ศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์
Responsive image
วันที่ยื่นใบสมัคร
18 สิงหาคม 2562

ใบสมัคร

โครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน

(เยาวชน)คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อเล่น
เลขที่ประจำตัวประชาชน
อายุ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่
ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ(ผู้ปกครอง)

ขอสมัครเรียนวิชา   (สมัครเรียนได้เพียง 1 วิชา เท่านั้น)

  ไวโอลิน (พื้นฐาน) หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. 62 – 7 ก.ย. 62 เวลา 09.00 – 12.00 น.

  กีตาร์ (พื้นฐาน) หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. 62 – 7 ก.ย. 62 เวลา 13.00 – 16.00 น.

  คีย์บอร์ดกีตาร์ (พื้นฐาน) หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. 62 – 7 ก.ย. 62 เวลา 13.00 – 16.00 น.

  เพลงไทยสากล หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. 62 – 7 ก.ย.62 เวลา 09.00 – 12.00 น.

  นาฏศิลป์ (พื้นฐาน) หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนทุกวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. 62 – 8 ก.ย. 62 เวลา 13.00 – 16.00 น.

  ขิม (พื้นฐาน) หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนทุกวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. 62 – 8 ก.ย. 62 เวลา 09.00 – 12.00 น.


            ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนและข้อความที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงเอกสารหลักฐาน ที่ยื่นไว้เป็นความจริงทุกประการ


(ลงชื่อ) ผู้สมัคร

  (..........................................................)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีอายุระหว่าง 10 - 18 ปี

2. มีชื่ออยู่ในตามทะเบียนเขตเทศบาลนครรังสิต


หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง

จำนวน 1 ฉบับ


ส่งใบสมัครได้ที่

สำนักงานเทศบาลนครรังสิต บริเวณจุดบริการประชาชน (ชั้น 1)

กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 10) โทร. 02-567-6222

หรือที่ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ ชั้น 9 ลานจอดรถ โทร. 02-567-6000 ต่อ 1202


หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาตามความเหมาะสม

ในแต่ละหลักสูตรจะดำเนินการเปิดสอนเมื่อมีผู้สมัครเรียนครบตามที่กำหนดเท่านั้น