รวมงานนำเสนอเทศบาลนครรังสิต สำนักงานสีเขียวเทศบาลนครรังสิต
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2558-2560 ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการแก่ประชาชน
แบบสำรวจความต้องการของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ชุมชนภักดีราชา) คู่มือบริการประชาชน
คู่มือเว็บไซต์เกี่ยวกับภัยพิบัติ CCTV ในเขตเทศบาลนครรังสิต
การจัดองค์ความรู้ "นครรังสิต" แผนแม่บทพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการดำเนินคดีกรณีรถเฉี่ยวชน จอ LED ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครรังสิต
ข้อมูลหน่วยงานที่รับสมัครพนักงาน คลินิคกฎหมายสัญชาติ กรมการปกครอง
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 305 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

 

 
      ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส
      การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559
      คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ                     2560 (ITA)
      คู่มือการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ ปี 2560
      ตรวจสอบข้อมูล(รายชื่อ) โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ
      เปิดเผยราคากลาง โครงการประมูลจ้างเหมายกระดับพื้นถนน คสล. บริเวณปากซอยรังสิต-นครนายก 6                   ถึงปากซอยรังสิต-นครนายก 8
      แบบฟอร์มการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว
      คำร้องทั่วไป(สำหรับการเช่าห้องประชุม)

 

ข่าวประกวดราคา / สรุปผล จัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง
  • รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
  • รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
  • รายงานสรุปผลการปฏิบัติ
    การจัดซื้อจัดจ้าง