SJ Company - шаблон joomla Форекс

 

 

งบแสดงสถานะการเงิน

งบแสดงสถานะการเงิน

» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2562

» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2561

» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2560

» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2559

» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2558

» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2557

» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2556

» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2555

» งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2554

งบการเงินปีงบประมาณ

งบการเงินปีงบประมาณ

ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น

ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น

» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2562

» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2561

» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2560

» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2559

» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2558

» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2557

» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2556

» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2555

» ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นปี 2554

 

การสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

การสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

   • ประจำปีงบประมาณ 2563

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี63 ไตรมาส 3

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี63 ไตรมาส 3

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี63 ไตรมาส 2

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี63 ไตรมาส 2

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี63 ไตรมาส 1

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี63 ไตรมาส 1

   » กฎบัตร ตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2563

   » แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   » รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   » Action plan

   • ประจำปีงบประมาณ 2562

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี62 ไตรมาส 3

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี62 ไตรมาส 3

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี62 ไตรมาส 2

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี62 ไตรมาส 2

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี62 ไตรมาส 1

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี62 ไตรมาส 1

   » กฎบัตร ตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2562

   » แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

   » รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

   » Action plan

   • ประจำปีงบประมาณ 2561

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี61 ไตรมาส 4

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี61 ไตรมาส 4

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี61 ไตรมาส 3

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี61 ไตรมาส 3

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี61 ไตรมาส 2

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี61 ไตรมาส 2

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี61 ไตรมาส 1

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี61 ไตรมาส 1

   » แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561

 

   • ประจำปีงบประมาณ 2560

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี60 ไตรมาส 4

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี60 ไตรมาส 4

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี60 ไตรมาส 3

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี60 ไตรมาส 3

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี60 ไตรมาส 2

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี60 ไตรมาส 2

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี60 ไตรมาส 1

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี60 ไตรมาส 1

 

   • ประจำปีงบประมาณ 2559

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี59 ไตรมาส 4

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี59 ไตรมาส 4

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี59 ไตรมาส 3

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี59 ไตรมาส 3

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี59 ไตรมาส 2

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี59 ไตรมาส 2

   » แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2558

   » แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุปี59 ไตรมาส 1

   » รายละเอียดแนบท้าย แบบสอบทาน ปี59 ไตรมาส 1

   » แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2559

 
 

รายงานผลตรวจสอบ

รายงานผลตรวจสอบ

» การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของเทศบาลนครรังสิต

» การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของเทศบาลนครรังสิต

» การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ของเทศบาลนครรังสิต

» การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของเทศบาลนครรังสิต

» การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ของเทศบาลนครรังสิต

[ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบของเทศบาลนครรังสิต]

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

» ปีงบประมาณ 2563    [ไตรมาสที่ 1],[ไตรมาสที่ 2],[ไตรมาสที่ 3],[ไตรมาสที่ 4]

» ปีงบประมาณ 2562    [ไตรมาสที่ 1],[ไตรมาสที่ 2],[ไตรมาสที่ 3],[ไตรมาสที่ 4]

» ปีงบประมาณ 2561    [ไตรมาสที่ 1],[ไตรมาสที่ 2],[ไตรมาสที่ 3],[ไตรมาสที่ 4]

» ปีงบประมาณ 2560

» ปีงบประมาณ 2559

» ปีงบประมาณ 2558

» ปีงบประมาณ 2557

» ปีงบประมาณ 2556

 

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรอบ 6 เดือนและ 1 ปี

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรอบ 6 เดือนและ 1 ปี

รายงานการจ่ายเงินงบประมาณรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563
รายงานการจ่ายเงินงบประมาณรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562
รายงานการจ่ายเงินงบประมาณรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562
รายงานการจ่ายเงินงบประมาณรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561
รายงานการจ่ายเงินงบประมาณรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

 

 

ไลน์ โอเพนแชท ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทน.รังสิต

03037868
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1566
1260
8682
3021776
23735
57890
3037868

Your IP: 54.237.183.249
Server Time: 2020-09-18 16:03:25

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 76 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

  • Admin
ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1439
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2175461