ศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์
Responsive image
วันที่ยื่นใบสมัคร
14 สิงหาคม 2561

ใบสมัคร

โครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน

(เยาวชน)คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อเล่น
เลขที่ประจำตัวประชาชน
อายุ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่
ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ(ผู้ปกครอง)

ขอสมัครเรียนวิชา   (สมัครเรียนได้เพียง 1 วิชา เท่านั้น)

  ไวโอลิน หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ ที่ 7 ก.ค. 61 - 9 ก.พ. 62 เวลา 09.00-12.00 น.
  กีต้าร์ หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ ที่ 7 ก.ค. 61 - 9 ก.พ. 62 เวลา 13.00-16.00 น.
  คีย์บอร์ด หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ ที่ 7 ก.ค. 61 - 9 ก.พ. 62 เวลา 13.00-16.00 น.
  เพลงไทยสากล หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ ที่ 8 ก.ค. 61 - 9 ก.พ. 62 เวลา 09.00-12.00 น.
  นาฏศิลป์ พื้นฐาน หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ ที่ 7 ก.ค. 61 - 9 ก.พ. 62 เวลา 09.00-12.00 น.
  ขิม หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ ที่ 8 ก.ค. 61 - 9 ก.พ. 62 เวลา 09.00-12.00 น.

            ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนและข้อความที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงเอกสารหลักฐาน ที่ยื่นไว้เป็นความจริงทุกประการ


(ลงชื่อ) ผู้สมัคร

  (..........................................................)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีอายุระหว่าง 10 - 18 ปี
2. มีชื่ออยู่ในตามทะเบียนเขตเทศบาลนครรังสิต

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง
จำนวน 1 ฉบับ

ส่งใบสมัครได้ที่
สำนักงานเทศบาลนครรังสิต บริเวณจุดบริการประชาชน (ชั้น 1)
กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 10) โทร. 02-567-6222
หรือที่ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ ชั้น 9 ลานจอดรถ โทร. 02-567-6000 ต่อ 1202

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาตามความเหมาะสม

ในแต่ละหลักสูตรจะดำเนินการเปิดสอนเมื่อมีผู้สมัครเรียนครบตามที่กำหนดเท่านั้น