การทำบัตรประชาชน

รายละเอียด

อยากทราบว่าการทำบัตรประชาชนใหม่กรณีบัตรหายจะต้องใช้ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านฉบับจริง ใช่ หรือ ไม่ คะ
และถ้าไม่มีทะเบียนบ้านฉบับจริงมีแต่ถ่ายเอกสารจะใช้ทำบัตรประชาชนได้หรือป่าวคะ

Post by : ศิริรัตน์ [2015-03-15 07:32:29] เบอร์โทรศัพท์ : 0957452957 mail not show 171.99.0.89

Comment : 1

กรณีบัตรหายจะต้องนำเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(1) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
(2) เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ ใบสุทธิ
หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
(3) หากไม่มีเอกสารตามข้อ (2) ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
*****เสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด*****

หมายเหตุ ทะเบียนบ้านถ่ายเอกสารใช้ประกอบได้ครับ หรือสอบถามเพิ่มเติม 02-5676014Post by : ฝ่ายทะเบียนและบัตร [2015-03-16 08:43:01] เบอร์โทรศัพท์ : 02-5676014 171.97.131.228

กระทู้ถามตอบงานทะเบียนราษฎร
:: Powered by :: งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต