 2561
น.ส.อัญชลี ปัญโญ 50 13 0 0817206202 7 ก.ค. 2561
สรินทิพย์ กองโพธิ์ 45 736 0 086 564 3646 7 ก.ค. 2561
อัจฉรา ตรีกา 49 1214 12 0875128404 7 ก.ค. 2561
อัจฉรา ตรีกา 49 1214 12 0875128404 7 ก.ค. 2561
พรทิพย์ ศิริรัตน์หอมสุด 55 54 0 0867560777 7 ก.ค. 2561
ณัฐกิตติ์ ธัญญาวิวัธน์กูล 52 845 0 0982656991 7 ก.ค. 2561
พัชญ์สิตา ธัญญาวิวัธน์กุล 48 843 0 0982595997 7 ก.ค. 2561
สุณีรัตน์ สงค์ประเสริฐ 47 56 0 0933646562 7 ก.ค. 2561
นันท์อานน ธัญญาวิวัธน์กุล 45 843 0 0814263792 7 ก.ค. 2561
นางฤดี นันทสำเริง 59 30 0 0817596671 7 ก.ค. 2561
นางอำไพ รัตนวิชัย 59 52 0 0970877191 7 ก.ค. 2561
นางสาวรุ่งระวี สื่อประสาร 57 15 12 0632325854 7 ก.ค. 2561
นางเพ็ญนภา อิ๋มพลี 56 45 0 0863746119 7 ก.ค. 2561
นายทองพูน สมคงเจริญ 36 167 0 0846713842 7 ก.ค. 2561
น.ส.ประภาวัลย์ โพธิ์แส 51 71 0 0860726527 7 ก.ค. 2561
นายกิติชัย ธรรมสาคร 49 11 0 0863667650 7 ก.ค. 2561
น.ส.นิตยา อินทรเนตรสุทธิ 45 21 0 0863173439 7 ก.ค. 2561
จุไรวรรณ อินทร์พฤกษา 45 628 0 0892068063 7 ก.ค. 2561
นางณันจันทร์คา ธรรมสาคร 50 11 0 0863667650 7 ก.ค. 2561
มาลี ชวิตรานุรักษ์ 55 79 17 0917381548 7 ก.ค. 2561
มาลี ชวิตรานุรักษ์ 55 79 17 0917381548 7 ก.ค. 2561
น.ส.ภัทธ์นันต์ อธิเสรีรัตน์ 51 81 0 0896913569 7 ก.ค. 2561
นายวรพัทธ์ อิธิเสรีรัตน์ 56 81 0 0897835384 7 ก.ค. 2561
น.ส.นภัสลักษ์ วรรุ่งเรืองสุล 55 81 0 0897835384 7 ก.ค. 2561
นางกฤษณา เรณูรส 57 57 14 081-9045192 7 ก.ค. 2561
นางเกษร นันทวดีพิศาล 58 6 0 0859479890 7 ก.ค. 2561
นางวรรณา ทองดี 57 7 14 087-0165648 7 ก.ค. 2561
นางสิน ยาหยี 81 4 0 0896748676 7 ก.ค. 2561
นางบุญเรือน ทองหล่อ 64 4 0 0871250600 7 ก.ค. 2561
นางพิศมัย ยาหยี 51 4 0 0896748676 7 ก.ค. 2561
จิตติ คุัมทอง 56 34 14 089-81558091 7 ก.ค. 2561
นางปิยะมาศ เรือนงาม 59 4 0 0897714350 7 ก.ค. 2561
นางวารี พันนัทธี 52 4 0 0896748676 7 ก.ค. 2561
นางศุเนการตา ศิวบวรเนตร์ 54 16 8 086-8860501 7 ก.ค. 2561
น.ส.ศรีรัชนี ยาหยี 55 4 0 0650612050 7 ก.ค. 2561
นางจิราพร ผดุงศักดิ์ศรี 53 10 0 0850568980 7 ก.ค. 2561
น.ส.สุนันท์ มรรคชีวะ 55 65 21 080-4416740 7 ก.ค. 2561
นางนิภา แซ่เฮ็ง 51 27 21 080-4416740 7 ก.ค. 2561
นางเกณิกา ศุภพิไล 50 575 54 091-7747845 7 ก.ค. 2561
นางจันทร์เพ็ญ จากหงษา 37 83 0 0 7 ก.ค. 2561
น.ส.สมคิด ศิลปวิลัยรัตน์ 37 48 0 025321924 7 ก.ค. 2561
นายวิทูรย์ จันทร์ยะรมย์ 39 4 0 0854832263 7 ก.ค. 2561
น.ส.กชพรรณ อินทร์แย้ม 37 969 0 0819260416 7 ก.ค. 2561
น.ส.สุวรรณ ถัตถพันธ์ 54 6 0 0954324889 7 ก.ค. 2561
น.ส.อรษา ยาหยี 48 4 0 0839105865 7 ก.ค. 2561
นายวิทูรย์ พันนัทธี 54 4 0 0894856552 7 ก.ค. 2561
นางพิบูลย์ สุขเทียมสุวรรณ 46 159 0 029591552 7 ก.ค. 2561
นางบุษรา จันทร์ยะรมย์ 53 4 0 0854832263 7 ก.ค. 2561
น.ส.กุลสรา พึ่งมีทรัพย์สุข 56 191 0 0840211533 7 ก.ค. 2561
นางรุ่งทิวา แซ่นิ้ม 57 224 0 0616150991 7 ก.ค. 2561
นางสุวรรณา มุกขุนทด 39 153 29 090-4106855 7 ก.ค. 2561
นางสุภารัตน์ สุขเสาววิมล 59 124 0 0616150991 7 ก.ค. 2561
นางเตือนใจ แก้วละออ 55 261 17 089-1619644 7 ก.ค. 2561
นางสุพาภรณ์ สีค์ม่วง 58 77 21 098-2874288 7 ก.ค. 2561
น.ส.ปนัดดา ขจรพุทธรักษา 52 76 2 091-1039612 7 ก.ค. 2561
นางพิมกมล โฆฆิบุญยรัตน์ 58 0 0 0 7 ก.ค. 2561
นายสำเริง ถิรคุณพานิช 59 0 0 0 7 ก.ค. 2561
นางภาวนา รัตโนดม 50 270 0 0851149818 7 ก.ค. 2561
บุญลือ แก่นเขียว 59 27 3 081-9124482 7 ก.ค. 2561
นางจิราวรรณ กิตติเสนาชัย 35 69 0 0939695815 7 ก.ค. 2561
นางกาญจนา ตะติยา 56 22 16 081-6134818 7 ก.ค. 2561
นางวันดี อำนวยพาณิชย์ 60 23 0 0818056191 7 ก.ค. 2561
น.ส.กรรณิกา นางหรอก 59 26 14 085-3267799 7 ก.ค. 2561
นางอัมพร สารลิขิต 58 12 12 02-5671960 7 ก.ค. 2561
นางสุภาพ หีดฉิม 53 53 0 0869948147 7 ก.ค. 2561
นางวาสนา แสงเสริฐเศรษฐ์ 58 175 0 0896655055 7 ก.ค. 2561
นางวรรณรัตน์ ศรศิลป์ 55 43 0 0991673450 7 ก.ค. 2561
นางยุพิน จันทร์รัตน์ 53 58 0 0851435291 7 ก.ค. 2561
นางดวงใจ ตรีโภคา 43 209 0 0967759760 7 ก.ค. 2561
นางพัชรี สิริโภคินเลิศ 58 9 0 0831347672 7 ก.ค. 2561
นางสมจิต ประสงค์มงคล 63 7 0 0 7 ก.ค. 2561
น.ส.สุนีย์ ศิริทิพย์สกุล 55 511 0 0873475338 7 ก.ค. 2561
น.ส.ทวีพร ไพบูลย์ธนะสิน 58 104 0 0889670691 7 ก.ค. 2561
น.ส.ศิริพร ไพบูลย์ธนะสิน 56 104 0 0889670691 7 ก.ค. 2561
น.ส.ศิริมา ไพบูลย์ธนะสิน 54 104 0 0889670691 7 ก.ค. 2561
น.ส.สุภาพร ไพบูลย์ธนะสิน 52 104 0 0889670691 7 ก.ค. 2561
น.ส.ศิริวรรณ ไพบูลย์ธนะสิน 50 104 0 0889670691 7 ก.ค. 2561
น.ส.สุภาวรรณ ไพบูลย์ธนะสิน 47 104 0 0889670691 7 ก.ค. 2561
นางดารณี ครุธคำรพ 59 185 รป.17 0924753529 7 ก.ค. 2561
นายสมชาย ถาวรจักร์ 65 213 รป.17 0818084507 7 ก.ค. 2561
นางสมหวัง ทาขัด 57 46 รป.4 0620185656 7 ก.ค. 2561
นางกนกวรรณ แก้วละออ 58 261 รป.17 0971281957 7 ก.ค. 2561
น.ส.คนึงนิจ เสือย้อย 59 47 รป.17 0859097350 7 ก.ค. 2561
นางณัฐกานต์ ช่วยเกิด 52 55 รป.17 0828262987 7 ก.ค. 2561
นายปราโมทย์ พรหมทอง 59 47 รป.17 0859097350 7 ก.ค. 2561
น.ส.พลับพลึง ถาวรจักร์ 56 161 รป.17 0899229635 7 ก.ค. 2561
นางบุษบา สว่างจันทร์ 57 197 รป.17 0898907230 7 ก.ค. 2561
นางอุไร ขวัญเมือง 49 73 รป.29 0863465243 7 ก.ค. 2561
นายชยุต จิตต์วรภัทร 40 493 รป.17 0935926004 7 ก.ค. 2561
นางศิริวรรณ ทิพย์ละคร 45 197 รป.17 0959439996 7 ก.ค. 2561
น.ส.รัตนพร แซ่แต้ 46 41 รป.15 0809285569 7 ก.ค. 2561
นางศุภดา สังข์ทอง 44 497 รป.17 0856754124 7 ก.ค. 2561
น.ส.มาลี ศิลาเจริญธนกิจ 55 130 รป.25 0859343124 7 ก.ค. 2561
นางยุภา ลิ้มสวัสดิ์ผล 49 52 รป.17 029592653 7 ก.ค. 2561
น.ส.สุกัญญา กาญจนพงษ์พร 49 329 รป.17 025315776 7 ก.ค. 2561
น.ส.กิ่งกาญจน์ กาญจนพงษ์พร 61 329 รป.17 085315776 7 ก.ค. 2561
นางลัดดา พุ่มพวง 57 11 รน 1 0892226487 7 ก.ค. 2561
พัชรี มโนจิตงาม 50 102 21 099 656 9594 7 ก.ค. 2561
นางอารี ปานศรี 53 21 19/2 0852116705 7 ก.ค. 2561
น.ส กัญญาภรณ์ บ้วนกลาง 51 35 20/2 0833691172 7 ก.ค. 2561
วัชระ จิ๋วกร่าง 35 34 รังสิ 0875374381 7 ก.ค. 2561
นางวรรณดี ปรีดาเกษมสิน 57 25 ซ.รัง 0982942307 7 ก.ค. 2561
นางชลอ บานพับทอง 58 30 รังสิ 0886190405 7 ก.ค. 2561
นางสุรีย์ นุ่มรักแย้ม 58 44 รังสิ 029581377 7 ก.ค. 2561
วัชรินทร์ จินดาพงษ์ 55 202 54 0863517024 7 ก.ค. 2561
ยอดเพช็ร บัวสำลี 57 10 รังสิ 0959294451 7 ก.ค. 2561
พิริยาภรณ์ ทยากรวงษ์ 40 10 รังสิ 0635919365 7 ก.ค. 2561
น.ส.ปัทวรรณ์ ตั้งวรกุลชัย 48 11 รังสิ 0836115343 7 ก.ค. 2561
นาง สุรภี ตั้งวรกุลชัย 77 11 รังสิ 0836115343 7 ก.ค. 2561
น.ส.วันดี ยอดปัญญา 56 58 รังสิ 0858102148 7 ก.ค. 2561
น.ส.อุษา ชัยศิริ 58 37 รังสิ 0615072061 7 ก.ค. 2561
นางสวง บุญญะสิทธิ์ 70 303 6 0868825484 7 ก.ค. 2561
ธัญชนก บัวผัน 62 1 15/3 0817116585 7 ก.ค. 2561
ทิพย์วัลย์ บัวผัน บัวผัน 1 1 15/3 0879991449 7 ก.ค. 2561
ทิพย์วัลย์ บัวผัน บัวผัน 1 1 15/3 0879991449 7 ก.ค. 2561
จินตนา ขันธรรม 52 21 พหลโย 0813459322 7 ก.ค. 2561
นางอำไพ จันทร 67 45 รป 10 0818157403 7 ก.ค. 2561
นายสุรพงษ์ เผ่าบุญธรรม 73 65 รป 12 0 7 ก.ค. 2561
นางสุวรรณนา ปักสูงเนิน 58 58 รน 44 0804444251 7 ก.ค. 2561
น.ส.เครือวัลย์ อัครวงษ์ 55 89 รป 14 0927045556 7 ก.ค. 2561
นายสมพิศ แซ่เตีย 65 204 รป 2 0815139100 7 ก.ค. 2561
พตท.ยศวีร์ กุลเสวตร์ 71 19 รป 14 0983122388 7 ก.ค. 2561
นายโกมล กลิ่นเกิด 62 7 รป 14 0896961007 7 ก.ค. 2561
น.ส.พิริยาภรณ? ทยากรวงษ์ 39 10 รป 14 0635919365 7 ก.ค. 2561
นายสุรพงค์ เผ่าบุญธรรม 73 65 ถ.รป 0 7 ก.ค. 2561
นายสุดชิ้น วิจินธนสาร 77 237 ถ.รป 0824080718 7 ก.ค. 2561
นางสุวรรณี ธรรมรงเทพพิทักษ์ 78 237 ถ.รป 0823457978 7 ก.ค. 2561
วันที่ 13 กรกฎาคม จำนวน256ราย
ชื่อนามสกุลอายุบ้านเลขที่ซอยโทรศัพท์วันที่รับการตรวจ
นาย สัมฤทธิ์ แย้มสวน 83 45 0 025311899 13 ก.ค. 2561
นาง กลิ่นสุคนธ์ ริมตระกูล 74 438 0 061-486-3763 13 ก.ค. 2561
นาง ประนอม คำจินดา 75 24 0 087-6907942 13 ก.ค. 2561
นาง ารศรี กลีบจันทร์ 66 123 0 089-9933695 13 ก.ค. 2561
ภวรัญชน์ คุ้ยพุ่ม 49 298 0 0891039009 13 ก.ค. 2561
อาวุฒิ วงค์มานิตย์ 38 308 0 0813117627 13 ก.ค. 2561
รวิษฎา ไชยวงค์ 37 308 0 0800827227 13 ก.ค. 2561
สน จันทร์ตรี 60 52 26 0864102032 13 ก.ค. 2561
สมพร โนกูชิ 61 153 26 0837097710 13 ก.ค. 2561
ทองม้วน วินสตัน 63 52 26 0864102032 13 ก.ค. 2561
นางสมถวิล คำเถื่อน 67 3 0 0891691931 13 ก.ค. 2561
นาย สำเนียง ถานะลุน 61 330 0 00000000 13 ก.ค. 2561
นาง มณี รุจิกิจ 62 69 0 0000000 13 ก.ค. 2561
นาย สนธยา เสนาจันทร์ 62 348 0 000000 13 ก.ค. 2561
นาง สุภา เสนาจันทร์ 63 348 0 00000000 13 ก.ค. 2561
นาย สมจิตร ชูสุข 73 112 0 0000000 13 ก.ค. 2561
นาง อนงค์ ทองรุจิโรจน์ 76 26 0 00000000 13 ก.ค. 2561
นาง ปราณี จันทมาลา 74 21 0 00000000 13 ก.ค. 2561
นาง ประชิต จันทร์สุกรี 82 34 0 00000000 13 ก.ค. 2561
นาง เพชร บำรุงจิตร 75 60 0 00000000 13 ก.ค. 2561
น.ส.จิบ สดสำอางค์ 71 122 0 0000000 13 ก.ค. 2561
น.ส.สมจิต แสงเงางาม 60 120 0 0000000 13 ก.ค. 2561
น.ส.ราตรี ฉัตรโพธิ์ 62 42 0 00000000 13 ก.ค. 2561
นาง ถวิล พุดพันธ์ 71 124 0 0000000 13 ก.ค. 2561
นาง โสภา บุญสุด 62 13 0 00000 13 ก.ค. 2561
นาง ประคอง อุทกัง 65 84 0 0000000 13 ก.ค. 2561
น.ส.จาริณี โกวัลเกษบุษธ์ 67 3 0 00000000 13 ก.ค. 2561
นาง มาลี ศรีปัญญาภรณ์ 67 70 0 0000000 13 ก.ค. 2561
นาย ไสว บางแก้ว 79 86 0 0000000 13 ก.ค. 2561
นาย ธีระศักดิ์ สุ่มมาตย์ 55 86 0 0000000 13 ก.ค. 2561
มะลิ จันทร์กระทึก 65 298 40 084-6461225 13 ก.ค. 2561
นาง ประไพ เครือแดง 61 76 0 0000000 13 ก.ค. 2561
บุญธรรม จันทร์กระทึก 73 298 40 084-6461225 13 ก.ค. 2561
น.ส.บำรุง ศรอินทร์ 63 86 0 0000000 13 ก.ค. 2561
นาง ซิ้วเอ็ง บุญแก้วศรีชัย 68 66 0 00000000 13 ก.ค. 2561
มะลิ เดชาภูมิ 64 237 22 092-0926959 13 ก.ค. 2561
นางสุปราณี ฤทธิ์ณรงค์ 71 13 0 0000000 13 ก.ค. 2561
นายสาลี รื่นนุสาน 75 48 0 086-0532156 13 ก.ค. 2561
เว้งอี่ แซ่ฮ้อ 65 72 0 02-5310362 13 ก.ค. 2561
นางสุนันท์ พิมพ์เงิน 67 151 0 13 ก.ค. 2561
นาง วนิดา เรณูนันท์ ณ อยุธยา 66 89 0 0000000 13 ก.ค. 2561
นางสุนันท์ พิมพ์เงิน 67 151 0 098-2463772 13 ก.ค. 2561
อรจิรา แซ่ตั้ง 65 180 6 081-6145156 13 ก.ค. 2561
เล็ก เต็มบุญเกิด 77 626 2 - 13 ก.ค. 2561
นาง สมบัติ มีสวัสดิ์ 62 3 0 0000000 13 ก.ค. 2561
นายอำนวย วังชากร 74 280 0 089-7681284 13 ก.ค. 2561
นาง ปราณี คำมัน 62 135 0 0000000 13 ก.ค. 2561
นางวรรณา สาระการ 65 514 0 0851685298 13 ก.ค. 2561
นางพจนารถ วังชากร 68 280 0 089-6987874 13 ก.ค. 2561
นาง บุญเลิศ อิ่มพร 80 51 0 0000000 13 ก.ค. 2561
นาง บุญ บุญจันทร์ 77 25 0 0000000 13 ก.ค. 2561
นายสุวรรณ ศรีจันทร์ 65 40 0 0818014574 13 ก.ค. 2561
นาง บุญเลิศ พานทอง 62 74 0 0000000 13 ก.ค. 2561
นางสมจิตร ศรีจันทร์ 64 40 0 0818014574 13 ก.ค. 2561
น.ส.ปราณี คำจินดา 72 24 0 0000000 13 ก.ค. 2561
น.ส.ประนอม คำจินดา 72 24 0 0000000 13 ก.ค. 2561
นางสิรินรี ศุภวัชระ 60 46 0 00000000 13 ก.ค. 2561
น.ส.สัญญา คงพิทักษ์ 75 14 0 0000000 13 ก.ค. 2561
นาง ล้วน เขียวโต 71 62 0 0000000 13 ก.ค. 2561
นาง ราศรี กลีบจันทร์ 66 123 0 0000000 13 ก.ค. 2561
นางสุกัญญา สุนทรนันท์ 69 305 0 091-7302839 13 ก.ค. 2561
นาง บังอร งามทวงษ์ 66 129 0 0000000 13 ก.ค. 2561
นางสุชิน สุขแสง 70 263 0 085-2183035 13 ก.ค. 2561
น.ส.สุทิน เจียมสันต์ 68 248 0 086-7734475 13 ก.ค. 2561
นายสมชาย บุญสวัสดิ์ 78 295 0 02-9929601 13 ก.ค. 2561
บุญชู ปทุมมณี 81 24 28 029929198 13 ก.ค. 2561
ชม เกื่องกระโทก 76 34 38 - 13 ก.ค. 2561
สัมฤทธิ์ กันเกตุ 67 34 24 0834371214 13 ก.ค. 2561
นายปราณู ทองไทยนันท์ 71 159 0 080-5077207 13 ก.ค. 2561
ทองอยู่ เทพธัญญะ 83 24 10 0899640868 13 ก.ค. 2561
นางสุคนธ์ นิ่มอ่อน 66 155 0 02-9929981 13 ก.ค. 2561
นางบุญกอง อินงาม 63 203 0 084-5466337 13 ก.ค. 2561
นางจรินทร์ จิอู๋ 67 115 0 085-9207370 13 ก.ค. 2561
นายสำรวย พวงมาลัย 65 149 0 089-2463772 13 ก.ค. 2561
นางสุมาลี พวงมาลัย 72 149 0 089-2463772 13 ก.ค. 2561
นายวัลลภ เพียรรัตน์พิมล 67 151 0 094-0059342 13 ก.ค. 2561
นิพนธ์ ไต่สวน 50 158 6 0814089642 13 ก.ค. 2561
นางนันทนา เรืองหิรัญ 63 127 0 081-8704430 13 ก.ค. 2561
นางสุภาพ สุขมะโน 61 136 0 02-9929883 13 ก.ค. 2561
นางประไพ สมเวษ 60 365 0 081-4229011 13 ก.ค. 2561
นายสมศักดิ์ นาเรศรัมย์ 63 255 20 0991636950 13 ก.ค. 2561
พิมล แก้วอรุณค้า 69 156 4 0891539322 13 ก.ค. 2561
ทองใบ สุนทรชัย 77 16 2 0859574071 13 ก.ค. 2561
พรรณา จันทรสนิท 65 21 1 0985738374 13 ก.ค. 2561
นายธนวัฒน์ ผดุงธรรม 62 189 0 0865531853 13 ก.ค. 2561
ทองดี เขื่อนเพชร 78 241 24 - 13 ก.ค. 2561
นายไมตรี สามาอาพัฒน์ 70 244 0 0809514794 13 ก.ค. 2561
นางสำราญ อาสามาพัฒน์ 69 244 0 0809514794 13 ก.ค. 2561
นายสมเดช เจริญผล 76 131 12 0890215990 13 ก.ค. 2561
วิเชียร ขำกรณ์ 74 88 38 089740640 13 ก.ค. 2561
นางพงษ์ศรี ศักดิ์นูญ 62 89 6 089-8880469 13 ก.ค. 2561
นางคะแนน บัวผัน 67 72 4 02-9929337 13 ก.ค. 2561
นางบังอร ชะออน 60 156 40 0972968730 13 ก.ค. 2561
นางอภิญญา เพ็งเอม 68 628 0 0855073736 13 ก.ค. 2561
นางฉลาด ละมั่งทอง 67 116 6 085-8195916 13 ก.ค. 2561
นางสวน อมาตยกุล 70 628 0 021912059 13 ก.ค. 2561
นางสุธี กิ่งอินทร์ 60 0 40 089-6026560 13 ก.ค. 2561
นายพิชัย แก้วสุวรรณ 75 199 6 0868838956 13 ก.ค. 2561
นางบุญสม แก้วสุวรรณ 70 199 6 0868838956 13 ก.ค. 2561
ร.ต.ต.ปรุง เมืองปฐม 76 103 20 081-4326048 13 ก.ค. 2561
นายนเรศ เพ็ญบล 83 10 28 090-9195987 13 ก.ค. 2561
นายสมหมาย กิจประสงค์ 77 27 24 092-8854637 13 ก.ค. 2561
นายสมศักดิ์ โสภณวิมลรัตน์ 80 52 26 082-5422042 13 ก.ค. 2561
นางศีรยาพร เหมืองหม้อ 62 199 4 085-1244359 13 ก.ค. 2561
นางสำรวย วายุโชติ 63 76 6 087-3519225 13 ก.ค. 2561
นางทองคำ ทองคำ 68 59 6 029928974 13 ก.ค. 2561
นายภคพล อันธนากร 72 474 64 0816554126 13 ก.ค. 2561
นางรติมา อันธนากร 67 474 64 0816554126 13 ก.ค. 2561
นางประยูร ก๋งปา 81 65 20 0873258587 13 ก.ค. 2561
นายชาญ เกิดพร 67 41 4 0891053594 13 ก.ค. 2561
นางชูศรี เกิดพร 68 41 4 0891053594 13 ก.ค. 2561
น.ส.รัชนี สงธาดา 65 177 12 089-8969855 13 ก.ค. 2561
นายสมพร พูลเกษม 66 127 4 086-5299640 13 ก.ค. 2561
นางนิด พูลเกษม 63 127 4 086-5299640 13 ก.ค. 2561
นายฉลอง บุญพร 64 153 4 092-4127531 13 ก.ค. 2561
