ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ระบบการจองห้องประชุม
:: ระบบลงรับการจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล ::
  สิงหาคม - 2563  

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
 1
  โครงการ อบรมเชิงปฏิบ..
  บันทึกเทปถวายพระพรพร..
 2
  บันทึกเทปถวายพระพรพร..
 3
  ประชุม..
  บันทึกเทปถวายพระพรพร..
  นิเทศพนักงานจ้างใหม่..
  เตรียมความพร้อมจัดปร..
  การตรวจสอบภาษีป้ายสต..
  ฝึกปฏิบัต กาทำกระเป๋..
  คณะกรรมการประสานงานศ..
 4
  บันทึกเทปถวายพระพรพร..
  โครงการพัฒนาศักยภาพ ..
  ประชุม..
  การตรวจสอบภาษีป้ายสต..
  เตรียมความพร้อมการจั..
  ฝึกปฏิบัต กาทำกระเป๋..
  ประชุมหัวหน้าหมวด Gr..
  ประชุมระบบ สปสช..
 5
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิ..
  บันทึกเทปถวายพระพรพร..
  ประชุมผู้บริหาร..
  โรงเรียนผู้สูงอายุรุ..
  ประชุมทำความเข้าใจกา..
  ถอดบทเรียน การยกระดั..
 6
  คณะอนุกรรมการกองทุน ..
  คณะกรรมการช่วยเหลือป..
  บันทึกเทปถวายพระพรพร..
  ประชุมกองทุนหลักประก..
  ประชุมพิจารณาทุนการศ..
  ประชุมตัดต้นไม้แนวเข..
 7
  ประชุมกองการศึกษาประ..
  บันทึกเทปถวายพระพรพร..
  โครงการรวมพลังคนรังส..
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิ..
  หารือแนวทางสติ๊กเกอร..
 8
 9 10
  โครงการอบรมคอมพิวเตอ..
  โครงการอบรมคอมพิวเตอ..
  ประชุมชี้แจงทุนการศึ..
  ขอเชิญคณะทำงานขับเคล..
 11
  ประชุมคณะทำงานขับเคล..
  การประชุมคณะทำงานขับ..
  โครงการอบรมคอมพิวเตอ..
  โครงการอบรมคอมพิวเตอ..
  ประชุมติดตามงามกองสว..
  เชิญคณะทำงานขับเคลื่..
  ประชุมปัญหาการจราจรถ..
 12 13
  ประชุมกองสป...
  กิจกรรมการออกหน่วยเท..
  ประชุมฝ่ายปฎิบัติการ..
  ขอเชิญประชุมติดตามงา..
  ประชุมซักซ้อมการทดลอ..
 14
  ประชุมสภาเทศบาล..
  ประชุมเสนอแผนป้องกัน..
  เมเจอร์รังสิต ขอเข้า..
  ซักซ้อมการนำเสนอผลงา..
15
  รับคณะศึกษาจาก เทศบา..
 16 17
  จัดประโยชน์การโอนสิท..
  ประชุมหัวหน้าส่วนราช..
  ประเมิณตำบลปลอดภัย (..
  ประเมิณตำบลปลอดภัย (..
  ประ่ชุมคณะกรรมการกำห..
 18
  ประชุมคณะกรรมการกำหน..
  คณะกรรมการกำหนดขอบเข..
 19
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  ประชุมติดตามงามกองสว..
  โรงเรียนผู้สูงอายุรุ..
  คณะกรรมการช่วยเหลือป..
  การดำเนินการส่งเด็กเ..
  การประชุมชี้แจงการทด..
 20
  ประชุมผู้ดำเนินโครงก..
  ประชุมคณะกรรมการ TOR..
  เชิญประชุมติดตามงานก..
  โครงการอบรมและพัฒนาบ..
  รับคณะศึกษาจาก สถาบั..
  ประชุมตัวแทนวินรถจัก..
 21
  ประชุมผู้บริหารเทศบา..
  ประชุมผู้บริหารเทศบา..
  ประชุมคณะกรรมการคัดเ..
  ประชุมแผนอัตรา..
 22
  อบรมกฎหมายทั่วไปสำหร..
  อบรมกฎหมายทั่วไปสำหร..
 23 24
  โครงการสร้างกระบวนกา..
  โครงการสร้างกระบวนกา..
 25
  ประชุมผู้บริหารเทศบา..
  ประชุมคณะกรรมการขับเ..
  ประชุมผู้บริหารเทศบา..
  เตรียมความพร้อมรองรั..
 26
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  โรงเรียนผู้สูงอายุรุ..
  ประชุมติดตามงานสำนัก..
  ประชุมคณะกรรมการกองท..
  ประชุมอาสา FR ..
 27
  โครงการอบรมเทคนิคการ..
  โครงการอบรมเทคนิคการ..
 28
  ประชุมถอดบทเรียน Cov..
 29
 30 31
  โครงการยุติความรุนแร..
  โครงการยุติความรุนแร..