Responsive image

ศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต
เปิดรับสมัครเยาวชนและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามโครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน


   โดยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดังนี้

   รุ่น(เยาวชน)ที่มีอายุ 10-18

    - ประเภท กีตาร์ (พื้นฐาน) หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ ระหว่าง วันที่ 23 ก.พ. 62 - 7 ก.ย. 62 เวลา 13.00 – 16.00 น.
      รับจำนวน 20 คน ขาดผู้สมัคร 17 คน

    - ประเภท นาฏศิลป์ รำไทย (พื้นฐาน) หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนวันอาทิตย์ ระหว่าง วันที่ 24 ก.พ. 62 - 8 ก.ย. 62 เวลา 13.00 – 16.00 น.
      รับจำนวน 20 คน ขาดผู้สมัคร 20 คน

    - ประเภท คีย์บอร์ด(พื้นฐาน) หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนวันอาทิตย์ ระหว่าง วันที่ 24 ก.พ. 62 - 8 ก.ย. 62 เวลา 13.00 – 16.00 น.
      รับจำนวน 10 คน ขาดผู้สมัคร 10 คน

    - ประเภท ไวโอลิน(พื้นฐาน) หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ ระหว่าง วันที่ 23 ก.พ. 62 - 7 ก.ย. 62 เวลา 09.00 – 12.00 น.
      รับจำนวน 10 คน ขาดผู้สมัคร 9 คน

    - ประเภท ร้องเพลงไทยสากล หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ ระหว่าง วันที่ 23 ก.พ. 62- 7 ก.ย. 62 เวลา 09.00 – 12.00 น.
      รับจำนวน 20 คน ขาดผู้สมัคร 10 คน

    - ประเภท ขิม(พื้นฐาน) หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนวันอาทิตย์ ระหว่าง วันที่ 24 ก.พ. 62- 8 ก.ย.62 เวลา 09.00 – 12.00 น.
      รับจำนวน 10 คน ขาดผู้สมัคร 10 คน

   คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1. มีอายุระหว่าง 10 - 18 ปี
    2. มีชื่อตามทะเบียนอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต

   หลักฐานในการสมัคร

    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด


   รุ่นประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

    - ประเภท เพลงลูกทุ่ง หลักสูตร 50 ชั่วโมง เรียนทุกวันอาทิตย์ ระหว่าง วันที่ 6 ม.ค.- 62 - 25 พ.ค.62 เวลา 09.00-12.00 น.
      รับจำนวน 20 คน ขาดผู้สมัคร 20 คน

    - ประเภท รำไทย หลักสูตร 50 ชั่วโมง เรียนทุกวันอาทิตย์ ระหว่าง วันที่ 6 ม.ค. 62 - 25 พ.ค.62 เวลา 09.00–12.00 น.
      รับจำนวน 20 คน ขาดผู้สมัคร 19 คน

    - ประเภท ไวโอลิน หลักสูตร 50 ชั่วโมง เรียนทุกวันอาทิตย์ ระหว่าง วันที่ 6 ม.ค. 62 – 25 พ.ค. 62 เวลา 09.00–12.00 น.
      รับจำนวน 10 คน ขาดผู้สมัคร 9 คน

    - ประเภท ขิม หลักสูตร 50 ชั่วโมง เรียนทุกวันจันทร์ ระหว่าง วันที่ 7 ม.ค. 62 – 6 พ.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 น.
      รับจำนวน 10 คน ขาดผู้สมัคร 9 คน

    - ประเภท ลูกกรุง หลักสูตร 50 ชั่วโมง เรียนทุกวันศุกร์ ระหว่าง วันที่ 12 ต.ค. 61 – 1 ก.พ. 62 เวลา 09.00-12.00 น.
      รับจำนวน 20 คน ขาดผู้สมัคร 16 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
    2. มีชื่อตามทะเบียนอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต

หลักฐานในการสมัคร

    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

**หมายเหตุ** กรณีมีผู้สมัครเรียนไม่ครบตามจำนวนของแต่ละหลักสูตรจะไม่เปิดการเรียนการสอนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด


ส่งใบสมัครหรือติดสอบถามรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานเทศบาลนครรังสิต บริเวณจุดบริการประชาชน (ชั้น1)หรือ กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 10) โทร. 02-567-6222 หรือ ที่ศูนย์การเรียนรู้และนาฏศิลป์ ชั้น 9 ลานจอดรถ โทร. 02-567-6000 ต่อ 1202