นางนพพา บุญพร 61 153 4 089-9658277 13 ก.ค. 2561
นางสร้อย มาดเจือ 78 47 6 0 13 ก.ค. 2561
นางตุ๊กตา งามประเสริฐ 64 242 40 065-5381700 13 ก.ค. 2561
นางปทุม ปริ่มเข็ม 67 23 6 0 13 ก.ค. 2561
นางประไพ ใจประเสริฐ 64 95 24 083-3614361 13 ก.ค. 2561
นางจำลอง จันครา 61 287 16 089-2136721 13 ก.ค. 2561
นางวันเพ็ญ จิตรแสวง 69 661 24 0837127585 13 ก.ค. 2561
นางอบ สุขแสง 65 215 24 0 13 ก.ค. 2561
นางนงลักษณ์ พงษ์เผือก 64 291 16 089-5234954 13 ก.ค. 2561
นางธัญลักษณ์ พูนพล 61 175 24 0638866645 13 ก.ค. 2561
นางวรีภรณ์ ตาละลักษณ์ 62 275 22 084-4453036 13 ก.ค. 2561
นางชูศรี ห้อยดี 65 456 2 02-9928793 13 ก.ค. 2561
น.ส.เชงเฮียง แซ่เฮง 83 2 24 093-9210662 13 ก.ค. 2561
นายณัฐพงศ์ สุทธิ 62 175 6 0958461586 13 ก.ค. 2561
นางมะลิ งามทะวงษ์ 72 104 12 091-7691676 13 ก.ค. 2561
นางมัจฉา เปรมวิชัย 61 201 4 083-4254976 13 ก.ค. 2561
นางนิตยา โกมุทพันธ์ 63 125 6 080-2180204 13 ก.ค. 2561
นางวิลัย จิวะอิสสระ 78 51 6 0811458602 13 ก.ค. 2561
นางพรรัตน์ อินทร์สิงห์ 63 128 6 095-1435175 13 ก.ค. 2561
นางสังวาลย์ บัวทอง 70 51 6 0811458602 13 ก.ค. 2561
นายน้อย หงษ์ขันทอง 73 200 4 0 13 ก.ค. 2561
นางจุฑารัตน์ เมืองปฐม 73 103 20 0846591697 13 ก.ค. 2561
รตต.ปรุง เมืองปฐม 75 103 20 0814326048 13 ก.ค. 2561
นายชัยชนะ นุชประเสริฐ 68 150 16 0818246093 13 ก.ค. 2561
นายสิทธิกร พิรุณชาติตระกูล 76 99 4 0853462427 13 ก.ค. 2561
นางยุพิน พิรุณชาติตระกูล 70 99 4 0853462427 13 ก.ค. 2561
นางนันทนีย์ วัฒนภิโกวิท 61 739 64 0896742772 13 ก.ค. 2561
นางสมหวัง ทองคำ 77 100 12 0928590901 13 ก.ค. 2561
นางสาวอร่ามศรี สัมมาวรณ์ 71 508 2 0812559958 13 ก.ค. 2561
นางแกว เจริญผล 71 131 12 0890215990 13 ก.ค. 2561
นางศรีพัฒน์ สินสถิตย์ 62 229 40 0652034242 13 ก.ค. 2561
นางพะเยาว์ สาราสันต์ 67 205 40 0847522866 13 ก.ค. 2561
นายนิกร สาราสันต์ 67 205 40 0847522866 13 ก.ค. 2561
นางสาวจันทนา สังข์ผ่อง 67 197 40 0 13 ก.ค. 2561
นางสาวจารุวรรณ ฉลวยศรี 62 298 6 0626151992 13 ก.ค. 2561
นางพิมล แก้วอรุณคำ 69 156 4 0891539322 13 ก.ค. 2561
นายโกวิทย์ วันตา 73 57 42 0850218790 13 ก.ค. 2561
นายสมเดช เจริญผล 75 131 12 0890215990 13 ก.ค. 2561
นางประเทือง เปรมสมบัต 61 7 6 0918360726 13 ก.ค. 2561
นายประจวบ สินสถิตย์ 65 229 40 0847339651 13 ก.ค. 2561
นายสุรพล นวลเนตรพันธุ์ 62 282 40 0930034162 13 ก.ค. 2561
นางชวิศา สร้อยระย้า 63 713 21 029970488 13 ก.ค. 2561
นางถาวร นวลเนตรพันธุ์ 60 282 40 0930034162 13 ก.ค. 2561
นายพวย ใจผ่อง 69 187 10 0637649794 13 ก.ค. 2561
นางสาวิตรี อินกา 68 187 10 0637649794 13 ก.ค. 2561
นางแจ๋ว อินกา 63 187 10 0637649794 13 ก.ค. 2561
นางวิจิตรา จิตรัตน์ 67 212 14 08117099967 13 ก.ค. 2561
ฐิติรัตน์ สุโข 47 37 4 0856195665 13 ก.ค. 2561
นางสุกาญจน์ดา สมนาม 60 181 44 0968542296 13 ก.ค. 2561
อารี มาจันทร์ 68 30 24 0900143371 13 ก.ค. 2561
นางประไพ สุขวงศ์ 69 104 94 0817520944 13 ก.ค. 2561
นายมนูญ พูลลาภ 73 218 20 0859749154 13 ก.ค. 2561
นางสนอง พูลลาภ 63 218 20 0859749154 13 ก.ค. 2561
นายสุชิน ดอกไม้เทศ 66 24 14 0846731603 13 ก.ค. 2561
นางจินตนา ฤกษ์โภคี 63 24 14 0846731603 13 ก.ค. 2561
นายช้อย ฤกษ์โภคี 83 24 14 0846731603 13 ก.ค. 2561
นายแก่น มีเพียร 78 209 6 0639936787 13 ก.ค. 2561
นางยวน สุดสวาท 72 90 4 0968516423 13 ก.ค. 2561
นางอุบล ธุรกิจ 72 45 24 090269175 13 ก.ค. 2561
เฉลิม ธีระภู่สงวน 67 149 22 0894952391 13 ก.ค. 2561
นายเจริญ รื่นชล 86 123 16 029928801 13 ก.ค. 2561
นางนพพา บุญพร 61 153 0 0899658277 13 ก.ค. 2561
นายฉลอง บุญพร 65 153 0 0899658277 13 ก.ค. 2561
นางซ่อนกลิ่น ขำสุด 69 94 2 029929086 13 ก.ค. 2561
นายสินธุ์ ขำสุด 70 94 2 029929086 13 ก.ค. 2561
นางศศกร รถหวั่น 75 90 20 0929595839 13 ก.ค. 2561
นายประทวน วงษ์เล็ก 63 24 18 0846678495 13 ก.ค. 2561
นายสมศักดิ์ มีพลกิจ 60 111 18 0 13 ก.ค. 2561
นายประทิน เชื้อเชิญ 63 202 18 0890129993 13 ก.ค. 2561
นางสมหมาย ม่วงไมรา 69 84 18 0 13 ก.ค. 2561
นายชาย บุญทวี 62 300 18 0814027451 13 ก.ค. 2561
นางสาวจอง เกิดแก่น 81 15 18 - 13 ก.ค. 2561
นางเฮียง สีทอง 83 132 6 0847574657 13 ก.ค. 2561
นางเยื้อน เจริญสุข 71 188 0 0899658277 13 ก.ค. 2561
นางบำรุง กระจ่าง 60 143 0 0813498765 13 ก.ค. 2561
นางอ้อยทิพย์ อุนสมบุญ 60 177 0 0899658277 13 ก.ค. 2561
นางสงบ ปลื้มจิตร 64 139 0 0899658277 13 ก.ค. 2561
นายสำรวย ชื่นชม 81 150 0 0818246093 13 ก.ค. 2561
นางรุวี ชื่นชม 69 150 0 0818246093 13 ก.ค. 2561
นาตองอ่อน สุภีโส 80 150 0 0818246093 13 ก.ค. 2561
น.ส.จับใจ สุภีโส 53 150 0 0818246093 13 ก.ค. 2561
นางสมทรง นิลสุวรรณ 61 150 0 0818246093 13 ก.ค. 2561
นางสุนีย์ ศรีอินทร์เขียว 61 38 0 0890381191 13 ก.ค. 2561
นางวันเพ็ญ จิตรแสวง 69 38 0 0890381191 13 ก.ค. 2561
นางจวน บุญคง 66 235 0 0890381191 13 ก.ค. 2561
นายจวน บุญคง 66 235 16 0 13 ก.ค. 2561
นางชุม บุญคง 65 235 16 0 13 ก.ค. 2561
นางเสาวณีย์ โพธิ์แสง 64 43 16 089-0381191 13 ก.ค. 2561
นางรุจี ชื่นชม 69 43 16 0 13 ก.ค. 2561
นางสนธยา โพธิ์น้อย 65 142 26 089-6147839 13 ก.ค. 2561
นายกมล ทับเจริญ 60 499 0 0899845155 13 ก.ค. 2561
นางชริศา สร้อยระย้า 63 713 0 029970488 13 ก.ค. 2561
นางกลิ่นสุคนธ์ ริมตระกูล 74 438 0 0614863763 13 ก.ค. 2561
นางไขศรี คลังหิรัญ 60 438 0 0614863763 13 ก.ค. 2561
นางปราณี สว่างนพ 64 122 40 085-5074032 13 ก.ค. 2561
นางสำเนียง ดานะลุน 60 438 0 0 13 ก.ค. 2561
นางเนย เนียนสันเทียะ 61 122 24 097-2458013 13 ก.ค. 2561
นายศิริ หวังจองกลาง 60 438 0 0 13 ก.ค. 2561
นางจรินทร์ หวังเจริญ 61 122 2 089-7781952 13 ก.ค. 2561
นางสุภา เสนาจันทร์ 60 438 0 0 13 ก.ค. 2561
นางอรุณศรี บุญธรรม 66 122 64 083-8033762 13 ก.ค. 2561
นางนงลักษณ์ บำรุงจิตร 64 122 64 084-4588487 13 ก.ค. 2561
นายสนธยา เสนาจันทร์ 60 438 0 0 13 ก.ค. 2561
นายสำรวย ชุ่มชม 82 49 รน 16 0 13 ก.ค. 2561
นางประมวล เชื้อเจริญ 65 49 รน 16 0 13 ก.ค. 2561
นายประสาน เชยโภคา 66 49 รน 16 0 13 ก.ค. 2561
นายกฤษณะ เฉลิมพันธ์ 64 19 รน 16 0 13 ก.ค. 2561
บุญเรือง คงเวียน 63 187 42 0818695174 13 ก.ค. 2561
นางสุนีย์ ศรีอินทร์เขียว 62 38 16 089-0381191 13 ก.ค. 2561
นางเกต แย้มสวน 82 45 รน 23 0 13 ก.ค. 2561
นายสัมฤทธิ์ แย้มสวน 83 45 ร น 2 0 13 ก.ค. 2561
นายทวีศักดิ์ ทิมปทุม 65 355 ร น23 025163489 13 ก.ค. 2561
นางอัญชลี พาทย์โกศล 61 100 รน 23 0 13 ก.ค. 2561
นายวิเชฎ กองสุขผล 72 100 รน 1 0875424447 13 ก.ค. 2561
นางเสน่ห์ พัดทอง 71 29 รน 7 029970714 13 ก.ค. 2561
น.ส.จาริณี ไกวัลเกษบุษย์ 67 3 รน 25 0815573818 13 ก.ค. 2561
นางสมหวัง คงประโอฐ 71 34 รน 13 029970727 13 ก.ค. 2561
น.ส.ชลอ สารเสวก 59 111 รน 23 0866088463 13 ก.ค. 2561
น.ส.วันดี แก้วเผือก 63 96 รน 13 0983671700 13 ก.ค. 2561
น.ส.สุนันท์ พงษ์ไพโรจน์ 64 67 รน 13 0863332747 13 ก.ค. 2561
นางจำลอง หนูวรรณ 63 113 รน 23 08660088463 13 ก.ค. 2561
นางจำเริญ บุญอำนวย 74 65 รน 13 0 13 ก.ค. 2561
นางสงบ ชลวนิชย์กุล 72 30 รน 13 0850213194 13 ก.ค. 2561
นางงี้ ชลวนิชย์กุล 81 30 รน 13 0850213194 13 ก.ค. 2561
