ศูนย์การเรียนรู้และนันทการเทศบาลนครรังสิต
Responsive image
วันที่ยื่นใบสมัคร
05 มิถุนายน 2563

ใบสมัคร

ศูนย์การเรียนรู้และนันทการเทศบาลนครรังสิตอัพโหลด ภาพถ่ายผู้สมัคร

คลิกเพื่ออัพโหลดไฟล์ ภาพถ่าย

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อเล่น
เลขที่ประจำตัวประชาชน
เกิดวันที่ ว/ด/ป
อายุ
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่
ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อบิดา(ชื่อ-นามสกุล)
ชื่อมารดา(ชื่อ-นามสกุล)
ชื่อผู้ปกครอง(ชื่อ-นามสกุล)
ประกอบอาชีพ
เบอร์โทรศัพท์
กำลังศึกษาอยู่ชั้น
ชื่อสถานศึกษา
ไม่ได้ศึกษา(โปรดระบุ)

            มีความประสงค์ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้และนันทการเทศบาลนครรังสิต

            ข้าพเจ้าได้รับทราบวัตถุประสงค์และระเบียบศูนย์การเรียนรู้ฯ ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของศูนย์การเรียนรู้และนันทการเทศบาลนครรังสิต ทั้งจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ทุกประการ


(ลงชื่อ) ผู้สมัคร

  (..........................................................)

คำรับรองของผู้สมัคร

(ในกรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปกครอง)
เป็นผู้ปกครองของ(ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร)
ยินดีให้ ชื่อ-นามสกุล(ผู้สมัคร)
(ลงชื่อ) ผู้ปกครอง

(..........................................................)

อัพโหลด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

คลิกเพื่ออัพโหลดไฟล์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


อัพโหลด สำเนาทะเบียนบ้าน

คลิกเพื่ออัพโหลดไฟล์ สำเนาทะเบียนบ้านส่งใบสมัครได้ที่

ศูนย์การเรียนรู้และนันทการเทศบาลนครรังสิต สำนักงานเทศบาลนครรังสิต(หลังเก่า)