Responsive image

ศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต
เปิดรับสมัครเยาวชนและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามโครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน

โดยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดังนี้ รุ่น(เยาวชน)ที่มีอายุ 10-18 ปี เข้าร่วมโครงการ

    - ประเภท กีตาร์ (พื้นฐาน) เรียนวันเสาร์ ระหว่าง วันที่ 7 ก.ค. 61 - 9 ก.พ. 62            รับจำนวน 20 คน ขาดผู้สมัคร 12 คน
    - ประเภท นาฏศิลป์ รำไทย (พื้นฐาน) เรียนวันเสาร์ ระหว่าง วันที่ 7 ก.ค. 61 - 9 ก.พ. 62            รับจำนวน 20 คน ขาดผู้สมัคร 9 คน
    - ประเภท คีย์บอร์ด(พื้นฐาน) เรียนวันอาทิตย์ ระหว่าง วันที่ 7 ก.ค. 61- 9 ก.พ. 62            รับจำนวน 10 คน ขาดผู้สมัคร 8 คน
    - ประเภท ไวโอลิน(พื้นฐาน) เรียนวันเสาร์ ระหว่าง วันที่ 7 ก.ค. 61 - 9 ก.พ. 62            รับจำนวน 10 คน ขาดผู้สมัคร 2 คน
    - ประเภท เพลงไทยสากล เรียนวันอาทิตย์ ระหว่าง วันที่ 8 ก.ค. 61- 10 ก.พ. 62            รับจำนวน 20 คน ขาดผู้สมัคร 14 คน
    - ประเภท ขิม(พื้นฐาน) เรียนวันอาทิตย์ ระหว่าง วันที่ 8 ก.ค. 61- 10 ก.พ.62           รับจำนวน 10 คน ขาดผู้สมัคร 9 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1. มีอายุระหว่าง 10 - 18 ปี
    2. มีชื่อตามทะเบียนอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต

หลักฐานในการสมัคร

    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด


รุ่นประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เปิดการเรียนการสอนดังนี้

    - ประเภท ภาษาจีน เรียนวันเสาร์ ระหว่าง วันที่ 2 มิ.ย. 61 - 3 พ.ย. 62            รับจำนวน 30 คน ขาดผู้สมัคร 15 คน
    - ประเภท เพลงลูกทุ่ง เรียนวันอาทิตย์ ระหว่าง วันที่ 15 ก.ค. - 23 ธ.ค. 61            รับจำนวน 30 คน ขาดผู้สมัคร 14 คน
    - ประเภท รำไทย เรียนวันอาทิตย์ ระหว่าง วันที่ 15 ก.ค. - 23 ธ.ค. 61            รับจำนวน 20 คน ขาดผู้สมัคร 14 คน
    - ประเภท ไวโอลิน เรียนวันอาทิตย์ ระหว่าง วันที่ 15 ก.ค. - 23 ธ.ค. 61            รับจำนวน 10 คน ขาดผู้สมัคร 10 คน
    - ประเภท ขิม เรียนวันจันทร์ ระหว่าง วันที่ 16 ก.ค. - 23 ธ.ค. 61            รับจำนวน 10 คน ขาดผู้สมัคร 10 คน
    - ประเภท ลูกกรุง เรียน จ,พ,ศ ระหว่าง วันที่ 20 ก.ค. - 31 ส.ค. 61            รับจำนวน 40 คน ขาดผู้สมัคร 26 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1. มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
    2. มีชื่อตามทะเบียนอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต

หลักฐานในการสมัคร

    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

**หมายเหตุ** กรณีมีผู้สมัครเรียนไม่ครบตามจำนวนของแต่ละหลักสูตรจะไม่เปิดการเรียนการสอนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด


ส่งใบสมัครหรือติดสอบถามรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานเทศบาลนครรังสิต บริเวณจุดบริการประชาชน (ชั้น1)หรือ กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 10) โทร. 02-567-6222 หรือ ที่ศูนย์การเรียนรู้และนาฏศิลป์ ชั้น 9 ลานจอดรถ โทร. 02-567-6000 ต่อ 1202