นายไสว บางแก้ว 79 5 รน 13 0867731849 13 ก.ค. 2561
สนธยา จินดาวัฒน์ 69 360 รังสิ 0946851666 13 ก.ค. 2561
นายจิรายุ กิจนิชี 68 462 รังสิ 0816264835 13 ก.ค. 2561
นาย ชูเกียรติ ศุภวัชระ 64 82 รน 40 0879156740 13 ก.ค. 2561
ธวัช พุ่มสวัสดิ์ 62 492 2 0818287009 13 ก.ค. 2561
นางประไพ นาครักษ์ 71 119 9 0831375415 13 ก.ค. 2561
นางกานดา ศิริบุรณะ 65 132 รน 21 0818484993 13 ก.ค. 2561
นาง จิรายุ ศักดานุชิต 60 628 ซอย 3 0864450525 13 ก.ค. 2561
เขมิกา เหล่ากาวี 41 313 รังสิ 0971062113 13 ก.ค. 2561
สิริการย์ ทองเดช 36 131 รังสิ 0989920219 13 ก.ค. 2561
นางประไพ สุคนธ์ 77 145 12 0894453033 13 ก.ค. 2561
นางเราะ ศรีวิชัย 75 553 รน 21 0924812909 13 ก.ค. 2561
นาง จำลอง คนเกณฑ์ 63 93 26แยก 0815618122 13 ก.ค. 2561
นาง ศรีวรรณ์ ปั่นจักร์ 69 93 26แยก 0815618122 13 ก.ค. 2561
สุรินทร์ เทียมแสง 61 33 28 0611203599 13 ก.ค. 2561
นางมาณี เครือพิมาย 65 33 24/1 0805898023 13 ก.ค. 2561
วิลาสินี เวียงสิมา 60 143 26 ซ 0802499247 13 ก.ค. 2561
วันที่ 14 กรกฎาคม จำนวน179ราย
ชื่อนามสกุลอายุบ้านเลขที่ซอยโทรศัพท์วันที่รับการตรวจ
นาง ณิชาภัทร กลีบจันทร์ 46 123 0 089-7784028 14 ก.ค. 2561
นางปิยพัชร์ กำเนิดสิทธิเสรี 55 79 8 0981566414 14 ก.ค. 2561
นางปิยพัชร์ กำเนิดสิทธิเสรี 55 79 8 0981566414 14 ก.ค. 2561
จันทนา มาลีรักษ์ 55 724 0 0818342893 14 ก.ค. 2561
ขนิษฐา กิจเจริญ 36 129 10 0870508955 14 ก.ค. 2561
สุรีย์รัตน์ ศรีม่วง 41 4 0 0820920099 14 ก.ค. 2561
โชติรส ใจคง 64 6 28 0944084978 14 ก.ค. 2561
อาวุฒิ วงค์มานิตย์ 38 308 23 0813117627 14 ก.ค. 2561
รวิษฎา ไชยวงค์ 37 308 23 0800827227 14 ก.ค. 2561
ลีลานุช โสภณวิมลรัตน์ 38 52 26 0864102032 14 ก.ค. 2561
ลีลานุช โสภณวิมลรัตน์ 38 52 26 0864102032 14 ก.ค. 2561
สมยศ โสภณวิมลรัตน์ 56 52 26 0891223132 14 ก.ค. 2561
อธิเดช มั่นอยู่ 35 158 26 0634216289 14 ก.ค. 2561
นาย ธัญเวทย์ ลาภศิริ 35 93 26 0825629925 14 ก.ค. 2561
สุกัญญา สังสุทธิวงศา 45 68 0 0818901306 14 ก.ค. 2561
สมควร สังสุทธิวงศา 41 64 0 0890101444 14 ก.ค. 2561
นาง จูมมณี เจ้าสาย 59 94 0 0000000000 14 ก.ค. 2561
นาง สมใจ เจ้าสาย 56 94 0 00000000 14 ก.ค. 2561
น.ส.ประเทือง น้อยลาศ 59 28 0 0000000 14 ก.ค. 2561
นาง วิมล สุ่มมาตย์ 55 86 0 0000000 14 ก.ค. 2561
นางสาว สำราญ บุญสอน 54 133 0 087-9932928 14 ก.ค. 2561
นายสุนทร จันทร์เดช 59 16 0 098/2857814 14 ก.ค. 2561
นาย ปัญญา ปรีไทย 52 14 0 0000000 14 ก.ค. 2561
นางนงลักษณ์ จันทร์แก้ว 57 514 2 0860237148 14 ก.ค. 2561
นาย ปัญญา ปรีไทย 52 7 0 0000000 14 ก.ค. 2561
นายจรัญ สุขกายา 56 272 0 081-8255660 14 ก.ค. 2561
นางลัดดา สุขกายา 59 272 0 061-5094215 14 ก.ค. 2561
นายสุเมธ กรีฑาเวช 60 291 0 092-5424324 14 ก.ค. 2561
นางสาย กรีฑาเวช 58 291 0 092-5424324 14 ก.ค. 2561
นางสาวชไมพร ไทยเจริญ 52 57 0 0860580199 14 ก.ค. 2561
นายสุธีป กรีฑาเวช 39 291 0 092-5424324 14 ก.ค. 2561
น.ส.สมพร เนตรเล็ก 53 276 0 092-9902534 14 ก.ค. 2561
น.ส.ลำพึง เจียมสันต์ 54 248 0 086-7934475 14 ก.ค. 2561
นางทองคำ นครจัด 58 276 0 065-3278344 14 ก.ค. 2561
นายพงษ์ศักดิ์ เลไธสง 52 319 0 081-9144113 14 ก.ค. 2561
นางประยูร เลไธสง 47 319 0 064-9629988 14 ก.ค. 2561
จินดา จันทนะ 58 82 6 0843771240 14 ก.ค. 2561
ฉลวย ชะฎาทอง 59 157 6 0968799281 14 ก.ค. 2561
นางกำไลย์ ทับทอง 55 141 0 089-0087721 14 ก.ค. 2561
นางฉวีวรรณ เพียรรัตน์พิมล 50 151 0 097-2318968 14 ก.ค. 2561
นางล้อม บอร์ลิคาวก์ 53 446 0 087-80771241 14 ก.ค. 2561
นางสมัย นิลเนตร 49 698 0 099-1798204 14 ก.ค. 2561
นางธวัลรัตน์ ศรสุวรรณภักดี 55 155 0 081-7534876 14 ก.ค. 2561
สมพร ศรีษาเสือ 49 158 6 0910520119 14 ก.ค. 2561
นิพนธ์ ไต่สวน 50 158 6 0814089642 14 ก.ค. 2561
ประภาพรรณ อภิวงษา 48 160 6 0860353989 14 ก.ค. 2561
ประไพ ไต่สวน 47 158 6 0871180793 14 ก.ค. 2561
อำพร จิวะอิล์สระ 47 114 6 0860592026 14 ก.ค. 2561
สุนีย์ หกด่านจาก 43 175 10 0811423736 14 ก.ค. 2561
นางบุญส่ง สมคำเพชร 54 144 0 087-6739015 14 ก.ค. 2561
นายสมคิด โตแฉ่ง 56 217 0 084-5230857 14 ก.ค. 2561
นางพรทิพย์ สมานพันธ์ 52 42 0 088-3515491 14 ก.ค. 2561
นางสายชล เชื้อหอม 49 42 0 088-3515491 14 ก.ค. 2561
รัชฎาภรณ์ ร่มเย็นเป็นสุข 58 72 0 0869872471 14 ก.ค. 2561
นางวันเพ็ญ เชื้อหอม 57 42 0 02-9929741 14 ก.ค. 2561
นางสิริลักษณ์ เฮงเลี้ยง 52 201 44 092-3629455 14 ก.ค. 2561
น.ส.นุจรี ม่วงเกษม 37 52 24 092-5369117 14 ก.ค. 2561
น.ส.สายชล มโนธรรม 38 26 26 090-3070396 14 ก.ค. 2561
นางชุติมา ศรีรัศมี 0 41 16 084-7547669 14 ก.ค. 2561
น.ส.ทิพย์วารี กฤษณาสีนวล 42 118 0 089-6933366 14 ก.ค. 2561
นายพุทธมน กฤษณาสีนวล 38 118 0 089-6933366 14 ก.ค. 2561
ประภาพัฒน์ ธีรพงศ์วิษณุพร 51 628 0 0895195412 14 ก.ค. 2561
นางมน กฤษณาสีนวล 55 118 0 089-6933366 14 ก.ค. 2561
นางพนิตสิรี พจน์พงศ์สรรค์ 59 628 0 0812346009 14 ก.ค. 2561
นางบังอร พละศักดิ์ 58 37 0 083-1786897 14 ก.ค. 2561
นางจิรายุ ศักดานุชิต 59 628 0 0864450525 14 ก.ค. 2561
นางอัญชลี นุชประเสริฐ 59 150 16 0818246093 14 ก.ค. 2561
นางสาวยุภาพร นวมแหลม 57 99 4 0853462427 14 ก.ค. 2561
นางนิภาพันธ์ ย้อยสวัสดิ์ 53 172 42 0868032609 14 ก.ค. 2561
นายศักดิ์ชัย จักปั่น 58 67 0 0892283822 14 ก.ค. 2561
นางบุญมี จักปั่น 55 67 0 0892283822 14 ก.ค. 2561
นางสาววรรณวิสา จักปั่น 35 67 0 0892283822 14 ก.ค. 2561
ฐิติรัตน์ สุโข 47 435 21 0856195665 14 ก.ค. 2561
กรวิกา ใจมอย 35 30 0 0913036993 14 ก.ค. 2561
นภสร สกุลตันเจริญชัย 48 278 0 0849123546 14 ก.ค. 2561
น.ส.ชิดช่อ ปทุมมณี 50 508 28 0890102354 14 ก.ค. 2561
น.ส.ชิดช่อ ปทุมมณี 50 508 28 08, 14 ก.ค. 2561
น.ส.ชิดช่อ ..ปทุมมณี 50 508 28 0890102354 14 ก.ค. 2561
น.ส.ชิดช่อ ปทุมมณี 50 508 28 0890102354 14 ก.ค. 2561
นางอริสรา สังโสมา 42 55 24 0818590054 14 ก.ค. 2561
นางเตียง หวังจองกลาง 59 683 21 0804572864 14 ก.ค. 2561
นายจินดา หมวดหมู่ 37 67 0 0892283822 14 ก.ค. 2561
น.ส.รัชนีวรรณ คงมี 39 39 0 0870213516 14 ก.ค. 2561
วรรณวิสา จักปั่น 36 67 0 0972343865 14 ก.ค. 2561
วรรณวิสา จักปั่น 36 67 18 0972343865 14 ก.ค. 2561
จินดา หมวดอยูู่ 42 67 18 0972343865 14 ก.ค. 2561
ดวงแก้ว แก้วเกร็ด 50 734 0 0868662842 14 ก.ค. 2561
นางพยอม น้าเจริญ 50 120 10 025365877 14 ก.ค. 2561
นายกิตติ น้าเจริญ 50 120 10 025365877 14 ก.ค. 2561
นางชโลบล คำภาว์ 56 89 10 0879213922 14 ก.ค. 2561
นางสมคิด พู,ศู๘ 46 45 6 0876746523 14 ก.ค. 2561
นางจรูญรัตน์ กาญธัญกิจ 46 73 10 0982623556 14 ก.ค. 2561
นางวรรณภา ฉิมสำโรง 42 87 10 0625542956 14 ก.ค. 2561
นางสาวทองไสย์ สมบัน 51 121 10 - 14 ก.ค. 2561
นางสาวจันทราวรรณ นิจเส 43 185 10 0914547914 14 ก.ค. 2561
นางสาว พรนิภา ตั้งเกื้อมิตร 42 191 42 0863289012 14 ก.ค. 2561
นางสาว พรนิภา ตั้งเกื้อมิตร 42 191 42 0863289012 14 ก.ค. 2561
นุชนาถ สมบูรณ์​ 59 28 0 0891214298 14 ก.ค. 2561
สิริลักษณ์​ อัศวพัฒนาสุข​ 37 138 0 0995433968​ 14 ก.ค. 2561
นางวาสนา ยั่งยืน 58 33 26 086-7972496 14 ก.ค. 2561
น.ส.เรณู จันทร์รัตน์ 58 402 0 0853531943 14 ก.ค. 2561
น.ส.วิลัยวัลย์ ชูบาล 42 402 0 0846967414 14 ก.ค. 2561
นางสุนา ชื่นสมบัติ 56 56 455 0983645635 14 ก.ค. 2561
น.ส.ทักษิณาพร รัตนกิจ 52 391 0 0865485756 14 ก.ค. 2561
นางธนวรรณ คงสถิย์ 56 391 0 0865485756 14 ก.ค. 2561
นางพรรณี ประหยัดทรัพย์ 57 589 0 0817721273 14 ก.ค. 2561
นางพัทศรี ศุภลักษณ์ 51 396 0 0889170469 14 ก.ค. 2561
นายพัทศรี ศุภลักษณ์ 54 420 0 0890533466 14 ก.ค. 2561
นางชญาณิศ รินทร 45 420 0 0 14 ก.ค. 2561
น.ส.อำพร ทมายดี 45 420 0 0 14 ก.ค. 2561
นางอรวรรณ กมลพรรณพร 55 9 24 0 14 ก.ค. 2561
สุจินดา หอมเกษร 45 14 24 0 14 ก.ค. 2561
น.ส.พัทชนันท์ สวรรณรัตน์ 45 420 0 0 14 ก.ค. 2561
ลันจวน ศรีวิเศษ 42 155 24 0 14 ก.ค. 2561
นายวสันต์ ประไพสังข์ 45 420 0 0 14 ก.ค. 2561
ลัดดาวัลย์ มาอินทร์ 44 12 24 0 14 ก.ค. 2561
นายราชิณต์ ชำนาญกิจ 45 420 0 0 14 ก.ค. 2561
น.ส.เสาวณีย์ คลังหิรัญ 45 420 0 0 14 ก.ค. 2561
นางนวลแข ศรีเรืองวงศ์ 58 122 12 086-5506977 14 ก.ค. 2561
นางปราณี น้อยวิเศษ 41 122 24 084-6035465 14 ก.ค. 2561
นางวิมล สุขโภคี 57 122 14 085-1520550 14 ก.ค. 2561
นางจำนงค์ รุ่งกำจัด 56 29 รน 41 0891407025 14 ก.ค. 2561
น.ส.ดารณีย์ สุภีโส 50 49 รน 16 0 14 ก.ค. 2561
นางอารีย์ เชยโภคา 53 49 รน 16 0 14 ก.ค. 2561
น.ส.กมลชนก รื่นไว้ 58 49 รน 16 0 14 ก.ค. 2561
นางสุจิตรา สาธุรันต์ 55 49 รน 16 0 14 ก.ค. 2561
นางสาลี เฉลิมพันธ์ 58 49 รน 16 0 14 ก.ค. 2561
พิฐชญาณ์ อภิศิรวิวัฒน์ 45 34 รังสิ 0994416593 14 ก.ค. 2561
นางนิตยา ทองแปลกมยุเรศ 59 34 รังสิ 089-2008861 14 ก.ค. 2561
เกสร จีนเมือง 52 5 พหลโย 0929589861 14 ก.ค. 2561
นางสาวจิตรา ประเสริฐดี 42 357 รังสิ 0870271108 14 ก.ค. 2561
นายสุรชัย ปัญญะธารา 47 357 รังสิ 0873202890 14 ก.ค. 2561
ศิริรัตน์ บุญช่วยเจริญพร 59 56 รังส 0853376427 14 ก.ค. 2561
นาย ธนชิด วงค์ทองคำ 75 33 1. 0816336303 0 14 ก.ค. 2561
พัชรี ผ่องโสภณ 45 260 รังสิ 0891222697 14 ก.ค. 2561
ชัยณรงค์ สุขพิทักษ์ 44 3 รังสิ 0891815236 14 ก.ค. 2561
พัชรี ผ่องโสภณ 45 260 รังสิ 0891222697 14 ก.ค. 2561
บุปผา เสือพลาย 48 113 22 0824561556 14 ก.ค. 2561
อ้อย ผลนาค 47 25 6 0641533515 14 ก.ค. 2561
อ้อย ผลนาค 47 25 6 0641533515 14 ก.ค. 2561
น.ส.จุฑามาศ บุญมี 42 689 รน 21 0485166238 14 ก.ค. 2561
น.ส.สายหยด ท่านมุข 49 537 รน 21 0866274013 14 ก.ค. 2561
น.ส.สุภัทธชา แง่พรหม 50 286 รน 21 0619214469 14 ก.ค. 2561
น.ส.จำนงค์ บุญดี 53 715 รน 21 0814855872 14 ก.ค. 2561
น.ส.ศิริพร ศิริบูรณะ 51 439 รน 21 0970541025 14 ก.ค. 2561
นายยุทธนา ศุภลักษณ์ 54 420 รน 21 0890533466 14 ก.ค. 2561
นายทศพร กองสุวรรณ 51 437 รน 21 0812593542 14 ก.ค. 2561
นายโชคชัย ศิริฐูรณะ 55 134 รน 21 0970541025 14 ก.ค. 2561
นางจารุวรรณ สนม 56 685 รน 21 0899667081 14 ก.ค. 2561
นส.ชุติกาญจน์ ณัฐนนท์สมบัติ ณัฐนนท์สมบัติ 57 237 รังสิ 0841634610 14 ก.ค. 2561
เขมิกา เหล่ากาวี 41 313 รังสิ 0971062113 14 ก.ค. 2561
นุชสรินทร์ มาโชติ 41 109 ร-น16 0847001796 14 ก.ค. 2561
ดำรงค์ศักดิ์ ธเนศสกุล 41 109 16 0930101579 14 ก.ค. 2561
นางบุญเรือน พันนัทธี 55 728 2 0634596959 14 ก.ค. 2561
นายสมศักดิ์ นิลสุวรรณ 59 124 16 0926976260 14 ก.ค. 2561
นางช่อเพชร สุดเต้ 44 111 8 0843411609 14 ก.ค. 2561
นางช่อเพชร สุดเต้ 44 111 8 0843411609 14 ก.ค. 2561
เจิญพร แตงพรม 56 313 รังสิ 0819011898 14 ก.ค. 2561
ประภัสสร แตงพรม 28 313 รังสิ 0819011898 14 ก.ค. 2561
นายพสิษฐ์ กำเนิดสิทธิเสรี 62 79 พหลโย 096 914 6569 14 ก.ค. 2561
น.ส.จิตรา ประเสริฐดี 42 357 รร 21 0870271108 14 ก.ค. 2561
นายสุรชัย ปัญญะอาถ 47 357 รน 21 0873202890 14 ก.ค. 2561
น.ส.สาวิตรี รำมะนู 50 371 รน 21 0861333853 14 ก.ค. 2561
น.ส.จิตรา วริสาร 52 52 รน 21 0865220968 14 ก.ค. 2561
น.ส.สุภัทตรา แง่พรหม 52 428 รน 21 0619214469 14 ก.ค. 2561
นางวันเพ็ญ อยู่เป็นสุข 54 428 รน 21 0929426195 14 ก.ค. 2561
นางไน้ เกตุกาญจน? 77 422 รน 21 0889170469 14 ก.ค. 2561
ลัดเกล้า จันทร์ดวง 57 284 16 0813046422 14 ก.ค. 2561
ตุ๊ดตู่ นาบำรุง 48 218 40 0877159849 14 ก.ค. 2561
ยุวรี ไทยเจริญ 56 283 16 0864135641 14 ก.ค. 2561
นางสาวจรูญ สดสำอางค์ 46 180 42 0626895553 14 ก.ค. 2561
น.ส.บุญญาพร เทศธรรม 38 25 รน 24 0813075433 14 ก.ค. 2561
น.ส.จันทร์แรม ภิรมณ์มี 37 25 รน 24 0813075433 14 ก.ค. 2561
นาง สมหมาย โตสุวรรณ์ 59 190 รังสิ 0816142631 14 ก.ค. 2561
น.ส. ภรณพา เข็มจ้อย 41 197 รังสิ 0854818100 14 ก.ค. 2561
นางวัชรี แจ่มสายบัว 46 233 รังสิ 092-8237614 14 ก.ค. 2561
น.ส. พรรณี พรมมิ 50 12 รังสิ 0892066828 14 ก.ค. 2561
นางธันยนัศมิ์ ปณชัยดวงพร 56 220 รังสิ 0617304774 14 ก.ค. 2561
นายสมชาย พรมมิ 55 30 รังสิ 0818319250 14 ก.ค. 2561
วันที่ 20 กรกฎาคม จำนวน243ราย
ชื่อนามสกุลอายุบ้านเลขที่ซอยโทรศัพท์วันที่รับการตรวจ
ประทีป ผาเม่น 66 88 0 0895285552 20 ก.ค. 2561
นิกร แสงวัฒนา 61 88 0 083-1787371 20 ก.ค. 2561
สำเริง มั่นสุข 63 88 0 0615291328 20 ก.ค. 2561
นางอารีย์ เชี่ยวสิทธิไชย 64 11 0 089-1826553 20 ก.ค. 2561
นางอารีย์ เชี่ยวสิทธิไชย 64 11 0 0891826553 20 ก.ค. 2561
นายบรรจบ เชี่ยวสิทธิไชย 63 11 0 0818055845 20 ก.ค. 2561
วิจิตร สุ่มเจริญ 61 88 45 0845156165 20 ก.ค. 2561
วิจิตร สุ่มเจริญ 61 88 45 0845156165 20 ก.ค. 2561
เภา คงคา 67 88 45 0898893794 20 ก.ค. 2561
ดอกไม้ คงคา 70 88 45 0898893794 20 ก.ค. 2561
ละอองทิพย์ อินทร์โสภา 63 88 44 0971068130 20 ก.ค. 2561
สมควร แก้วการไถ 61 88 45 0878053402 20 ก.ค. 2561
ทองเริ่ม ทองอินทร์ 63 1489 0 0957531726 20 ก.ค. 2561
ภวรัญชน์ คุ้ยพุ่ม 49 298 0 0891039009 20 ก.ค. 2561
นาง เพียร ไทยเดิม 65 401 0 0896177370 20 ก.ค. 2561
นาง นพพา ศรีนาคร 66 157 0 081-5858272 20 ก.ค. 2561
นาง ออง ชนะบุญ 63 45 0 0816853274 20 ก.ค. 2561
นาง จินตนันท์ อยู่โต 63 145 0 0628760612 20 ก.ค. 2561
นาง วันดี โพธิ์วรรณ 65 121 0 02-5331845 20 ก.ค. 2561
นาง บังอร กลิ่นทรัพย์ 65 80 0 080-9795563 20 ก.ค. 2561
นาง สาลี สิงหะ 67 158 0 02-9960643 20 ก.ค. 2561
นาง นณารัตน์ เหลาคม 60 231 0 081-4528923 20 ก.ค. 2561
นาง ศิริสุข ทองวิวัฒน์ 64 119 0 082-5825406 20 ก.ค. 2561
นาง เหวา สุกใส 73 250 0 02-9962326 20 ก.ค. 2561
นาย จุมพล สุกใส 74 250 0 02-9962326 20 ก.ค. 2561
น.ส.กันยรัตน์ รัตนวิชาโรจน์ 62 131 0 063-9918499 20 ก.ค. 2561
นาย ชัชวาลย์ ไม้ทรัพย์ 70 113 0 02-9960516 20 ก.ค. 2561
นาง พนอจิตต์ เอี่ยมสุขแสง 63 45 0 085-2191903 20 ก.ค. 2561
นาง จันทิมาพร วัชรพลสกุล 69 399 0 085-0224881 20 ก.ค. 2561
นาง จำลอง ปัญญาพินิจ 71 890 0 089-0661222 20 ก.ค. 2561
นาง สุนทรี สมปราชญ์ 75 131 0 086-9054752 20 ก.ค. 2561
นาง แอ๋ว ทรัพย์ล้อม 63 277 0 086-7524152 20 ก.ค. 2561
นาง ทองแตง เสวกสูตร 68 129 0 081-3755066 20 ก.ค. 2561
นาย ดิลก ธารณามัย 78 479 0 099-6815836 20 ก.ค. 2561
นาง สมใจ ปริวัตร 79 44 0 081-3044938 20 ก.ค. 2561
นาง ภาพร์ จันทร์ลุน 72 224 0 098-4255369 20 ก.ค. 2561
นาง บังอร กลิ่นทรัพย์ 65 693 0 080-9795563 20 ก.ค. 2561
นาง สำอางค์ กางรัมย์ 62 82 0 025330688 20 ก.ค. 2561
นาง เสวย เชื้อพันธ์ 74 291 0 0616174303 20 ก.ค. 2561
นาย ปุนณากิฎ จันทร์ลุน 67 224 0 0621639978 20 ก.ค. 2561
นาง ณิชชา จิระโชติศักดา 62 308 0 0000000 20 ก.ค. 2561
