ศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์
Responsive image
วันที่ยื่นใบสมัคร
18 สิงหาคม 2562

ใบสมัคร

โครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน

(ประชาชนทั่วไป)


คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อเล่น
เลขที่ประจำตัวประชาชน
อายุ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่
ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ

ขอสมัครเรียนวิชา   (สมัครเรียนได้เพียง 1 วิชา เท่านั้น)

  รำไทย หลักสูตร 50 ชั่วโมง เรียนทุกวันอาทิตย์ ระหว่าง วันที่ 6 ม.ค. 62 - 25 พ.ค.62 เวลา 09.00–12.00 น.

  ขิม หลักสูตร 50 ชั่วโมง เรียนทุกวันจันทร์ ระหว่าง วันที่ 7 ม.ค. 62 – 6 พ.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 น.

  ไวโอลิน หลักสูตร 50 ชั่วโมง เรียนทุกวันอาทิตย์ ระหว่าง วันที่ 6 ม.ค. 62 – 25 พ.ค. 62 เวลา 09.00–12.00 น.

  เพลงลูกกรุง หลักสูตร 50 ชั่วโมง เรียนทุกวันศุกร์ ระหว่าง วันที่ 12 ต.ค. 61 – 1 ก.พ. 62 เวลา 09.00-12.00 น.

  เพลงลูกทุ่ง หลักสูตร 50 ชั่วโมง เรียนทุกวันอาทิตย์ ระหว่าง วันที่ 6 ม.ค.- 62 - 25 พ.ค.62 เวลา 09.00-12.00 น.

  ภาษาจีน หลักสูตร 50 ชั่วโมง เรียนทุกวันพฤหัส ระหว่าง วันที่ 14 มี.ค. 60 - 4 ก.ค.62 เวลา 13.00-16.00 น.


            ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนและข้อความที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงเอกสารหลักฐาน ที่ยื่นไว้เป็นความจริงทุกประการ


(ลงชื่อ)  ผู้สมัคร

  (..........................................................)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. มีชื่อตามทะเบียนอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต


หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง

จำนวน 1 ฉบับ


ส่งใบสมัครได้ที่

สำนักงานเทศบาลนครรังสิต บริเวณจุดบริการประชาชน (ชั้น 1)

กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 10) โทร. 02-567-6222

หรือที่ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ ชั้น 9 ลานจอดรถ โทร. 02-567-6000 ต่อ 1202


หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาตามความเหมาะสม

ในแต่ละหลักสูตรจะดำเนินการเปิดสอนเมื่อมีผู้สมัครเรียนครบตามที่กำหนดเท่านั้น