SJ Company - шаблон joomla Форекс

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

ทำเลที่ตั้ง

ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลนครรังสิตมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลประชาธิปัตย์ทั้งตำบล จำนวน ๖ หมู่บ้าน

มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน ๒๐.๘๐ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

     หลักเขตที่ ๑ พิกัด ๑,๕๔๗,๘๓๗ M.N. และ ๖๗๒,๙๖๓ M.E. ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดที่เส้นแบ่งเขตอำเภอคลองหลวงกับอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีตัดกับแนวเขตทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันออก ตรงหลักกิโลเมตร ที่ ๓๐.๘๐๐

     ด้านเหนือ ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองคลองหลวงและเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอคลองหลวงกับอำเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑  ถนนพหลโยธิน ถึงหลักเขตที่ ๒ พิกัด ๑,๕๔๙,๓๙๗ M.N. และ ๖๗๙,๗๑๓ M.E. ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดที่เส้นแบ่งเขตอำเภอคลองหลวงกับอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตัดกับแนวเส้นแบ่งเขตตำบลประชาธิปัตย์กับตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

     ด้านตะวันออก ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

     จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตตำบลประชาธิปัตย์กับตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปทางทิศใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ รังสิต นครนายก ถึงหลักเขตที่ ๓ พิกัด ๑,๕๔๖,๐๖๐ M.N. และ ๖๗๙,๖๑๑ M.E. ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดที่เส้นแบ่งเขตตำบลประชาธิปัตย์กับตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตัดกับแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอธัญบุรีกับอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

     ด้านใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองคูคตและเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

     จากหลักเขตที่  ๓ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอธัญบุรีกับอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธิน ถึงหลักเขตที่ ๔ พิกัด ๑,๕๔๔,๕๔๖ M.N. และ ๖๗๓,๓๘๒ M.E. ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดที่เส้นแบ่งเขตอำเภอธัญบุรีกับอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตัดกับแนวเขตทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันออกตรงหลักกิโลเมตรที่ ๒๗.๖๐๐

     ด้านตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลหลักหกและเขตเทศบาลตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

     จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตามแนวทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑

เขตติดต่อของจังหวัด

จังหวัดปทุมธานีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้คือ

    ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางไทร อำเภอบางปะอินและอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอหนองแค และอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

    ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

    ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และอำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี

    ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ลักษณะภูมิประเทศ

     สภาพทั่วไปในเขตเทศบาลเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ผ่านกลางแบ่งเขตพื้นที่ออก เป็น ๒ ส่วน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ขุด ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๓ โดยขุดแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี ไปจนถึงเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาวโดยประมาณ ๓๘.๔ กิโลเมตร มีคลองซอย ๑๔ คลอง อยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต จำนวน ๓ คลองซอย ใช้สำหรับส่งน้ำเพื่อประโยชน์ทางกสิกรรมและคมนาคมขนส่ง

ลักษณะภูมิอากาศ

     มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับจังหวัดทั่วไปในภาคกลาง แบ่งเป็น  ๓ ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม

 

โครงสร้างพื้นฐาน

ลักษณะทางโครงสร้างพื้นฐาน

    

  การคมนาคม   ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ถนนเป็นเส้นทางคมนาคม สภาพถนนส่วนใหญ่ยังต้องปรับปรุง แก้ไข สำหรับ เส้นทางคมนาคมที่สำคัญรองลงมาคือ ทางน้ำ ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญมากทางหนึ่งในอดีต แต่ในปัจจุบันได้ลดความสำคัญลง เนื่องจากความสะดวกและความคล่องตัวในการคมนาคมขนส่งทางบกมีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังมีการคมนาคมขนส่งทางน้ำติดต่อภายในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง  โดยมีเส้นทางคือ คลอง ๑-๓ และคลองรังสิตประยูรศักดิ์

 

  ถนนสาธารณะ  ถนนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครรังสิตมีทั้งหมด ๑๗๑ สาย ความยาวรวม  ๑๐๔,๙๘๒ เมตร ยกฐานะเป็นทางหลวงท้องถิ่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครรังสิตมีทั้งหมด ๑๒๔ สาย ความยาวรวม ๗๗,๒๑๔ เมตร

                      สะพานข้ามคลอง  มีจำนวนทั้งหมด  ๒๔ แห่ง  ได้แก่

                     (๑) สะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์  ตั้งแต่ศาลเจ้าไต่ฮงกงถึงคลองระบายน้ำที่สาม

                          - สะพานปูน  จำนวน  ๑๗  สะพาน

                     (๒) สะพานข้ามคลองซอยตั้งแต่คลองระบายน้ำที่หนึ่งถึงคลองระบายน้ำที่สาม  แบ่งเป็นดังนี้

                          - สะพานปูน  จำนวน  ๔  สะพาน

                          - สะพานไม้   จำนวน  ๓  สะพาน

                       สะพานลอยคนข้าม  มีจำนวนทั้งหมด  ๑๘ แห่ง  ได้แก่

                     (๑)  ถนนพหลโยธินตั้งแต่หน้าโรงเรียนธัญบุรีถึงหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส

สาขารังสิต  จำนวน  ๖  สะพาน

                     (๒)  ถนนรังสิต-นครนายก คลองระบายน้ำที่หนึ่งถึงคลองระบายน้ำที่สาม         

จำนวน  ๑๐  สะพาน

                     (๓)  ถนนรังสิต-ปทุมธานี  บริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ ๒๐๐  จำนวน  ๒  สะพาน

                โทรศัพท์ ปัจจุบันมีการให้บริการอย่างค่อนข้างทั่วถึงในเขตเทศบาล ซึ่งการติดต่อขอใช้บริการโทรศัพท์ในเขตเทศบาลสามารถติดต่อได้ที่บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)  และจากบริษัทเทเลคอมเอเชียคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

                การประปา  ในเขตเทศบาลมีการให้บริการน้ำประปาโดย สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๗๒ ซอยรังสิต – ปทุมธานี ๘ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๗๔ ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๘ ตำบลประชาธิปัตย์             อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

                  การไฟฟ้า  หน่วยงานซึ่งให้บริการไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตมี ๒ หน่วยงาน คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอธัญบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑/๕ หมู่ ๒ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ หมู่ ๖ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

  ลักษณะทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ

                ทรัพยากรธรรมชาติ

                         ทรัพยากรดิน  เทศบาลนครรังสิต มีพื้นที่ ๒๐.๘๐ ตารางกิโลเมตร สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สภาพพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก หรืออาชีพด้านเกษตรกรรม ซึ่งปัจจุบันได้ลดความสำคัญลงไปมาก  ทั้งนี้เนื่องจากเทศบาลมีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร  ความเจริญเติบโตจึงแผ่ขยายเข้ามายังพื้นที่เขตเทศบาล อย่างรวดเร็ว ทำให้มีการขยายตัวของธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร กิจการค้า การบริการ พาณิชยกรรมและธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

                       ทรัพยากรน้ำ  มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์เป็นคลองชุดผ่านกลางในเขตพื้นที่เทศบาลออกเป็น    ๒ ส่วน ซี่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ขุด ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๓ โดยขุดแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี ไปจนถึงเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาวโดยประมาณ ๓๘.๔ กิโลเมตร มีคลองซอย ๑๔ คลอง อยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต ๓ คลอง ใช้สำหรับส่งน้ำเพื่อประโยชน์ทางกสิกรรมและคมนาคมขนส่ง แต่ในปัจจุบันมีการใช้น้ำเพื่อกสิกรรมน้อยมาก และเริ่มหันกลับมาพัฒนาคลองเพื่อใช้ในการคมนาคมขนส่งทางเรืออีกครั้ง ยังอยู่ในช่วงการปรับปรุง นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางส่วนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองรังสิตฯ ใช้น้ำในคลองเพื่อการอุปโภคในชีวิตประจำวัน

                     สิ่งแวดล้อม   เนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลอยู่ในเขตปริมณฑล มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และภาคบริการ ทดแทนภาคเกษตรกรรมอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ปัญหาน้ำเน่าเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ต้องร่วมมือกันแก้ไข

               ในเขตเทศบาลนครรังสิตมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการออกกำลังกายและพักผ่อนหยอนใจ  จำนวนทั้งหมด  ๑๙ แห่ง  ดังนี้

               (๑)  สนามกีฬา  ในเขตเทศบาลนครรังสิต  มีจำนวน  ๘  แห่ง ได้แก่

                     - สนามกีฬา      ซอยรังสิต-ปทุมธานี  ๑๔ ซอย  ๑๑

                     - สนามฟุตบอล  ซอยรังสิต-ปทุมธานี  ๑๒ ซอย  ๘ 

                     - สนามฟุตซอล  ซอยรังสิต-ปทุมธานี  ๑๔ ซอย ๑๖

                     - สนามกีฬา      ซอยรังสิต-ปทุมธานี  ๑๔ ซอย ๑๖

                     - สนาม กีฬา     ซอยรังสิต-ปทุมธานี  ๑๔ ซอย ๑๒

                     - สนามออกกำลังกายหมู่บ้านธารารินทร์

                     - สนามฟุตซอลหมู่บ้านเปรมปรีดิ์

                     - สนามโรงเรียนประชาธิปัตย์                   

               (๒)  สวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครรังสิต  มีจำนวน  ๑๐  แห่ง  ได้แก่

                     - สวนสาธารณะภายในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๒ ซอย ๘

                     - สวนสาธารณะภายในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๔ ซอย ๑๑

                     - สวนสาธารณะภายในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๔ ซอย ๑๒

                     - สวนสาธารณะภายในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๔ ซอย ๑๖

                     - สวนสาธารณะภายในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๐ ซอย ๑๐

                     - สวนสาธารณะภายในหมู่บ้านเปรมปรีดิ์  จำนวน ๓ จุด

                     - สวนสาธารณะบริเวณศาลเจ้าไต่ฮงกง

                     - สวนสาธารณะบริเวณ ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๘ (ซอยประปาพัสดุช่างเก่า)

                     - สวนสาธารณะบริเวณริมคลอง ตั้งแต่คลอง ๑ – คลอง ๓

                     - สวนสาธารณะบริเวณริมคลอง ซอยที่ ๓

ที่มา : งานสวนสาธารณะ ฝ่ายสาธารณูปโภค สำนักการช่าง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙) 

 

 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม

ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจเป็นแบบลักษณะผสมผสานระหว่างภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมภาคการพาณิชย์ และการบริการ ในปัจจุบันเทศบาลนครรังสิตมีการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม การพาณิชย์และภาคการบริการอย่างต่อเนื่อง จึงพบเห็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่อนข้างน้อย

          การเกษตร   ปัจจุบันภาคการเกษตรในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต ส่วนใหญ่ได้ถูกทดแทน

โดยภาคอุตสาหกรรม

          อุตสาหกรรม  จำนวนและประเภทสถานประกอบการพาณิชย์และบริการ  โรงงานอุตสาหกรรมมีจำนวน  ๓  จำพวก  ดังนี้

 

โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่  ๑  จำนวน  ๓  แห่ง

ลำดับ

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน

ประเภทกิจการ

โทรศัพท์

บจก.สินใต้ดีเวลลอปเมนท์

ทำผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์

0 2992 1215

บจก.ซี เค บรรจุภัณฑ์

ทำกล่องกระดาษ

 

นายสรดมภ์  แซ่หล่อ

ทำประตู-หน้าต่างเหล็ก

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ข้อมูล เดือน กันยายน ๒๕๕๘)

โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่  ๒  จำนวน ๒๙  แห่ง

ลำดับ

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน

ประเภทกิจการ

โทรศัพท์

1

นายไพบูลย์  เมธากุลชาติ

ทำหมูหยอง และแช่ปลาหมึกแห้ง ฯลฯ

02-9962994

2

ว่าที่ร้อยตรีสุทิพย์-รัตนาภากร

ทำไอศกรีม

 

3

นายสุรัตน์  รัตนาภากร

ทำไอศกรีม

 

4

น.ส.รัชภรณ์  สมัครไทย

ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก

02-5676254

5

หจก.ซี.เค.อุตสาหกรรมกล่องกระดาษ

ผลิตกล่องกระดาษ

02-5330204

6

บจก.วัชระอินเตอร์ปริ้นติ้ง

พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

02-5672196

7

บจก.วัชระอินเตอร์ปริ้นติ้ง

พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

02-9583050-1

8

นายวิษณุพงศ์  นิพัทธนานนท์

ทำผลิตภัณฑ์ยาง

02-5330891

9

บจก.คาสึอิชิพรีซีชั่น(ประเทศไทย)

ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ของเล่นเด็ก ฯลฯ

02-9582244-6

10

หจก.ยูเนี่ยนแอพพลาย

ผลิต ซ่อมแซมเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ ฯลฯ

 

11

นายสมชัย  ชัยอาชาวงษ์

กลึงโลหะ,ทำน๊อต,สกรู

02-5313287

12

นางคณาพร  รัตโนดม

ผลิตสินค้าตกแต่งบ้าน ฉากรับชั้น ฯลฯ

0-2567-4979

13

บจก.บางกอก ซุปเปอร์ลีนเอ็นยิเนียริ่ง

ผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์โลหะที่ใช้ภายในโรงงาน

 

14

บจก.รังสิต โปรเฟสชั่นแนลแอพไพรแอนด์ เซอร์วิส

การทำผลิตภัณฑ์จากโลหะ และการทำชิ้นส่วนโลหะ ฯ

 

15

นายสุชัย  ชัยชาญสำราญเดช

ตัดโลหะ

 

16

บจก.ริช พรีซิชั่น ทูลล์

กลึง กัด ไส เจียรโลหะ

02-9581367-9

17

บจก.บางกอก ซุปเปอร์ลีนเอ็นยิเนียริ่ง

ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรต่าง ๆ เช่น เฟือง เพลา

 

18

นายสมเกียรติ  สิทธิเลิศไพศาล

กลึงเชื่อมโลหะทั่วไป

02-5315085

19

นายวิจิตร  ประจำวงษ์

รับจ้างกลึง ไส เชื่อม เจาะ เจียร ฯลฯ

02-992-0273

20

หจก.เที่ยงตรงกลการ

รับจ้างกลึง ไส เชื่อม เจาะ เจียร ฯ

 

21

นายมานิต  ดีสูงเนิน

รับจ้างกลึง ไส เชื่อม เจาะ เจียร หรือเชื่อมฯ

02-9923336

22

บจก.ไอ.อี.ทูลล์

เจาะ กัด เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ฯลฯ

02-9581833-4

23

บจก.พี แอนด์ บีพรีซิชั่น

กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะ

02-9920260-1

24

หจก.ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียระไน ฯ

0-2996-5220

25

บจก.เอ็นวโร

ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้าฯ

 

26

นส.เกสินี  กังสนารักษ์

ติดตั้ง ประกอบและซ่อมแหนบรถยนต์

02-5322356

27

นายรเมศ  กิ่งรุ้งเพชร์

ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อรถยนต์

02-5238570

28

นางทวี  เกลี้ยงประเสริฐ

ประกอบ ติดตังโครงหลังคารถกะบะ

02-5310862

29

บจก.โฮลี่ เบลสอินเตอร์เนชั่นแนล

ผลิตเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ เช่น แปรง ฯลฯ

02-9582064-5

 

โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ ๓ จำนวน ๙๘ แห่ง

ลำดับ

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน

ประเภทกิจการ

โทรศัพท์

1

บจก.ตะวันออกฟู้ดอินดัสทรี

ทำไส้กรอก แฮม และหมูยอ

5313352,7718

2

บจก.บุญเจริญโภคภัณฑ์

ทำเต้าหู้

02-5330118

3

บจก.บี.พี.ฟูดส์

ทำเต้าหู้

02-5330941-4

4

บจก.บี.พี.ฟู้ดส์

ผลิตเต้าหู้หลอด

02-5330941-4

5

บจก.มังกรทองทรัพย์อำนวยโชค

ทำเส้นก๋วยเตี๋ยว

5771707

6

หจก.มั่นคงถาวร

ทำเส้นก๋วยเตี๋ยว

02-5330421

7

นายชุมพล  แม้นเจริญ

ทำไอศรีม

02-9947183-4

8

บจก.โรงน้ำแข็งแสงสูง (รังสิต)

ทำน้ำแข็งซอง, ก้อนเล็ก

02-5312992

9

บจก.เอเซียรังสิต

ผลิตน้ำแข็งซอง น้ำแข็งหลอด

958-1515-6

10

หจก.คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป

ทำน้ำแข็งซอง และน้ำแข็งก้อนเล็ก

 

11

บจก.มิตรสัมพันธ์การค้า

ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก และน้ำดื่มเพื่อบริโภค

5330515

12

นางวิภารัตน์  เทพธัญญะ

ผลิตน้ำแข็งหลอด

02-9928554

13

บจก.เยอรมัน คันทรี

ผลิตเบียร์

02-9743225

14

บจก.กรีนสปอต

ผลิตน้ำอัดลม นมถั่วเหลือง

02-5330280-9

15

บจก.อุตสาหกรรมสยามฯเท็กไทล์

ทอ ฟอก ย้อมสี พิมพ์ลาย ผ้า

5311284

16

บจก.สยามเส้นใยประดิษฐ์การทอ

ทอผ้าและย้อมด้าย

02-5310199

17

บจก.ยูไนเต็ด แอพแพเรล

ถักเสื้อไหมพรม

5771624

18

บจก.กรีนเฮาส์โปรดักส์

ผลิตถังบำบัดน้ำเสียและผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าส

 

19

บจก.ทีแอนด์เอ็น วูดเฟอร์นิเจอร์

แปรรูปไม้ยางพารา อบไม้ ไม้อัดและไม้ปาร์เก้

9962101

20

บจก.ทีอาร์พี เฟอร์นิเจอร์

เลื่อยไม้ ทำผลิตภัณฑ์จากไม้

02-9962104

21

หจก.ค้าไม้ไทย

แปรรูปไม้,ไสไม้

02-5312898

22

นายไพศาล  ธัญญาสุวรรณกุล

ทำวงกบประตูหน้าต่าง

02-9581509

23

หจก.ธวัชชัยพาเลท

ทำลังไม้และที่รองรับสินค้าจากไม้

 

24

นายประสิทธิ์ เกียรติขจรพันธ์

ทำชิ้นส่วนระหัดวิดน้า

5310510-3302

25

น.ส.ชนิดา  ศรีประเสริฐ

ทำเครื่องเรือนจากไม้

02-9872955

26

น.ส.ฌษิฎากาญจน์  ศรีประเสริฐ

ทำเครื่องเรือนจากไม้

02-9872955

27

บจก.เทคโทนิคส์ ซี.เอ็ม

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

 

28

บจก.สหฮวดเม้ง

อัดเศษกระดาษ และเศษโลหะ

 

29

บจก.ยันฮีอุตสาหกิจ

พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

02-5330291-4

30

บจก.วัชระอินเตอร์ปริ้นติ้ง

เกี่ยวกับการพิมพ์ เช่น ใบปลิว หนังสือ แผ่นพับ

02-9014774

31

บจก.เอส.พี.การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ

02-1593547-8

32

บจก.เจริญศิลป์พริ้นเท็ค

พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

02-9961771

33

บจก.เอเซียอุตสาหกรรมปุ๋ยและโรงสีข้าว

ผลิตปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ (เชิงผสม)

02-5330152-4

34

นายบุญเลิศ  ฉลองชัยเดช

ทำแชลแลค

02-5330126

35

บจก.อีโนเวรับเบอร์(ปท.ไทย)

ผลิตยางนอกยางในรถจักรยายนต์

02-9960890

36

บจก.เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง

ทำผลิตภัณฑ์ยาง

02-533013

37

บจก.ศิริวรรณเทพรักษ์โลหะยาง

ทำล้อยางรถเข็น และชิ้นส่วนโลหะ

02-2215757

38

หจก.พี.วี.เอ็ม.ร่วมกิจสถาพร

ทำของใช้จากพลาสติก เช่นกล่องใส่นาฬิกา

02-9741163-5

39

บจก.วีทูเอ็น

ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก และของเล่นเด็กจากพลาสติก

02-9965288

40

หจก.พรทิพย์พลาสติก

ผลิตถุงพลาสติก

02-9964713

41

นายอมร  นันทาภิรมย์

บด ย่อย พลาสติก

02-9961730

42

บจก.ฝาจีบ (มหาชน)

ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ฝาขวด เป็นต้น

02-533-0450

43

บจก.ผลิตภัณฑ์วัตถุก่อสร้าง

ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

02-5555674

44

บจก.เอส.แอล.สตีล

หลอมหล่อเหล็ก

5771096

45

นายสามารถ  กลิ่นขจร

หล่อหลอม ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

 

46

บจก.แอ็ทวัน เอ็นจิเนียริ่ง

ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม

02-9961453-4

47

บจก.เอ็นเอส บลูสโคปไลสาจท์ (ประเทศไทย)

ทำหลังคาและฝาผนังจากเหล็ก

02-5249801

48

บจก.โอเรกอน อลูมิเนียม

ทำวงกบประตู-หน้าต่าง จากอลูมิเนียม

02-9962111

49

บจก.เอส.เอ็มสหมิตรเอ็นฯ (1998)

ทำส่วนประกอบสำหรับเครื่องปรับอากาศ

02-9960321-3

50

บจก.บางกอกแคน แมนูแฟคเจอริ่ง

ผลิตกระป๋อง

02-5330275-8

51

บจก.บางกอกแคนแมนนูแฟคเจอริ่ง

เคลือบ พิมพ์แผ่นเหล็กแผ่นอลูมิเนียม

02-5330275-8

52

บจก.ฝาจีบ

ผลิตฝาจีบ

5330450-9

53

บจก.ซันโก ฟาสเท็ม(ไทยแลนด์)

ผลิตน๊อตและดอกสว่าน

02-5169823-5

54

หจก.เจริญชัยโลหะกิจ

ทำเครื่องใช้ในครัวจากโลหะ

02-9962323

55

บจก.เทอดศักดิ์กลการ

กลึงโลหะ

02-5310528

56

นายสุกิจ  ตันสุทธิเวสส์

กลึง เชื่อมโลหะทั่วไป

02-5365510

57

 หจก.รังสิตทองพูน เอ็นจิเนียริ่ง 

กลึง เจาะ กัด ไส เชื่อมโลหะทั่วไป

02-5330212

58

นางนุศรา  วีระธรรมโกศล

กลึง เจาะ คว้าน กัดเจียร ไส เชื่อมโลหะ

02-5236647

59

บจก.คาเซ็ม แมชชินเนอรี่แอนด์ทูลส์

กลึง กัด เจาะ ไส และเชื่อมโลหะ

02-9582655-6

60

นายวิษณุพงศ์  นิพัทธนานนท์

กลึง เชื่อมโลห

0-2533-0891

61

หจก.จุ๊งโฟ เอ็นจิเนีย-ริ่ง (ปทท.)

กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะ

02-9818988

62

นายอนุพงษ์  เฉลิมฉัตรวิไล

ซ่อมแซมอะไหล่รถแทรกเตอร์,รถบรรทุก,และกลึงโลหะ

081-9103056

63

นายชัยยง  พรพัฒนเลิศกุล

กลึงเจาะคว้านโลหะ

5312981-2

64

หจก.เค.พี.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง

การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน เชื่อมโลหะ ฯ

02-9921347

65

หจก.เค.สมานการช่าง

กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะ ฯ

02-992-1251

66

บจก.เอ็ม.ที.โพรดักส์แอนด์ เซอร์วิส

เชื่อมโลหะผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์เครื่องจักรฯ

02-5220694

67

นายแสงดำ  กลิ่นทิพย์

ทำโครงหลังคารถ

 

68

นายสุรชัย  แก้ววงศ์วัฒนา

เช็คปั๊มหัวฉีดรถยนต์

02-9923460

69

บจก.เอ็ม.ที.ดับบลิว.อินดัสเตรียล

ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์

02-5330332

70

นายสุรสิทธิ์ แสงมณี

ซ่อมเครื่องยนต์ ผลิตท่อน้ำ

02-5310430

71

บจก.ยูไนเต็ดมอเตอร์เวอร์ค(สยาม)(มหาชน)

ซ่อมเครื่องยนต์และรถตัดหญ้า

02-5338090-9

72

บจก.จ.ประเสริฐการช่างรังสิต

ซ่อมเครื่องยนต์ และส่วนประกอบเครื่องยนต์

02-5313162

73

นางศุภวรรณ กาญจนเรืองโรจน์

ทำรถไถนา และผลิตภัณฑ์คอนกรีต

5771355

74

นายชัยยง  พรพัฒนเลิศกุล

ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร

02-5312981-2

75

บจก.ไทย แคบบิตอลโรล

ผลิต/ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมเครื่องจักร

 

76

หจก.บี.เอ็ด เอ็นจิเเนียริ่ง พาวเวอร์(2549)

ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและเครื่องมือ ฯลฯ

02-9970307

77

บจก.แบงค๊อด เซมิซึแมชชีนนิ่งเทคโนโลยี่

ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรชิ้นส่วนรถยนต์แม่พิมพ์

02-9962641-5

78

นางณัฐชานันท์  ธรรมรัตโนทัย

ต่อโครงหลังคารถปิกอัพ

02-5317797

79

นางวนิดา  ธรรมรัตฌโนทัย

ทำโครงหลังคารถยนต์

5314678

80

บจก.วิคตอรี ออโต้พาร์ทอินดัสตรี้

ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ และเครื่องใช้ ฯลฯ

02-9960378

81

บจก.โฮยาเลนส์ไทยแลนด์

ผลิตเลนส์กระจกสายตา ฯ

9012021-30

82

บจก.คราฟท อาท

ทำเครื่องประดับ

02-9582151-6

83

นายวิษณุพงศ์  นิพัทธนานนท์

แบ่งบรรจุก๊าซออกซิเจน

02-5330891

84

นางศิริลักษณ์  ไชยสวัสดิ์

โรงงานห้องเย็นเก็บสินค้า เช่น พริกแห้ง หอม

081-8870779

85

บจก.วอง ฮอนด้าคาร์ส

ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์

5337308-9

86

บจก.บี-ควิก

ซ่อมแซมรถยนต์   

02-9592124-5

87

บจก.อนุรักษ์ ออโต้รีแพร์เซ็นเตอร์

ซ่อมและพ่นสีรถยนต์

081-8091955

88

บจก.บริดจสโตน เอ.ซี.ที.(ประเทศไทย)

ซ่อมรถยนต์

02-9920130-1

89

บจก.เจ.วี.บอดี้คาร์เซอร์วิส

เคาะพ่นสีรถยนต์

 

90

นางปราณี  บัวอุไร

ซ่อมรถยนต์ ตังศูนย์ถ่วงล้อ

5168188

91

นายบุญสม - ตั้งเจริญกิจกุล

ซ่อมและทำท่อไอเสียรถยนต์

02-5313000

92

น.ส.ศรีสมร  สุวรรณอิ่มสกุล

ซ่อมผ้าเบรครถยนต์ รถบรรทุก

02-5315090

93

บจก.ยูไนเต็ด มอเตอร์เซลส์

ซ่อมรถยนต์

02-4347832-5

94

บจก.ปทุมธานีฮอนด้า ออโตโมบิล(ฟิวเจอร์พาร์ค)

ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์

 

95

บจก.โตโยต้า เภตรา

ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์

02-5676528

96

บจก.บี-ควิก

ศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์

02-9383030-1

97

บจก.โตโยต้า พีเอสเอนเตอร์ไพรซ์

ศูนย์บริการตรวจสอบ ซ่อมรถยนต์ เคาะพ่นสีรถยนต์

02-5331666

98

บจก.ซุปเปอร์ไลท์

เคลือบผิวผลิตภัณฑ์พลาสติก ฯ

02-5330328

 ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ข้อมูล เดือน กันยายน ๒๕๕๘)

      ข้อมูลสถาบันการเงิน

ลำดับ

ชื่อ

สาขา

หมายเลขโทรศัพท์

1

อาคารสงเคราะห์

รังสิตคลองสอง

02-996-1352-9

2

อาคารสงเคราะห์

พิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

02-958-0060

3

ออมสิน

รังสิต

02-531-3072,02-567-5062

4

ออมสิน

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น 2

02-958-5498

5

ออมสิน

เมเจอร์รังสิต

02-567-5006-7

6

ออมสิน

เพียวเพลส

02-549-8032,02-549-7546

7

กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตลาดรังสิต

02-567-1001-3

8

กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บิ๊กซี รังสิต

02-567-4960,02-567-4968

9

กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2)

02-567-4498

10

กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เทศบาลนครรังสิต

02-567-1816-7

11

กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตลาดรังสิต

02-531-3226

12

กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โลตัสรังสิต

02-958-3765

13

กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2)

02-958-5865-8

14

กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

คลองสอง

02-966-0916-8

15

กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เมเจอร์

02-567-5042,02-567-5046

16

กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

02-958-0245-9

17

กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ตลาดรังสิต

02-959-0001-9

18

กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คลอง 2

02-996-0772-3

19

กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

02-958-0971-2

20

กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2

02-958-6160-4

21

กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

โลตัส รังสิต

02-567-4536-8

22

ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

คลองสอง

02-533-0267-9,02-533-1645

23

ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รังสิต

02-657-0055-6,02-567-5907-8

24

ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โลตัสรังสิต

02-567-4801,02-567-4940

25

ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

02-958-0470,02-958-0749

26

ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 (ชั้น 2)

02-958-5046-7

27

ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บิ๊กซี รังสิต

02-958-5226-7

28

ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

รังสิต (ถนนพหลโยธิน)

02-959-2090-3

29

ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

รังสิต-ปทุมธานี

02-958-1007-9, 02-958-1477-8

30

ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2)

02-958-0930-2

31

ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 1)

02-958-5310-3

32

ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

รังสิต

02-531-5893, 02-567-2232

33

ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

รังสิต

02-567-1117

34

ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2)

02-958-5116-9

35

นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

รังสิต

02-567-5808, 02-567-2738-9

36

นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น G)

02-958-0914-5

37

ยูโอบีรัตนสิน จำกัด (มหาชน)

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น G)

02-958-0562-7

38

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน จำกัด (มหาชน)

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น G)

02-959-0514-8

39

ดีบีเอสไทยธนุ จำกัด (มหาชน)

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

02-958-1007-9

40

ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

รังสิต

02-959-2169

41

เกียรตินาคิน

ปทุมธานี

02-533-0333

42

ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2)

02-958-5276-79

43

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเฮ็ง

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น G)

02-958-0592,02-958-0590

44

ธนาคารอิสลาม

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น B)

02-567-2723-6

45

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น G)

02-567-7146

46

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าท์ เพื่อรายย่อย

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2)

02-958-2714

47

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2)

02-958-6204-8

48

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์

โลตัส รังสิต

02-567-0359,02-567-6698

49

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

รังสิต

02-958-0245-9

50

ซิตี้แอดวานซ์

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2)

02-958-0821

51

ยูเมะพลัส

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2)

02-958-0292

52

เคซีที ฟิวเจอร์ เลานจ์

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2)

02-665-5530

53

เคซีที ทัช

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2)

-

54

ชัวร์ไลฟ์ เทเลคอม

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น 2)

-

55

ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ชั้น B)

02-958-5116-9

56

ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ถนนรังสิต-ปทุมธานี

02-567-5808

57

กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เพียวเพลส คลอง 2

02-549-9238

58

กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ถนนรังสิต-นครนายก(คลอง2)

02-533-1050-1, 0-2966-0916-8

59

กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ตลาดรังสิต

-

60

ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

ตลาดรังสิต

02-697-5454

 ที่มา : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำนักการคลัง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙)

 โรงแรมที่พักในเขตเทศบาลนครรังสิต

ลำดับที่

ชื่อ

จำนวนห้อง

1

โรงแรมสยาม รังสิต

37

2

โรงแรมปาล์มอินน์

70

3

โรงแรมรังสิตพาเลส

60

4

โรงแรมบิ๊กอินน์

26

5

โรงแรมบอสส์โฮเต็ล รังสิต (1993) จำกัด

215

6

โรงแรมรอยัลอินน์ 2004 จำกัด

39

7

โรงแรมพาราไดซ์ รีสอร์ท

30

8

โรงแรมแฮปปี้อินน์

28

9

โรงแรมมิตรไพศาล

20

10

โรงแรมพัฒนา

20

11

โรงแรมธาราแกรนด์ รังสิต

79

12

โรงแรมสุขใจ รีสอร์ท

78

รวม

702

 

                          ศูนย์การค้า                        จำนวน       12  แห่ง

                          ร้านค้าต่างๆ                       จำนวน   2,302 แห่ง         

                          ร้านอาหาร                        จำนวน     355  แห่ง

                          โรงภาพยนตร์                     จำนวน      26  โรง  

ที่มา : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำนักการคลัง (ข้อมูล  เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙)

 

 

 

 

ลักษณะทางด้านสังคม

การรักษาความสงบเรียบร้อย มีสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ดูแลให้บริการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชากรในเขตเทศบาลนครรังสิต (ณ เดือนมีนาคม  ๒๕๕๙)

                      - ประชากรชายจำนวน  ๓๗,๖๖๒  คน

                      - ประชากรหญิงจำนวน ๔๒,๖๓๓  คน 

                      - จำนวนรวมทั้งสิ้น      ๘๐,๒๙๕   คน

                      - ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  ๓,๘๖๐  คน ต่อพื้นที่ ๑ ตารางกิโลเมตร 

                      - จำนวนบ้าน  ๕๒,๖๑๕ หลังคาเรือน  


 

ช่วงอายุของประชากร

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

อายุน้อยกว่า 1 ปี-9 ปี

4,759

4,345

9,104

อายุ 10-19 ปี

5,307

5,101

10,408

อายุ 20-29 ปี

4,934

5,365

10,299

อายุ 30-39 ปี

6,044

7,012

13,056

อายุ 40-49 ปี

6,265

7,656

13,921

อายุ 50-59 ปี

5,248

6,576

11,824

อายุ 60 ปี ขึ้นไป

4,881

6,410

11,291

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครรังสิตจำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ

 (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙)

สถิติจำนวนประชากร แยกตามช่วงอายุ ท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต

เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

 

 

ปี พ.ศ.

จำนวนบ้าน

(หลังคาเรือน)

ประชากรชาย

(คน)

ประชากรหญิง

(คน)

รวม

(คน)

2556

35,936

37,074

41,868

78,942

2557

36,337

37,203

42,116

79,319

2558

36,465

37,270

42,126

79,396

 

เปรียบเทียบจำนวนบ้านและจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครรังสิต ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘

 

                                                  (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘)


                                                

 

ด้านสาธารณสุขและการอนามัย

 

ด้านสาธารณสุขและการอนามัย

เทศบาลนครรังสิตมีศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล จำนวน ๕ แห่ง และในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต มีโรงพยาบาล จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้

ลำดับ

รายชื่อสถานพยาบาล

รายละเอียดการให้บริการ

หมายเลขโทรศัพท์

สังกัดเทศบาลนครรังสิต

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (สินสมุทร)

ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น , สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค,วางแผนครอบครัว,ขึ้นทะเบียนบัตรทอง

๐-๒๕๓๖-๓๗๒๐

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ (ชุมชนรัตนโกสินทร์)

ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น , สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค,วางแผนครอบครัว,ขึ้นทะเบียนบัตรทอง

๐-๒๕๖๗-๕๖๒๐

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น , สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค,วางแผนครอบครัว,ขึ้นทะเบียนบัตรทอง

๐-๒๕๓๖-๖๐๐๕

๐-๒๕๓๖-๕๗๕๘

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ (สิริเวชชะพันธ์อุปถัมภ์)

ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น , สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค,วางแผนครอบครัว,ขึ้นทะเบียนบัตรทอง

๐-๒๕๓๑-๑๘๙๙

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕ (อนุกูลธัญกิจอุปถัมภ์)

ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น , สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค,วางแผนครอบครัว,ขึ้นทะเบียนบัตรทอง

 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลประชาธิปัตย์

รักษาพยาบาลทั่วไป , ป้องกันโรค,ส่งเสริมสุขภาพ

๐-๒๕๖๗-๑๒๔๘

๐-๒๕๖๗-๔๐๔๘

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

รักษาพยาบาลทั่วไป , บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

๐-๒๕๓๑-๐๐๘๐-๘

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลปทุมเวช

รักษาพยาบาลทั่วไป , ป้องกันโรค,ส่งเสริมสุขภาพ

๐-๒๕๖๑-๒๙๙๖

โรงพยาบาลเอกปทุม

รักษาพยาบาลทั่วไป , ป้องกันโรค,ส่งเสริมสุขภาพ

๐-๒๙๙๖-๘๘๐๙

โรงพยาบาลเปาโล

รักษาพยาบาลทั่วไป , ป้องกันโรค,ส่งเสริมสุขภาพ

 

 

ข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลปทุมเวช ในเขตเทศบาลนครรังสิต

ปี พ.ศ

สถิติผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล

สถิติโรคที่พบมากที่สุด

เรียงลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๑๐

จำนวนคน

๒๕๕๕

๗๐๕,๓๔๔ คน

๑. ความดันโลหิตสูง

๖๓,๔๘๒

๒๕๕๖

๗๑๕,๗๗๔ คน

๒. ภาวะไขมันในเลือดสูง

๓๖,๕๑๖

๒๕๕๗

(ม.ค. มิ.ย.) ๓๕๔,๕๐๒ คน

๓. ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน

๓๑,๑๗๕

   

๔. เบาหวาน

๒๔,๙๙๖

   

๕. ชัก

๑๔,๘๔๙

   

๖. คออักเสบเฉียบพลัน

๑๓,๒๐๑

   

๗. ปวดท้องจากอาหารไม่ย่อย

๑๑,๓๐๙

   

๘. ท้องเดิน

๑๐,๑๒๒

   

๙. ปวดกล้ามเนื้อ

๘,๙๘๒

   

๑๐. ปวดศรีษะ

๘,๖๘๕

 

ข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกปทุม ในเขตเทศบาลนครรังสิต

ปี พ.ศ

สถิติผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล

สถิติโรคที่พบมากที่สุด

เรียงลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 10

2555

100,000

1. ความดันโลหิตสูง

2556

105,523

2. ภาวะไขมันในเลือดสูง

2557

101,845

3. เบาหวาน

 

 

4. การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

 

 

5. คออักเสบ

 

 

6. ดูแลแผลผ่าตัด,เย็บ

 

 

7. อาการท้องร่วง

 

 

8. อาการปวดหลัง

 

 

9. อาการปวดท้อง

 

 

10. อาการผิวหนังอักเสบ

 

ข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ในเขตเทศบาลนครรังสิต

ปี พ.ศ

สถิติผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล

สถิติโรคที่พบมากที่สุด

เรียงลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 10

จำนวนผู้เข้ารับการรักษา ปี 2555

จำนวนผู้เข้ารับการรักษา ปี 2556

จำนวนผู้เข้ารับการรักษา ปี 2557

2555

107,017

1. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม

24,192

27,623

27,464

2556

115,359

2. โรคระบบไหลเหวียนเลือด

20,209

23,146

23,284

2557

118,158

3. โรคระบบหายใจ

12,710

12,937

12,172

 

 

4. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก

10,370

11,299

14,098

 

 

5. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม

8,116

8,813

7,801

 

 

6. อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้

5,029

5,414

5,210

 

 

7.โรคติดเชื้อและปรสิต

4,321

4,808

4,464

 

 

8.สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย

4,070

3,369

2,301

 

 

9. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

2,654

2,651

2,286

 

 

10. โรคตารวมส่วนประกอบของตา

2,378

2,196

2,064

 

ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ในเขตเทศบาลนครรังสิต

ปี พ.ศ

สถิติผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล

สารเสพติด

(ชนิดที่ใช้มากที่สุด/ชนิดแรกเรียงลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 10)

2555

167

1. ยาบ้า

2556

209

2. เฮโรอีน

2557

68

3. กัญชา

   

4. ฝิ่น

   

5. สารระเหย

   

6. เมธาโดน

   

7. มอร์ฟีน

   

8. ยาอี

   

9. ยาเลิฟ

   

10. โคเคน

 

ข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ในเขตเทศบาลนครรังสิต

ปี พ.ศ

สถิติผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล

สถิติโรคที่พบมากที่สุด

เรียงลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 10

จำนวนผู้เข้ารับการรักษา ปี 2555

จำนวนผู้เข้ารับการรักษา ปี 2556

จำนวนผู้เข้ารับการรักษา ปี 2557

2555

107,017

1. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม

24,192

27,623

27,464

2556

115,359

2. โรคระบบไหลเหวียนเลือด

20,209

23,146

23,284

2557

118,158

3. โรคระบบหายใจ

12,710

12,937

12,172

   

4. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก

10,370

11,299

14,098

   

5. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม

8,116

8,813

7,801

   

6. อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้

5,029

5,414

5,210

   

7.โรคติดเชื้อและปรสิต

4,321

4,808

4,464

   

8.สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย

4,070

3,369

2,301

   

9. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

2,654

2,651

2,286

   

10. โรคตารวมส่วนประกอบ ของตา

2,378

2,196

2,064

 

ข้อมูลคลินิกในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต

ลำดับ

รายชื่อสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน( คลินิก )

รายละเอียดการให้บริการ

หมายเลขโทรศัพท์

1

คลินิกคลองหนึ่งการพยาบาลและการผดุงครรภ์

รักษาด้านผดุงครรภ์

02-9929772

2

คลินิกทันตกรรมสะพานแดง

รักษาด้านทันตกรรม

02-5366031

3

คลินิกศูนย์ทันตกรรมรังสิต

รักษาด้านทันตกรรม

0818424618

4

คลินิกทันตกรรมฟิวเจอร์

รักษาด้านทันตกรรม

02-9580489

5

คลินิกทันตแพทย์เด็นทัลแพลนเน็ต

รักษาด้านทันตกรรม

02-5677110

6

คลินิกทันตกรรม

รักษาด้านทันตกรรม

02-5313231

7

คลินิกรังสิตทันตแพทย์

รักษาด้านทันตกรรม

02-5310789

8

ลำเทียน เด็นตัล คลินิกทันตกรรม

รักษาด้านทันตกรรม

02-9580636

9

คลินิกทันตกรรมดีเด้นท์

รักษาด้านทันตกรรม

02-5168726

10

คลินิกทันตกรรม

รักษาด้านทันตกรรม

02-5321935

11

คลินิกทันตกรรมลีวลี

รักษาด้านทันตกรรม

02-9961122

12

เฟม เด็นทัล แคร์ คลินิกทันตกรรม

รักษาด้านทันตกรรม

02-9080646

13

คลินิกทันตกรรมประตูน้ำจุฬา

รักษาด้านทันตกรรม

02-9593033

14

ศูนย์ทันตกรรมรัตนโกสินทร์ สาขา 2

รักษาด้านทันตกรรม

02-9582521

15

คลินิกทันตกรรม

รักษาด้านทันตกรรม

-

16

คลินิกทันตกรรมนงลักษณ์ทันตแพทย์

รักษาด้านทันตกรรม

02-1593575

17

คลินิกทันตกรรมฟิวเจอร์ สาขา 2

รักษาด้านทันตกรรม

02-9585257

18

คลินิกทันตกรรม ปทุม-รังสิต

รักษาด้านทันตกรรม

02-9582791

19

ศูนย์ทันตกรรม แอลดีซี สาขารังสิต

รักษาด้านทันตกรรม

02-9962580

20

คลินิกทันตกรรมเด็นทัลแคร์

รักษาด้านทันตกรรม

02-9916768

21

คลินิกทันตกรรม

รักษาด้านทันตกรรม

02-9593022

22

คลินิกทันตกรรมครอบครัวรักฟัน

รักษาด้านทันตกรรม

02-9818920-1

23

คลินิกทันตแพทย์สุวรรณ

รักษาด้านทันตกรรม

02-9960514

24

คลินิกทันตกรรม ธนายุทธทันตแพทย์

รักษาด้านทันตกรรม

02-9581382

25

คลินิกทันตกรรมฟิวเจอร์

รักษาด้านทันตกรรม

02-9580489

26

คลินิกทันตกรรมฟิวเจอร์ (สาขา 3 )