นาง ลดล แซ่แต้ 74 224 0 095-6972117 20 ก.ค. 2561
นาง คำปลิว เพ็ชรแก้ว 66 11 0 081-7106867 20 ก.ค. 2561
นาง เปรมจิต แพทย์เพียร 68 757 0 085-1997850 20 ก.ค. 2561
นาง มาลี พริศเนตร 77 759 0 097-0579797 20 ก.ค. 2561
นาย ณรงค์ พริศเนตร 77 759 0 097-0579797 20 ก.ค. 2561
นาย จรวย แพทย์เพียร 68 757 0 081-9373378 20 ก.ค. 2561
นาย สุจิตร์ บุญชู 63 455 0 081-8145984 20 ก.ค. 2561
นาง พรรษา บัวสุวรรณ 62 279 0 082-5906583 20 ก.ค. 2561
พ.อ.อ.อรุณ วงศ์นพฤทธิ์ 73 210 0 02-5331846 20 ก.ค. 2561
นาง วรรณา ชินพรหม 69 524 0 02-9961230 20 ก.ค. 2561
นาง จรินทร์ กุฏศรี 75 24 0 083-1891902 20 ก.ค. 2561
นาย พวง มีสมเดช 75 52 0 02-9961174 20 ก.ค. 2561
นาง ปทุม ศรีคร้าม 68 16 0 02-9961174 20 ก.ค. 2561
นาย เสวย อาภานิกรณ์ 71 46 0 02-9960477 20 ก.ค. 2561
นาง สุไพรัตน์ บุญชู 61 455 0 085-3373413 20 ก.ค. 2561
นาง อารัช เชืออริทข์ไชย 64 11 0 089-1826553 20 ก.ค. 2561
นาย บรรจบ เชืออริทข์ไชย 64 11 0 081-8055845 20 ก.ค. 2561
น.ส.กัญจ์อุษา ดิษฐเจริญ 65 23 0 082-4514319 20 ก.ค. 2561
น.ส.จงกลพรรณ เรือนมาก 64 20 0 092-2865818 20 ก.ค. 2561
นาง รำไพ แจทอง 60 102 0 00000000 20 ก.ค. 2561
นาง สุจิตรา สิงห์เรือง 60 102 0 0000000 20 ก.ค. 2561
นาง ศศิธร สารพิพัฒน์ 73 40 0 084-0821675 20 ก.ค. 2561
นาย จรูญ อากาศกษิต 67 275 0 089-7976385 20 ก.ค. 2561
นาง เจริญ อาษาสถิต 63 275 0 087-5731786 20 ก.ค. 2561
นาง ภัคจิรา โคศิลา 63 292 0 086-5314587 20 ก.ค. 2561
น.ส.จิราภรณ์ โฉมวัน 66 56 0 087-5585453 20 ก.ค. 2561
นาง สำเนียง เพาะบุญ 69 174 0 089-7600063 20 ก.ค. 2561
นาง ประเทือง ทรัพย์สิน 67 131 0 087-7111305 20 ก.ค. 2561
นาย สุทัน เสวกสูตร 68 0 0 081-8597488 20 ก.ค. 2561
นาง สุนิสา คำมี 65 0 0 089-69070407 20 ก.ค. 2561
นาย ประสิทธิ์ ปัญญาพินิจ 75 0 0 089-53224786 20 ก.ค. 2561
น.ส.ฐติรัตน์ นิโรจน์ศรีสกุล 62 251 0 0988634281 20 ก.ค. 2561
น.ส.มาลี ก้นหอย 66 251 0 098-8634281 20 ก.ค. 2561
นาง เจริญมาศ รัศมีโรจน์ 64 131 0 089-1177820 20 ก.ค. 2561
นาง วิภาดา หิรัณย์วิวัฒน์ 62 151 0 087-3635479 20 ก.ค. 2561
นาง จินตนันท์ อยู่โต 63 145 0 062-6876012 20 ก.ค. 2561
นาย นรินทร์ ไพลวัล 82 185 0 087-9621576 20 ก.ค. 2561
นาง สละ ไพลวัล 79 185 0 087-9621576 20 ก.ค. 2561
นาง หรรษา ยังสุวรรณ 62 279 0 082-5906583 20 ก.ค. 2561
นาง เทียบ องค์ดี 76 131 0 089-4240318 20 ก.ค. 2561
นาง ระเบียบ ขำดี 83 109 0 0000000 20 ก.ค. 2561
นาง ทองคำ คำหอม 68 0 0 084-7021688 20 ก.ค. 2561
นาง ชญภา จารุจารีตร์ 62 394 0 0993909994 20 ก.ค. 2561
นาง กรกมลวรรณ ยงรักษ์สิริกุล 63 310 0 0000000 20 ก.ค. 2561
นาง สะอาด ชูตระกุูล 72 314 0 088-1232887 20 ก.ค. 2561
นางจันทรา ปั้นสินธิ 70 438 0 02-9962406 20 ก.ค. 2561
นาง รัชฎา ศักดาศรี 66 102 0 086-8354302 20 ก.ค. 2561
น.ส.แป้งน้ำ แสงจันทร์ 67 18 0 029960756 20 ก.ค. 2561
นาง บุญมา สราญจิต 68 67 0 081-34 20 ก.ค. 2561
น.ส.กรกนก ธีราโมก 63 96 0 083-7695293 20 ก.ค. 2561
น.ส.ศศิณัฎธ์ บุญผลพูนทวี 61 969 0 086-3479059 20 ก.ค. 2561
นาง วิไล แสงศรี 68 228 0 02-5331821 20 ก.ค. 2561
นาย วินัย แสงศรี 67 228 0 02-5331821 20 ก.ค. 2561
นาย สมเต็ง ข่มอาวุธ 65 58 0 00000000 20 ก.ค. 2561
นาย บรรเจิด รัตนวิเศษ 75 79 0 089-7803915 20 ก.ค. 2561
นาง บุปผา รัตนวิเศษ 70 79 0 081-5858272 20 ก.ค. 2561
นาย อนันต์ รัศมีโรจน์ 72 131 0 02-9909385 20 ก.ค. 2561
นาง ลัดดา วิศรุตาพร 65 157 0 081 20 ก.ค. 2561
นางภัสสร์ศศิร์ แตงอ่อน 62 561 0 0637658838 20 ก.ค. 2561
น.ส.นลิน จุลกาญจษ์ 68 389 0 0833018524 20 ก.ค. 2561
นางสมพร โนกุชิ 61 158 0 0837097710 20 ก.ค. 2561
น.ส.เพ็ญญาพา อธิเสรีรัตน์ 54 81 3 081-4458671 20 ก.ค. 2561
นางทิพย์ประภา วันทำ 63 88 0 0982952365 20 ก.ค. 2561
นางสอาด เวชกิจ 61 213 41 087-0142260 20 ก.ค. 2561
นายสมจิต จันพรมมา 76 42 0 0839298680 20 ก.ค. 2561
นางจันที จันพรมมา 69 42 0 0839298680 20 ก.ค. 2561
นายบุญธง นาดำ 73 288 41 089-9962007 20 ก.ค. 2561
นายสมร อำพันธ์รัตน์ 58 288 41 062-6275817 20 ก.ค. 2561
นางอาภากรณ์ ตั้งคุรุสรณ์ 73 645 35 097-2265361 20 ก.ค. 2561
นางเดือน จันทิพย์ 67 81 0 0813622932 20 ก.ค. 2561
นายหวล จันทิพย์ 70 81 0 0813622932 20 ก.ค. 2561
นางอัมพร ลืมขำ 70 181 0 0849326390 20 ก.ค. 2561
นางบรรจง กกสันเที๊ยะ 60 242 0 0869927045 20 ก.ค. 2561
นายชิ้น ปรางทอง 70 551 47 090-3230516 20 ก.ค. 2561
นางสมพงษ์ คำฉัตร 60 551 47 090-3230516 20 ก.ค. 2561
น.ส.จรัญ ลิช้ำ 51 156 0 0892115745 20 ก.ค. 2561
นายวิทูรย์ แซ่ฮั้น 61 156 0 0892115745 20 ก.ค. 2561
นายวิชิต ดวงมูลลี่ 66 16 รน 41 0814273709 20 ก.ค. 2561
นางละเมียด อยู่หุ่น 69 93 รน 41 0814273709 20 ก.ค. 2561
นางสมบูรณ์ แมตสอง 69 369 รังสิ 0816410840 20 ก.ค. 2561
นางบังลา พารารักษ์ 67 156 รังสิ 0806141876 20 ก.ค. 2561
น.ส.ทองเหมาะ จันทร์เงิน 63 101 รน 41 0929829562 20 ก.ค. 2561
พ.ต.ท.ดำรงค์ พารารักษ์ 66 156 รังสิ 0806141876 20 ก.ค. 2561
นางสำอางค์ กางรัมย์ 62 82 รังสิ 025330688 20 ก.ค. 2561
นายยงยุทธ ศรีนาคาง 69 157 รังสิ 0815858272 20 ก.ค. 2561
นางสุธาทิพย์ อำพันธ์รัตน์ 61 209 รน 41 0626275817 20 ก.ค. 2561
นายปรีชา สุดสาคร 78 131 รังสิ 0896638067 20 ก.ค. 2561
นายวนิดา มีทรัพย์ 63 24 รังสิ 08149803333 20 ก.ค. 2561
น.ส.มาลี กันหยุย 66 251 รังสิ 0873294509 20 ก.ค. 2561
นายยศ สุขเจริญ 70 77 รังสิ 0846644243 20 ก.ค. 2561
นายสมหมาย สุขเสวย 64 77 รังสิ 0846644246 20 ก.ค. 2561
น.ส.แป้งนำ้ แสงจันทร์ 67 598 รังสิ 029960756 20 ก.ค. 2561
นายนรินทร์ ไพรวัล 81 185 รังสิ 0879621576 20 ก.ค. 2561
นางสละ ไพรวัล 79 185 รังสิ 0879621576 20 ก.ค. 2561
นางนิภา ชมแสงรัตน์ 71 122 รังสิ 0870922188 20 ก.ค. 2561
นางพวงพวย ศรีกล้า 75 565 รน 47 0875889201 20 ก.ค. 2561
นางวรินทร ธนะกรธนาชัย 67 587 รน 47 0891358289 20 ก.ค. 2561
นายพสุธร ธนะกรธนาชัย 68 587 รน 47 0891358289 20 ก.ค. 2561
นายกรณัฐ แก้วสว่าง 60 573 รน 47 0627127169 20 ก.ค. 2561
นางสุนทรี อ่อนสุน 65 206 รน 51 0 20 ก.ค. 2561
นายประยูร จันทร์สุขปลั่ง 67 413 รน 51 0899246152 20 ก.ค. 2561
น.ส.ชาลี กิติวงษ์ 64 413 รน 51 0 20 ก.ค. 2561
นางสงวน บุษบา 72 131 รน 65 0996726542 20 ก.ค. 2561
นางละออง แซ่ตั้ง 62 40 รน 33 0890702412 20 ก.ค. 2561
นางทองอยู่ ทองอ่อน 69 109 รน 33 0851330496 20 ก.ค. 2561
นางหนูพิศ ทองอ่อน 70 109 รน 33 0851330496 20 ก.ค. 2561
นางทองรัตน์ แสนอินทร์ 66 73 รน 33 0851330496 20 ก.ค. 2561
นางจันทา ศรีศรไกร 64 239 รน 61 0851330496 20 ก.ค. 2561
น.ส.ฐิตารัตน์ นิโรจน์ศรีกุล 62 251 รน 59 0958634281 20 ก.ค. 2561
นางชุติมา สงบ 60 277 รน 51 0863558644 20 ก.ค. 2561
นายศิลปชัย สงบ 60 277 รน 51 0863558644 20 ก.ค. 2561
นายเฉลิม เดชฤทธิ์ 72 44 รังสิ 098-5587472 20 ก.ค. 2561
นาง บุศยวรรณ บัวเผื่อน 61 336 รังสิ 0962307057 20 ก.ค. 2561
นาง ลัดดา คงกิติมานนท์ 63 527 รังสิ 0909819570 20 ก.ค. 2561
นาย สำรวย ใบศักดิ์ 73 682 ร-น 5 0899225682 20 ก.ค. 2561
นาง สายสุนี เนียมแสง 61 549 ร-น 5 0875883390 20 ก.ค. 2561
นาง สังวาลย์ ใบศักดิ์ 72 682 ร-น 5 0879394138 20 ก.ค. 2561
นาง สุวรรณา เมฆาธานินทร์ 71 332 ร-น 5 090-3322110 20 ก.ค. 2561
