SJ Company - шаблон joomla Форекс

 

 

สรุปรายรับ-รายจ่าย

ปีงบประมาณ 2564

- สรุปรายรับประจำปีงบประมาณ 2564
- สรุปรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

งบแสดงสถานะการเงิน

งบแสดงสถานะการเงินประจำปี

» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2564

» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2563

» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2562

» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2561

» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2560

» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2559

» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2558

» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2557

» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2556

» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2555

» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2554

งบแสดงสถานะการเงินรายไตรมาส

» ปีงบประมาณ 2564    [ไตรมาสที่ 1],[ไตรมาสที่ 2],[ไตรมาสที่ 3],[ไตรมาสที่ 4]

» ปีงบประมาณ 2563    [ไตรมาสที่ 1],[ไตรมาสที่ 2],[ไตรมาสที่ 3],[ไตรมาสที่ 4]

งบการเงินปีงบประมาณ

งบการเงินปีงบประมาณ

ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น

ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น

» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2562

» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2561

» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2560

» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2559

» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2558

» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2557

» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2556

» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2555

» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2554

 

การสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

การสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

   • ประจำปีงบประมาณ 2565

   » แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565

   » แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2568

   » นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

   » กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

   • ประจำปีงบประมาณ 2564

   » แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี64 ไตรมาส 2

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี64 ไตรมาส 2

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี64 ไตรมาส 1

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี64 ไตรมาส 1

   • ประจำปีงบประมาณ 2563

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี63 ไตรมาส 4

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี63 ไตรมาส 4

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี63 ไตรมาส 3

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี63 ไตรมาส 3

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี63 ไตรมาส 2

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี63 ไตรมาส 2

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี63 ไตรมาส 1

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี63 ไตรมาส 1

   » กฎบัตร ตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2563

   » แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   » รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   » Action plan

   • ประจำปีงบประมาณ 2562

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี62 ไตรมาส 3

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี62 ไตรมาส 3

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี62 ไตรมาส 2

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี62 ไตรมาส 2

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี62 ไตรมาส 1

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี62 ไตรมาส 1

   » กฎบัตร ตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2562

   » แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

   » รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

   » Action plan

   • ประจำปีงบประมาณ 2561

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี61 ไตรมาส 4

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี61 ไตรมาส 4

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี61 ไตรมาส 3

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี61 ไตรมาส 3

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี61 ไตรมาส 2

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี61 ไตรมาส 2

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี61 ไตรมาส 1

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี61 ไตรมาส 1

   » แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561

 

   • ประจำปีงบประมาณ 2560

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี60 ไตรมาส 4

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี60 ไตรมาส 4

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี60 ไตรมาส 3

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี60 ไตรมาส 3

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี60 ไตรมาส 2

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี60 ไตรมาส 2

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี60 ไตรมาส 1

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี60 ไตรมาส 1

 

   • ประจำปีงบประมาณ 2559

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี59 ไตรมาส 4

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี59 ไตรมาส 4

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี59 ไตรมาส 3

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี59 ไตรมาส 3

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี59 ไตรมาส 2

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี59 ไตรมาส 2

   » แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2558

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี59 ไตรมาส 1

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี59 ไตรมาส 1

   » แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2559

 
 

รายงานผลตรวจสอบ

รายงานผลตรวจสอบ

» การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของเทศบาลนครรังสิต

» การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของเทศบาลนครรังสิต

» การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ของเทศบาลนครรังสิต

» การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของเทศบาลนครรังสิต

» การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ของเทศบาลนครรังสิต

[ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบของเทศบาลนครรังสิต]

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

» ปีงบประมาณ 2564

» ปีงบประมาณ 2563    [ไตรมาสที่ 1],[ไตรมาสที่ 2],[ไตรมาสที่ 3],[ไตรมาสที่ 4]

» ปีงบประมาณ 2562    [ไตรมาสที่ 1],[ไตรมาสที่ 2],[ไตรมาสที่ 3],[ไตรมาสที่ 4]

» ปีงบประมาณ 2561    [ไตรมาสที่ 1],[ไตรมาสที่ 2],[ไตรมาสที่ 3],[ไตรมาสที่ 4]

» ปีงบประมาณ 2560

» ปีงบประมาณ 2559

» ปีงบประมาณ 2558

» ปีงบประมาณ 2557

» ปีงบประมาณ 2556

 

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรอบ 6 เดือนและ 1 ปี

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการจ่ายเงินงบประมาณรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564
รายงานการจ่ายเงินงบประมาณรอบ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
รายงานการจ่ายเงินงบประมาณรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563
รายงานการจ่ายเงินงบประมาณรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563
รายงานการจ่ายเงินงบประมาณรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562
รายงานการจ่ายเงินงบประมาณรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562
รายงานการจ่ายเงินงบประมาณรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561
รายงานการจ่ายเงินงบประมาณรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรอบ 1 ปี

รายงานการจ่ายเงินงบประมาณรอบ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

 

 

ไลน์ โอเพนแชท ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทน.รังสิต

04228143
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1365
3228
8830
4198834
68818
76426
4228143

Your IP: 75.101.211.110
Server Time: 2022-01-25 09:40:54

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 68 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1866
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
3173125