รักษาด้านทันตกรรม

02-9580553

27

เด็นทัลวัน คลินิกทันตกรรม

รักษาด้านทันตกรรม

02-5498233

28

ปิยะเวช สหคลินิก

รักษาพยาบาลทั่วไป

081-9199456,

081-8754906

29

รามารังสิตสหคลินิก

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-5310704

30

ธัญญสหคลินิก

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9571007

31

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยรังสิต

รักษาพยาบาลด้านศัลยกรรมความงาม

086-7752300

32

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางพรเกษมรังสิต

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9580777-8

33

นิติพลเวชกรรมคลินิก สาขารังสิต 2

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9580387-8

34

ธนพรสาขาบิ๊กซีรังสิต คลินิกเวชกรรม

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9580199

35

เดิร์มแคร์ คลินิกเวชกรรม

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9580406

36

พงศ์ศักดิ์คลินิกเวชกรรม

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9580261

37

วีนัสคลินิกเวชกรรม สาขารังสิต

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9580387

38

คลินิกหมอสุชาดาเวชกรรม

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-5671590

39

คลินิกเวชกรรมปัทมา สาขารังสิต

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9590102

40

คลินิกเวชกรรมเอเพ็กช์ รังสิต สาขา 2

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9580447-8

41

นายแพทย์มนตรีคลินิกเวชกรรม

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-5670802

42

คลินิกเวชกรรมเมดิแคร์โกลด์

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9580681

43

คลินิกเวชกรรมวิภาวดีรังสิต

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-5321730-1

44

เรือนแพทย์คลินิกเวชกรรม

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-5670917

45

ดอกเตอร์ไลฟ์ คลินิกเวชกรรม

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9580534-5

46

คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงอธิตา

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-5497886

47

ศักดิ์ชัยโพลีคลินิกเวชกรรม

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-5316903

48

คลินิกจิตตนันท์เวชกรรม

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9590360

49

คลินิกเวชกรรมคลินิกหมอศิริวรรณ

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9965172

50

คลินิกเวชกรรมเภตราการแพทย์

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-5310930

51

ลากราชคลินิกเวชกรรม สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9580532

52

พฤกษาคลินิกเวชกรรม สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9585536

53

ราชเทวีคลินิกเวชกรรม (สาขารังสิต)

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9580361

54

รมย์รวินท์ คลินิกเวชกรรม สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9580781

55

แพนคลินิคเวชกรรม

รักษาพยาบาลทั่วไป

-

56

บ้านคุณหมอคลินิกเวชกรรม

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-5330711

57

คลินิกเอเพ็กช์เวชกรรม

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9580713

58

รังสิตเวชกรรมคลินิก

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-5310765

59

ชุมชนการแพทย์ คลิกนิกเวชกรรม

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9591668

60

คลินิกเวชกรรม แพทย์สามารถ

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9961263

61

เอ็น.พี.คลินิกเวชกรรม

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-5677879

62

คลินิกเวชกรรมหมอจักรชัย

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-5168951

63

คลินิกพิศาลบุตรเวชกรรม

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9591850

64

คลินิกเวชกรรมทีเอสดีแอ็ดวานซ์เมดิซีนสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9580997

65

ลลิตาคลินิกเวชกรรม

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9818990

66

อัครา คลินิกเวชกรรม

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9962129

67

เมโกะคลินิกเวชกรรม สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-2720022

68

วุฒิ-ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9585934-5

69

สยามเลเซอร์คลินิกเวชกรรม สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9585703

70

ของขวัญคลินิกเวชกรรม สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9585255

71

มคลินทร์คลินิกเวชกรรม

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9585235

72

จิรณัฐคลินิคเวชกรรม (สาขาพหลโยธิน 87)

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-5363954

73

คลินิกเวชกรรมหมออดิศักดิ์

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-1593413

74

ดอกเตอร์ไลฟ์คลินิกเวชกรรมสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 1

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9580527-8

75

วิลเลมิน่า คลินิกเวชกรรม สาขารังสิต

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9591122

76

คลินิกโพธิการแพทย์แผนไทย

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-5674800

77

คลินิกเอี๊ยะง้วนการแพทย์แผนไทย

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-5313798

78

รังสิตคลินิกการแพทย์แผนไทย

รักษาพยาบาลทั่วไป

080-3067005

79

ฟ้าใสคลินิกเวชกรรม

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9929206

80

คลินิกเวชกรรมหมอสุเชต

รักษาพยาบาลทั่วไป

086-3455006

81

พัทธ์ศรัณย์คลินิกเวชกรรม

รักษาพยาบาลทั่วไป

02-9584259

 

 

ด้านศาสนาและการศึกษา

 

ด้านการศาสนาและวัฒนธรรม

ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตมีศาสนสถานที่สำคัญ ดังนี้

1) วัด จำนวน 3 แห่ง คือ วัดแสงสรรค์ วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต และวัดจันทรสุข

2) โบสถ์ในคริสศาสนา จำนวน 1 แห่ง คือ โบสถ์พระแม่ชนนี

3) ศาลเจ้า จำนวน 6 แห่ง คือ ศาลเจ้าพ่อเห่งเจีย(ไต้เซี่ยหุกโจ้ว) ศาลเจ้าไต่ฮงกง ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่คลองรังสิต ศาลหลักเมืองรังสิต ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ตลาดรังสิต(ศาลเจ้าตลาดหวั่งหลี) และศาลเจ้าพ่อเสือ(เมืองใหม่รังสิต)

 

ด้านการศึกษา

สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครรังสิต มีจำนวน 25 แห่ง คือ

ลำดับ

ชื่อโรงเรียน

ระดับที่จัดการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์

สังกัดเทศบาลนครรังสิต

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

ระดับปฐมวัย

02-536-5370

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)

ระดับปฐมวัย

02-531-6842

3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์)

ระดับปฐมวัย

02-567-4432

4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)

ระดับปฐมวัย

02-159-2233

5

โรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต

ประถมศึกษา

02-533-0395

6

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์)

ระดับอนุบาล

02-567-4564

7

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)

ระดับอนุบาล

02-531-6852

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

02-536-3422

9

โรงเรียนธัญบุรี

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

02-532-4891

10

โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

อนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6

02-959-4454

02-532-1789

11

โรงเรียนทองพูลอุทิศ

อนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3

02-516-9929

12

โรงเรียนวัดแสงสรรค์

อนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3

02-533-1099

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

13

โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา

เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6

02-531-0454

14

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ

เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3

02-531-3058

02-997-0598

15

โรงเรียนอุดมวิทยา

เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3

02-533-0130

16

โรงเรียนอนุบาลรังสิต

เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3

02-533-0016

17

โรงเรียนรัตนโกสินทร์รังสิต

เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6

02-516-9637

18

โรงเรียนบรรจบรักษ์

เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6

02-997-0795-6

19

โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์

เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3

02-974-1611

20

โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา

เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6

02-958-1900-1

21

โรงเรียนธัญวิทย์

เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6

02-958-4034-6

02-958-4073

22

โรงเรียนวนิษา

เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6

02-549-5686

23

โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3

02-159-1362-3

24

โรงเรียนรสสุคนธ์อากาศ

เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3

02-992-8599

25

โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง

เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3

02-991-6547

ที่มา : งานปฐมวัย ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557)

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต

                        1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 24 คน

                        - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 2 คน

                        2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 31 คน

                        - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 3 คน

                        3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์) จำนวนนักเรียนทั้งหมด  17  คน

                        - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 2 คน

                        4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 17  คน

                        - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 5 คน

                        5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 18  คน

                        - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 2 คน

                        6.  โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177  คน

                        - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 13 คน

                        7.  โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180  คน

                        - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 15 คน

                        8.  โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210  คน

                        - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 21 คน

                        9.  โรงเรียนเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 56  คน

                        - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 7 คน

                        10.  โรงเรียนเทศบาลนครรังสิต (เปรมปรีดิ์) นักเรียนทั้งหมด 55  คน

                         - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 5 คน

                        11.  โรงเรียนดวงกมล จำนวนนักเรียนทั้งหมด 545  คน

                         - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 36 คน

                         12.  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต จำนวนนักเรียนทั้งหมด 45  คน

                          - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 7 คน

 

 

 