นาง สายัญ ใจอุ่น 70 1525 ร-น 5 0805322697 20 ก.ค. 2561
นาง พงษ์ ศรีจันทร์ 62 331 รน 54 0843551148 20 ก.ค. 2561
นาง ประทิน สร้อยบรรดิษ 56 351 รน 54 0814239426 20 ก.ค. 2561
นาง ทิพย์สุดา โนกูชิ 66 129 รน 50 0831785514 20 ก.ค. 2561
นาง ประกอบ บุญเลิศ 69 228 รน 58 0 20 ก.ค. 2561
นาง จรินทร์ สุขภักดี 72 140 รน 58 0928870226 20 ก.ค. 2561
นาง สมศรี บุญเพ็ง 65 169 รน 58 0 20 ก.ค. 2561
นาง ศรีวารีย์ เจริญทรัพย์ 71 978 0 0818236401 20 ก.ค. 2561
นาง อรุณ หอมเกษร 84 1373 รน 54 0 20 ก.ค. 2561
นางสาวมาลินี ตระการพงศ์ 59 131 65 0627499898 20 ก.ค. 2561
นางสาว แสงจันทร์ แซ่หลิ่ม 70 297 รน 54 029742167 20 ก.ค. 2561
นาง อุไร ทาระคำ 72 85 รน 54 0843322182 20 ก.ค. 2561
นาง ทองพูน คุณาพันธ์ 70 25 รน 54 0890720851 20 ก.ค. 2561
นาง บังเอิญ เอี่ยมจรัส 82 277 รน 56 029740462 20 ก.ค. 2561
นาง เกษร โทสวัสดิ์ 75 305 รน 54 0817205144 20 ก.ค. 2561
นาง รำไพ โคตรบาล 73 423 รน 54 0897897252 20 ก.ค. 2561
นางสาว ทัศนีย์ ต้นวงศ์ 62 749 รน 54 0970414905 20 ก.ค. 2561
นาง สมานมิตร คำมิสา 73 7 รน 54 0813745522 20 ก.ค. 2561
นาย ไพบูลย์ ปัณฑวังกูร 77 550 รน 54 0650319830 20 ก.ค. 2561
นาง พรรณีพร ปัณฑวังกูร 73 550 รน 54 0650319830 20 ก.ค. 2561
นาง ศิรามล สิงห์ทอง 60 267 รน 56 0928811342 20 ก.ค. 2561
นาง ทองพูน คุณาพันธ์ 70 25 รน 54 0890720852 20 ก.ค. 2561
นาง รัตนา วงศ์สินอุดม 64 85 รน 54 0878018066 20 ก.ค. 2561
นาง บุญมี เอี่ยมชื่น 57 117 รน 56 0928811342 20 ก.ค. 2561
นาง ชุม ศิริทวี 79 163 รน 56 0813745522 20 ก.ค. 2561
นาง เลียบ ทองเกิดพะเนา 68 128 รน 56 0811040102 20 ก.ค. 2561
นาง สอิ้ง จันทร์ฤทธิ์ 80 120 รน 56 0853611605 20 ก.ค. 2561
นางสาว ศิริลักษณ์ ธารณนิติวงศ์ 62 1437 รน 54 0992989562 20 ก.ค. 2561
นาย เฉลิมชัย สุวรรณทัต 77 844 รน 64 0814268893 20 ก.ค. 2561
นาย ทวีป ศรีพุฒสมบูรณ์ 68 1751 รน 64 0892299930 20 ก.ค. 2561
นาย สุมนา แซ่ตั้ง 64 325 รน 64 094566581 20 ก.ค. 2561
นาง สมจิตร มีโชคชัย 70 643 รน 64 062208296 20 ก.ค. 2561
นาง นงนุช ตั้งจิตปรีดานนท์ 57 325 รน 64 0946566581 20 ก.ค. 2561
นาง ฉวีวรรณ ศรีสง่า 77 806 รน 64 0875576098 20 ก.ค. 2561
ร.ต. นิเวศ นักบุญ 73 273 รน 64 0860107323 20 ก.ค. 2561
นาง สาลี นักบุญ 72 276 รน 64 0860107323 20 ก.ค. 2561
นาง จำปี เอมรัฐ 77 1593 รน 64 0843993221 20 ก.ค. 2561
นาง พลอย แซ่เซียว 59 356 รน 64 0814252961 20 ก.ค. 2561
นาง นวล เสือโต 56 360 รน 64 0642980890 20 ก.ค. 2561
นาง ปรานอม เบ้าหัวดง 58 291 รน 64 0990627425 20 ก.ค. 2561
นาย สุพัฒน์ ตระกูลรังสิ 36 35 รน 64 0894830786 20 ก.ค. 2561
นาย วิรัช ขัตติยะ 65 1455 รน 64 0842796219 20 ก.ค. 2561
นางสาว ลำใย คำทา 63 1455 รน 64 0842796219 20 ก.ค. 2561
นาง สุพร ดาศรี 66 690 รน 64 0851585371 20 ก.ค. 2561
นาง จตุพร เปลี่ยนทอง 68 594 รน 64 0639789917 20 ก.ค. 2561
นาง กมลวรรณ เจียวัฒนะ 56 843 รน 64 0896687368 20 ก.ค. 2561
นาง สดใส พรหมดวง 67 791 รน 64 0800724814 20 ก.ค. 2561
นาง สำเภา นาคเกษม 71 744 รน 64 0813746524 20 ก.ค. 2561
นาง ดวงใจ ตันติกุล 54 666 รน 64 0890439080 20 ก.ค. 2561
นาย สม สุขสบาย 78 734 รน 64 0866693478 20 ก.ค. 2561
นาง กมลธร สุขสบาย 734 734 รน 64 0866693478 20 ก.ค. 2561
นางสาว เรณู ผดุงลาบยศ 67 345 รน 64 0988604619 20 ก.ค. 2561
นาง นวพร สุขแสนเกษม 66 733 รน 64 0851228234 20 ก.ค. 2561
นาย สว่าง สุวรรณจันสิงห์ 77 618 รน 64 0890238050 20 ก.ค. 2561
นาง สมใจ สุวรรณจันสิงห์ 72 618 รน 64 0890238050 20 ก.ค. 2561
นาง รัตนา ใหญ่วงค์ 69 1023 รน 64 0806363577 20 ก.ค. 2561
นาง รัตนา ลิขิตสุภิณ 50 522 รน 64 0863030575 20 ก.ค. 2561
นาง อภิคณา เก่งกสิกิจ 61 1523 รน 64 0815924424 20 ก.ค. 2561
นาง เลี่ยม มะลิพุ่ม 73 1665 รน 64 0890788758 20 ก.ค. 2561
นายวรงค์พร ทองในธรรม 64 96 รน 48 0898927991 20 ก.ค. 2561
นายสุภาค ทองในธรรม 66 96 รน 48 0922592925 20 ก.ค. 2561
นายวิรัสย์ หิรัญเพ็ญธร 40 236 รน 64 0957129259 20 ก.ค. 2561
น.ส.เกษชุตาภรณ์ รัตนบุรี 50 852 รน 64 094962475 20 ก.ค. 2561
น.ส.เฉลา ทรัพย์ประสาร 73 1585 รน 64 0899967800 20 ก.ค. 2561
นายเชี่ยว พุกยม 80 763 รน 64 0879718106 20 ก.ค. 2561
นางวิไลศิริ พงษ์พิทักษ์ 65 1775 รน 64 083438438273 20 ก.ค. 2561
นางพัชยากร เรืองนะ 63 163 รน 64 0894851483 20 ก.ค. 2561
นางสมปอง หน่อสีดา 77 173 รน 64 0988953456 20 ก.ค. 2561
นางนิภา กองเกียรติวานิช 63 184 รน 64 0814127347 20 ก.ค. 2561
นางบุญศรี เพ็ญเกษม 75 577 รน 64 0860362036 20 ก.ค. 2561
นางสุเรือง มุสิกวงค์ 63 770 รน 64 0957952568 20 ก.ค. 2561
นางอังสุมาลี จันทร์เจริญ 51 767 รน 64 0647492162 20 ก.ค. 2561
น.ส.ธนพร ชื่นพ่วงธรรม 58 587 รน 64 0814825359 20 ก.ค. 2561
นาง ปุย สุดเดช 80 54 รน 56 0897804133 20 ก.ค. 2561
นาง วรรณกิจ แซ่ตั้ง 71 125 รน 56 0814996820 20 ก.ค. 2561
นาง ประสาน ผลาภิรมย์ 61 119 รน 56 029741627 20 ก.ค. 2561
นาง อุทัย ม่วงโมรี 58 132 รน 56 0814559548 20 ก.ค. 2561
นาย นพดล ม่วงโมรี 63 132 รน 56 0814559548 20 ก.ค. 2561
นาง ฉัฎฐทิพ แสนปา 63 147 รน 56 0884921246 20 ก.ค. 2561
นาง จารุณี เอกเผ่าพันธ์ 61 234 รน 56 0627709608 20 ก.ค. 2561
นาง มารี สีสังข์ 63 303 รน 56 0890451215 20 ก.ค. 2561
นาง เขา ใจสมัคร 63 237 รน 56 0849028425 20 ก.ค. 2561
นาง กาญจนา ปณิธานรักษชัย 66 279 รน 56 0849028425 20 ก.ค. 2561
นาย ศักดิ์ ปั้นทอง 64 263 รน 56 0929260851 20 ก.ค. 2561
วันที่ 21 กรกฎาคม จำนวน144ราย
ชื่อนามสกุลอายุบ้านเลขที่ซอยโทรศัพท์วันที่รับการตรวจ
อัจฉรา สุวรรณกษาปณ์ 57 117 1 0927783592 21 ก.ค. 2561
สังเวียน เปลื้องเจริญผล 48 88 45 0809950831 21 ก.ค. 2561
นกแก้ว คงคา 49 88 45 0860682904 21 ก.ค. 2561
ดวงใจ จันทร์สว่าง 39 1489 0 0957531728 21 ก.ค. 2561
ลักษณ์สีดา นิลสุวรรณ 48 88 45 0814085491 21 ก.ค. 2561
ณัฎฐพัชร์ นิลสุวรรณ 50 88 0 0814085941 21 ก.ค. 2561
นพมาส คชรินทร์ 43 1068 27 0860465046 21 ก.ค. 2561
นายสุดธิ์รักษ์ ทิ่งสกุล 38 7 0 0831629997 21 ก.ค. 2561
ศรีไพร ประเสริฐศรี 50 478 0 0868841458 21 ก.ค. 2561
สุพัฒนา ทิพวงค์ ทิพวงค์ 37 129 0 0955976018 21 ก.ค. 2561
นันท์นภัส วงษ์ภักดี 35 307 13 0851984205 21 ก.ค. 2561
กันต์กวี เกตุแก้ว 37 233 0 0617308989 21 ก.ค. 2561
เจริญรัตน์ มากมี 35 66 17 0806041968 21 ก.ค. 2561
ภัทรวรรณ สาลี 56 12 47 0617365225 21 ก.ค. 2561
นายวิทวัส สุวรรณหงษ์ 57 430 0 0898831431 21 ก.ค. 2561
นางกชพร สุวรรณหงษ์ 50 430 0 0944519323 21 ก.ค. 2561
นางพัชรี แตงอ่อน 50 561 0 0853357640 21 ก.ค. 2561
สมปอง อยู่ใย 44 88 0 0898893794 21 ก.ค. 2561
ลำเนาว์ แซ่ล้อ 59 88 0 0917352391 21 ก.ค. 2561
นายธนากร แก้วการไถ 59 88 0 0895388929 21 ก.ค. 2561
นายรอ กลพฤกษ์ 59 88 0 0943202794 21 ก.ค. 2561
น.ส.ณิดาพันธ์ สุพศินเดชพงศ์ 43 88 0 0914693629 21 ก.ค. 2561
แหลมสิงห์ สุขเทพ 53 593 0 0852645951 21 ก.ค. 2561
นางทิพารัตน์ รักรวย 50 463 0 0898815835 21 ก.ค. 2561
น.ส.สมพร ปลื้มสูตร 55 633 0 0878019931 21 ก.ค. 2561
นายสมชาย สวนนันท์ 48 547 0 0899829344 21 ก.ค. 2561
นางเพ็ญพิมล สุวรรณมีมงคง 49 528 0 0000000 21 ก.ค. 2561
