Responsive image

ระเบียบการรับสมัครสมาชิก ศูนย์การเรียนรู้และนันทการเทศบาลนครรังสิต
และอัตราค่าธรรมเนียมห้องฟิตเนส และสระว่ายน้ำ


         1. ผู้ใช้บริการ แบ่งเป็น 2 ประเภท

            1.1 สมาชิกรายปี (ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนตำบลประชาธิปัตย์ หรือเป็นพนักงานสังกัดเทศบาลนครรังสิต)
            1.2 บุคคลทั่วไป

         2. อัตราค่าสมัครสมาชิกรายปี ปีละ 300 บาท

         3. ค่าทำบัตรสมาชิกใบละ 50 บาท

         4. อัตราค่าเข้าใช้บริการ ดังนี้

            4.1 ห้องฟิตเนส
               4.1.1 สมาชิกรายปีไม่เสียค่าเข้าใช้บริการรายครั้ง (จนกว่าบัตรจะหมดอายุ และไม่ต่อบัตร)
               4.1.2 บุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่ 15 – 20 ปี ครั้งละ 30 บาท

               4.1.3 บุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ครั้งละ 50 บาท

            4.2 สระว่ายน้ำ
               4.2.1 สมาชิกรายปีที่มีอายุตั้งแต่ 3 – 15 ปี ครั้งละ 20 บาท
               4.2.2 สมาชิกรายปีที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ครั้งละ 30 บาท
               4 . 2 . 3 บุคคลทั่วไป ครั้งละ 50 บาท

         5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสามชิกรายปี

            5.1 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (เด็กอายุไม่ถึง 7 ปี ให้ใช้สำเนาสูจิบัตรแทน)
            5.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
            5.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

**หมายเหตุ** กรณีเด็กและเยาวชน ผู้ปกครองต้องลงชื่ออนุญาตในใบสมัครด้วย *


สามารถสมัครได้ที่ : ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ เทศบาลนครรังสิต
หรือติดสอบถามรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานเทศบาลนครรังสิต บริเวณจุดบริการประชาชน (ชั้น1)
หรือ กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 10) โทร. 02-567-6222 โทร. 02-567-6000 ต่อ 1013