SJ Company - шаблон joomla Форекс

โครงสร้างการบริหาร

 

คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ

 

องค์กรเทศบาล

องค์กรเทศบาล ประกอบด้วย สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาจำนวน 24 คน มีประธานสภาหนึ่งคนและ รองประธานสภาหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ

นายกเทศมนตรี เป็นผู้ควบคุมและผู้รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและมี รองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยในการบริหาราชการ

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 9) เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย

 

ส่วนราชการของเทศบาล

การจัดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของเทศบาล ดังต่อไปนี้

สำนักปลัดเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไป ของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานการพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสมพันธ์ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานการเลือกตั้ง งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุธรณ์ และการร้องทุกข์ งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการให้พ้น จากราชการ และส่วนราชการที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นหน้าที่ของกอง หรือ ส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายในประกอบด้วย
 1.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  - งานบริหารงานทั่วไป
  - งานรัฐพิธี
  - งานพัสดุและการเบิกจ่าย
 1.2 ส่วนอำนวยการ
 1.2.1 ฝ่ายอำนวยการ
  - งานกิจการคณะผู้บริหาร
  - งานกิจการสภาเทศบาล
  - งานการประชุม
 1.2.2 กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
  - งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
  - งานสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว
  - งานส่งเสริมกิจการเทศพานิชย์
 1.3 ส่วนปกครอง
 1.3.1 ฝ่ายรักษาความสงบ
  - งานสอบสวนและคดี
  - งานตรวจและบังคับการ
  - งานกิจการพิเศษ
  - งานควบคุมระบบรักษาความสงบเรียบร้อย
  - งานธุรการ
 1.3.2 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - งานวิชาการและแผนงานป้องกันภัย
  - งานกู้ชีพ กู้ภัย
 1.3.3 ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
  - งานทะเบียนราษฎร
  - งานบัตรประจำตัวประชาชน
  - งานธุรการ
 1.3.4 ฝ่ายนิติการ
  - งานคดี
  - งานนิติกรรมสัญญา
  - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  - งานวินัย

สำนักคลัง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และ เงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือช่วยงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรหาเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบประมาณทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย
 2.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  - งานบริหารงานทั่วไป
  - งานสวัสดิการ
 2.2 ส่วนบริหารการคลัง
 2.2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
  - งานการเงินและบัญชี
  - งานพัสดุและทรัพย์สิน
 2.2.2 ฝ่ายระเบียบการคลัง
  - งานระเบียบการคลัง
  - งานสถิติการคลัง
 2.3 ส่วนพัฒนารายได้
 2.3.1 ฝ่ายพัฒนารายได้
  - งานพัฒนารายได้
  - งานเร่งรัดรายได้
 2.3.2 ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
  - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 2.3.3 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  - งานแผนที่ภาษี
  - งานทะเบียนทรัพย์สิน
  - งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี

สำนักช่าง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและ เขียนแบบ งานประมาณการราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดลองสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมือง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติ งานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย
 3.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  - งานบริหารงานทั่วไป
  - งานพัสดุและการเบิกจ่าย
 3.2 ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
 3.2.1 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
  - งานวิศวกรรม 1
  - งานวิศวกรรม 2
  - งานสถาปัตยกรรม 1
  - งานสถาปัตยกรรม 2
 3.2.2 ฝ่ายควบคุมอาคาร
  - งานควบคุมอาคาร
  - งานผังเมือง
  - งานดูแลที่สาธารณประโยชน์
 3.3 ส่วนการโยธา
 3.3.1 ฝ่ายสาธารณูปโภค
  - งานสวนสาธารณะ
  - งานดูแลและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
  - งานศูนย์เครื่องจักรกล
  - งานสถานที่
  - งานไฟฟ้าและระบบจราจร
 3.3.2 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
  - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  - งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย
  - งานเครื่องกลและซ่อมบำรุง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรฐานและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัดตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย
 4.1 งานบริหารงานทั่วไป
 4.2 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
  - งานวิชาการและแผนงาน
  - งานสัตวแพทย์
  - งานควบคุมเหตุรำคาญและมลภาวะ
  - งานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค
 4.3 ฝ่ายบริการสาธารณสุข
  - งานส่งเสริมสุขภาพ
  - งานป้องกันและควบคุมโรค
  - งานศูนย์บริการสาธารณสุข
  - งานทันตสาธารณสุข
 4.4 ฝ่ายรักษาความสะอาด
  - งานบริการรักษาความสะอาด
  - งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถาตา ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย
 5.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  - งานบริหารงานทั่วไป
  - งานพัสดุและการเบิกจ่าย
 5.2 ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  - งานวิจัยและประเมินผล
 5.3 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
  - งานประชาสัมพันธ์
  - งานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
  - งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
 5.4 กลุ่มงานงบประมาณ
  - งานจัดทำงบประมาณ
  - งานขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน

กองการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระดับการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครืองข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวีสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย
 6.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา
  - งานการศึกษาปฐมวัย
  - งานโรงเรียน
  - งานกิจการนักเรียน
  - งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
  - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 6.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
  - งานกีฬาและนันทนาการ
  - งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
  - งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์
  - งานกิจการศาสนา
  - งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
 6.3 ฝ่ายแผนงานและโครงการ
  - งานวางแผนและโครงการ
  - งานงบประมาณ
  - งานระบบสารสนเทศ
  - งานธุรการ
 6.4 หน่วยศึกษานิเทศก์
  - งานพัฒนาวิชาการ
  - งานพัฒนาการนิเทศการศึกษา
  - งานวิจัยและการติดตามประเมินผล
  - งานบริหารวิชาการ
 6.5 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
  โรงเรียน
  1) โรงเรียนดวงกมล
  2) โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
  3) โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
  4) โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมถ์
  5) โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
  6) โรงเรียนเพียรปัญญา
  7) โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
  8) โรงเรียนประถมศึกษานครรังสิต
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
  2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์)
  3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)
  4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
  5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
  6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เปรมปรีดิ์)

กองสวัสดิการสังคม มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนงาน ด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคมและด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไรที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร่ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยา งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯลฯ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย
 7.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  - งานบริหารงานทั่วไป
  - งานพัสดุและการเบิกจ่าย
 7.2 ฝ่ายพัฒนาชุมชน
  - งานพัฒนาชุมชน
  - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
 7.3 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
  - งานสังคมสงเคราะห์
  - งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 7.4 ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
  - งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
  - งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานสรรหาเกี่ยวการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดทำ ควบคุมตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน งานการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะพนักงานครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพ ในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย
 8.1 งานบริหารงานทั่วไป
 8.2 กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
  - งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  - งานวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลัง
 8.3 ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา
  - งานบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา
  - งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
 8.4 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
  - งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
  - งานสิทธิและสวัสดิการ

หน่วยตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผน การตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์ของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

SFbBox by psd to html

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1866
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
3172818