ศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์
Responsive image
วันที่ยื่นใบสมัคร
05 ธันวาคม 2564

ใบสมัคร

โครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน

(เยาวชน)อัพโหลด ภาพถ่ายผู้สมัคร

คลิกเพื่ออัพโหลดไฟล์ ภาพถ่าย

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อเล่น
เลขที่ประจำตัวประชาชน
อายุ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่
ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ(ผู้ปกครอง)

ขอสมัครเรียนวิชา   (สมัครเรียนได้เพียง 1 วิชา เท่านั้น)

  ไวโอลิน (พื้นฐาน) หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนวันอาทิตย์ ระหว่าง วันที่ 2 ก.พ. 63 - 16 ส.ค. 63 เวลา 13.00 – 16.00 น.

   กีตาร์ (พื้นฐาน) หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ ระหว่าง วันที่ 1 ก.พ. 63 - 15 ส.ค. 63 เวลา 13.00 – 16.00 น.

  คีย์บอร์ด (พื้นฐาน) หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ ระหว่าง วันที่ 1 ก.พ. 63 - 15 ส.ค. 63 เวลา 13.00 – 16.00 น.

  ร้องเพลงไทยสากล หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ ระหว่าง วันที่ 1 ก.พ. 63 - 15 ส.ค. 63 เวลา 09.00 – 12.00 น.

  นาฏศิลป์ รำไทย (พื้นฐาน) หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนวันอาทิตย์ ระหว่าง วันที่ 2 ก.พ. 63 - 16 ส.ค. 63 เวลา 13.00 – 16.00 น,

  ขิม (พื้นฐาน) หลักสูตร 70 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ ระหว่าง วันที่ 1 ก.พ. 63 - 15 ส.ค. 63 เวลา 13.00 – 16.00 น.


อัพโหลด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

คลิกเพื่ออัพโหลดไฟล์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


อัพโหลด สำเนาทะเบียนบ้าน

คลิกเพื่ออัพโหลดไฟล์ สำเนาทะเบียนบ้าน


            ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนและข้อความที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงเอกสารหลักฐาน ที่ยื่นไว้เป็นความจริงทุกประการ


(ลงชื่อ) ผู้สมัคร

  (..........................................................)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีอายุระหว่าง 10 - 18 ปี

2. มีชื่ออยู่ในตามทะเบียนเขตเทศบาลนครรังสิต


หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง

จำนวน 1 ฉบับ


ส่งใบสมัครได้ที่

สำนักงานเทศบาลนครรังสิต บริเวณจุดบริการประชาชน (ชั้น 1)

กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 10) โทร. 02-567-6222

หรือที่ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ ชั้น 9 ลานจอดรถ โทร. 02-567-6000 ต่อ 1202


หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาตามความเหมาะสม

ในแต่ละหลักสูตรจะดำเนินการเปิดสอนเมื่อมีผู้สมัครเรียนครบตามที่กำหนดเท่านั้น