น.ส.ณัฐธิดา หินปรีชา 43 505 0 0815614988 21 ก.ค. 2561
นางวราภร เครือทิพย์ 48 67 0 0615029537 21 ก.ค. 2561
น.ส.วรินทรัพย์ เปี่ยมศิลธรรม 51 539 0 0969696546 21 ก.ค. 2561
นิภาพร อินทร์เรือง 49 565 0 0817015987 21 ก.ค. 2561
บุญธรรม จุมปาลี 50 306 0 0818342707 21 ก.ค. 2561
อุดมศรี ไพฑูรย์ 52 308 0 0814966945 21 ก.ค. 2561
พาฝัน ปืนโก 54 45 0 0812582742 21 ก.ค. 2561
อายัน ปืนโก 56 45 0 0904127021 21 ก.ค. 2561
กรรณิการ์ สุขเสมอ 54 116 0 0817611907 21 ก.ค. 2561
นาง อรวรรณ คหินทพงษ์ 54 119 0 082-5825406 21 ก.ค. 2561
นาง อุไรรัตน์ ภิญโญสโมสร 54 25 0 096-7710793 21 ก.ค. 2561
นาง อำนวยพร เผาตระกูล 54 749 0 089-2324308 21 ก.ค. 2561
น.ส.จิราภรณ์ โฉมวัน 56 56 0 087-5585453 21 ก.ค. 2561
นาง ทิพาพร วัชรพลสกุล 43 657 0 089-4969778 21 ก.ค. 2561
นาง บุญมีี บุญยาศวิน 53 37 0 0989092869 21 ก.ค. 2561
นาง โสภี ประมัย 51 376 0 0000000 21 ก.ค. 2561
นาง จำลอง ปลั่งกลาง 54 43 0 000000 21 ก.ค. 2561
นาง ฉวี หว่างอาจ 57 102 0 089-6960471 21 ก.ค. 2561
นาง ประทุม บุญโพชา 57 97 0 081-7500232 21 ก.ค. 2561
นาง อัจฉรา สุวรรณกษาปณ์ 57 11 0 092-7783592 21 ก.ค. 2561
นาง รัตนา เนตรทับทิม 57 473 0 096-1091398 21 ก.ค. 2561
นาย สมบัติ ลาพงษ์ 58 473 0 096-1091398 21 ก.ค. 2561
นาง แน่งน้อย คาถะพันธ์ 59 130 0 089-1389579 21 ก.ค. 2561
นาง จำลอง ปลั่งกลาง 58 43 0 087-7825460 21 ก.ค. 2561
นาง ประทุม บุญโพธา 58 97 0 081-7500232 21 ก.ค. 2561
นาง ฉัตรชนก แซ่จิว 59 131 0 092-2461592 21 ก.ค. 2561
น.ส.ธันยมัย ธาดากุล 57 13 0 091-5572989 21 ก.ค. 2561
นาง อุไร แก้วประดิษฐ์ 52 131 0 0815508284 21 ก.ค. 2561
น.ส. จินดา แซ่ตั้ง 57 0 0 092-6526046 21 ก.ค. 2561
นางพัฒนพิมุกข์ ต่อกัน 47 15 0 0824850964 21 ก.ค. 2561
น.ส.หมี สตาเจริญ 56 183 41 093-8364644 21 ก.ค. 2561
น.ส.รัชนี ศรีสุวรรณ์ 44 51 25 084-7035531 21 ก.ค. 2561
นางสุกัญญา สุวรรณเจริญ 46 148 41 085-0223990 21 ก.ค. 2561
นายมณฑล สุวรรณเจริญ 44 141 41 081-5885838 21 ก.ค. 2561
นางมีนา ทองสืบสาย 49 33 0 0618304319 21 ก.ค. 2561
น.ส.หมี สตาเจริญ 55 183 41 093-8364644 21 ก.ค. 2561
นางดรัลรัตน์ สุคำภา 49 150 0 0657560358 21 ก.ค. 2561
น.ส.ปุญญาภา วิเสสสาระกูล 40 18 0 0617739893 21 ก.ค. 2561
น.ส.ศิริวรรณ แก้วคำลา 40 148 0 0944852578 21 ก.ค. 2561
นางเรือนทิพย์ สิโนทก 49 28 0 0846598874 21 ก.ค. 2561
นางเจริญ สดสำอางค์ 47 180 0 0892270459 21 ก.ค. 2561
น.ส.วิชิตา อ่อนอิ่ม 39 88 0 0851449919 21 ก.ค. 2561
นางธนวรรณ ปั้นสนิท 42 25 0 0834912124 21 ก.ค. 2561
นางเพชรธมูล ยิ้มละม้าย 42 539 0 0942535618 21 ก.ค. 2561
นางปุณณดา บุญมี 47 501 0 0866031118 21 ก.ค. 2561
น.ส.วงเดือน จันทร์โฉม 55 585 0 0615710930 21 ก.ค. 2561
น.ส.สุกัญญา แสงแดง 40 217 41 093-5216183 21 ก.ค. 2561
นายโกมิล จันทร์เงิน 38 242 41 085-1198186 21 ก.ค. 2561
น.ส.กันฐิตา โภคยะสุพัฒ 25 242 41 085-1263558 21 ก.ค. 2561
น.ส.อรทัย หวังพราย 59 269 41 087-7406945 21 ก.ค. 2561
นางหัสยา กอเพ็ชร 54 23 41 089-2075063 21 ก.ค. 2561
นางนันทกรณ์ เจียมสันต์ 59 269 41 087-7406945 21 ก.ค. 2561
นางมาลัย เสนาสี 58 3 41 089-1651863 21 ก.ค. 2561
นางจิตรา ลิ้มทองกุล 45 149 41 086-7879804 21 ก.ค. 2561
นายสกล ลิ้มทองกุล 53 149 41 081-4432942 21 ก.ค. 2561
นางอรุณี แดงมา 56 211 0 0806032484 21 ก.ค. 2561
น.ส.พิมพิษา ตั้งคุรุสรณ์ 53 28 24 086-3516324 21 ก.ค. 2561
นางธนภรณ์ ตั้งคุรุสรณ์ 54 1 64 02-9961361 21 ก.ค. 2561
นายธนกิฤต ตั้งคุรุสรณ์ 54 1 64 02-9961361 21 ก.ค. 2561
นางพรไพ เนตรทอง 44 447 47 091-8892693 21 ก.ค. 2561
นางชมชนก ตั้งคุรุสรณ์ 49 645 35 099-5499235 21 ก.ค. 2561
นายอภิชา ตั้งคุรุสรณ์ 48 645 35 099-5499235 21 ก.ค. 2561
น.ส.ส่งจิตร์ น้อยจินดา 59 201 0 0892115745 21 ก.ค. 2561
นางสมคิด เทดี 47 26 0 0858053020 21 ก.ค. 2561
นางอุไรรัตน์ ภิญโภสโมสร 54 25 รังสิ 0967710793 21 ก.ค. 2561
นางสาวลักษณ์ ปาละนา 54 27 รังสิ 0819826952 21 ก.ค. 2561
นายธีรวัฒน์ ทองวิจิตร 59 217 รน 41 0851432769 21 ก.ค. 2561
น.ส.อุมาพร เพราะบุญ 54 172 รังสิ 0910723328 21 ก.ค. 2561
นางมารยาท พรหมอินทร์ 52 1179 รน 64 0878026322 21 ก.ค. 2561
นางกชพรรณ ขันคำ 56 681 รน 64 0922689595 21 ก.ค. 2561
นายชิษณุชา ชาภูวงค์ 55 643 รน 64 0899685986 21 ก.ค. 2561
น.ส.นภาพร ภากูล 47 392 รน 51 0859122449 21 ก.ค. 2561
น.ส.กัญจนพร ปิยแตง 50 500 รน 51 0839122449 21 ก.ค. 2561
นางภิญญาดา แสนสม 51 361 รน 51 0839122449 21 ก.ค. 2561
นางพัชรี แตงอ่อน 50 561 รน 51 0839122449 21 ก.ค. 2561
นายวิทวัส สุวรรณหงส์ 57 430 รน 51 0839122449 21 ก.ค. 2561
น.ส.แสงคำ วงค์สปิง 59 97 รน 33 0860309815 21 ก.ค. 2561
น.ส.วงเดือน วงค์สปิง 52 95 รน 33 0863039815 21 ก.ค. 2561
นางจันทร์ตรี คำสินลา 59 95 รน 33 0825462342 21 ก.ค. 2561
นางคณึงนิตย์ วัฒนพิศิษฐ์ 51 269 รน 51 0851513046 21 ก.ค. 2561
นาย สายัณห์ ศรีคำแหง 41 1057 รน 54 0811539633 21 ก.ค. 2561
นาง สมพร เกษมสุข 52 197 รน 56 0894507166 21 ก.ค. 2561
นาง สุวรรณา ฮาว 45 1057 รน 54 0811539633 21 ก.ค. 2561
ฉลวย นาคนิกร 63 68 13 0816224418 21 ก.ค. 2561
สงกรานต์ วงษ์ภักดี 53 307 13 0815637827 21 ก.ค. 2561
นายดำรงศักดิ์ แต้เจริญ 41 34 รน 59 0815392781 21 ก.ค. 2561
มาลัย เพชรพราว 58 88 รังสิ 0896792655 21 ก.ค. 2561
มาลัย เพชรพราว 58 88 รังสิ 0896792655 21 ก.ค. 2561
นาง กนกวรรณ เทียมทัน 58 175 รน 64 0833014165 21 ก.ค. 2561
นาง อัญชนา กลิ่นแจ้ง 43 642 รน 64 0954754435 21 ก.ค. 2561
นาง อาทิตยา เอื้อประเสรฺฐ 56 785 รน 64 0952520341 21 ก.ค. 2561
นาง เมทินี คุณวงค์ 50 1613 รน 64 0932361955 21 ก.ค. 2561
ลำพัน พงษ์ผล 40 1214 56 0894433806 21 ก.ค. 2561
นายวัชระ จิ๋วกร่าง 35 34 ซ.รัง 0875374381 21 ก.ค. 2561
นาง เรณู รัตนโกมุท 50 1665 รน 64 0855529337 21 ก.ค. 2561
นางสาว ภวรัญชน์ คุ้ยพุ่ม 49 298 รน 64 0891039009 21 ก.ค. 2561
สิริการย์ ทองเดช 37 131 รังสิ 0989920219 21 ก.ค. 2561
กฤตพล ทยากรวงษ์ 48 219 วรุณพ 0956566978 21 ก.ค. 2561
นางอธิชนา นะเรศรัมย์ 57 255 20 0991636950 21 ก.ค. 2561
สมร เห็นประเสริฐ 58 146 รังสิ 0863094022 21 ก.ค. 2561
สมร เห็นประเสริฐ 58 146 รังสิ 0863094022 21 ก.ค. 2561
ทิพย์วัลย์ บัวผัน บัวผัน 36 1 15/3 0879991449 21 ก.ค. 2561
ธัญชนก บัวผัน 62 1 15/3 0817116585 21 ก.ค. 2561
นางดวงใจ ภู่ดัด 40 99 รน 59 0819382781 21 ก.ค. 2561
น.ส.ดวงเดือน ภู่ดัด 45 99 รน 59 0829382781 21 ก.ค. 2561
พนัชกร หลิมบุญงาม 42 75 รังสิ 0895093795 21 ก.ค. 2561
นาย พินิจ แก้วมา 54 133 รน 56 0984950658 21 ก.ค. 2561
นาง สุทิรา กลัดเนียม 54 274 รน 56 0899620572 21 ก.ค. 2561
นาง มณี มุละศิวะ 58 203 รน 56 0623963661 21 ก.ค. 2561
นาย ถาวร บุญประสม 45 277 รน 56 029740462 21 ก.ค. 2561
นาง วันดี จิตรไกรสร 40 233 รน 56 0896684622 21 ก.ค. 2561
นางสาว อมรรัตน์ สถิรศิลปิน 40 219 รน 56 0900164919 21 ก.ค. 2561
กัฃยา กาลพันธ์นิตย์ 40 526 รังสิ 0909563594 21 ก.ค. 2561
อุดมพร โค้วเฮงฮั้ว 38 526 รังสิ 0909966667 21 ก.ค. 2561
นางตีม๊ะ รุณกาศ 63 66 รังสิ 0876929959 21 ก.ค. 2561
นายศราวุธ รุณกาศ 44 66 รังสิ 0876929959 21 ก.ค. 2561
นายศราวุธ รุณกาศ 44 66 รังสิ 0876929959 21 ก.ค. 2561