Responsive image

โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน

                  ด้วยเทศบาลนครรังสิต ได้จัดโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครรังสิต ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็กและเยาวชน

        ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างบทบาทและกระบวนการมี ส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน

        ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในชุมชน ระหว่างวันที่ 13–14 ก.ค. 62 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี


                  เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต ต.ประชาธิปัตย์

         อายุระหว่าง 12-25 ปี สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป


                  วัตถุประสงค์


                  1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่พัฒนา

                       ไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชนโดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน

                  2. เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม

                  3. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังความเป็นจิตอาสาของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

                  4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่


                  คุณสมบัติในการสมัคร


                  1. เด็กและเยาวชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลประชาธิปัตย์

                  2. เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 – 25 ปี


                  หลักฐานในการสมัคร


                  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                  2. สำเนาทะเบียนบ้าน


         ส่งใบสมัครหรือติดสอบถามรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานเทศบาลนครรังสิต จุดบริการประชาชน (ชั้น1)หรือ กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 10)

        ในวันและเวลาราชการ โทร. 02-567-6222 ,02-567-1000 ต่อ 1013 คุณวิภาวี
>> สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ <<