SJ Company - шаблон joomla Форекс

การจัดการมูลฝอยเทศบาลนครรังสิต

ข้อมูลการจัดการมูลฝอยเทศบาลนครรังสิต

1.การรวบรวมมูลฝอย

1.1 การรวบรวมมูลฝอยในชุมชน/หมู่บ้าน และสถานประกอบการขนาดเล็ก

ภาชนะที่ใช้รองรับมูลฝอย ได้แก่ ถุงดำ ถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร , 50 ลิตร 100 ลิตร , 120 ลิตร ,150 ลิตร , 200 ลิตร , 240 ลิตร และ 660 ลิตร

1.2 การรวบรวมมูลฝอยในสถานที่ที่มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นแต่ละวันจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงงาน ตลาดขนาดใหญ่ เป็นต้น

ภาชนะรองรับมูลฝอย ใช้ถังคอนเทนเนอร์

2. การเก็บขนมูลฝอย

2.1 รถที่ใช้เก็บขนมูลฝอย

1. รถเทศบาลนครรังสิต รวมจำนวน 19 คัน

รถบรรทุกมูลฝอยแบบคอนเทนเนอร์ จำนวน 5 คัน
รถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 13 คัน
รถบรรทุกมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 คัน
2. รถบริษัทเอกชน รวมจำนวน 7 คัน
รถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 6 คัน
รถบรรทุกมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน
2.2 ปริมาณมูลฝอยที่เก็บขน

 • ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 51,728.08 ตัน/ปี ( 141.72 ตัน/วัน)
 • ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 46,929.20 ตัน/ปี ( 128.57 ตัน/วัน)

3.เส้นทางการเก็บขนมูลฝอย

3.1 เทศบาลดำเนินการเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ ดังนี้

 • จุดตั้งถังคอนเทนเนอร์ และถังพลาสติกขนาด 660 ลิตร ทั้งหมด
 • ถนนรังสิต - นครนายก ขาออก
 • ซอยรังสิต - นครนายก ซอยรังสิต-นครนายก 25 ถึงซอยรังสิต-นครนายก 67
 • ถนนรังสิต - นครนายก ขาเข้า
 • ชุมชนเอื้ออาทรรังสิต คลอง 1 , หมู่บ้านสิริวลัย , ชุมชนหมู่บ้านฟ้าลากูน
 • ซอยรังสิต-นครนายก 46 ถึง หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 24

3.2 บริษัทเอกชนที่จ้างเหมาเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ ดังนี้

 • ถนนรังสิต - นครนายก ขาออก
 • ซอยรังสิต - นครนายก 1
 • ซอยรังสิต-นครนายก 15 ถึง ซอยรังสิต-นครนายก 23
 • บริเวณหน้าธนาคารพาณิชย์ ถนนรังสิต นครนายก จากสะพานคลอง 1ถึง หน้าชุมชนเก็บสมบัติเจริญผล 2
 • ถนนรังสิต - นครนายก ขาเข้า
 • ซอยรังสิต-นครนายก 2 ถึง ซอยรังสิต-นครนายก 42
 • ถนนพหลโยธิน
 • ซอยพหลโยธิน 87 - ซอยพหลโยธิน 125
 • ถนนพหลโยธินสายหลักจากหน้าฟิวเจอร์ โชคชัยสเต็กเฮาท์
 • ซอยพหลโยธิน 94 แยก 1 -2
 • ถนนสายหลักจากซอยพหลโยธิน ถึงหน้าบริษัทโฮยาเลนส์
 • ถนนรังสิต ปทุมธานี
 • ซอยรังสิต - ปทุมธานี 2 ถึง ซอยรังสิต - ปทุมธานี 16
 • ซอยรังสิต - ปทุมธานี 7 ถึง ซอยรังสิต - ปทุมธานี 31 แยก 1

( ยกเว้นพื้นที่ตลาดรังสิต , ตลาดพรพัฒน์ และตลาดสุชาติ )

4.การกำจัดมูลฝอย

4.1 มูลฝอยที่คัดแยกก่อนนำไปกำจัด

 • มูลฝอยอินทรีย์ คัดแยกและนำไปใช้ประโยชน์ โดยการผลิตไบโอแก๊ส เลี้ยงไส้เดือนดิน ทำน้ำหมักชีวภาพอีเอ็มบอล ผลิตปุ๋ยหมัก และทำอาหารสัตว์
 • มูลฝอยรีไซเคิล คัดแยกโดยประชาชนในชุมชน สถานประกอบการ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซาเล้ง และยพนักงานเทศบาล โดยนำไปจำหน่าย ดำเนินกิจกรรม 3Rs และการนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ ได้แก่

1. รับบริจาคกล่องนม กล่องเครื่องดื่มต่างๆ ซองกาแฟ ซองโอวัลติน และซองผลิตภัณฑ์ชนิดเติมเพื่อนำไปประดิษฐ์เป็นของใช้ และจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนดำเนินการ

2. รับบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมพระราชทาน

 • มูลฝอยอันตราย ปัจจุบันรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตราย ได้แก่ กระป๋องสเปรย์ กระป๋องสารเคมี ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่และหลอดไฟทุกประเภท
 • มูลฝอยทั่วไป เช่น เศษวัสดุเหลือใช้ เศษอิฐ เศษปูน นำไปถมที่

4.2 มูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด

เทศบาลนครรังสิตจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย โดยนำมูลฝอยไปกำจัด ณ สถานที่ กำจัดของเอกชน ณ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5.การตรวจสอบการปฏิบัติงานของชุดรถเก็บขนมูลฝอย

- ใช้ระบบ GPS ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

 

การจัดการสิ่งปฏิกูล

1.รถที่ใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูล

1.1 รถดูดสิ่งปฏิกูล
- รถเทศบาลนครรังสิต จำนวน 2 คัน
- รถบริษัทเอกชนที่ได้รับได้อนุญาต จำนวน 1 คัน
1.2 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 3 คัน

2. สถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูล

- เทศบาลนครรังสิต กำจัดสิ่งปฏิกูล ณ สถานีขนถ่ายมูลฝอยฝั่งตะวันออก จังหวัดปทุมธานี

 

ที่มา : ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2558)

 

          การจัดการมูลฝอยเทศบาลนครรังสิต  (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8)

สถานการณ์มูลฝอยชุมชน

ปริมาณมูลฝอยในเขตเทศบาลนครรังสิตที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2558           

จำนวน           47,777.12      ตัน/ปี

จำนวน           3,981.43        ตัน/เดือน

จำนวน            130.90         ตัน/วัน 

1.การรวบรวมมูลฝอย

การรวบรวมมูลฝอยในชุมชน/หมู่บ้าน สถานประกอบการขนาดเล็ก

-ใช้ถุงดำ ถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร , 50 ลิตร , 100 ลิตร และ 240 ลิตร

2. การเก็บขนมูลฝอย

                     2.1 รถที่ใช้เก็บขนมูลฝอย

                     รถเทศบาลนครรังสิต                                 จำนวน  19  คัน

                     รถเก็บขนมูลฝอยแบบคอนเทนเนอร์               จำนวน    5  คัน

                     รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดท้าย                      จำนวน  13  คัน

                     รถบรรทุกขยะติดเชื้อ                                จำนวน    1  คัน

                     2.2 รถบริษัทเอกชนที่จ้างเหมาเก็บขนมูลฝอย   จำนวน    7  คัน

                     รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดท้าย                      จำนวน    6  คัน

                     รถเก็บขนมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย             จำนวน    1  คัน        

 ที่มา : ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

ติดต่อเรา

 • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
 • 0-2567-6000
 • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • facebook : เทศบาลนครรังสิต
 • Line ID : @rangsitcity
 • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 95 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1866
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
3173014