ศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์
Responsive image
วันที่ยื่นใบสมัคร
05 ธันวาคม 2564

ใบสมัคร

โครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน

(ประชาชนทั่วไป)


อัพโหลด ภาพถ่ายผู้สมัคร

คลิกเพื่ออัพโหลดไฟล์ ภาพถ่าย

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อเล่น
เลขที่ประจำตัวประชาชน
อายุ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่
ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ

ขอสมัครเรียนวิชา   (สมัครเรียนได้เพียง 1 วิชา เท่านั้น)

  รำไทย หลักสูตร 50 ชั่วโมง เรียนทุกวันอาทิตย์ ระหว่าง วันที่ 22 มี.ค.- 63 - 16 ส.ค.63 เวลา 09.00-12.00 น.

  ขิม หลักสูตร 50 ชั่วโมง เรียนทุกวันจันทร์ ระหว่าง วันที่ 23 มี.ค. 63 – 3 ส.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น.

  ไวโอลิน หลักสูตร 50 ชั่วโมง เรียนทุกวันอาทิตย์ ระหว่าง วันที่ 22 มี.ค.- 63 - 16 ส.ค.63 เวลา 09.00-12.00 น.

  เพลงลูกกรุง หลักสูตร 50 ชั่วโมง เรียนทุกวันศุกร์ ระหว่าง วันที่ 3 เม.ย. 63 – 24 ก.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น.

  เพลงลูกทุ่ง หลักสูตร 50 ชั่วโมง เรียนทุกวันอาทิตย์ ระหว่าง วันที่ 22 มี.ค.- 63 - 16 ส.ค.63 เวลา 09.00-12.00 น.

  ภาษาจีน หลักสูตร 50 ชั่วโมง เรียนทุกวันเสาร์ ระหว่าง วันที่ 21 มี.ค. 63 – 15 ส.ค. 63 เวลา 13.00-16.00 น.

  กีตาร์ หลักสูตร 50 ชั่วโมง เรียนทุกวันจันทร์ ระหว่าง วันที่ 23 มี.ค. 63 – 3 ส.ค. 63 เวลา 13.00-16.00 น.

  คีย์บอร์ด หลักสูตร 50 ชั่วโมง เรียนทุกวันจันทร์ ระหว่าง วันที่ 23 มี.ค. 63 – 3 ส.ค. 63 เวลา 13.00-16.00 น.


อัพโหลด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

คลิกเพื่ออัพโหลดไฟล์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


อัพโหลด สำเนาทะเบียนบ้าน

คลิกเพื่ออัพโหลดไฟล์ สำเนาทะเบียนบ้าน


            ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนและข้อความที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงเอกสารหลักฐาน ที่ยื่นไว้เป็นความจริงทุกประการ


(ลงชื่อ)  ผู้สมัคร

  (..........................................................)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. มีชื่อตามทะเบียนอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต


หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง

จำนวน 1 ฉบับ


ส่งใบสมัครได้ที่

สำนักงานเทศบาลนครรังสิต บริเวณจุดบริการประชาชน (ชั้น 1)

กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 10) โทร. 02-567-6222

หรือที่ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ ชั้น 9 ลานจอดรถ โทร. 02-567-6000 ต่อ 1202


หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาตามความเหมาะสม

ในแต่ละหลักสูตรจะดำเนินการเปิดสอนเมื่อมีผู้สมัครเรียนครบตามที่กำหนดเท่านั้น