ที่มา : ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา  (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2559)

 

 

ด้านชุมชน

ด้านชุมชน

เทศบาลนครรังสิตได้จัดให้มีการจัดตั้งชุมชนย่อย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น โดยมีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้บริหารงานในปัจจุบันมีชุมชนย่อยทั้งสิ้น 81 ชุมชน ดังนี้

 

ที่

ชุมชน

ประธานชุมชน

1

เดชาพัฒนา 87

นายภิรมย์ เพียรเก็บ

2

เดชาพัฒนา

นางสุมาลี ช้างแรงการ

3

สินสมุทร

นายประคอง ผลพิบูลย์

4

กรุงเทพเมืองใหม่

นายไชยวัฒน์ กิ่งรุ้งเพชร์

5

ชลประทานรังสิต

นางบุญลาภ เปียทอง

6

เจริญสิน

น.ส.ศรีรัชนี ยาหยี

7

รังสิตใต้

นายมานะ สงวนโสม

8

ศาลเจ้าตลาดคลองหนึ่ง

นายกิตติ ขจรพุทธรักษา

9

สุขเกษม

นายสาโรจน์ ทองลาภ

10

ธัญญารักษ์

น.พ.อังกูร ภัทรากร

11

หมู่บ้านปรีชา รังสิต

นายไพโรจน์ พรหมประเสริฐ

12

คลองหนึ่งพัฒนา

นายสุชาติ จันทร์สุกรี

13

ตลาดรังสิต

นายครรชิต อมรทิพย์รัตน์

14

ตลาดสุชาติ

นายสง่า จรัสบุญไพศาล

15

ตลาดพรพัฒน์

นายชัยรัตน์ วรารักษ์

16

หมู่บ้านสร้างบุญ

นาง แอ๋ว นิลรัตน์ ณ อยุธยา

17

ม.รัตนโกสินทร์ 1

นางศิริวรรณ ศิริปโชติ

18

ม.รัตนโกสินทร์ 2

รก.นางวรรณภา ดำสวัสดิ์

19

ม.รัตนโกสินทร์ 3

นายไพบูลย์ พาณิชย์เจริญรัตน์

20

ม.รัตนโกสินทร์ 4

นายสมศักดิ์ สันติยานนท์

21

ม.รัตนโกสินทร์ 5

นางกฤษณา เรณูรส

22

แก้วกาญจน์

นายสุกฤษฏิ์ ยะโสภณ

23

ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์

นายสิทธิเดช เกตุร่วง

24

รังสิต-ปทุมธานี 21 ซอย 1 (รักษ์สันติพัฒนา)

นางสายพิณ เป็ง

25

รังสิต-ปทุมธานี 2

นายกิตติพงษ์ สุจริตธัญตระกูล

26

ซอยรังสิต-ปทุมธานี 4

นางปรีธัญเนษฐ แสงงาม

27

ฟิวเจอร์เพลส อาคาร 2

นายสมชาย สวนด้วง

28

ฟิวเจอร์เพลส อาคาร 3

นางสาวสุพรรณี แป้นจันทร์

29

ซอย 1-2 พหลโยธิน 94

นายบรรดิษฐ์ โพธิ์เย็น

30

โกลเด้นท์คอนโดทาวน์ 1

นางกุหลาบ แก้วบุรี

31

โกลเด้นท์คอนโดทาวน์ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดวันลงพื้นที่

32

ซอย 39 ปากคลอง 1

นายจำรูญ ทองคำดี

33

ซอย 40

นายประดิษฐ์ ทรายแก้ว

34

ซอย 43

นายชัย อิ่มสมภาร

35

ซอย 51

นายบุญเยี่ยม ทองแก้ว

36

ซอย 53

นายชั้น รักสูงเนิน

37

ซอย 54

นายชัยชนะ นุชประเสริฐ

38

ซอย 60

นางสมหมาย ม่วงโมรา

39

ซอย 61

นางสนอง พูลลาภ

40

ซอย 64

นายแดง เทียวประสงค์

41

ซอย 78

นางอรภรรณ กมลพรรณพร

42

ซอย 83

นายสมศักดิ์ วิริยะวงศานุกูล

43

ซอยสายเงิน

นางสมบูรณ์ วงษ์ศิริวรรณ

44

คุ้มเกล้าเจริญสุข (ไทเทยิ่น)

นต.สุวรรณ์ ศรีจันทร์

45

บ้านฟ้าลากูน

นายอัครเดช ยุพเยาว์

46

ร่วมใจ

นายจรูญ เผือกสมจิตร์

47

บ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 1

นายเจริญ จันทร์สังข์

48

สร้างสรรค์นครรังสิต

นายวิเชียร ศรีสวัสดิ์

49

มิตรสัมพันธ์

นายเล็ก ไหวติง

50

รังสิต-นครนายก 15

นางพเยาว์ ฤกษ์เปรมปรี

51

รังสิต-นครนายก 17

พ.อ.อ.ปฏิพัทธ์ ผลแสงศรี

52

เสนาวิลล่า 91

นายสนธยา เสนาจันทร์

53

เก็บสมบัติเจริญผล 23

นายเจริญ บางแก้ว

54

ณัฐวรรณ

นายสมัคร บุญนำมา

55

ร่วมมิตร

นางอำนวย ประยูร

56

คลองสองสามัคคี

นายอุไร ศรีใหญ่

57

ม.ร.ว.สุวพรรณ

นายสมชาย ต๊กควรเฮง

58

รังสิตนิมิตรใหม่พัฒนา

นายประสิทธิ์ อ่อนช่วยพันธ์

59

รัตนปทุม

นายวีระวัฒน์ เชาว์ดี

60

หมู่บ้านทัศนีย์ คลอง 1

นางตรัยรัตน์ พิทักษ์กุล

61

หมู่บ้านชมฟ้า-วรางกูล

นายนรวัฒน์ สัตยธนโรจน์

62

หมู่บ้านเปรมปรีด์คันทรีโฮม

นางสิรินาถ โตสมบัติ

63

หมู่บ้านธารารินทร์

นายกิตตินันท์ แซ่คู

64

ซอยกุศสามัคคี

นายสุทน ฉวีอินทร์

65

หมู่บ้านนฐดา

นายอธิศ รักษาเพชร

66

หมู่บ้านวรุณพร

นายธเนศณัฎฐ์ สมิตาฉัตรคุปต์

67

หมู่บ้านเมลาวิลล์

นางดุจดาว เกียรติเผ่า

68

หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 7

นายปริญญา เจริญหอม

69

บ้านฟ้ารังสิต คลอง 2

นายสวัสดิ์ จิตรัตน์

70

ซอยดี

นายพิเชษฐ ศรีคำดอกแค

71

ซอยเกลียวทอง

นายณัฐพล บัวคำ

72

รณชัย

นายปราณีต เปรมแสง

73

หมู่บ้านศรีประจักษ์

นายอุดม แสนทวี

74

อยู่เจริญ

นายวรพันธุ์ ตรีเวช

75

ซอยคุ้มเกล้าอยู่เจริญ

นายปรีชา เรียนหัตถกรรม

76

ซอยปทุมเจริญสุข

นายชาลี ยาตา

77

หมู่บ้านพงษ์ศิริ 1

นางอุไร ศรีสังข์

78

หมู่บ้านวราธร

นายภพปภัค รัฐพรธนฉัตร์

79

ช้างทอง

นายกิตติพันธ์ วีรภัทรภูสิทธิ์

80

ซอยรังสิต-นครนายก 61

นางแน่งน้อย คงกะพันธ์

81

ภักดีราชา

นางสาวประนอม บุรีแสง

 

 

                    

 

SFbBox by psd to html

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 84 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1866
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
3173173