Generic placeholder image

ขั้นตอนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

1. ตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้ง

2. ยื่นหลักฐานแสดงตน บัตรประชาชนหรือบัตรราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. รับบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ ลงรายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง

4. เข้าคูหา ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทำเครื่องหมาย

5. พับและหย่อยบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

กลับ


Generic placeholder image

ขั้นตอนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

1. ตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้ง

2. ยื่นหลักฐานแสดงตน บัตรประชาชนหรือบัตรราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. รับบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ ลงรายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง

4. เข้าคูหา ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทำเครื่องหมาย

5. พับและหย่อยบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง